De resultaten van verschillende opiniepeilingen, waaronder de meest recente, tonen aan wat de meeste Palestijnen willen: Meer Joden vermoorden en Israël uitroeien. De stijgende populariteit van Hamas onder de Palestijnen is een duidelijk teken dat de meesten van hen zich identificeren met het doel van de islamistische groepering om Israël te vernietigen. Afgebeeld: Hamas-schutters paraderen op vrachtwagens met raketten in een straat in Khan Yunis, in de zuidelijke Gazastrook op 27 mei 2021.
(Foto door Thomas Coex/AFP via Getty Images)

Nederlands + English

Door: Gatestone Institute

Dagen nadat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken de inzet van de regering Biden voor de “tweestatenoplossing” opnieuw bevestigde, reageerden de Palestijnen door hun afwijzing van het idee en hun steun voor meer terrorisme tegen Israël te herhalen.

De Palestijnse reactie kwam via een opiniepeiling, die op 13 december werd gepubliceerd door het Palestijnse Centrum voor Beleids- en Enquêteonderzoek en verklaringen van de Palestijnse islamistische groepering Hamas die de Gazastrook controleert.

Uit de peiling bleek dat 69% van de Palestijnen van mening is dat de “tweestatenoplossing” niet langer praktisch of haalbaar is. Nog eens 72% gelooft dat de kans op de oprichting van een Palestijnse staat naast Israël in de komende vijf jaar klein of onbestaande is.

Kortom, de Palestijnen vertellen Blinken en de regering-Biden dat zij kunnen blijven dromen van de tweestatenfantasie zolang zij dat willen, maar dat zij “gewapende strijd” en terrorisme verkiezen boven vredesonderhandelingen met Israël.

Gevraagd naar het meest effectieve middel om een onafhankelijke staat op te bouwen, koos 51% van de Palestijnen voor de “gewapende strijd”. Nog eens 55% steunde een terugkeer naar gewapende confrontaties en een intifada (opstand) tegen Israël.

Nog verontrustender is dat 72% van het Palestijnse publiek zei voorstander te zijn van de vorming van terreurgroepen zoals de Lions’ Den, waarvan de leden de afgelopen maanden schietaanvallen hebben uitgevoerd op Israëlische soldaten en burgers op de noordelijke Westelijke Jordaanoever.

Eerder deze maand zei Blinken in een toespraak voor de J Street National Conference dat de regering Biden zal blijven streven naar “de verwezenlijking van het blijvende doel van twee staten”. Hij voegde eraan toe:

“Wij steunen deze visie omdat ze pragmatisch is. Wij blijven geloven, zoals de president tijdens zijn reis naar het Heilige Land deze zomer zei, dat twee staten – op basis van de lijnen van 1967, met wederzijds overeengekomen ruilingen – de beste manier blijft om ons doel te bereiken dat Israëli’s en Palestijnen in vrede en veiligheid naast elkaar leven.”

Vorige maand bevestigde Blinken de tweestatenfantasie van de regering-Biden opnieuw – vooral langs de notoir onverdedigbare wapenstilstandslijnen van 1949, waar de gevechten destijds toevallig ophielden — in een telefoongesprek met de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas.

De resultaten van verschillende opiniepeilingen, waaronder de meest recente, tonen aan dat Blinken en zijn team ofwel aan zelfbedrog doen ofwel gewoon niet begrijpen en zien wat de meeste Palestijnen willen: Meer Joden vermoorden en Israël vernietigen.

Dit is niet de eerste peiling waaruit blijkt dat een meerderheid van de Palestijnen tegen de “tweestatenoplossing” is. Dat komt omdat ze schreeuwen om een Palestijnse staat, niet naast Israël, maar in plaats van Israël.

Bovendien is dit niet de eerste peiling die aantoont dat de meeste Palestijnen Hamas blijven steunen, de terreurgroep waarvan het handvest openlijk oproept tot jihad (heilige oorlog) en de eliminatie van Israël.

Het handvest van Hamas citeert de geestelijke stichter van de Moslim Broederschap, Hassan al-Banna, die zei: “Israël zal bestaan en blijven bestaan totdat de islam het zal uitroeien, net zoals het anderen voordien heeft uitgewist.”

De stijgende populariteit van Hamas onder de Palestijnen is een duidelijk teken dat de meesten van hen zich identificeren met het doel van de islamistische groepering om Israël te vernietigen.

Net als Hamas willen deze Palestijnen Israël vervangen door een islamitische staat waarvan de grenzen zich uitstrekken van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee.

Volgens de laatste peiling zou, als er vandaag nieuwe presidentsverkiezingen van de Palestijnse Autoriteit zouden worden gehouden, de favoriete Palestijnse gesprekspartner van de regering Biden, Mahmoud Abbas, 36% krijgen en Hamas-leider Ismail Haniyeh 54%. Bovendien zegt 75% te willen dat de 87-jarige Abbas aftreedt.

Het zou een goed idee zijn geweest als Blinken had geluisterd naar wat de Hamasleiders de afgelopen dagen duidelijk hebben gezegd tijdens bijeenkomsten ter gelegenheid van de 35e verjaardag van de oprichting van hun organisatie. De Hamas-leiders herhaalden hun dreigementen om “de zionistische vijand” uit Israël te verdrijven door middel van terrorisme. Ook prezen zij de terreurgroepen in de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden op de Westelijke Jordaanoever die aanslagen plegen tegen Israëli’s.

Ter gelegenheid van de verjaardag gaf Hamas op 14 december een verklaring uit die in feite de beweringen van sommige westerlingen weerlegt dat het een “gematigde” groep is geworden die bereid is de “tweestatenoplossing” te aanvaarden:

“Op de 35ste verjaardag van haar oprichting bevestigt de Islamitische Verzetsbeweging [Hamas] het volgende: Palestina, van de [Jordaan]rivier tot de [Middellandse] Zee, is het land van het Palestijnse volk. Wij zullen ons er volledig aan blijven vasthouden, en aan ons legitieme recht om het te verdedigen en te bevrijden met alle middelen, waarvan gewapend verzet het belangrijkste is.”

Als de Palestijnen echt een eigen staat naast Israël hadden gewild, hadden ze die al vele jaren geleden kunnen krijgen. Maar Mahmoud Abbas en zijn voorganger, Yasser Arafat, hebben alle vredesaanbiedingen die zij de afgelopen 22 jaar van Israëlische leiders kregen, afgewezen zonder zelfs maar een tegenbod.

“Het Palestijnse afwijzingsbeleid won telkens wanneer een concrete verdeling op de agenda stond, zoals het aanbod van voormalig premier Ehud Barak in 2000, of het voorstel van voormalig premier Ehud Olmert in 2007,” aldus Efraim Inbar, voorzitter van het Jerusalem Institute for Strategy and Security. “Elke Palestijnse staat zal ontevreden zijn met haar grenzen en van plan zijn geweld te gebruiken om haar doelen te bereiken.”

Baraks voorstel aan Yasser Arafat omvatte de oprichting van een Palestijnse staat op ongeveer 92% van de Westelijke Jordaanoever en 100% van de Gazastrook, alsmede de vestiging van een Palestijnse hoofdstad in Oost-Jeruzalem. Arafat zei nee.

Olmert bood aan zich terug te trekken uit 93% van de Westelijke Jordaanoever, de gehele Gazastrook en grote delen van Oost-Jeruzalem. Abbas zei nee.

Blinken en zijn adviseurs zouden veel kunnen leren van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton, die in 2000 gastheer was van de vredestop in Camp David. Daarin wees Arafat het genereuze aanbod van Barak af. Toen Arafat nee zei, bonkte Clinton op de tafel en zei: “U leidt uw volk en de regio naar een catastrofe.”

Sindsdien hebben de Palestijnen hun uiterste best gedaan om Clintons profetie te vervullen. Zij blijven hun toevlucht nemen tot terrorisme, verheerlijken terroristen en steunen hun families financieel, en steunen Hamas in haar jihad om Israël te vernietigen.

Iedereen die de oprichting van een Palestijnse staat steunt, maakt de weg vrij voor de Palestijnen om de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook te gebruiken als lanceerplatforms om Israël aan te vallen en te vernietigen.

Het laatste wat Israël en zijn Arabische buren nodig hebben is een door Iran gecontroleerde terreurstaat op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook, die zou worden gebruikt om aanvallen tegen zowel Israëliërs als Arabieren te lanceren. Zo’n staat zou een recept zijn voor oorlog, niet voor vrede in het Midden-Oosten.

Vandaag is het duidelijk dat het verlangen om Joden te doden en Israël te elimineren voor veel Palestijnen belangrijker blijft dan het opbouwen van een staat die in vrede en veiligheid naast Israël zou leven. Het wordt tijd dat de regering Biden zich bewust wordt van het feit dat Clinton meer dan 20 jaar geleden begreep – dat de afwijzende houding van de Palestijnse leiders het Palestijnse volk en het hele Midden-Oosten meesleurt naar een bloedige en uitzichtloze toekomst.

De manier voor de internationale gemeenschap – te beginnen met de VS – om het probleem te keren is door erop aan te dringen dat alle hulp strikt gekoppeld wordt aan de voorwaarde dat de Palestijnen afzien van hun oproepen tot terrorisme, die nu de hele Palestijnse samenleving teisteren, zelfs in kruiswoordraadsels. Bij niet-naleving moeten de betalingen worden ingehouden. Als men naar een bank gaat en om een lening vraagt, zijn er voorwaarden aan verbonden; waarom niet met hulp? Anders wordt alle hulp die niet “verdwijnt” openlijk gebruikt om terrorisme, jihad en het doden van Joden te financieren.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

********************************

 

The results of several public opinion polls, including the most recent one, demonstrate what most Palestinians want: Killing more Jews and the obliteration of Israel. The rising popularity of Hamas among the Palestinians is a clear sign that most of them identify with the Islamist group’s goal of destroying Israel. Pictured: Hamas gunmen parade on trucks with rockets in a street in Khan Yunis, in the southern Gaza Strip on May 27, 2021. (Photo by Thomas Coex/AFP via Getty Images)

ENGLISH

By: Gatestone Institute

Days after US Secretary of State Antony Blinken reaffirmed the Biden administration’s commitment to the “two-state solution,” the Palestinians responded by repeating their rejection of the idea and their support for more terrorism against Israel.

The Palestinian response came through a public opinion poll published on December 13 by the Palestinian Center for Policy and Survey Research and statements by the Palestinian Islamist group Hamas that controls the Gaza Strip.

The poll found that 69% of Palestinians believe that the “two-state solution” is no longer practical or feasible. Another 72% believe that the chances for the creation of a Palestinian state alongside Israel in the next five years are slim or nonexistent.

The Palestinians, in short, are telling Blinken and the Biden administration that they can keep dreaming about the two-state fantasy for as long as they wish, but that they prefer “armed struggle” and terrorism to peace negotiations with Israel.

When asked about the most effective means of building an independent state, 51% of the Palestinians chose the “armed struggle.” Another 55% supported a return to armed confrontations and an intifada (uprising) against Israel.

Even more concerning is that 72% of the Palestinian public said they are in favor of forming terror groups such as the Lions’ Den, whose members have carried out shooting attacks against Israeli soldiers and civilians in the northern West Bank over the past few months.

Earlier this month, Blinken said in a speech before the J Street National Conference that the Biden administration will continue to strive for “realizing the enduring goal of two states.” He added:

“We support this vision because it’s pragmatic. We continue to believe, as the President said on his trip to the Holy land this summer, that two states – based on the 1967 lines, with mutually agreed swaps – remains the best way to achieve our goal of Israelis and Palestinians living side by side in peace and security.”

Last month, Blinken reaffirmed the Biden administration’s two-state fantasy – especially along the notoriously indefensible 1949 armistice lines, where the fighting at the time just so happened to stop — in a phone call with Palestinian Authority President Mahmoud Abbas.

The results of several public opinion polls, including the most recent one, demonstrate that Blinken and his team are either engaging in self-deception or simply fail to understand or see what most Palestinians want: Killing more Jews and the obliteration of Israel.

This is not the first poll to show that a majority of Palestinians oppose the “two-state solution.” That is because they are clamoring for a Palestinian state not alongside Israel, but instead of Israel.

Moreover, this is not the first poll to show that most Palestinians continue to support Hamas, the terror group whose charter openly calls for jihad (holy war) and the elimination of Israel.

The Hamas charter quotes Muslim Brotherhood spiritual founder Hassan al-Banna as saying: “Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it.”

The rising popularity of Hamas among the Palestinians is a clear sign that most of them identify with the Islamist group’s goal of destroying Israel.

Like Hamas, these Palestinians want to replace Israel with an Islamist state whose borders stretch from the Jordan River to the Mediterranean Sea.

According to the latest poll, if new Palestinian Authority presidential elections were held today, the Biden administration’s favorite Palestinian interlocutor, Mahmoud Abbas, would receive 36% and Hamas leader Ismail Haniyeh would get 54%. In addition, 75% said they want the 87-year-old Abbas to resign.

It would have been a good idea if Blinken had listened to what Hamas leaders clearly said in the past few days during rallies to celebrate the 35th anniversary of the founding of their organization. The Hamas leaders repeated their threats to “uproot the Zionist enemy” from Israel through terrorism. They also praised the terror groups in the Palestinian Authority-controlled areas of the West Bank that are carrying out attacks against Israelis.

Marking the anniversary occasion, Hamas issued a statement on December 14 that basically refutes claims by some Westerners that it has become a “moderate” group that is ready to accept the “two-state solution”:

“On the 35th anniversary of its founding, the Islamic Resistance Movement [Hamas] confirms the following: Palestine, from its [Jordan] River to its [Mediterranean] Sea, is the land of the Palestinian people. We will continue to cling to it completely, and to our legitimate right to defend and liberate it by all means, foremost of which is armed resistance.”

If the Palestinians really wanted their own state next to Israel, they could have had one many years ago. However, Mahmoud Abbas and his predecessor, Yasser Arafat, rejected all the peace offers they received from Israeli leaders over the past 22 years without even a counteroffer.

“Palestinian rejectionism won the day whenever a concrete partition was on the agenda, such as the one offered by former Prime Minister Ehud Barak in 2000, or the one proposed by former Prime Minister Ehud Olmert in 2007,” said Efraim Inbar, President of the Jerusalem Institute for Strategy and Security. “Any Palestinian state will be dissatisfied with its borders and intent on using force to attain its goals.”

Barak’s proposal to Yasser Arafat included the establishment of a Palestinian state on some 92% of the West Bank and 100% of the Gaza Strip, as well as the establishment of a Palestinian capital in east Jerusalem. Arafat said no.

Olmert offered to withdraw from 93% of the West Bank, all of the Gaza Strip and large parts of east Jerusalem. Abbas said no.

Blinken and his advisers could learn a lot from former US President Bill Clinton, who hosted the 2000 peace summit at Camp David. In it, Arafat turned down the generous offer he received from Barak. When Arafat said no, Clinton banged on the table and said: “You are leading your people and the region to a catastrophe.”

Since then, the Palestinians have done their utmost to fulfill Clinton’s prophecy. They continue to resort to terrorism, glorify terrorists and support their families financially, and back Hamas in its jihad to destroy Israel.

Anyone who supports the establishment of a Palestinian state would be paving the way for the Palestinians to use the West Bank and Gaza Strip as launching pads to attack and destroy Israel.

The last thing Israel and its Arab neighbors need is an Iranian-controlled terror state in the West Bank and Gaza Strip that would be used to launch attacks against both Israelis and Arabs. Such a state would be a recipe for war, not peace in the Middle East.

Today, it is evident that the desire to kill Jews and eliminate Israel remains, for many Palestinians, more important than building a state that would live in peace and security side-by-side with Israel. It is time for the Biden administration to wake up to the fact that Clinton understood more than 20 years ago – that the rejectionism of the Palestinian leaders is dragging the Palestinian people, and the entire Middle East, toward a bloody and dead-end future.

The way for the international community — starting with the US — to turn the problem around is through insisting that any aid is strictly conditioned upon the Palestinians abandoning their calls for terrorism, which now infest the entire Palestinian society, even in crossword puzzles. If there is any non-compliance, payments must actually be withheld. If one goes to a bank and asks for a loan, there are conditions attached; why not with aid? Otherwise, all of the aid that does not “disappear” is openly being used to bankroll terrorism, jihad and killing Jews.

Bassam Tawil is a Muslim Arab based in the Middle East.