Duizenden Israëli’s demonstreren in de regen tegen de voorgestelde wijzigingen in
het rechtssysteem op het Habima-plein in Tel Aviv, 14 januari 2023.
Thousands of Israelis demonstrate in the rain against the proposed changes to
the legal system at Habima Square in Tel Aviv, Jan. 14, 2023. (
Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

Uitgejouwd tijdens massale anti-Netanyahu regeringsprotesten de avond ervoor, beloofde de Israëlische president zijn best te doen om een oplossing tot stand te brengen, maar is niet zeker van succes.

Door World Israel News

Te midden van de massale protesten die Tel Aviv en, in mindere mate, Jeruzalem en Haifa in beroering brachten, gaf de Israëlische president Isaac Herzog zondagochtend een verklaring uit, waarin hij beloofde te proberen de natie bijeen te brengen.

De vorige avond hadden tienduizenden linkse demonstranten, onder leiding van de oppositie, het Habima-plein in Tel Aviv volgestouwd om te demonstreren tegen de nieuwe regering-Netanyahu en vooral tegen de plannen van minister van Justitie Yariv Levin om de rechterlijke macht te hervormen.

Oppositieleider Yair Lapid, voormalig plaatsvervangend IDF-chef Yair Golan en voormalig minister van Defensie Benny Gantz, naast andere linkse politici, roepen het publiek op om in opstand te komen en hebben gewaarschuwd voor een dreigende burgeroorlog.

Terwijl de menigte tegen de hervormingen protesteerde en verklaarde dat het einde van de democratie in Israël zouden betekenen, benadrukken premier Benjamin Netanyahu en Levin dat dergelijke beweringen ongegrond zijn en dat de regering bij de recente nationale verkiezingen een duidelijk mandaat heeft gekregen om met het plan door te gaan.

“We hebben een duidelijk mandaat gekregen van het publiek,” zei Netanyahu, “om uit te voeren wat we in de verkiezingen hebben beloofd en dat zullen we ook doen. Dit is de essentie van democratie – het is de verwezenlijking van de wil van de kiezer.”

De menigte joelde Herzog ook uit en eiste dat hij Netanyahu ongeschikt zou verklaren.

De demonstranten noemden de president bij zijn bijnaam en scandeerden: “Bougie, word wakker, het huis staat in brand…het publiek is meer waard.”

De demonstratie in Jeruzalem werd gehouden buiten de woning van Herzog.

Kennelijk in reactie op de verwijzingen naar hem persoonlijk, zei Herzog dat hij zijn best zou doen om een respectvolle bemiddeling tussen beide partijen tot stand te brengen, hoewel hij geen succes kon garanderen.

“We zijn in de greep van een diepgaand meningsverschil dat onze natie verscheurt. Dit conflict baart mij grote zorgen, zoals velen in Israël en de diaspora,” zei hij.

“De fundamenten van de Israëlische democratie, inclusief het rechtssysteem, zijn heilig en we moeten ze strikt beschermen, zelfs in een tijd van fundamentele argumenten en debatten over de relatie tussen de verschillende takken van de regering.

“Ik respecteer iedereen die ruzie heeft gemaakt en betrokken is geweest, heeft geprotesteerd en gedemonstreerd, en ik waardeer de publieke betrokkenheid bij dit belangrijke debat. Ik respecteer de kritiek op mij, maar ik ben nu gefocust op twee cruciale rollen die ik als president op dit moment meen te vervullen: het afwenden van een historische constitutionele crisis en het stoppen van de voortdurende breuk binnen onze natie.

“Het kabinet van de president is vandaag misschien de enige plaats die het vertrouwen van alle partijen geniet en in staat is besprekingen over dit onderwerp te voeren op een manier die door iedereen wordt aanvaard – achter gesloten deuren en in open deuren.

“In de afgelopen week ben ik fulltime bezig geweest, met alle middelen, om non-stop inspanningen te leveren met de betrokken partijen, met als doel een brede, aandachtige en respectvolle discussie en dialoog tot stand te brengen, die naar ik hoop resultaten zal opleveren.”

Toch gaf hij toe: “Ik geef nederig toe dat ik niet zeker ben van het succes van deze onderneming. Er is goede wil bij de verschillende partijen bij wie de verantwoordelijkheid ligt, maar er is nog een lange weg te gaan en er blijven grote kloven bestaan.

“De beginselen van de Onafhankelijkheidsverklaring en de joodse en democratische contouren van onze staat zijn mijn leidraad, en ik zal niet toestaan dat daaraan afbreuk wordt gedaan.

“We hebben een sterke en diverse staat en samenleving, die al vele uitdagingen hebben overwonnen.

“Ik beloof dat ik uit alle macht zal blijven werken, en ik hoop dat we de juiste weg zullen vinden om ook uit deze moeilijke crisis te komen.

 

******************************

 

ENGLISH

Booed at massive anti-Netanyahu government protests the night before, the Israeli president vowed to do his best to bring about a solution, but not sure of success.

By World Israel News Staff

Amid the massive protests rocking Tel Aviv and, to a lesser extent, Jerusalem and Haifa, Israeli President Isaac Herzog issued a statement Sunday morning, vowing to try and bring the nation together.

The previous evening, tens of thousands of left-wing protesters, led by the Opposition, packed Habima Square in Tel Aviv, demonstrating against the new Netanyahu government and especially plans by Justice Minister Yariv Levin to bring about judicial reform.

Opposition leader Yair Lapid, former IDF deputy chief Yair Golan and former defense minister Benny Gantz, among other left-wing politicians, are calling for the public to rebel and have warned about an impending civil war.

While the crowd protested against the reforms, saying they would signal the end of democracy in Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu and Levin insist that such claims are without foundation and that the government received a clear mandate in the recent national election to go ahead with the plan.

“We received a clear mandate from the public,” Netanyahu said, “to carry out what we promised in the elections and we will do so. This is the essence of democracy – it is the realization of the voter’s will.

The crowd also booed Herzog, demanding that he declare Netanyahu unfit to serve.

Calling the president by his nickname, the protesters chanted, “Bougie, wake up, the house is burning…the public is worth more.”

The Jerusalem demonstration was held outside Herzog’s residence.

Apparently responding to the references to him personally, Herzog said that he would do his best to bring about respectful mediation between the two sides, although he could not guarantee success.

“We are in the grips of a profound disagreement that is tearing our nation apart. This conflict worries me deeply, as it worries many across Israel and the Diaspora,” he said.

“The foundations of Israeli democracy, including the justice system, are sacred and we must strictly safeguard them, even at a time of fundamental arguments and debates about the relationship between the different branches of government.

“I respect everyone who has been arguing and getting involved, protesting and demonstrating, and I appreciate the public engagement in this important debate. I respect the criticism toward me, but I am now focused on two critical roles that I believe I bear as President at this hour: averting a historic constitutional crisis and stopping the continued rift within our nation.

“The Office of the President is perhaps the only place today that enjoys the confidence of all parties and is capable of hosting discussions on the subject in a manner accepted by all—behind closed doors and in open doors.

“Over the past week, I have been working full time, by every means, making nonstop efforts with the relevant parties, with the aim of creating wide-reaching, attentive, and respectful discussion and dialogue, which I hope will yield results.”

Nevertheless, he conceded, “I humbly admit that I am not certain of this endeavor’s success. There is goodwill from the various parties with whom the responsibility lies, but there is still a long way to go, and significant gaps remain.

“The principles of the Declaration of Independence and the Jewish and democratic contours of our state are my guiding lights, and I will not allow them to be harmed.

“We have a strong and diverse state and society, which have overcome many challenges before.

“I pledge to continue working with all my might, and I hope that we will be able to find the right way to emerge from this difficult crisis, too.”