Ter illustratie – Een douanebeambte toont in beslag genomen Captagon pillen (Foto: REUTERS/Nikolay Doychinov)
Illustrative – A customs officer displays confiscated Captagon pills (Photo: REUTERS/Nikolay Doychinov)

Nederlands + English

Wie had ooit gedacht dat de Palestijnse stad Jenin op de noordelijke Westelijke Jordaanoever voor miljarden dollars terrorisme kan financieren?

Het herbergt immers een enorm vluchtelingenkamp van meer dan 23.000 mensen en er wonen meer dan een half miljoen mensen, waarvan sommigen sterk achtergesteld zijn door een hoge werkloosheid en een gebrek aan degelijk onderwijs.

Toch lezen we in een recent artikel getiteld ‘Drugssmokkel financiert het terrorisme in Jenin’: “Sinds het begin van 2023 hebben Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) miljoenen shekels ingepompt om de voortdurende intensivering van het terrorisme in de regio Jenin aan te moedigen.”

Hoewel de enorme sommen geld afkomstig zijn uit Turkije, Libanon, Syrië en Iran, waar Hamas en andere terroristische leiders hun basis hebben, vindt het geld zijn weg naar de Palestijnse gebieden, inclusief Gaza, met als enige doel het financieren van terreur – niet voor scholen, ziekenhuizen, de verbetering van wegen of sanitaire omstandigheden. Nee, die miljarden, die gebruikt zouden kunnen worden om het leven van arme Palestijnen drastisch te verbeteren, kunnen niet naar dat doel gaan, omdat dat zou betekenen dat hun slachtofferschap tot stilstand zou komen, iets wat hun leiders nooit zouden toestaan.

De trieste waarheid is dat voor de leiders van Hamas en de Islamitische Jihad de levens van hun mensen alleen iets waard zijn als ze vervangbaar zijn. Iemand die bijvoorbeeld bereid is om een zelfmoordterrorist te worden, zal beloond worden in harde cash zodra hij dood is – nou ja, in ieder geval zijn familie. Hij, aan de andere kant, zal onsterfelijk worden doordat er een straat, een park of een andere plek naar hem vernoemd wordt. Zo werkt het.

Als je vraagt waar dit geld vandaan komt, is het simpel. Net als de Mexicaanse of Chinese kartels, heeft de drugshandel aangetoond veel geld op te leveren – genoeg om de terroristen te financieren die willen terroriseren, en in dit geval is dat meestal tegen Israël. Als Palestijnen zelf als nevenschade fungeren om die taak te volbrengen, dan moet dat maar. Er zijn er altijd meer waar ze vandaan komen, want als je leiders er niet in slagen om een hele bevolking een toekomst van hoop en vooruitgang te bieden, dan is er echt geen reden om te streven naar een mooie oude dag.

Door deze drugshandel kunnen miljoenen sikkels worden verdiend in slechts een paar korte maanden en op dit moment is de drug van keuze “Captagon”, ook wel “de cocaïne van de arme man” genoemd. Deze synthetische drug, bekend als psychostimulant, wordt geleverd in de vorm van pillen en werd oorspronkelijk gebruikt om ADD (aandachtstekortstoornis) en narcolepsie (de slaapziekte) te behandelen. Dit amfetamine-achtige stimulerende middel is zeer verslavend en wordt massaal geproduceerd in Syrië, waar het uiteindelijk zijn weg vindt naar andere Arabische golfstaten, allemaal onder de bescherming van de Syrische president Bashar-al-Assad, die slim handelt in de grondstof als een machtsmakelaar om te overleven.

Toen eenmaal was ontdekt dat Captagon een psychotrope (een drug die iemands geestelijke toestand beïnvloedt) drug was, werd het gebruik ervan grotendeels stopgezet, internationaal, vanwege het gevaar dat het met zich meebracht, maar het bleef desondanks geproduceerd worden door smokkelaars die in het bezit kwamen van wat er nog op de markt was. Uiteindelijk werden in Bulgarije namaaktabletten geproduceerd onder de naam Captagon, die werden gesmokkeld door criminelen naar terroristen die ze in handen kregen.

De Golfstaten hebben zwaar geleden onder deze plaag en hebben de Syrische president herhaaldelijk aangemoedigd om een einde te maken aan de stroom van deze dodelijke drug. Ze hebben hem zelfs voortdurend economische hulp aangeboden, iets wat hij zeker kan gebruiken, gezien de oorlog in zijn land en de armoede die daardoor is ontstaan.

Toch doet hij, net als de anderen, niet wat het beste is voor zijn land en zijn burgers, terwijl hij het drugspel blijft faciliteren, wat hij waarschijnlijk ziet als de beste verzekeringspolis om aan de macht te blijven en zichzelf te verrijken.

Samen hebben de criminelen de handen ineengeslagen met de terroristen om een uiterst winstgevende onderneming van drugs- en wapensmokkel op te zetten, die vaak plaatsvindt vanuit de oostelijke buur van Israël, Jordanië. Hoewel een aantal van hun pogingen door de veiligheidsautoriteiten zijn onderschept, getuigt het duizelingwekkende aantal van 135 miljoen shekels ($36,3 miljoen) in slechts één jaar (2022) van het enorme bedrag dat er blijkbaar in is geslaagd om door te dringen.

Hoe schokkend het ook mag klinken, een lid van het Jordaanse parlement werd enkele maanden geleden betrapt toen hij wapens probeerde te smokkelen terwijl hij Israël probeerde binnen te komen. Gezien zijn diplomatieke banden was hij een nuttig instrument als smokkelaar, wat weinigen zouden vermoeden.

Er is duidelijk een markt voor deze drugs, en het is triest om te zeggen, maar sommigen in Israël hebben deelgenomen aan de aankoop, waardoor ze alleen maar hun eigen ondergang hebben gefinancierd, maar als je verslaafd bent, is dat waarschijnlijk niet zo’n belangrijke overweging.

Een ander interessant stukje informatie is dat Hamas cryptocurrency gebruikt om hun enorme winsten wit te wassen, omdat ze dat niet langer kunnen doen via liefdadigheidsinstellingen of andere middelen, zoals in het verleden. Toen dit bekend werd bij Israël, ondernam toenmalig Israëlisch minister van Defensie Benny Gantz actie en nam grote sommen geld in beslag van 12 digitale rekeningen. Deze inspanning wordt voortgezet onder de huidige Israëlische minister van Defensie, Yoav Gallant, en er is hoop dat het zal beginnen met het inperken van dit soort witwaspraktijken.

Daarom ondernam de IDF een militaire operatie om de gevestigde infrastructuur in Jenin te vernietigen, die voor veel succesvolle aanslagen in Israël heeft gezorgd. Vooral het vluchtelingenkamp was het doelwit, omdat veel terroristen daar vandaan komen. Met de zeer sterke aanwezigheid van Hamas en de Islamitische Jihad in het kamp, zijn jonge mannen een gemakkelijke prooi voor de rekrutering die daar plaatsvindt, en of ze blijven leven of sterven nadat de aanslag is gepleegd, is niet van belang voor degenen die hen hebben uitgezonden.

Voorlopig is de miljarden dollars kostende drugssmokkelindustrie nog steeds booming, zolang Syrië in de mix zit met de altijd belangrijke Jordanië en Iran connectie. Als Israël ooit een einde hoopt te maken aan het groeiende terrorisme, dat ons bestaan bedreigt, zal het eerst de schat aan drugs moeten afsnijden die deze aanslagen mogelijk maken.

Zoals ze zeggen, de kop van de slang moet worden afgehakt en in dit geval behoort die kop toe aan onze noorderbuur.


Cookie Schwaeber-Issan


Een voormalig basisschool- en middelbare schooldirecteur uit Jeruzalem en de kleindochter van Europese Joden die voor de Holocaust naar de VS kwamen. Ze maakte Aliyah in 1993, is gepensioneerd en woont nu met haar man in het midden van het land.

 

*************************************

ENGLISH

Who would have thought that the northern West Bank Palestinian town of Jenin is tied to billions of dollars which finance terrorism?

After all, it houses an enormous refugee camp, of over 23,000 and is home to upwards of half a million people, some of whom are greatly disadvantaged, due to a high rate of unemployment and lack of decent education.

Yet, according to a recent article entitled ‘Drug Smuggling Finances Jenin Terrorism,’ we learn that, “Since the start of 2023, Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) have injected millions of shekels to encourage the continued intensification of terrorism in the Jenin region.”

Although the vast sums of money come from Turkey, Lebanon, Syria and Iran, where Hamas and other terrorist leaders are based, the cash finds its way into Palestinian territories, including Gaza, for the sole purpose of funding terror – not for schools, hospitals, the improvement of roads or sanitary conditions. No, those billions, which could be used to dramatically improve the lives of poor Palestinians, cannot go toward that purpose, because it would mean that their victimhood would come to a halt, something that their leaders would never allow.

The sad truth is that, to Hamas and Islamic Jihad leaders, the lives of their people are only worth something when they are expendable. Anyone, for example, who is willing to become a suicide bomber will be rewarded in hard cash, once he is dead – well, at least his family will be. He, on the other hand, will attain immortality by having a street, a park or another venue named after him. That is how it works.

If you were to ask from where is this money coming, it’s simple. Just like the Mexican or Chinese cartels, the drug trade has shown itself to have a big payoff – enough to finance whoever terrorists want to terrorize, and, in this case, it is usually Israel. If Palestinians are the collateral damage in order to accomplish that task, then so be it. There are always more where they came from because if your leaders fail to provide a future of hope and advancement, for an entire population, there really is no reason to aspire to live to a ripe old age.

Through this drug trafficking, millions of shekels can be had in just a few short months, and for now, the drug of choice is “Captagon,” also dubbed “the poor man’s cocaine.” Known as a psychostimulant, this synthetic drug comes in the form of pills and was originally used to treat ADD (attention deficit disorder and narcolepsy (the sleeping disease). Highly addictive, this amphetamine-type of stimulant is said to be mass-produced in Syria, where it ultimately finds its way to other Arab gulf countries, all as a protection for Syrian President Bashar-al-Assad, who cleverly trades in the commodity as a power broker toward his survival.

Once Captagon was discovered to be a psychotropic (a drug that affects one’s mental state) substance, its use was largely discontinued, internationally, due to the danger it posed, but it, nonetheless, continued to be produced as smugglers got hold of what still managed to be in the market. Eventually, counterfeit tablets, using the name Captagon, were manufactured in Bulgaria and smuggled by criminals who were able to get them into the hands of terrorists.

Gulf countries have suffered greatly from this scourge, repeatedly encouraging the Syrian president to end the flow of this lethal drug. In fact, they have continuously offered him economic aid, something which he could surely use, given his war-torn country and the poverty which has arisen as a result.

Yet, he, just like the others, fails to do what’s best for his country and its citizens while continuing to facilitate the drug game, which he likely sees as the best insurance policy to keep remain in power and also to enrich himself.

Together, the criminals have paired up with the terrorists in order to commercialize an extremely profitable venture of both drug and weapons smuggling, often taking place from Israel’s eastern neighbor, Jordan. Even though a number of their efforts have been caught by security authorities, the staggering number of 135 million shekels ($36.3 million), in just one year (2022) testifies to the massive amount which obviously succeeded in getting through.

In fact, as shocking as it might sound, a member of the Jordanian parliament was caught trying to smuggle weapons while crossing into Israel just a few months ago. Given his diplomatic ties, he had been a useful tool as a smuggler, which few would suspect.

Clearly, there is a market for these drugs, and it’s sad to say, but some in Israel have participated in the purchase, only helping to fund their own demise, but when you’re an addict, that probably isn’t much of a major consideration.

Another interesting piece of information is that Hamas has employed the use of cryptocurrency to help launder their enormous profits because they can no longer do so through charities or other means, as they have in the past. Once this became known to Israel, then-former Israeli Defense Minister Benny Gantz took action, seizing large sums of currency from 12 digital accounts. This effort is continuing under Israel’s current defense minister, Yoav Gallant, and there is hope that it will begin to curtail this type of money laundering.

This is why the IDF undertook a military operation in order to destroy the well-established infrastructure in Jenin, which has produced many successful attacks in Israel. The refugee camp, in particular, was targeted since that is the place from which many of the terrorists have arisen. With the very strong presence of Hamas and Islamic Jihad, in the camp, young men are easy prey to the recruitment which is taking place there, and whether they live or die, once the attack is perpetrated, is of no interest to the ones who have sent them out.

For now, the multi-billion-dollar drug smuggling industry is still booming, so long as Syria is in the mix with the ever-important Jordan and Iran connection. If Israel ever hopes to put an end to the growing terrorism, which threatens our existence, she will first have to cut off the treasure trove of drugs that are making these attacks possible.

As they say, the head of the snake must be cut off and, in this case, that head belongs to our neighbor in the north.


Cookie Schwaeber-Issan


A former Jerusalem elementary and middle-school principal and the granddaughter of European Jews who arrived in the US before the Holocaust. Making Aliyah in 1993, she is retired and now lives in the center of the country with her husband.