Een close-up van de BBC News-website. Met dank: Anton Garin/Shutterstock.
A closeup of the BBC News website. Credit: Anton Garin/Shutterstock.

Nederlands + English

Een groot deel van het Westen gelooft in de antisemitische leugen dat de Joden verantwoordelijk zijn voor hun eigen vernietiging.

Door JNS – Melanie Phillips

Onder de gebruikelijke Israël-bashers van de media was de berichtgeving over de militaire operatie van Israël deze week tegen terroristische enclaves in de stad Jenin voorspelbaar gruwelijk.

Jenin was een centrum van dodelijk terrorisme geworden, verantwoordelijk voor de moord op 31 Israëli’s in 2022 en 24 tot dusver dit jaar.

Bijna de helft van de inwoners van Jenin behoort tot Hamas of de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ). In 2023 waren er meer dan 50 schietaanvallen vanuit Jenin. Onlangs werden van daaruit twee raketten gelanceerd richting Israël.

Tijdens de tweedaagse operatie ontdekte de IDF laboratoria voor het maken van bommen, een zelfgemaakte raketwerper, explosieven, wapens en militaire uitrusting.

Toch prees The New York Times het Palestijnse terrorisme als “een ethos van verzet” en beschreef Jenin vol bewondering als “een lange erfenis als bastion van gewapende strijd”.

Andere mediakanalen stelden Israëls reactie op moorddadig terrorisme ten onrechte voor als moedwillige agressie. Ze deden dit door middel van systematische decontextualisering (informatie uit de context trekken), waarbij ze de groeiende tol van Israëlische slachtoffers en van terroristische aanslagen die Israëlische veiligheidstroepen bijna dagelijks verijdelden, grotendeels negeerden.

De dag na de lancering van de IDF-operatie vond in Tel Aviv een auto-ram- en steekaanval plaats waarbij ten minste negen mensen gewond raakten en een zwangere vrouw haar baby verloor.

De gebruikelijke verdachten in de media stelden dit meteen verkeerd voor als een al te voorspelbare ‘wraak’-aanval in een akelige cyclus van geweld. Maar er is geen ‘cyclus van geweld’. Er zijn eindeloze pogingen om Israëli’s te vermoorden en er is de Israëlische poging om verdere aanvallen af ​​te schrikken.

Bovendien is er een fundamenteel verschil tussen de opzettelijke pogingen van de Palestijnen om Israëlische burgers te vermoorden en de enorme zorg die de IDF besteedt om burgerdoden te voorkomen.

De IDF meldde dat alle 12 Palestijnen die tijdens de operatie in Jenin zijn omgekomen, strijders waren. In zo’n dichtbevolkt gebied, waar terroristische voorraden en werkruimtes bewust naast scholen en ziekenhuizen zijn gesitueerd, was het een buitengewone prestatie dat er bij zo’n intense inval geen burgerslachtoffers vielen.

Niet alleen werd dit door de media niet erkend, maar het hele evenement werd op de meest vervormde en kwaadaardige manier ingekaderd. De belangrijkste overtreder hierin – en de belangrijkste vanwege het unieke wereldwijde bereik en de reputatie van betrouwbaarheid – was de BBC .

In een interview met de voormalige Israëlische premier Naftali Bennett zei BBC -anker-journalist Anjana Gadgil: “Het Israëlische leger noemt dit een ‘militaire operatie’, maar we weten nu dat er jonge mensen werden vermoord, vier van hen onder de 18. Is dat echt wat het leger van plan was?

Bennett antwoordde krachtig dat alle gedode Palestijnen terroristen waren. Waarop Gadgil zei: “Misschien wel terroristen, maar kinderen!!!. De Israëlische strijdkrachten zijn blij om kinderen te doden.”

Na verschillende klachten te hebben ontvangen, verontschuldigde de BBC zich door te zeggen: “De taal die in deze vraagstelling werd gebruikt, was niet goed geformuleerd en was ongepast.”

Hoewel elke BBC- verontschuldiging zeldzaam is, was deze volkomen ontoereikend voor zo’n kwaadaardig incident. De berichtgeving van de BBC over Israël en de Palestijnen is niet alleen consequent verdraaid, maar bevordert ook actief de haat tegen Israël en de Joden die Israël steunen.

De algemene berichtgeving van de BBC over de Jenin-operatie herhaalde het standaardverhaal van de berichtgeving over onderdrukte en achtergestelde Palestijnen die hopeloos vechten tegen Israël in een eindeloze cyclus van aanval en vergelding.

Er werd geen melding gemaakt van de eeuwenoude Arabische vernietigingsoorlog tegen Israël, waarin de Palestijnen herhaalde aanbiedingen van een eigen staat hebben geweigerd en in plaats daarvan hun moorddadige aanvallen hebben verdubbeld.

Er werd geen melding gemaakt van de dagelijkse propaganda-aanval van de Palestijnse Autoriteit die het hele Joodse volk demoniseert en Palestijnse kinderen instrueert dat het hun hoogste roeping zou moeten zijn om Joden te vermoorden en Israëlisch land te stelen.

Nog verbazingwekkender is dat de BBC de reden voor de terroristische opleving in Jenin en de betwiste gebieden volledig heeft weggelaten: namelijk dat Iran de terroristische bendes daar leidt om zijn doel om Israël van de kaart te vegen, te bevorderen.

In 2021 schatte een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in dat Teheran jaarlijks tot $ 100 miljoen aan gecombineerde steun aan Hamas en PIJ verstrekt.

Een hoge PIJ-delegatie, onder leiding van haar secretaris-generaal, Ziyad al-Nakhaleh, bezocht onlangs Teheran, waar ze met Iraanse leiders bespraken hoe de strijd tegen Israël te escaleren.

Drie maanden geleden zei Nakhaleh: “De wapens die de Palestijnen gebruiken om te vechten, komen uit Iran – de Iraniërs betalen voor deze wapens of leveren ze.” Met de hulp van Iran, zei hij, had de PIJ “gevechtsbataljons gevormd in alle Palestijnse steden op de Westelijke Jordaanoever”.

Israël wordt nu omsingeld door Iran. Vanuit Libanon worden naar schatting 180.000 Hezbollah-raketten op Israël gericht. Iran steunt raketaanvallen en andere terroristische aanslagen op Israël door Hamas en PIJ in Gaza.

Nu heeft het een vergelijkbare terroristische infrastructuur opgezet in de betwiste gebieden, met Ben Gurion Airport en centraal Israël mogelijk binnen raketbereik.

Het is gewoon onthutsend dat de BBC en de rest van de liberale media geen melding hebben gemaakt van deze belangrijke ontwikkeling. De reden is dat het niet past in hun verhaal over Israëlische onderdrukking en Palestijns ‘verzet’.

Daarom wordt de vanuit de PA uitstromende demonisering van het Joodse volk resoluut genegeerd. Daarom wordt het Palestijnse doel om Israël te vernietigen ontkend. Zoals de anker-journalist van een politiek programma op BBC TV tegen me zei toen ik er deze week in verscheen, waren zulke dingen gewoon “propaganda” van het soort dat door “beide kanten” naar buiten werd gebracht.

Deze scheeftrekking van het hele verhaal is belangrijker dan de meeste mensen zich realiseren.

Het woord ‘nazi’ wordt zo erg misbruikt om tegenstanders van links te demoniseren dat het veel van zijn werkelijke betekenis is kwijtgeraakt. Maar in het geval van het Midden-Oosten is het geen loze belediging. Het is niet overdreven om de Arabische en islamitische oorlog tegen Israël te zien als een postuum nazi-front.

In de afgelopen jaren heeft een groep geleerden gestaag de diepte blootgelegd van de alliantie tussen de Arabieren van Mandaat Palestina en de nazileiders.

De Duitse politicoloog Matthias Kuentzel heeft betoogd dat de nazipartij van plan was moslims tegen joden en het zionisme op te zetten.

Nu schrijft Kuentzel in het tijdschrift Fathom dat zijn nieuwe boek, Nazism, Islamic Antisemitism and the Middle East , uiteenzet wat er bekend is over het pamflet Islam and Judaism , dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1937 door de directeur van het Palestijns-Arabische Bureau voor Informatie in Cairo. De auteur zou veel contacten hebben gehad met nazi-agenten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zijn pamflet in grote aantallen gedrukt en verspreid door Duitse troepen.

Kuentzel omschrijft het als een schokkende tekst die religie gebruikt om aan te zetten tot Jodenhaat. Hij schrijft: “Het is in tegenspraak met de wijdverbreide veronderstelling dat islamitisch antisemitisme zich ontwikkelde als reactie op vermeende Israëlische wandaden. Het was niet het gedrag van de zionisten dat aanleiding gaf tot de publicatie van deze vijandige tekst, maar eerder de allereerste poging om een ​​tweestatenoplossing voor Palestina te implementeren. Dit feit suggereert dat Jodenhaat een oorzaak was, niet een gevolg van de crises door het conflict in het Midden-Oosten.”

Iedereen die naar de Palestijnse propaganda van vandaag kijkt, kan de nazi-erfenis van beelden en stijlfiguren herkennen. Dat komt omdat de Palestijnse zaak een hedendaagse versie is van de nazi-aanval op de Joden.

In het Westen is dit meer dan alleen in strijd met het verhaal over het Midden-Oosten dat wordt gepromoot door de BBC , The New York Times en de liberale intelligentsia. Het Westen wil niets horen over de Holocaust. Het wil niets horen over antisemitisme. Het houdt zichzelf voor dat de Joden ze overdrijven voor hun eigen doeleinden.

Dit is de reden waarom de waarheid over de Palestijnse vernietigingsoorlog nooit wordt erkend. Dit is de reden waarom de Iraanse beweging die Israël in de tang heeft, nooit wordt gerapporteerd.

Het is omdat een groot deel van het Westen gelooft wat antisemieten zichzelf altijd hebben voorgehouden: dat de Joden verantwoordelijk zijn voor hun eigen vernietiging. Dat vreselijke denken is wat we deze week opnieuw hebben horen versterken in de berichtgeving over de gebeurtenissen in Jenin.

Melanie Phillips

Melanie Phillips, een Britse journalist, presentator en auteur, schrijft een wekelijkse column voor JNS. Momenteel columniste voor The Times of London , haar persoonlijke en politieke memoires, Guardian Angel , is gepubliceerd door Bombardier, die in 2018 ook haar eerste roman, The Legacy , publiceerde. Ga voor toegang tot haar werk naar: melaniephillips.substack.com. .

*************************************************

ENGLISH

Much of the West believes the antisemitic lie that the Jews are responsible for their own destruction.

By: JNS – Melanie Phillips

Among the media’s customary Israel-bashers, reporting on Israel’s military operation this week against terrorist enclaves in the city of Jenin was predictably atrocious.

Jenin had become a hub of deadly terrorism, responsible for the murder of 31 Israelis in 2022 and 24 so far this year.

Almost half the inhabitants of Jenin belong to Hamas or Palestinian Islamic Jihad (PIJ). In 2023, more than 50 shooting attacks emanated from Jenin. Recently, two rockets were launched from there towards Israel.

During the two-day operation, the IDF uncovered bomb-making laboratories, a homemade rocket launcher, explosives, weapons and military gear.

Yet The New York Times saluted Palestinian terrorism as “an ethos of defiance” and described Jenin admiringly as having “a long legacy as a bastion of armed struggle.”

Other media outlets misrepresented Israel’s response to murderous terrorism as wanton aggression. They did so through systematic decontextualization, having largely ignored the growing toll of Israeli terrorist victims and the attacks that Israeli security forces thwart almost daily.

The day after the launch of the IDF operation, a car-ramming and stabbing attack took place in Tel Aviv in which at least nine people were injured and a pregnant woman lost her baby.

The usual suspects in the media instantly misrepresented this as an all-too predictable “revenge” attack in a dismal cycle of violence. But there is no “cycle of violence.” There are unending attempts to murder Israelis and there is the Israeli attempt to deter further attacks.

Moreover, there is a fundamental difference between the Palestinians’ deliberate attempts to murder Israeli civilians and the enormous care the IDF takes to avoid civilian deaths.

The IDF reported that all 12 of the Palestinians killed in the Jenin operation were combatants. In such a densely populated area, where terrorist caches and operation rooms are deliberately situated next to schools and hospitals, causing no civilian deaths in such an intense raid was an extraordinary achievement.

Not only was this given no credit by the media, but the entire event was framed in the most distorted and malevolent way. The leading offender in this—and the most important on account of its unique global reach and reputation for trustworthiness—was the BBC.

In an interview with former Israeli Prime Minister Naftali Bennett, BBC anchor Anjana Gadgil said, “The Israeli military are calling this a ‘military operation,’ but we now know that young people are being killed, four of them under 18. Is that really what the military set out to do?”

Bennett replied robustly that all the Palestinians killed were terrorists. To which Gadgil said, “Terrorists, but children. The Israeli forces are happy to kill children.”

After receiving several complaints, the BBC apologized, saying, “The language used in this line of questioning was not phrased well and was inappropriate.”

While any BBC apology is rare, this was wholly inadequate for such a malicious incident. The BBC’s reporting on Israel and the Palestinians is not only consistently distorted but actively promotes hatred of Israel and the Jews who support it.

The BBC’s general reporting on the Jenin operation parroted the outlet’s standard narrative of oppressed and deprived Palestinians fighting hopelessly against Israel in an endless cycle of attack and retaliation.

It failed to mention the century-old Arab war of extermination against Israel, in which the Palestinians have refused repeated offers of a state of their own and instead redoubled their murderous attacks.

It failed to mention the daily Palestinian Authority propaganda onslaught that demonizes the entire Jewish people and instructs Palestinian children that their highest calling should be to murder Jews and steal Israeli land.

More astonishing still, the BBC totally omitted the reason for the terrorist upsurge in Jenin and the disputed territories: that Iran is running the terrorist gangs there to further its aim of wiping Israel off the map.

In  2021, a  U.S. State Department report estimated that Tehran provides up to $100 million annually in combined support to Hamas and PIJ.

A senior PIJ delegation, headed by its secretary-general, Ziyad al-Nakhaleh, recently visited Tehran, where they discussed with Iranian leaders how to escalate the fight against Israel.

Three months ago, Nakhaleh said, “The weapons that the Palestinians use for fighting come from Iran—the Iranians either pay for these weapons or provide them.” With Iran’s assistance, he said, the PIJ had formed “combat battalions in all Palestinian cities in the West Bank.”

Israel is now encircled by Iran. An estimated 180,000 Hezbollah rockets are pointed at Israel from Lebanon. Iran is backing missile and other terrorist attacks on Israel by Hamas and PIJ in Gaza.

Now it has set up a similar terrorist infrastructure in the disputed territories, with Ben Gurion Airport and central Israel potentially within missile range.

It is simply staggering that the BBC and the rest of the liberal media have made no mention of this key development. The reason is that it doesn’t fit their narrative of Israeli oppression and Palestinian “resistance.”

That’s why the demonization of the Jewish people pumped out by the P.A. is resolutely ignored. That’s why the Palestinian aim to destroy Israel is denied. As the anchor of a BBC TV politics show said to me when I appeared on it this week, such things were just “propaganda” of the kind pumped out by “both sides.”

This skewing of the entire narrative is more momentous than most people realize.

The word “Nazi” has become so badly misused to demonize any opponent of the left that it’s been robbed of much of its actual meaning. But in the case of the Middle East, it’s not a vacuous insult. It’s no exaggeration to view the Arab and Muslim war against Israel as a posthumous Nazi front.

In recent years, a group of scholars has been steadily uncovering the depth of the alliance between the Arabs of Mandatory Palestine and the Nazi leadership.

The German political scientist Matthias Kuentzel has argued that the Nazi Party intended to turn Muslims against Jews and Zionism.

Now Kuentzel writes in the journal Fathom that his new book, Nazism, Islamic Antisemitism and the Middle East, sets out what’s known about the pamphlet Islam and Judaism, which was first published in 1937 by the director of the Palestinian-Arab Bureau of Information in Cairo. The author is believed to have had many contacts with Nazi agents. During the Second World War, his pamphlet was printed and distributed in large numbers by German forces.

Kuentzel describes it as a shocking text that uses religion to incite Jew-hatred. He writes, “It contradicts the widespread assumption that Islamic antisemitism developed as a response to alleged Israeli misdeeds. It was not the behavior of the Zionists that prompted the publication of this hostile text, but rather the very first attempt to implement a two-state solution for Palestine. This fact suggests that Jew-hatred was a cause, not a consequence of the crises in the Middle East conflict.”

Anyone looking at today’s Palestinian propaganda can identify its Nazi heritage of images and tropes. That’s because the Palestinian cause is a latter-day version of the Nazi onslaught against the Jews.

In the West, this does more than merely conflict with the narrative about the Middle East promoted by the BBC, The New York Times and the liberal intelligentsia. The West doesn’t want to hear about the Holocaust. It doesn’t want to hear about antisemitism. It tells itself the Jews exaggerate them for their own ends.

This is why the truth about the Palestinian war of extermination is never acknowledged. This is why the Iranian pincer movement against Israel is never reported.

It’s because much of  the West believes what antisemites have always told themselves: That the Jews are responsible for their own destruction. That terrible thinking is what we’ve heard amplified once again in this week’s reporting of the events in Jenin.

Melanie Phillips

Melanie Phillips, a British journalist, broadcaster and author, writes a weekly column for JNS. Currently a columnist for The Times of London, her personal and political memoir, Guardian Angel, has been published by Bombardier, which also published her first novel, The Legacy, in 2018. To access her work, go to: melaniephillips.substack.com.