Wow! Kun je geloven hoe oud deze Hebreeuwse Bijbel is?
Wow! Can you believe how old this Hebrew Bible is?

Nederlands + English

Het is verbazingwekkend dat deze Hebreeuwse Bijbel zo bewaard is gebleven. Dit is niet een paar decennia oud. Het is zelfs niet een paar honderd jaar oud. Een Hebreeuwse Bijbel die meer dan duizend jaar oud is? Verbazingwekkend! Dit kun je niet verzinnen!

Door: Israel Unwired

Natuurlijk kun je geen prijskaartje hangen aan G-ds woord. Zijn Torah is van onschatbare waarde. Je kunt geen prijskaartje hangen aan G-ds geboden en het volgen van Zijn wegen. Maar het feit dat het voor zoveel geld wordt geveild, laat zien hoe waardevol mensen denken dat G-ds woord is. De Torah is belangrijk. Anders zou de veiling van de Bijbel niet voor zoveel geld geschat worden.

Het lezen van G-ds Bijbel en het bestuderen van Zijn geboden is cruciaal. Wij bestaan om G-d te dienen en Zijn mitzvot, Zijn geboden, op te volgen. Het is opmerkelijk te bedenken hoe oud deze Hebreeuwse Bijbel is. Joden houden zich al duizenden jaren aan G-ds mitzvot. Het Jodendom is geen nieuwe uitvinding. Het Joodse volk is een oud volk met een oud thuisland. Duizend jaar is oud, maar de Thora en het Jodendom gaan veel verder terug! De periode van deze Bijbel is een nieuwe schakel in de lange keten van de Joodse geschiedenis.

Laten we die schakels uit de hele Joodse geschiedenis blijven invullen en meer schakels toevoegen met de voortzetting van de Joodse geschiedenis.


*****************************************

Werelds oudste Hebreeuwse Bijbel wordt geveild voor naar schatting 50 miljoen
World’s oldest Hebrew Bible to be auctioned for estimated 50 million

***************************************

ENGLISH

It is amazing that this Hebrew Bible was perserved the way it was. This is not a few decades old. It is not even a few hundred years old. A Hebrew Bible that is over a thousand years old? Amazing! You can’t make this stuff up!

By: Israel Unwired

Of course, you cannot put a price on G-d’s word. His Torah is invaluable. You can’t put a price on G-d’s commandments and following His ways. But the fact that it is estimated to be auctioned for so much money shows how valuable people think G-d’s word is. The Torah matters. Otherwise, the auction for the Bible wouldn’t be estimated to go for that much.

Reading G-d’s Bible and studying His commandments is crucial. We exist to serve G-d and follow His mitzvot, His commandments. It is remarkable to think about how old this Hebrew Bible is. Jews have been keeping G-d’s mitzvot for thousands of years. Judaism is not a new invention. The Jewish people are an ancient people with an ancient homeland. A thousand years is old, but the Torah and Judaism go back way more! The time period of this Bible is another link in the long chain of Jewish history.

Let’s keep filling in those links from all of Jewish history as well as adding more links with the continuation of Jewish history.