Australische Lighthorse Brigade in Jeruzalem tijdens de Eerste Wereldoorlog

(Foto: National Library of Israel/Public Domain)

(Nederlands + English)

Terwijl de Britten Jeruzalem willen erkennen als de hoofdstad van Israël, aarzelt Australië van zijn gevierde, heroïsche rol in de geschiedenis van het Heilige Land afscheid te nemen

Bron: Allisraelnews – Jonathan Feldstein

Op een iconische foto van Sir Edmund Allenby die op 11 december 1917 Jeruzalem binnenkomt, is de Britse generaal te voet te zien, nadat hij van zijn paard is afgestegen als erkenning voor het belang van het moment.

Allenby begreep de Bijbelse betekenis van Jeruzalem – gebouwd door koning David, al duizenden jaren centraal voor joden en christenen. Nadat Jeruzalem eeuwenlang onder islamitische bewind had gestaan ​​– ondanks dat het nooit in de Koran werd genoemd – bevestigde Allenby dat het veroveren van Jeruzalem meer was dan een militaire prestatie – het was eerder een religieuze mijlpaal.

De verovering van Jeruzalem zou Groot-Brittannië in staat stellen zijn toezegging uit te voeren volgens de Balfour-verklaring die een maand eerder was geschreven: om de Joodse soevereiniteit over het land Israël te herstellen.

Op 31 oktober speelden paarden een belangrijke rol in de beslissende Slag om Beersheva: de Australische regimenten van het Mounted Light Horse zouden de strijd aangaan tegen de Ottomanen, gewapend met bajonetten, als onderdeel van de militaire formatie van de Egyptische Expeditionary Force van het Britse Rijk.

De Expeditionary Force zou de Ottomaanse Yildirim-legergroep aanvallen en veroveren, terwijl de ANZAC (Australische en Nieuw-Zeelandse) Mounted Division een reeks aanvallen lanceerde tegen de verdediging van de Ottomanen, waarbij de oostelijke kant van Beersheva werd ingenomen.

De slag bij Beersheva was een van de meest ingrijpende veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog. Deze leidde tot de uiteindelijke verovering van het hele Bijbelse land Israël; waar de Ottomanen hadden geregeerd als een verzameling ‘ sanjaks ‘ en waar de Britten zouden regeren en het de naam ‘Palestina’ zouden geven.

Drie decennia later, 75 jaar geleden, stemden de Verenigde Naties in om het Britse mandaat te beëindigen en de voorwaarden van de Balfour-verklaring uit te voeren, waarbij een Joodse staat werd opgericht. De staat Israël riep zes maanden later de onafhankelijkheid uit. Op 2 november 1917, in de Balfour-verklaring, beloofde Groot-Brittannië dat “Zijne Majesteits regering positief staat tegenover de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het Joodse volk, en al het mogelijke zal doen om de verwezenlijking van dit doel te vergemakkelijken. Het moet duidelijk zijn dat er niets zal worden gedaan dat afbreuk kan doen aan de burgerlijke en religieuze rechten van bestaande niet-joodse gemeenschappen in Palestina, of de rechten en politieke status die Joden in enig ander land genieten.”

Terwijl de Australiërs, die samen met de Britten vochten, in belangrijke mate verantwoordelijk waren voor het veroveren van Beersheva, wat leidde tot de Britse overwinning, en ondanks de Britten die verklaarden dat ze het herstel van de Joodse soevereiniteit steunden, werden de drie decennia van Britse heerschappij niet gekenmerkt door het meest Joodse -vriendelijk beleid om deze verbintenis uit te voeren.

In feite, omdat de Britten de Arabieren te vriend wilde houden door de Joodse immigratie te blokkeren, konden honderdduizenden – of zelfs miljoenen – Joden die door de nazi’s moesten worden uitgeroeid, nergens anders heen.

Onlangs heeft er een omkering plaats gevonden met betrekking tot Israël in het algemeen en Jeruzalem in het bijzonder. Terwijl de Australiërs bijzonder heldhaftig waren in het veroveren van het Heilige Land, en de Britten lauw waren in hun acties die volgden en niet echt inhoud gaven aan hun inzet om een ​​Joodse staat te stichten, zijn de rollen nu omgedraaid.

Eerder dit jaar beloofde de onlangs afgetreden Britse premier Liz Truss om de verhuizing van de Britse ambassade naar Jeruzalem te herzien. Ze herhaalde dit tijdens een ontmoeting met de Israëlische premier Yair Lapid in de wandelgangen van de VN

Het zou een Allenby-moment zijn voor het VK, dat daarmee bevestigt dat Jeruzalems uniekheid zijn Bijbelse betekenis heeft als het hart van het Joodse volk, 105 jaar nadat Allenby de Heilige Stad binnenging. Dit zou een reeks fouten ongedaan maken waarvoor de Britten verantwoordelijk waren tijdens hun bewind over het Heilige Land.

Het is lang genoeg geleden dat andere landen hun ambassades naar de hoofdstad hebben verplaatst, dat ze er zeker van kunnen zijn dat de reactie van de Arabische wereld niet bijtend zal zijn; velen hebben voor pragmatische doeleinden vrede gesloten met Israël. Niet dat dergelijk beleid moet worden bepaald door hoe anderen zouden kunnen reageren, maar het idee dat het een punt van zorg zou kunnen zijn, is voldoende ontkracht.

Aan de andere kant is Australië afgeweken van zijn gevierde en heroïsche rol in de geschiedenis van het land. Deze maand kwam het terug op zijn beslissing van 2018 om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël.

Ook al erkende Australië West-Jeruzalem alleen als deel van Israël (met uitzondering van de oude stad van Jeruzalem, de stad van David, de Joodse wijk, de Westelijke muur en de Tempelberg, samen met andere belangrijke Bijbelse locaties). Vermoedelijk deden ze dit vanwege de status van Oost- (en het grootste deel van Bijbels) Jeruzalem, dat in onderhandelingen zou worden bepaald. De erkenning van de centrale positie van Jeruzalem is voor Israël en het Joodse volk belangrijk.

Het weerlegde ook dat de Arabische staten zou uitbarsten in geweld of protest, of dat het de Australische relaties in de Arabische wereld zou schaden.

Vooral in dit seizoen, de maand waarin de Britten de Balfour-verklaring afgaven en de VN stemden voor de oprichting van een Joodse staat, moet Groot-Brittannië worden aangemoedigd om van alle kanten door te gaan, ongeacht de uitkomst van de recente leiderschapsovergang: Bevriende landen hebben de Britse ambassades en consulaten in hun gemeenschappen en landen. Er zijn petities gestart. Er is steun uit een breed scala van bronnen gekomen, ondanks dat er enkele openlijk negatieve opmerkingen zijn geweest – met name van enkele van de Britse religieuze leiders die nog steeds de vervangingstheologie aanhangen en die het herstel van Israël en Jeruzalem als hoofdstad niet van theologisch betekenis beschouwen.

Ik wens Australië zeker geen kwaad toe, maar ik bid dat ze betere leiders zullen hebben die betere beslissingen nemen, Bijbels en diplomatiek.

Er bestaat bezorgdheid dat fase twee van de boemerangachtige opleving van Australië de erkenning van een Palestijnse staat zal zijn. Als het geen ellendig beleid was, zou het eigenlijk komisch kunnen zijn dat ze de erkenning van Jeruzalem als de historische en moderne hoofdstad van Israël, met al zijn Bijbelse en historische betekenis, zouden annuleren en overwegen een Palestijnse staat te erkennen die geen grenzen heeft, die probeert een ander (Israël) te vernietigen, heeft geen munteenheid en geen democratie, en waarin al bijna twee decennia geen verkiezingen zijn gehouden. Dat als een staat te beschouwen, en Jeruzalem niet de hoofdstad van Israël, is de definitie van absurditeit.

Ik veronderstel dat, op dezelfde manier waarop een liberale regering kan worden gekozen en het conservatieve regeringsbeleid omverwerpt, wanneer een conservatieve regering wordt herkozen, het de liberale beslissingen kan terugdraaien zoals de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. Dit is niet de manier om aan diplomatie te doen.

Het slaat ook nergens op, omdat ze niet eens hebben toegezegd heel Jeruzalem als de hoofdstad van Israël te erkennen. Het lijkt een geval van super-wakker zijn, waarbij de centrale betekenis van Jeruzalem voor Israël en het Joodse volk wordt verworpen.

Ik probeer me voor te stellen dat generaal Allenby de Jaffapoort binnenrijdt en naar deze situatie kijkt. Als iemand die de betekenis begreep van het moment waarop hij Jeruzalem binnentrok, vermoed ik dat hij blij zou zijn met de recente verklaringen van de Britse leider die de goede kant opgingen en verbijsterd zou zijn over de lafheid van de Australiërs vandaag de dag, die zich ooit hadden onderscheiden door samen te vechten met de Britten voor het land.

Jonathan Feldstein
Jonathan Feldstein is geboren en getogen in de VS en emigreerde in 2004 naar Israël. Hij is getrouwd en vader van zes kinderen. Gedurende zijn leven en carrière is hij een gerespecteerde brug geworden tussen joden en christenen en is hij voorzitter van de Genesis 123 Foundation. Hij schrijft regelmatig op grote christelijke websites over Israël en deelt ervaringen over het leven als orthodoxe jood in Israël. Hij is presentator van de populaire podcast Inspiration from Zion. Hij is te bereiken op firstpersonisrael@gmail.co

 

**************************************************************

 

Australian Lighthorse Brigade in Jerusalem during the First World War
(Photo: National Library of Israel/Public Domain)

ENGLISH

While the British look to recognizing Jerusalem as Israel’s capital, Australia is wavering from its celebrated, heroic role in Holy Land history

Source: Allisraelnews – Jonathan Feldstein

In an iconic picture of Sir Edmund Allenby entering Jerusalem on Dec. 11, 1917, the British general is seen on foot, having dismounted from his horse in recognition of the importance of the moment.

Allenby understood the biblical significance of Jerusalem – built by King David, central to Jews and Christians for millennia. After centuries of Jerusalem being under Islamic control – despite never being mentioned in the Koran – Allenby affirmed that capturing Jerusalem was more than a military achievement – rather, it was a religious milestone.

Conquering Jerusalem would allow Britain to implement its commitment per the Balfour Declaration written a month earlier: To restore Jewish sovereignty over the land of Israel.

On Oct. 31, horses played a significant role in the decisive Battle of Beersheva: The Australian Mounted Light Horse regiments would ride into battle against the Ottomans, armed with bayonets, as part of the British Empire’s Egyptian Expeditionary Force military formation.

The Expeditionary Force would strike and capture the Ottoman Yildirim Army Group, with the ANZAC (Australian and New Zealand) Mounted Division launching a series of attacks against the Ottomans’ defenses, taking the eastern side of Beersheva.

The Battle of Beersheva was one of the most consequential battles of WWI, leading to the eventual capture of the entire biblical land of Israel; what the Ottomans had ruled as a collection of “sanjaks,” the British would rule and rename “Palestine.”

Three decades later, 75 years ago, the United Nations voted to end the British Mandate and to implement the terms of the Balfour Declaration, establishing a Jewish state. The State of Israel declared independence six months later. On Nov. 2, 1917, the Balfour Declaration, Britain committed that “His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.”

While the Australians, fighting alongside the British, were significantly responsible for capturing Beersheva, thus leading to the British victory, and despite the British declaring that they supported the restoration of Jewish sovereignty, the three decades of British ruled were not marked by the most Jewish-friendly policies toward implementing this commitment.

In fact, because the British appeased the Arabs by blocking Jewish immigration, hundreds of thousands – or even millions – of Jews marked for extermination by the Nazis had nowhere else to go.

Recently, there’s been a flip-flop relating to Israel, in general, and Jerusalem, specifically. Whereas the Australians were particularly heroic in conquering the Holy Land, and the British were tepid in their actions that followed, not really giving substance to their commitment to establish a Jewish state, now, the tables have turned.

Earlier this year, recently resigned British Prime Minister Liz Truss pledged her commitment to review moving the British embassy to Jerusalem. She reiterated this in a meeting with Israeli Prime Minister Yair Lapid on the sidelines of the U.N.

It would be an Allenby moment for the U.K., affirming that Jerusalem’s uniqueness is its biblical significance as the heart of the Jewish people, 105 years after Allenby entered the Holy City. This would undo a series of wrongs that the British were responsible for during their control of the Holy Land.

It has been long enough since other countries have moved their embassies to the capital, that they can rest assured that the Arab world’s response is not going to be caustic; many have made peace with Israel for pragmatic purposes. Not that such policies should be governed by how others might respond, but the idea that it might be a concern has been sufficiently debunked.

On the opposite side, Australia has wavered from its celebrated and heroic role in the history of the land. This month, it reversed its 2018 decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel.

Even though Australia only recognized western Jerusalem as being part of Israel (excluding the Jerusalem Old City, the City of David, the Jewish Quarter, the Western Wall and the Temple Mount, along with other significant biblical sites), presumably to let the status of eastern (and most of biblical) Jerusalem to be determined in negotiations, recognition of any of Jerusalem’s centrality to Israel and the Jewish people was significant.

It also disproved that the Arab street would erupt in violence or protest, or that it might harm Australian relations in the Arab world.

Especially in this season, the month in which the British issued the Balfour Declaration and the U.N. voted to establish a Jewish state, Britain should be encouraged to follow through from all directions, regardless of the outcome of the recent leadership transition: Friends have called British embassies and consulates in their communities and countries. Petitions have been initiated. Support has come in from a wide range of sources, despite there having been some openly negative comments – most notably from some of the U.K.’s religious leaders who still practice replacement theology and do not see the restoration of Israel and Jerusalem as its capital as having theological significance.

I certainly don’t wish ill for Australia, but I pray they will have better leaders who make more sound decisions, biblically and diplomatically.

There’s a concern that phase two of Australia’s boomerang-like rebound will be the recognition of a Palestinian state. If it weren’t a wretched policy, it might actually be comical that they could cancel recognition of Jerusalem as the historic and modern capital of Israel, with all its biblical and historic significance, and consider recognizing a Palestinian state that has no borders, that seeks to destroy another (Israel), has no currency and no democracy, and in which elections have not been held in nearly two decades. To consider that a state, and Jerusalem not Israel’s capital, is the definition of absurdity.

I suppose that, in the same way that a liberal government can be elected and overturn conservative government policies, when a conservative government is re-elected, it can reverse the liberals’ overturning of the recognition of Jerusalem as Israel’s capital. This is not the way to do diplomacy.

It also makes no sense, as they didn’t even commit to recognize all of Jerusalem as Israel’s capital. It seems to be a case of hyper-wokeness, disavowing the significance of Jerusalem as central to Israel and the Jewish people.

I am trying to imagine Gen. Allenby riding into the Jaffa Gate and looking at this situation today. As someone who understood the significance of that moment when he entered Jerusalem, I suspect he’d be pleased with the British leader’s recent statements going in the right direction and dismayed at the cowardice of the Australians today, who had once distinguished themselves by fighting alongside the British for the land.

Jonathan Feldstein

Jonathan Feldstein was born and educated in the U.S. and immigrated to Israel in 2004. He is married and the father of six. Throughout his life and career, he has become a respected bridge between Jews and Christians and serves as president of the Genesis 123 Foundation. He writes regularly on major Christian websites about Israel and shares experiences of living as an Orthodox Jew in Israel. He is host of the popular Inspiration from Zion podcast. He can be reached at firstpersonisrael@gmail.com.