Unifil

Nederlands + English

Interim betekent tijdelijk, maar de United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) kreeg zijn gezag al in 1978, en we bevinden ons nu in een slechtere positie dan toen.

Door Israel Hayom – Barry Shaw

Hoe kort of lang is interim? Er werd gemeld dat soldaat Sean Rooney werd gedood en een andere Ierse soldaat ernstig gewond raakte, toen hun militaire voertuig onder vuur kwam te liggen van “een vijandige menigte”.

Dit werd herhaald door de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney die zei dat hun voertuig “werd omsingeld door een vijandige menigte – ik denk dat dat de enige manier is om ze te beschrijven.”

Nee, Mr. Coveney. Dat is niet de enige manier om ze te beschrijven. Probeer Hezbollah agenten of Hezbollah aanhangers.

Welke andere Libanese burgers zouden bezwaar hebben tegen een VN-macht die de orde handhaaft of ervoor zorgt dat Iraanse raketten en explosieven niet worden opgeslagen in hun huizen, scholen en moskeeën voor toekomstig gebruik tegen Israël – als dat is wat UNIFIL feitelijk doet?

Probeer “een vijandige menigte” te vervangen door Hezbollah en schrap de diplomatieke anonimiteit, mijnheer Coveney. De rouwende familie Rooney zal geen afsluiting of gerechtigheid krijgen totdat u hen de waarheid vertelt.

Resolutie 1559 van de VN-Veiligheidsraad uit 2004 roept op tot ontwapening van alle gewapende milities in Libanon. Is Hezbollah geen gewapende militie in Libanon?

UNIFIL werd opgericht als een VN-vredesmacht in Libanon om de eisen van de Verenigde Naties te handhaven. Gedurende een periode van bijna 20 jaar heeft zij voortdurend gefaald in het vervullen van haar missies.

Resolutie 1701 van de VN-Veiligheidsraad van 2006 verbiedt alle gewapende milities om waar dan ook in Libanon actief te zijn. Wat hebben zij dan gedaan om Hezbollah te ontwapenen, en waarom zijn er in Zuid-Libanon no-go zones waar UNIFIL-personeel niet mag komen?

Als de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Hezbollah bestraft voor het schenden van de Amerikaanse resoluties, wat zijn dan de straffen geweest?

Waar is de VN-straf voor de dood van UNIFIL-soldaat Sean Rooney?

Waar is de straf van de VN-Veiligheidsraad tegen Hezbollah voor de moord op 2 Israëlische soldaten die in 2015 in Israël werden gedood door een raketaanval van Hezbollah vanuit Zuid-Libanon?

Hezbollah schendt op flagrante wijze het wapenembargo van de VN-Veiligheidsraad.

Israël schat dat Hezbollah nu meer dan 150.000 raketten en raketten bezit die voornamelijk in Zuid-Libanon zijn opgeslagen voor toekomstig gebruik tegen Israël.

Heeft UNIFIL de VN-Veiligheidsraad voorzien van de aantallen en de locaties waar zij zijn opgeslagen? Israël wil dat graag weten. We willen zien of de VN-gegevens overeenkomen met de onze.

Dat is immers waar deze resoluties en de oprichting van UNIFIL in Libanon om draaiden. Het is duidelijk dat UNIFIL een grote verspilling van tijd, geld en mankracht is geweest. Het heeft zijn missie niet vervuld, en nu sterven zijn soldaten. Het is een machteloos orgaan dat weinig heeft gedaan om een onvermijdelijk toekomstig conflict te voorkomen.


Barry Shaw

Barry Shaw is directeur internationale publieke diplomatie bij het Israel Institute for Strategic Studies.

 

******************************************************************

ENGLISH

Interim is supposed to mean temporary, but the United Nations Interim Force In Lebanon (UNIFIL) was given their authority way back in 1978, and we are in a worse position today than we were then.

By Israel Hayom – Barry Shaw

How short or long is Interim? It was reported that Private Sean Rooney was killed, and another Irish soldier seriously wounded, when their military vehicle came under fire by “a hostile mob.”

This was repeated by Irish Foreign Minister Simon Coveney who said their vehicle “got surrounded by a hostile mob – I think that’s the only way you could describe them.”

No, Mr. Coveney. That is not the only way to describe them. Try Hezbollah operatives or Hezbollah supporters.

Which other Lebanese civilians would object to a UN force keeping law and order, or ensuring that Iranian missiles and explosives are not stored in their homes, schools, and mosques for future use against Israel – if that is what UNIFIL actually does?

Try replacing “a hostile mob” with Hezbollah and cut the diplomatic anonymity, Mr. Coveney. The grieving Rooney family will not have closure or justice until you provide them with the truth.

The 2004 UNSC Resolution 1559 called for the disarmament of all armed militias in Lebanon. Isn’t Hezbollah an armed militia in Lebanon?

UNIFIL was formed as a peacekeeping UN force in Lebanon to enforce United Nations requirements. It has persistently failed over an almost 20-year period to fulfill any of its missions.

UNSC Resolution 1701 of 2006 states that it prohibits all armed militias from operating anywhere in Lebanon. So, what have they done to disarm Hezbollah, and why are there no-go zones in which UNIFIL personnel are forbidden to enter in South Lebanon?

If the United Nations Security Council is punishing Hezbollah infringements of US resolutions, what have been the punishments?

Where is the UN punishment over the death of UNIFIL Private Sean Rooney?

Where is the UNSC punishment of Hezbollah for the murder of 2 Israeli soldiers killed inside Israel by a Hezbollah missile strike from Southern Lebanon in 2015?

Hezbollah flagrantly violates the UNSC arms embargo.

Israel estimates that Hezbollah now possess more than 150,000 rockets and missiles mainly stored in Southern Lebanon for future use against Israel.

Has UNIFIL provided the UN Security Council with the numbers and the locations where they are stored? Israel would like to know. We would like to see if UN records match ours.

This is, after all, what these resolutions and the creation of UNIFIL in Lebanon was all about. It is obvious that UNIFIL has been a heavy waste of time, money, and manpower. It has not fulfilled its mission, and now its soldiers are dying. It is an impotent body that has done little to prevent an inevitable future conflict.


Barry Shaw

Barry Shaw is the international public diplomacy director at the Israel Institute for Strategic Studies.