NEDERLANDS + ENGLISH
Een paar mijl ten noorden van Tiberias aan het Meer van Galilea is een vissersboot, de ‘Jesus Boat’, onlangs ontdekt en dateert uit de 1e eeuw na Christus. In 1986 werd een oude boot uit de modder langs de noordwestelijke oever van het Meer van Galilea getrokken. Het was een unieke en spannende vondst dat ons een idee geeft van het soort boot die gebruikt werd in de tijd van Jezus. Doordat het water zich terugtrok vanwege een grote droogte, werd de boot ontdekt door de broers Moshe en Yuval Lufan, de tweede generatie vissers uit Kibbutz Ginosar. De broers vertelden toen ze de boot vonden, een dubbele regenboog aan de hemel verscheen. De daarop volgende archeologische opgraving werd uitgevoerd door leden van de Kibbutz Ginosar, de Antiquities Authority, en vele vrijwilligers. De berging moest snel gebeuren voordat het water weer zou gaan stijgen, een delicaat proces van 12 dagen en nachten. De boot werd vervolgens voor 7 jaar ondergedompeld in een chemisch bad. De boot is gedateerd uit de 1e eeuw na Christus op basis van aardewerk en spijkers die gevonden werden, de koolstofdatering, en romp bouwtechnieken. Het bewijs van herhaalde reparaties geeft aan dat de boot werd gebruikt voor enkele decennia, misschien wel bijna een eeuw. De Galilea Boat is een voorbeeld van de boten die op het meer van Galilea werden gebruikt voor visserij en transport over het meer. Het is waarschijnlijk mogelijk dat zo een boot werd gebruikt door Jezus en zijn leerlingen, van wie velen vissers waren. Boten speelde een grote rol in het leven van Jezus. Boten worden 50 keer genoemd in de evangeliën! Er is geen bewijs maar het is verleidelijk om te denken dat Jezus met deze boot gevaren zou kunnen hebben op het meer van Galilea. Maar los van zijn geschiedenis, de ‘Jezus boot’ is een fascinerend voorwerp dat geconserveerd en bewaart is gebleven.

Jesus Boat Museum
Kibbutz Ginosar,
Tiberias 14100,
Israel 0972-203 834 9995
http://www.jesusboatmuseum.com/
http://www.sacred-destinations.com/is…


ENGLISH
A few miles north of Tiberias on the Sea of Galilee, a fishing boat called the “Jesus Boat” was recently discovered and dates back to the 1st century AD. In 1986, an ancient boat was pulled from the mud along the northwestern shore of the Sea of Galilee. It was a unique and exciting find that gives us an idea of the kind of boat used in the time of Jesus. As the water receded due to a great drought, the boat was discovered by brothers Moshe and Yuval Lufan, second generation fishermen from Kibbutz Ginosar. The brothers told when they found the boat, a double rainbow appeared in the sky. The subsequent archaeological excavation was carried out by members of the Kibbutz Ginosar, the Antiquities Authority, and many volunteers. The salvage had to be done quickly before the water started to rise again, a delicate process of 12 days and nights. The boat was then submerged in a chemical bath for 7 years. The boat has been dated to the 1st century AD based on pottery and nails found, carbon dating, and hull construction techniques. The evidence of repeated repairs indicates that the boat was used for several decades, perhaps nearly a century. The Galilee Boat is an example of the boats that were used on the Sea of Galilee for fishing and transportation across the lake. It is likely that such a boat was used by Jesus and his disciples, many of whom were fishermen. Boats played a major role in the life of Jesus. Boats are mentioned 50 times in the gospels! There is no evidence but it is tempting to think that Jesus might have sailed in this boat on the Sea of Galilee. But regardless of its history, the “Jesus boat” is a fascinating object that has been preserved and preserved.

Jesus Boat Museum
Kibbutz Ginosar,
Tiberias 14100,
Israel 0972-203 834 9995
http://www.jesusboatmuseum.com/
http://www.sacred-destinations.com/is…