Demonstranten in Istanbul, Turkije roepen leuzen tijdens een demonstratie na de dood van Mahsa Amini in Iran,

Nederlands + English

Irans regime heeft 503 demonstranten gedood en 18.000 gearresteerd sinds september, en er is geen einde in zicht.

Door: Allarab News

Ik vraag christenen over de hele wereld om te bidden voor de 80 miljoen burgers van Iran.

Zij gaan een bloedige, brute en barbaarse kersttijd tegemoet.

In de afgelopen drie maanden heeft het Iraanse regime meer dan 500 demonstranten gedood.

Ze hebben er meer dan 18.000 gearresteerd.

Mijn maag draait zich om als ik de beelden zie van de wreedheid van het regime.

En er is geen einde in zicht.

Daarom roep ik u op om te bidden voor onze medebroeders en zusters in Christus in Iran, waarvan er minstens een miljoen zijn, en mogelijk meerdere miljoenen.

En bid voor de leiders van dat verdorven regime – dat de Heer hen zal redden, of verwijderen, en snel.

Christus beval ons in het Nieuwe Testament om te bidden voor onze vijanden en nu is het tijd om te gehoorzamen.

ZIEN WE DE OPKOMST VAN EEN TWEEDE IRANISCHE REVOLUTIE?

Te veel mainstream media negeren – of bagatelliseren – de omvang van het verhaal dat zich in Iran ontwikkelt. Waar zijn alle vrouwenbewegingen gebleven???  Waar zijn de democratische regeringen. We horen ze niet. De belangrijkste volksopstand sinds de Iraanse Revolutie van 1979 is aan de gang.

Zal het 43 jaar later hetzelfde resultaat hebben, de omverwerping van de regering en de opkomst van een geheel nieuwe groep leiders?

Ik hoop het, maar om eerlijk te zijn ben ik niet optimistisch.

De afgelopen drie maanden zijn Iraanse mannen, vrouwen en kinderen overal in de Islamitische Republiek de straat op gegaan om tegen hun regering te protesteren en onmiddellijke veranderingen te eisen.

Wanhopig om de sociale en politieke branden te doven voordat ze zouden uitgroeien tot een echte grote bosbrand, ontketende het regime in Teheran een meedogenloos optreden.

Een huiveringwekkend nieuw rapport van 482 pagina’s documenteert de onthutsende mensenrechtenschendingen die de ayatollahs en hun veiligheidstroepen begaan om hun greep op de macht te behouden.

Hier zijn de bijgewerkte cijfers, vanaf 19 december:


1.192 protesten in 161 Iraanse steden – op 144 universiteitscampussen – in de afgelopen drie maanden.
503 demonstranten vermoord
69 kinderen vermoord
18.452 individuele demonstranten gearresteerd
652 studenten gearresteerd

De ayatollahs zijn niet van plan om uitgeschakeld te worden, zeker niet zonder slag of stoot.

Integendeel, ze willen hun gewelddadige, extremistische, apocalyptische islamitische revolutie exporteren over de hele moslimwereld.

Ze willen Israël en de Verenigde Staten van de kaart vegen.

En ze zullen mensenrechtenactivisten niet in hun weg laten staan.

WANNEER EN HOE BEGON DE IRANISCHE OPSTAND?

“Mahsa (Zhina) Amini, een jonge 22-jarige vrouw uit Saqqez, Koerdistan was op bezoek in Teheran, toen ze op dinsdag 13 september 2022 in hechtenis werd genomen door agenten van de Moraliteitspolitie op het Haqqani metrostation in Teheran,” merkt het rapport op.

“De reden voor haar arrestatie: het niet correct naleven van de strikte islamitische kledingvoorschriften,” vervolgt het rapport. “Mahsa/Zhina werd overgebracht naar het beruchte detentiecentrum van de Morele Veiligheidspolitie, bekend als Vozara. Kort na Mahsa’s arrestatie raakte zij in coma met een hersenschudding van niveau drie, en haar gedeeltelijk levende lichaam werd overgebracht naar de intensive care van het Kasra-ziekenhuis. Gezien de staat van dienst van de politie en de Gidspatrouilles, wat betreft het mishandelen van arrestanten en soortgelijke eerdere incidenten, met de overtuiging dat Mahsa tijdens de arrestatie werd geslagen, waren de mensen woedend.”

Een uitgebreid verslag van 82 dagen landelijke protesten in Iran.
In totaal 486 pagina’s, verslagen, statistieken, video’s, analyses en bronnen.

“Niet overtuigende verklaringen van het Centrale Commando van de Politie van de Islamitische Republiek (FARAJA) ter verdediging van haar acties met betrekking tot de dood van Mahsa, de verrichtingen van de politiemacht in het verleden, samen met wijdverspreide ontevredenheid over het bestaan van een orgaan dat de Morele Veiligheidspolitie wordt genoemd, voedden wijdverspreide protesten in Iran,” meldden de auteurs van de studie.

“De wijdverspreide protesten ontstonden op het moment dat Mahsa Amini dood werd verklaard voor het Kasra Ziekenhuis in de Argentina-street in Teheran, en verspreidden zich vervolgens snel over de straten ondanks de intimiderende aanwezigheid van de Iraanse veiligheidstroepen. De protesten namen toe na Mahsa’s begrafenis op de begraafplaats in Saqqez. In die mate, dat na tweeëntachtig dagen van nationale protesten tussen 17 september 2022 en 7 december 2022, deze zich hebben verspreid naar alle 31 provincies van Iran, 160 steden, en [meer dan] 143 grote universiteiten. De protesten bleven niet beperkt tot de dood van Mahsa, maar richtten zich al snel op de politieke en ideologische grondslagen van de Iraanse regering. Deze protesten werden met geweld neergeslagen door de anti-oproerpolitie en de Iraanse militie (Basij). Traangas, projectielen en scherpe munitie werden gebruikt bij de onderdrukking van de demonstranten. Dit wijdverbreide optreden heeft geleid tot de dood van tientallen mensen en de verwonding van honderden demonstranten.”

ALL ARAB NEWS doet vanaf het begin verslag van de crisis in Iran. En we zullen u op de hoogte houden van elke stap. Voor nu vraag ik u om te bidden en anderen te mobiliseren om te bidden voor het kostbare volk van Iran dat een bloedige, brute en barbaarse kersttijd doormaakt.

Laatste Nieuws door Israel Heute
Iran: Het Iraanse volk roept op tot het leeghalen van banktegoeden in staatsbezit.
Als onderdeel van het protest tegen het Ayatollah-regime halen Iraanse burgers hun geld weg bij banken in Iran met als doel het regime (dat de banken controleert) financieel te ruïneren. Daarnaast zijn er ook oproepen om de elektriciteits-, water-, gas- en telefoonrekeningen niet te betalen om de geldstroom van het Ayatollah-regime te belemmeren. Het protest in Iran houdt niet op, zoals de Iraanse staatsmedia blijven beweren.

 

NIEUW: Onderaan het artikel kunt u uw eventuele reactie geven.

 

*****************************************************

 

Protesters in Istanbul, Turkey shout slogans during a demonstration following the death of Mahsa Amini in Iran,
Oct. 2, 2022. (Photo: REUTERS/Dilara Senkaya)

ENGLISH

Iran’s regime has killed 503 protestors, arrested 18,000 since September, and there’s no end in sight

By: Allarab News

I ask Christians all around the world to pray for the 80 million citizens of Iran.

They face a bloody, brutal and barbaric Christmas season.

In the past three months, the Iranian regime has killed more than 500 protestors.

They have arrested more than 18,000.

My stomach turns as I see the images of wanton cruelty of the regime.

And there is no end in sight.

That’s why I urge you to pray for our fellow brothers and sisters in Christ in Iran, of which there are at least one million, and possibly several million.

And pray for the leaders of that wicked regime – that the Lord would save them, or remove them, and quickly.

Christ commanded us in the New Testament to pray for our enemies and now is the time to obey.

ARE WE SEEING THE RISE OF A SECOND IRANIAN REVOLUTION?

Too much of the mainstream media is ignoring – or downplaying – the magnitude of the story developing in Iran. Where have all the women’s movements gone???  Where are the democratic governments??? We don’t hear them. The most significant grassroots uprising since the Iranian Revolution of 1979 is underway.

Will it have the same result 43 years later, the overthrow of the government and the emergence of an entirely new set of leaders?

I hope so, but to be candid I’m not optimistic.

For the past three months, Iranian men, women, and children have taken to the streets all over the Islamic Republic to protest their government and demand immediate change.

Desperate to stamp out the social and political flames before they erupted into a full-fledged forest fire, the regime in Tehran unleashed a brutal crackdown.

Now, a chilling, new, 482-page report documents the staggering human rights abuses the ayatollahs and the security forces that they wield are pursuing to keep their grip on power.

Here are the updated numbers, as of Dec. 19:

1,192 protests held in 161 Iranian cities – and on 144 university campuses – over the past three months
503 protestors killed
69 children killed
18,452 individual protestors arrested
652 students arrested

The ayatollahs have no intention of being taken down, certainly not without a fight.

To the contrary, they want to export their violent, extremist, apocalyptic Islamist revolution across the Muslim world.

They want to wipe Israel and the United States off the map.

And they will not let human rights activists stand in their way.

WHEN AND HOW DID THE IRANIAN UPRISING BEGIN?

“Mahsa (Zhina) Amini, a young 22-year-old woman from Saqqez, Kurdistan was visiting Tehran, when she was taken into custody on Tuesday, September 13, 2022, by the Morality Police officers at the Haqqani metro station in Tehran,” the report notes.

“The reason for her arrest: not properly observing the strict Islamic dress code,” the report continues. “Mahsa/Zhina was taken to the infamous detention center of Moral Security Police known as Vozara. Shortly after Mahsa’s arrest, she went into a coma with level three concussion, and her partially alive body was transferred to the intensive care unit of Kasra Hospital. Given the track record of the police and Guidance Patrols in mistreating the arrestees and similar previous incidents, with the belief that Mahsa was beaten during the arrest, people were outraged.”

A comprehensive report of 82 days of nationwide protests in Iran.
Totaling 486 pages, reports, statistics, video’s, analysis and sources.

“Unpersuasive explanations given by the Central Command of the Islamic Republic Police Force (FARAJA) in defense of its actions regarding the death of Mahsa, the past performance of the police force, along with widespread dissatisfaction with the existence of a body called the Moral Security Police, fueled widespread protests in Iran,” the authors of the study reported.

“The widespread protests sparked at the time Mahsa Amini was announced dead in front of Kasra Hospital on Argentina Street in Tehran, and then quickly spread to the streets despite the intimidating presence of Iran’s security forces. The protests intensified after Mahsa’s burial in a Saqqez cemetery. To the extent that after eighty-two days of nationwide protests between September 17, 2022, to December 7, 2022, they have spread to Iran’s all 31 provinces, 160 cities, and [more than] 143 major universities. The protests did not stay limited to Mahsa’s death, it rather, quickly targeted the Iranian government’s political and ideological foundations. These protests were violently quashed by the anti-riot police and Iran’s militia force (Basij). teargas, pellets, and live ammunition were used in the repression of protestors. This widespread crackdown has led to the death of dozens of people and the wounding of hundreds of protestors.”

ALL ARAB NEWS has been reporting on the unfolding crisis in Iran from the beginning. And we will keep you informed every step of the way.For now, I ask you to pray and mobilize others to pray for the precious people of Iran who are experiencing a bloody, brutal and barbaric Christmas season.

Latest News – By Israel Heute
Iran: Iranian people call for emptying of state bank deposits.
As part of the protest against the Ayatollah regime, Iranian citizens are withdrawing their money from banks in Iran with the aim of financially ruining the regime (which controls the banks).
In addition, there are also calls to not pay electricity, water, gas, and telephone bills in order to make it more difficult for the Ayatollah regime to keep its money flowing.
The protest in Iran does not stop, as the Iranian state media keeps claiming.

NEW: At the bottom of the article you can submit your possible comment.