Palestijnen dragen wapens als Israël op 3 juli 2023 een groot lucht- en grondoffensief begint in Jenin. (Flash90/Nasser Ishtayeh)
Palestinians carrying weapons seen as Israel began a major aerial and ground offensive in Jenin on July 3, 2023. (Flash90/Nasser Ishtayeh)

Nederlands + English

10 terroristen gedood in gevechten met troepen, terwijl grootste terreurbestrijdingsactie, genaamd Operatie Huis en Tuin sinds de Tweede Intifada doorgaat in Jenin.

Door World Israel News

De antiterreuroperatie van het Israëlische leger in Jenin, genaamd Operatie Huis en Tuin, ging dinsdag de tweede dag in.

De operatie is de grootste sinds de Tweede Intifada, waarbij ongeveer 120 Palestijnen die gezocht worden op beschuldiging van terreur door de IDF zijn aangehouden.

Ongeveer 300 geïmproviseerde explosieven werden in beslag genomen door de troepen, samen met illegale vuurwapens, munitie en andere wapens die gebruikt zouden kunnen worden voor terreuraanslagen.

Ten minste 10 Palestijnse terroristen zijn gedood in gevechten met troepen sinds de operatie begon in de vroege uren van maandagochtend, zei het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

Volgens hoofdwoordvoerder Brig.-Gen. Daniel Hagari verloopt de operatie volgens schema en kan deze binnen enkele dagen worden beëindigd.

Hagari vertelde aan Hebreeuws-talige media dat de meeste doelwitten in het vizier van de IDF, waaronder wapenopslagplaatsen, fabrieken waar bommen worden gemaakt en ruimten die worden gebruikt als “commandocentra” voor het plannen en uitvoeren van terreuraanslagen, op de eerste dag van de inval werden vernietigd.

Sommige van deze doelen werden vanuit de lucht aangevallen door IDF drones, een afwijking van de gebruikelijke operationele procedure van het Israëlische leger in door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde enclaves in Judea en Samaria.

Gewoonlijk worden terreurbestrijdingsoperaties in het gebied uitgevoerd door grondtroepen in gepantserde voertuigen.

Grondtroepen nemen actief deel aan de voortdurende inval, met wijdverspreide vuurgevechten tussen Israëlische soldaten en Palestijnse terroristen in heel Jenin.

“We begonnen deze operatie met een tactische verrassing – we voegden luchtaanvallen toe, waardoor we hen konden verrassen. Op dit moment verplaatsen we ons binnen het kamp,” vertelde Hagari aan Radio 103 FM.

“Er zijn [voortdurende] gevechten, maar we bereiden ons nog steeds voor op extra belangrijke gevechten.”

Tijdens een situatiebeoordeling laat op maandagmiddag benadrukte minister van Defensie Yoav Gallant dat “de strijdkrachten in het veld volledige vrijheid van handelen hebben om te opereren,

Hij voegde eraan toe dat “we in de afgelopen uren een zware slag hebben toegebracht aan de terroristische organisaties in Jenin en indrukwekkende operationele resultaten hebben geboekt.” Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 

***************************************

ENGLISH

10 terrorists killed in clashes with troops, as largest counter-terror raid since the Second Intifada continues in Jenin.

By World Israel News 

The Israeli army’s counter-terror raid in Jenin, dubbed Operation Home and Garden, continued into its second day on Tuesday.

The operation is the largest since the Second Intifada, with some 120 Palestinians wanted on terror charges have been detained by the IDF.

Around 300 improvised explosive devices were seized by troops, along with illegal firearms, ammunition, and other weapons that could be used for terror attacks.

At least 10 Palestinian terrorists have been killed in clashes with troops since the operation began in the early hours of Monday morning, the Palestinian Health Ministry said.

According to IDF Chief Spokesperson Brig.-Gen. Daniel Hagari, the operation is proceeding on schedule and may end within a matter of days.

Hagari told Hebrew-language media that most of the targets in the IDF’s crosshairs, including weapons storage sites, bomb-making factories, and spaces used as “command centers” for planning and executing terror attacks, were destroyed on the first day of the raid.

Some of those targets were struck aerially by IDF drones, a departure from usual Israeli army operating procedure in Palestinian Authority-controlled enclaves in Judea and Samaria.

Usually, counter-terror raids in the area are carried out via ground troops in armored vehicles.

Ground troops are actively participating in the ongoing raid, with widespread gun battles between Israeli soldiers and Palestinian terrorists throughout Jenin.

“We began this operation with a tactical surprise – we added aerial attacks, and that allowed us to surprise them. Right now, we are moving within the camp,” Hagari told Radio 103 FM.

“There is [ongoing] fighting, but we are still preparing for additional significant battles.”

During a situational assessment late Monday afternoon, Defense Minister Yoav Gallant stressed that “the forces in the field have full freedom of action to operate,

He added that “in the last few hours we dealt a heavy blow to the terrorist organizations in Jenin and managed to record impressive operational achievements.”