Een blik op een politievoertuig in de Britse militaire basis, tussen Grieks-Cyprioten, in het zuiden, en Turks-Cyprioten, in het noorden, in de buurt van de militaire basis Dhekelia, Cyprus, dinsdag 6 juli 2021. (AP Photo/Petros Karadjias)
A view of a police vehicle in the British military base, between Greek Cypriot, south, and Turkish Cypriots, north, near Dhekelia military base, Cyprus, Tuesday, July 6, 2021. (AP Photo/Petros Karadjias)

Nederlands + English

Door Iran gefinancierd plan om Israëliërs en Joden te vermoorden op Cyprus verhinderd door Cypriotische autoriteiten.

Door World Israel News

Cypriotische inlichtingendiensten en veiligheidstroepen hebben met succes een Iraans terreurcomplot verijdeld om Joodse en Israëlische doelen in het land te treffen.

Het in Cyprus gevestigde ‘Phile News’ meldde dat de regering op de hoogte was gebracht van mogelijke terreuraanslagen die gepland en gefinancierd werden door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC), waarbij de Amerikaanse en Israëlische regeringen vermoedelijk hun bezorgdheid hebben geuit bij hun Cypriotische collega’s.

Volgens Phile News waren terroristen van plan om het betwiste Noord-Cyprische grondgebied, dat bezet wordt door Turkije, te gebruiken als uitvalsbasis voor hun aanslagen.

De Turkse Republiek Noord-Cyprus wordt alleen door Turkije officieel erkend als onafhankelijk land en wordt door de Verenigde Naties in de practijk (De Jure) gezien als onderdeel van Cyprus.

Hoewel het verslag van Phile News weinig details bevatte over het terreurcomplot, was het doel van de verijdelde aanslag het vermoorden van Cypriotische inwoners en burgers van Israëlische en Joodse afkomst, aldus de krant.

De berichten komen twee jaar nadat een soortgelijk complot werd verijdeld door Cyprus, met hulp van de Israëlische inlichtingendienst Mossad.

In 2021 werd een Azerbeidzjaan met de Russische nationaliteit gearresteerd door de Cypriotische regering voor zijn rol in een complot om Israëlische zakenlieden op Cyprus te vermoorden.

Die man werd ook gefinancierd en gesteund door de IRGC.

“Iran blijft een wereldwijde en regionale bedreiging en een uitdaging voor Israël,” zei toenmalig minister van Defensie Benny Gantz ten tijde van dat verijdelde complot.

“We zullen blijven optreden om onze burgers en de veiligheid van de staat Israël overal en tegenover elke bedreiging te beschermen.”

Het in Israël gevestigde Alma Research & Education Center zei in 2021 dat “Iran doorgaat met zijn pogingen om Israëlische burgerdoelen over de hele wereld aan te vallen via de Quds Force. Tot nu toe heeft Iran moeite om een effectieve aanval uit te voeren aan de grenzen van Israël en is daarom op zoek naar andere manieren van actie.”

De Iraanse ambassade in Cyprus ontkende in een verklaring aan Reuters de verantwoordelijkheid voor het complot en zei in een verwijzing naar Israël: “Dit regime maakt altijd zulke ongegronde beschuldigingen tegen de Islamitische Republiek Iran.”

 

******************************************

ENGLISH

Iranian-funded plan to murder Israelis and Jews in Cyprus prevented by Cypriot authorities, according to reports.

By World Israel News Staff

Cypriot intelligence agencies and security forces successfully thwarted an Iranian terror plot to harm Jewish and Israeli targets in the country, according to reports on Sunday.

Cyprus-based Phile News reported that the government had been informed of potential terror attacks planned and financed by Iran’s Revolutionary Guard Corps (IRGC), with the U.S. and Israeli governments believed to have raised concerns with their Cypriot counterparts.

According to Phile News, terrorists were planning to use the disputed northern Cyprus territory, which is occupied by Turkey, as the base for their attacks.

The Turkish Republic of Northern Cyprus is officially recognized as an independent country only by Turkey, and is seen de jure as part of Cyprus by the United Nations.

Although the Phile News report was scant on details of the terror plot, the goal of the foiled attack was to murder Cypriot residents and citizens of Israeli and Jewish origin, the outlet stated.

The reports come two years after a similar plot was stopped by Cyprus, with help from Israel’s Mossad intelligence agency.

In 2021, an Azeri man who held Russian citizenship was arrested by the Cypriot government for his role in a plot to assassinate Israeli businessmen in Cyprus.

That man was also reportedly funded and supported by the IRGC.

“Iran continues to be a global and regional threat as well as a challenge to Israel,” said then-Defense Minister Benny Gantz at the time of that thwarted plot.

“We will continue to act to protect our citizens and the security of the State of Israel everywhere and in the face of any threat.”

The Israel-based Alma Research & Education Center said in 2021 that Iran continues its attempts to attack Israeli civilian targets around the world through the Quds Force. So far, Iran has struggled to carry out an effective attack on Israel’s borders and is therefore looking for other courses of action.”

Iran’s embassy in Cyprus denied responsibility for the plot in a statement to Reuters, saying, in reference to Israel, “this regime is always making such a baseless allegation against the Islamic Republic of Iran.”