Toenmalig vicepresident Joe Biden en premier Benjamin Netanyahu schudden elkaar de hand terwijl ze gezamenlijke verklaringen afleggen in het kantoor van de premier in Jeruzalem, Israël,
Then-Vice President Joe Biden and Prime Minister Benjamin Netanyahu shake hands while giving joint statements in the prime minister’s office in Jerusalem, Israel, March 9, 2016. (AP/Debbie Hill)

Nederlands + English

Biden nam het initiatief tot het interview om er zeker van te zijn dat zijn boodschap van bezorgdheid over de justitiële hervorming ook het Israëlische publiek zou bereiken.

Door: WIN

New York Times columnist Thomas Friedman zei donderdag dat de recente waarschuwing van de Amerikaanse president Joe Biden dat de justitiële hervorming schade zou kunnen toebrengen aan de Amerikaans-Israëlische “speciale relatie” was overgebracht aan premier Benjamin Netanyahu tijdens hun telefoongesprek op maandag.

Friedman deelde zijn mening via Army Radio op donderdag, na een interview met Biden twee dagen eerder, waarin de Amerikaanse president de “aanhoudende protestbeweging” tegen de hervorming erkende, die “de levendigheid van Israëls democratie aantoont”, die, zei hij, “de kern van onze bilaterale relatie moet blijven.”

Het interview met de Times vond plaats een dag na het telefoongesprek van Biden met Netanyahu en werd naar verluidt geïnitieerd door de Amerikaanse president om enkele aspecten van het gesprek met Netanyahu te verduidelijken, die volgens hem onjuist waren afgeschilderd door het kabinet van de premier.

Volgens Friedman nam Biden het initiatief tot het interview om er zeker van te zijn dat zijn boodschap ook het Israëlische publiek zou bereiken.

“De president wilde er zeker van zijn, na gesproken te hebben met de premier van Israël en de president van Israël, dat hij ook een manier vond om te spreken tot het volk van Israël, rechtstreeks, en dat was echt de motivatie voor ons interview,” vertelde Friedman Army Radio op donderdag in opmerkingen die werden overgenomen door The Times of Israel.

Volgens Friedman waarschuwde Biden dat als de hervorming doorging, “je een van de belangrijkste banden tussen de Verenigde Staten en Israël zou verbreken, onze gedeelde waarden rond democratische besluitvorming en een onafhankelijke rechterlijke macht.”

Tijdens het interview bracht Friedman Biden’s “diepe bezorgdheid” over dat de voorgestelde gerechtelijke beperkingen onomkeerbaar zouden kunnen worden. Hij citeerde Biden die vraagtekens zette bij de logica achter de wens van Israël om zijn systeem aan te passen terwijl het op dit moment een bloeiende economie heeft.

Gedurende het interview benadrukte Friedman dat Biden een oprechte genegenheid koestert voor Israël, maar hij uitte zijn bezorgdheid dat Biden “wel eens de laatste pro-Israël Democratische president zou kunnen zijn”. Hij voegde eraan toe dat de president een nauwe nieuwe militaire alliantie met Saoedi-Arabië besprak, die mogelijk zou leiden tot normalisatie met Israël, een lang gekoesterde ambitie van Netanyahu. Deze deal kan echter alleen worden gerealiseerd als de basis van de Democratische Partij ermee instemt.

 

*****************************************

ENGLISH

Biden initiated the interview to further ensure that his message of concern over the judicial reform reached the Israeli public as well.

By: WIN

New York Times columnist Thomas Friedman on Thursday said that U.S. President Joe Biden’s recent warning that the potential damage the judicial reform could inflict on the U.S.-Israel “special relationship” was communicated to Prime Minister Benjamin Netanyahu during their phone call on Monday.

Friedman shared his views with Army Radio on Thursday, following an interview with Biden two days prior, during which the U.S. president acknowledged the  “enduring protest movement” against the reform that is “demonstrating the vibrancy of Israel’s democracy,” which, he said, “must remain the core of our bilateral relationship.”

The interview with the Times was held a day after Biden’s phone call with Netanyahu and was reportedly initiated by the U.S. president to clarify some aspects of the call with Netanyahu, which he believed had been inaccurately portrayed by the Prime Minister’s Office.

According to Friedman, Biden initiated the interview to further ensure that his message reached the Israeli public as well.

“The president wanted to be sure, having spoken to the prime minister of Israel, and the president of Israel, that he also found a way to speak to the people of Israel, directly, and that was really the motivation for our interview,” Friedman told Army Radio on Thursday in remarks carried by The Times of Israel.

According to Friedman, Biden warned that if the reform went ahead, “you’d be breaking one of the most important bonds between the United States and Israel, our shared values around democratic decision-making and an independent judiciary.”

During the interview, Friedman conveyed Biden’s “deep worry” that the proposed judicial restrictions might become irreversible. He cited Biden as questioning the logic behind Israel’s desire to modify its system when it currently has a flourishing economy.

Throughout the interview, Friedman underscored that Biden harbors a sincere affection for Israel, but expressed concerns that Biden “could well be the last pro-Israel Democratic president.” He added that the President was discussing a close new military alliance with Saudi Arabia, potentially leading to normalization with Israel, a long-held ambition of Netanyahu. This deal, however, could only materialize if the base of the Democratic Party agrees to it.