Robert Stearns, uitvoerend directeur van Eagles’ Wings, op de Wereldgebedsdag voor de Vrede van Jeruzalem

Eagles’ Wings Executive Director Robert Stearns at Global Day of Prayer for the Peace of Jerusalem
(Photo courtesy)

Nederlands + English

De 20e jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de Vrede van Jeruzalem (DPPJ) vindt zondag plaats in Jeruzalem en verwelkomt gelovigen wereldwijd uit 175 landen, die hebben toegezegd, dit jaar deel te nemen.

Door Allisrael News

Het gebed van zondag – georganiseerd door Eagles’ Wings ministry – zal naar verwachting worden bijgewoond door meer dan 500.000 kerken uit de hele wereld en door miljoenen worden bekeken via een live uitzending op GOD TV vanuit de TBN Studios in Jeruzalem.

Eagles’ Wings Executive Director Robert Stearns, de oprichter van het evenement, zei dat dit nu de grootste gebedsbeweging in zijn soort is ter ondersteuning van Israël, met meer dan 1.400 internationale en lokale leiders binnen de Evangelische Christelijke wereld die deelnemen aan een solidariteitsbetuiging met de Joodse staat.

Eagles’ Wings, een ministerie in New York, organiseert het evenement sinds 2002 elk jaar op de eerste zondag van oktober.


Wereldwijde Gebedsdag voor de Vrede van Jeruzalem

Het mandaat van de DPPJ is om elk jaar één dag te reserveren voor wereldwijde bewustwording en voorbede voor Gods doelen in Israël, in overeenstemming met het gebod in Psalm 122:6 en Jesaja 62 om te bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Locoburgemeester van Jeruzalem Fleur Hassan-Nahoum is dit jaar de hoofdspreker. Zij wordt bijgestaan door andere belangrijke joodse en christelijke leiders uit verschillende religieuze, zakelijke en overheidssectoren, waaronder rabbijn Benny Lau, David Nekrutman en dominee Teo Hayashi uit Brazilië.

Volgens de website van de DPPJ is de gebedsbelofte bedoeld “om gelovigen over de hele wereld te verenigen in het uitroepen naar de hemel namens dit onrustige, maar strategische land en zijn volk. Wij geloven in Gods beloften voor Zijn geliefde natie en bidden vurig om de dag te bespoedigen waarop Hij Zijn woord in vervulling doet gaan.”

Ondergrondse kerken in landen als China, Pakistan, de Verenigde Arabische Emiraten en Indonesië, de grootste moslimnatie ter wereld, bidden ook elk jaar mee voor de vrede van Jeruzalem.

(Foto met dank aan Eagles’ Wings ministry)

De gebedsbijeenkomst van dit jaar is live te zien op GOD TV om 16.00 uur Jeruzalemse tijd via deze link.

Ga hierheen voor meer informatie en om uw deelname toe te zeggen.

Lees hier meer over het DPPJ-initiatief van Eagles’ Wings.

 

ENGLISH

The 20th annual Global Day of Prayer for the Peace of Jerusalem (DPPJ) takes place on Sunday in Jerusalem, welcoming believers worldwide from 175 nations who pledged to participate this year.

By Israelall News

Sunday’s televised prayer event – organized by Eagles’ Wings ministry – is expected to be joined by more than 500,000 churches from around the world and viewed by millions via a live broadcast on GOD TV from TBN Studios in Jerusalem.

Eagles’ Wings Executive Director Robert Stearns, the event’s founder, said this is now the largest prayer movement of its kind on behalf of Israel with more than 1,400 international and local leaders within the Evangelical Christian world participating in a show of solidarity with the Jewish state.

Eagles’ Wings, a New York-based ministry, has hosted the event on the first Sunday of October every year since 2002.

 


Global Day of Prayer for the Peace of Jerusalem (Photo courtesy)

The DPPJ mandate is to set aside one day each year to raise global awareness and intercession for God’s purposes in Israel, in alignment with the command in Psalm 122:6 and Isaiah 62 to pray for the peace of Jerusalem.

Deputy Mayor of Jerusalem Fleur Hassan-Nahoum is this year’s keynote speaker. She will be joined by other major Jewish and Christian leaders from different religious, business and governmental sectors including Rabbi Benny Lau, David Nekrutman and Pastor Teo Hayashi from Brazil.

According to the DPPJ website, the pledge for prayer is meant “to unite believers around the world in raising a cry to Heaven on behalf of this troubled, but strategic land and its people. We believe in God’s promises for His beloved nation and fervently pray to hasten the day when He brings fulfillment to His word.”

Underground churches in countries such as China, Pakistan, the United Arab Emirates and Indonesia, the largest Muslim nation in the world, also join in prayer each year for the peace of Jerusalem.

 

(Photo courtesy Eagles’ Wings ministry)

This year’s televised prayer event can be seen live on GOD TV at 4 p.m. Jerusalem time at this link.

Go here for more information and to pledge your participation.

Learn more about Eagles’ Wings DPPJ initiative here.