PA Arab demonstreert buiten de beveiligde gevangenis van Ofer, 30 maart 2016.
PA Arab demonstrating outside the Ofer security prison, March 30, 2016.

Fotocredit: Flash90

Nederlands + English

Volgens de woordvoerder van het Ministerie van Financiën van de Palestijnse Autoriteit, Abdel Rahman Bayatna, heeft Israël het “ongekende bedrag” van NIS 276 miljoen ($ 81 miljoen) afgetrokken van de belastingen en douanegelden die het voor de PA heeft geïnd. Dit bedrag is ter compensatie van wat de PA betaalt aan terroristen achter de tralies in Israël en de families van dode terroristen.

Door: Jewish Press – David Israël

Bayatna vertelde Sanad News dat de aftrek van deze maand het resultaat was van “de verdubbeling van de aftrek op het geld dat de autoriteit betaalt aan de families van de martelaren, de gewonden en de gevangenen.” De woordvoerder benadrukte dat “dit een onwettige stap is die zal leiden tot een situatie waarin de Palestijnse Autoriteit de lonen van haar werknemers gedurende meer dan een jaar niet volledig kan betalen.”

De PA-betalingen aan terroristen en hun families zijn verankerd in de grondwet van de PA, volgens welke de PA een salaris of toelagen toekent aan terroristen, veiligheidsgevangenen die in Israël zijn gearresteerd en gevangengezet vanwege “Palestijnse terroristische daden”. In het geval dat de terrorist zelf wordt gedood wordt er door de PA maandelijkse steun aan hun families gegeven

In de begroting van maart 2018 wordt van de totale NIS 1,4 miljard ($ 410 miljoen), 7% of $ 28,7 miljoen gebruikt om salarissen aan terroristen te betalen.

Minister van Financiën Bezalel Smotrich kondigde de aftrek aan en zei: “Gisteren heb ik voor het eerst een dubbele compensatie ondertekend van wat de Palestijnse Autoriteit overmaakt aan de families van terroristen. We hebben de betaling van de Palestijnse Autoriteit verlaagd met 100 miljoen NIS, in plaats van de 50 miljoen die tot nu toe het geval was. Volgens een uitspraak van de rechtbank gaat er ook nog eens 200.000 NIS naar de families van slachtoffers van terrorisme.  De PA financiert terroristen, maar de staat Israël zegt: ‘dit stopt nu’. De burgers van Israël zullen geen deel uitmaken van deze farce.”

In juli 2018 stopte Australië de financiering van $ 7,5 miljoen (USD) die het via de Wereldbank naar de Palestijnse Autoriteit had gestuurd. In plaats daarvan stuurt men het naar het Fonds van de Verenigde Naties voor de Palestijnse Gebieden. De officiële reden was dat Canberra het zat was om de PA te helpen gevangen genomen terroristen te betalen.

In november 2019 schrapte Nederland de jaarlijkse $ 1,5 miljoen die rechtstreeks aan de Palestijnse Autoriteit betaald werd, en zei dat het niet langer wilde helpen bij het betalen van de families van gedode, gewonde of gevangengenomen terroristen.

PA-media merkten op dat dit de eerste keer is dat een Israëlische minister van Financiën een dubbele aftrek van NIS 100 miljoen tekent, en niet NIS 50 miljoen, zoals tot nu toe gebruikelijk was. Ze vermeldden ook dat Smotrich op 8 januari de confiscatie aankondigde van 139 miljoen NIS uit de fondsen voor de Palestijnse Autoriteit.

Ondertussen, wanneer God een deur sluit, opent de duivel een raam: tijdens een ondertekeningsceremonie in Ramallah op donderdag kondigde de Europese Unie haar financiële steunpakket voor 2023 voor de PA aan, voor een bedrag van € 296 miljoen ($ 322 miljoen). De ceremonie werd bijgewoond door voorzitter Mahmoud Abbas.

Hier is de clou: “Van het totale pakket zei de EU dat € 199,2 ($ 217 miljoen) miljoen zal worden toegewezen ter ondersteuning van de uitgaven van de Palestijnse Autoriteit voor sociale toelagen, medische verwijzingen, salarissen en pensioenen, en projecten in het bezette Palestijnse gebied, naast door de EU gefinancierde projecten in Oost-Jeruzalem.”

De balans is hersteld…

 

************************************

ENGLISH

According to the spokesman for the Palestinian Authority’s Finance Ministry Abdel Rahman Bayatna, Israel deducted the “unprecedented amount” of NIS 276 million ($81 million) from the tax and customs it collected on the PA’s behalf, under the law offsetting the sums the PA pays out to terrorists behind bars in Israel and the families of dead terrorists from the collected money.

Jewish Press – David Israël

Bayatna told Sanad News that this month’s deduction was the result of “the doubling of the deduction on the funds that the authority pays the families of the martyrs, the wounded, and the prisoners.” The spokesman stressed that “this is an illegal step that will lead to a situation in which the Palestinian Authority will not be able to pay its workers’ wages in full for more than a year.”

The PA payments to terrorists and their families are enshrined in the PA constitution, according to which the PA grants a salary or allowances to terrorists, security prisoners arrested and imprisoned in Israel over “Palestinian terrorist acts,” or monthly support to their families, in the event that the terrorist himself is killed.

In its March 2018 budget, out of the overall NIS 1.4 billion ($410 million), 7%, or $28.7 million is used to pay terrorist salaries.

Finance Minister Bezalel Smotrich announced the deduction, saying, “Yesterday, for the first time, I signed a double offset of the terrorist funds that the Palestinian Authority transfers to the families of terrorists. We cut the Palestinian Authority’s payment by NIS 100 million, instead of 50 million which was the case to date, plus another NIS 200,000 that will go as compensation to the families of victims of terrorism, according to a court ruling. The PA funds terrorists but the State of Israel says, No more. The citizens of Israel will not be part of this farce.”

In July 2018, Australia stopped the funding of $7.5 million (USD) it sent to the Palestinian Authority through the World Bank and instead it is sending it to the United Nations Fund for the Palestinian Territories. The official reason was Canberra’s reluctance to help the PA pay terrorists behind bars.

In November 2019, the Netherlands eliminated the annual $1.5 million it used to pay directly to the Palestinian Authority, saying it no longer wished to help pay the families of killed, wounded, or imprisoned terrorists.

PA media noted that this is the first time an Israeli finance minister signs a double deduction of NIS 100 million, and not NIS 50 million, as was customary until now. They also mentioned that on January 8, Smotrich announced the confiscation of NIS 139 million from the Palestinian Authority’s funds.

Meanwhile, when God closes a door, the devil opens a window: in a signing ceremony in Ramallah on Thursday, the European Union announced its 2023 financial assistance package for the PA, to the tune of €296 million ($322 million). The ceremony was attended by Chairman Mahmoud Abbas.

Here’s the punch line: “Of the total package, the EU said €199.2 ($217 million) million will be allotted to support the Palestinian Authority’s expenditures for social allowances, medical referrals, salaries, and pensions, and projects in the occupied Palestinian territory, in addition to EU-funded projects in East Jerusalem.”

Balance has been restored…