Anti-Hervorming activisten blokkeren een weg tijdens een protest tegen de gerechtelijke hervorming van de regering in de buurt van de Knesset, 24 juli 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)
Anti-overhaul activists block a road during a protest against the government’s judicial overhaul near the Knesset, July 24, 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

Nederlands + English

Een overwinning voor het hervormingsgezinde kamp, want 64 parlementsleden stemmen voor het eerste stuk wetgeving dat moet leiden tot een revisie van het rechtssysteem.

Door World Israel News

Alle 64 leden van de Israëlische regeringscoalitie stemden maandag voor de ‘redelijkheid’-wet, ondanks oproepen van de oppositie, ministers, president Isaac Herzog en zelfs de Amerikaanse president Joe Biden om de wet uit te stellen in een poging een compromis te bereiken met de oppositie.

De wet verbiedt “redelijkheid” als rechtvaardiging voor rechters om beslissingen van de gekozen ambtenaren terug te draaien.

“We hebben de eerste stap gezet in een historisch proces om het rechtssysteem te corrigeren,” verklaarde minister van Justitie en vice-premier Yariv Levin.

Voorafgaand aan de stemming stelde Levin, een van de grondleggers van de hervormingen, dat redelijkheid een grijs gebied is dat afhangt van de persoonlijke mening van de rechters.

“Jullie [rechters] willen beslissen wat redelijk is en wat niet, in plaats van de mensen die gekozen zijn door de natie? Is dat redelijk?” vroeg hij.

“Wie heeft gezegd dat wat redelijk is in de ogen van de rechters ook maar het logische is om te doen? Wie heeft besloten dat hun persoonlijke standpunten beter zijn dan die van de [gekozen] ministers?…

“Redelijkheid is een wereldbeeld. Het is geen verbintenissenrecht, het is geen bewijsrecht, het is geen juridische kwestie,” zei hij.

Premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Yoav Gallant behoorden tot de voorstanders van een compromis. Tot verrassing van velen sloot minister van Financiën Bezalel Smotrich zich maandag aan bij de oproep om de uitvoering van de wet uit te stellen in een poging om tot een compromis te komen.

Protesten van tienduizenden Israëli’s tegen de hervormingen werden gewelddadig buiten de Knesset tijdens de stemming. Er werden verschillende arrestaties verricht.

Grote bedrijven en technologiebedrijven sloten maandag hun kantoren uit protest tegen de hervormingen; banken waren alleen open voor noodgevallen. Oren Buta, voorzitter van de Beweging van Onafhankelijke Bedrijven, hekelde het besluit dat werknemers benadeelt en dreigde met een rechtszaak.

Meer dan 200.000 Israëli’s demonstreerden zondagavond in Tel Aviv en schreeuwden “Wij eisen gerechtelijke hervormingen” en “64 Mandaten” in een poging om de vastberadenheid van de regering te versterken om haar belofte uit te voeren in de aanloop naar de nationale verkiezingen in november 2022, waarin de coalitie van Netanyahu een meerderheid van 64 zetels behaalde.

 

****************************

ENGLISH

A win for the pro-reform camp as 64 lawmakers vote in favor of the first piece of legislation towards an overhaul of the judicial system.

By World Israel News

All 64 members of the Israeli government coalition voted in favor of the ‘reasonableness’ law on Monday, despite appeals from the opposition as well as government ministers, President Isaac Herzog and even U.S. President Joe Biden to delay the move in an attempt to reach a compromise with the Opposition.

The law bans “reasonableness” as justification for judges to reverse decisions made by the elected officials.

“We have taken the first step in a historic process to correct the judicial system,” stated Justice Minister and Deputy Prime Minister Yariv Levin.

Ahead of the voting, Levin, an architect of the reforms, argued that reasonableness is a gray area that would depend on the judges’ personal opinions.

“You [judges] want to decide what’s reasonable and what’s not, instead of the people chosen by the nation? That’s reasonable?” he asked.

“Who said that what is reasonable in the eyes of the judges is even the logical thing to do? Who decided that their personal positions are better than those of the [elected] ministers?…

“Reasonableness is a worldview. It’s not contract law, it’s not evidence law, it’s not a legal matter,” he said.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant were among those in favor of compromise. Surprisingly to many, on Monday, Finance Minister Bezalel Smotrich joined the call to delay implementation of the law in an effort to reach compromise.

Protests by tens of thousands of Israelis against the reforms turned violent outside the Knesset during the vote. There were several arrests.

Major businesses and tech firms shut their offices Monday in protest of the reforms; banks were open for emergencies only. Oren Buta, chairman of the Movement of Independent Businesses, slammed the decision that was hurting employees and threatened a lawsuit.

Over 200,000 Israelis demonstrated in Tel Aviv Sunday night, shouting “We demand judicial reform” and “64 Mandates” in an effort to strengthen the government’s resolve to carry out its promise ahead of the November 2022 national election, in which the Netanyahu coalition won a 64-seat majority.