Een brandende auto tijdens rellen in Parijs, Frankrijk. Foto: Bumble Dee/Shutterstock.

Nederlands + English

Door geobsedeerd te zijn door het beleid van Israël, kijkt de vrije wereld de verkeerde kant op.

Door JNS

In de afgelopen zes maanden hebben de massale protesten in Israël over de hervorming van het rechtsstelsel luide kreten aan het Westen ontlokt, dat Israël “in een crisis” verkeert. In zijn gretigheid om dergelijke crises te identificeren, kijkt het Westen echter overal behalve in de goede richting.

Drie jaar geleden zei de Franse president Emmanuel Macron: “De islam is een religie die vandaag de dag overal ter wereld in een crisis verkeert.”

In een video-interview uit 2022, dat nu viraal is gegaan na de laatste rellen in Frankrijk, wees Mohammad Tawhidi, een Australische sjiitische geestelijke en islamitische reformist, erop dat het over het algemeen vrij goed gaat met de moslimwereld. De crisis is in het Westen.

Terwijl de extremisten van de Moslimbroederschap niet kunnen opereren in moslimlanden als Bahrein en Oman, zei Tawhidi, zijn ze actief in Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada en Washington, DC.

Het Westen importeerde het “vuilnis” dat werd gepromoot door jihadisten die moslimlanden probeerden te neutraliseren, zei hij. Door deze “vuiligheid” binnen te laten en zelfs te versterken of te verheerlijken, had het Westen zijn bed opgemaakt en moet het er nu in liggen.

Deze grimmige inschatting werd ruimschoots bevestigd door de rellen in Frankrijk. Het geweld brak uit nadat een 17-jarige moslimjongen met een criminele achtergrond die door de politie werd gezocht, tijdens een verkeerscontrole door een politieagent werd doodgeschoten.

Dit leidde tot rellen op ongekende schaal. Vijf dagen lang staken moslimjongeren grote aantallen gebouwen en voertuigen in brand. Joodse bedrijven en instellingen waren het doelwit, waaronder koosjere restaurants en voedingswinkels. Doodsbange Joden barricadeerden zichzelf in hun huizen terwijl relschoppers schreeuwden: “Dood aan de politie”, “Dood aan Frankrijk” en “Dood aan de Joden!”

De orde werd pas hersteld toen de Moslimbroederschap en islamitische drugsbaronnen de jongeren van de straat riepen.

Men kan zien dat de Franse president zijn eigen land niet meer onder controle heeft en dat de schaalvergroting van de moslimbevolking betekent dat Frankrijk de strijd verliest om herkenbaar Frankrijk te blijven.

Soortgelijke demografische trends veranderen het aanzien van andere Europese landen zoals Duitsland, Zweden, België, Italië, Spanje en het VK

Nu inheemse Europeanen er niet in slagen om genoeg kinderen te krijgen om het vervangingspercentage te bereiken, bestaat de vrees dat de Europese beschaving binnen enkele decennia verloren zal gaan.

“Europa is één stap verwijderd van de islamitische globalisering”, zei de Algerijnse schrijver Boualem Sansal tegen het tijdschrift L’Incorrect . De islam, zei hij, was “in de lucht en in de wifi die de winden van omkoopbaarheid, berusting en wakkerheid in de goede richting duwen”.

Terwijl Europa op de rand wankelt, hebben de VS hun historische rol als leider van de vrije wereld opgegeven. In plaats daarvan steunt de regering van president Joe Biden de vijanden van het Westen en ondermijnt het de historische bondgenoten van Amerika.

Onvermoeibaar en onverklaarbaar probeert de regering wanhopig een deal met het Iraanse regime te bereiken die dat regime in staat zou stellen om op legitieme wijze kernwapens te bouwen en miljarden dollars in de schatkist van het regime te sluizen om zijn terroristische oorlog tegen de vrije wereld een boost te geven.

In Afghanistan sluizen de VS eveneens miljarden in de handen van de Taliban. Dit ondanks het bewijs van de VN van een “symbiotische” band tussen de Taliban en Al-Qaeda, dat zich in het land weer opbouwt.

In Groot-Brittannië wees Biden de kroning van koning Charles af, bracht een potentiële handelsovereenkomst tussen de VS en het VK tot zinken en steunde als de volgende secretaris-generaal van de NAVO Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, boven de veel beter gekwalificeerde kandidaat van Groot-Brittannië, minister van Defensie Ben Wallace.

Wat Israël betreft, de VS blijft de Palestijnse Autoriteit financieren ondanks de “pay-for-slay”-beloningen van de PA aan terroristen en hun families, evenals het aanzetten tot haat tegen en moord op Israëli’s. De regering valt Israël lastig en pest hen vanwege het bouwen van huizen in de betwiste gebieden waar alleen Israël volgens het internationaal recht recht op heeft, terwijl ze de Palestijnen niet veroordeelt voor hun regelmatige moord op Israëli’s en herhaalde dagelijkse aanvallen.

De regering neemt aan Israël de les te kunnen lezen over democratie, die volgens haar wordt bedreigd door de hervormingen van het rechtssysteem. Toch is de VS een land waar een poging tot staatsgreep is gepleegd tegen een gekozen president door middel van zwartekunsten, ingezet door een corrupte administratieve klasse, en waar diezelfde klasse momenteel een degelijk onderzoek naar vermeende corruptie door de familie Biden dwarsboomt.

In de grote politieke en ideologische strijd die nu gaande is in Amerika, verkeren de tegenstanders van de Biden-aanpak zelf in chaos.

In Europa is echter een strijd aan de gang om het Westen te redden, wat zijn politieke huidskleur wel eens zou kunnen veranderen. Veel waarnemers denken dat de publieke woede over de islamisering van Frankrijk de ultranationalistische Marine le Pen over drie jaar aan de macht zal brengen bij de presidentsverkiezingen.

Vorige week werd de Nederlandse regering ten val gebracht vanwege het vermeende falen om immigratie te beteugelen. Hongarije en Polen worden ondertussen door liberalen als neofascistisch beschouwd vanwege hun beleid om hun eigen cultuur en tradities te behouden.

Hoewel deze landen autoritair zijn en het antisemitisme in hun samenlevingen voortduurt, is Hongarije op dit moment misschien wel de veiligste plek in Europa voor Joden. Geen van beide landen heeft te maken gehad met islamitisch terrorisme.

Hoewel veel moslims in het Westen gewoon in vrede en welvaart willen leven, zijn deze prestaties van Hongarije en Polen te danken aan het feit dat ze moslims grotendeels buiten de deur hebben gehouden.

Voor westerse liberalen is dergelijke uitsluiting echter een gruwel, net als alles wat het dogma van het liberale universalisme en de zogenaamde ‘mensenrechten’-cultuur ter discussie stelt.

In feite heeft de “mensenrechten”-doctrine sommige zeer slechte mensen in staat gesteld om anderen tot slachtoffer te maken. Dit is het resultaat van de liberale mentaliteit die de taal heeft gekaapt en woorden en uitdrukkingen als ‘racisme’, ‘mensenrechten’, ‘democratie’ en zelfs ‘man’ en ‘vrouw’ binnenstebuiten heeft gekeerd.

De meeste Israëlische demonstranten hebben dezelfde ‘bril’ op. Ze beweren dat de Israëlische regering een burgeroorlog uitlokt en een einde maakt aan de democratie. Toch probeert de regering alleen haar verkiezingsbeloften na te komen, terwijl de meesterbreinen van de protesteerders openlijk oproepen tot georganiseerde burgerlijke ongehoorzaamheid om de regering ten val te brengen.

Die regering heeft nu de meeste justitiële hervormingen van tafel geveegd. Een van de weinige overgebleven bepalingen, die deze week door de Knesset tot wet is gestemd, is een beperking van het vermogen van het Hooggerechtshof om regeringsmaatregelen te schrappen op grond van “redelijkheid”.

Dit wordt door tegenstanders op hysterische wijze aan de kaak gesteld als het einde van de bevoegdheid van de rechtbank om de reikwijdte van de regering te controleren door regeringsbesluiten te herzien. Dit is ook niet waar.

Rechters zullen nog steeds de activiteiten van de regering kunnen beoordelen. Wat ze niet zullen kunnen doen, is blijven doen wat ze altijd hebben gedaan: het kapen en verdraaien van een rechtsbeginsel om het vermogen van een democratisch gekozen regering te ondermijnen om het werk te doen waarvoor ze is gekozen.

Dit komt omdat het rechtsbeginsel van “redelijkheid” een specifieke betekenis heeft, vastgelegd in een benchmarkuitspraak van de hoogste rechtbank van Groot-Brittannië in 1983.

De uitspraak stelde dat een beslissing “redelijk” is, tenzij deze “zo schandalig is in zijn strijd met de logica of de aanvaarde morele normen dat geen verstandig persoon die zijn zinnen had gezet op de te beslissen kwestie, tot die beslissing had kunnen komen”.

Dat is precies de aanklacht tegen het Israëlische Hooggerechtshof en de procureur-generaal om de gekozen regering te verhinderen haar beloften aan de kiezers na te komen, aan te dringen op ander beleid of de verlammende ontwrichting van het land te legitimeren door een beweging om die regering ten val te brengen.

Helaas hebben veel joden in de diaspora de beschrijving in spiegelbeeld van Israëls crisis omarmd. Nog tragischer is dat veel van diezelfde joden de suïcidale ondermijning van de westerse cultuur onderschrijven.

Als gevolg hiervan zullen in de gevechtslinies die nu worden gevormd, veel joden uit de diaspora gestrand blijven terwijl de westerse beschaving vecht voor haar voortbestaan.

Melanie Phillips,
een Britse journalist, presentator en auteur, schrijft een wekelijkse column voor JNS. Momenteel columniste voor 
The Times of London , haar persoonlijke en politieke memoires, Guardian Angel , is gepubliceerd door Bombardier, die in 2018 ook haar eerste roman, The Legacy , publiceerde. Ga voor toegang tot haar werk naar: melaniephillips.substack.com .

 

*****************************************

ENGLISH

 

A burning car during riots in Paris, France. Photo: Bumble Dee/Shutterstock.

In obsessing over Israel’s policies, the free world is looking the wrong way.

By JNS

Over the past six months, the mass protests in Israel over judicial reform have elicited loud cries in the West that Israel is “in crisis.” In its eagerness to identify such crises, however, the West looks everywhere but in the right direction.

Three years ago, French President Emmanuel Macron said, “Islam is a religion that is in crisis all over the world today.”

In a video interview conducted in 2022, which has now gone viral following the latest riots in France, Mohammad Tawhidi, an Australian Shiite cleric and Islamic reformist, pointed out that, in general, the Muslim world is doing rather well. The crisis is in the West.

While the extremists of the Muslim Brotherhood cannot operate in Muslim countries like Bahrain and Oman, said Tawhidi, they are operating in Britain, France, Canada and Washington, D.C.

The West imported the “garbage” promoted by jihadis whom Muslim countries were attempting to neutralize, he said. By allowing in this “filth” and even amplifying or glorifying it, the West had made its bed and must now lie in it.

This grim assessment was amply borne out by the riots in France. The violence broke out after a 17-year-old Muslim boy with a criminal background who was wanted by police was shot dead by a police officer during a traffic stop.

This triggered rioting on an unprecedented scale. For five days, Muslim youths torched large numbers of buildings and vehicles. Jewish businesses and institutions were targeted, including kosher restaurants and food shops. Terrified Jews barricaded themselves into their homes as rioters screamed: “Death to the police,” “Death to France” and “Death to the Jews!”

Order was restored only when the Muslim Brotherhood and Islamic drug barons called the youths off the streets.

People can see that the French president is no longer in control of his own country and that the scale of Muslim population increase means that France is losing the battle to remain recognizably France.

Similar demographic trends are changing the face of other European countries such as Germany, Sweden, Belgium, Italy, Spain and the U.K.

With indigenous Europeans failing to have enough children to reach replacement rate, there are fears that within a few decades European civilization will be lost.

“Europe is one step away from Islamic globalization,” the Algerian writer Boualem Sansal told L’Incorrect magazine. Islamism, he said, was “in the air and in the wifi that the winds of venality, resignation and the woke push in the right directions.”

While Europe teeters on the brink, the U.S. has abandoned its historic role as leader of the free world. Instead, President Joe Biden’s administration is supporting the enemies of the West and undermining America’s historic allies.

Indefatigably and inexplicably, the administration is desperately trying to reach a deal with the Iranian regime that would enable that regime legitimately to build nuclear weapons and funnel billions of dollars into regime coffers to boost its terrorist war against the free world.

In Afghanistan, the U.S. is likewise channeling billions into the hands of the Taliban. This is despite U.N. evidence of a “symbiotic” link between the Taliban and Al-Qaeda, which is rebuilding itself in the country.

In Britain, Biden snubbed the coronation of King Charles, sunk a potential U.S.-U.K. trade agreement and backed as the next secretary-general of NATO Ursula von der Leyen, president of the European Commission, over Britain’s far better qualified candidate, Defense Minister Ben Wallace.

As for Israel, the U.S. continues to fund the Palestinian Authority despite the P.A.’s “pay-for-slay” rewards to terrorists and their families, as well as its incitement to hatred and murder of Israelis. The administration harasses and bullies Israel over building homes in the disputed territories to which Israel alone is entitled under international law, while failing to condemn the Palestinians for their regular murder of Israelis and repeated daily attacks.

The administration presumes to lecture Israel about democracy, which it suggests is threatened by the judicial reforms. Yet the U.S. is a country in which an attempted coup was mounted against an elected president through black arts deployed by a corrupt administrative class, and where that same class is currently thwarting a proper investigation of alleged corruption by the Biden family.

In the great political and ideological struggle now under way in America, those opposing the Biden approach are themselves in chaos.

In Europe, however, a fightback is under way to save the West that may well transform its political complexion. Many observers believe that public fury over the Islamization of France will bring the ultra-nationalist Marine le Pen to power in the presidential election in three years’ time.

Last week, the Dutch government was brought down because of its perceived failure to curb immigration. Hungary and Poland, meanwhile, are regarded by liberals as neo-fascist because of their policies to preserve their own culture and traditions.

While these countries are authoritarian and antisemitism continues in their societies, Hungary is arguably the safest place in Europe for Jews right now. Neither country has experienced Islamic terrorism.

Although many Muslims in the West simply want to live in peace and prosperity, these achievements by Hungary and Poland are due to the fact that they’ve largely kept Muslims out.

For Western liberals, however, such exclusion is anathema—as is anything that challenges the dogma of liberal universalism and so called “human rights” culture.

In fact, “human rights” doctrine has empowered some very bad people to victimize others. This is the result of the liberal mindset that has hijacked the language and turned words and phrases such as “racism,” “human rights,” “democracy” and even “man” and “woman” inside out.

Most of Israel’s protesters have gone through the same looking-glass. They claim the Israeli government is provoking civil war and ending democracy. Yet the government is merely trying to enact its election promises, while the protest masterminds openly call for organized civil disobedience to bring the government down.

That government has now junked most of the judicial reforms. One of the few remaining provisions, voted into law by the Knesset this week, is a restriction on the Supreme Court’s ability to strike down government actions on grounds of “reasonableness.”

This is being hysterically denounced by opponents as the end of the court’s power to check government overreach by reviewing government decisions. This is also untrue.

Judges will still be able to review the government’s activities. What they won’t be able to do is continue to do what they have been doing: Hijacking and distorting a principle of law in order to undermine the ability of a democratically elected government to do the job for which it was elected.

This is because the legal principle of “reasonableness” has a specific meaning, laid down in a benchmark ruling by Britain’s top court in 1983.

The ruling stated that a decision is “reasonable” unless it “is so outrageous in its defiance of logic or of accepted moral standards that no sensible person who had applied his mind to the question to be decided could have arrived at it.”

That’s precisely the charge against Israel’s Supreme Court and attorney-general in preventing the elected government from carrying out its pledges to the voters, insisting on other policies or legitimizing the paralyzing disruption of the country by a movement to bring down that government.

Unfortunately, many Diaspora Jews have embraced the looking-glass description of Israel’s crisis. More tragically still, many of the same Jews subscribe to the suicidal undermining of Western culture.

As a result, in the battle lines that are now being formed, many Diaspora Jews will be left stranded as Western civilization fights for its survival.

Melanie Phillips,
a British journalist, broadcaster and author, writes a weekly column for JNS. Currently a columnist for 
The Times of London, her personal and political memoir, Guardian Angel, has been published by Bombardier, which also published her first novel, The Legacy, in 2018. To access her work, go to: melaniephillips.substack.com.