Nederlands + English

De Bijbel is een inspirerend en diepgaand boek. Vooral als je in de verhalen duikt en ontdekt dat er soms typologie achter zit. Dit houdt in dat het verhaal een schaduwbeeld is van iets wat komen gaat. Sommige schaduwbeelden zijn al werkelijkheid geworden bij de eerste komst van Jezus Christus naar deze aarde, maar waar we nu bij stil gaan staan zijn de schaduwbeelden die iets over de opname vertellen of uitleggen.

Bron: Godskalender.nl

Al deze schaduwbeelden laten héél duidelijk zien hoe de volgorde is van de komende gebeurtenissen en daarmee bedoelen we de opname, de grote verdrukking en de komst van Jezus Christus op de Olijfberg. We zullen je laten zien dat, als je een andere volgorde hebt, de typologie niet meer klopt. Duik met ons mee en ontdek de gezegende hoop die in de juiste volgorde verscholen zit!

De typologie van de Joodse Bruiloft

De Joodse Bruiloft heeft prachtige gebruiken, die de rijkdom laten zien van het huwelijk en Gods bedoeling van het huwelijk. In de Bijbel vinden we dit terug door uitspraken van Jezus Christus die ook een verwijzing zijn naar deze gebruiken. Tijdens het Laatste Avondmaal bijvoorbeeld zegt Jezus dat Hij geen wijn meer zal drinken tot de dag dat Hij met ons nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. (Mattheüs 26:29). Dit is een verwijzing naar het gebruik dat er bij de bezegeling van de verloving brood en wijn wordt gedronken. De aanstaande bruid en bruidegom drinken samen uit dezelfde beker, als teken dat ze samen een verbond zijn aangegaan. Er wordt niet meer uit dezelfde wijnbeker gedronken totdat het huwelijk is voltrokken.

Of bijvoorbeeld het weggrissen van de bruid als de bruidsjonkers haar komen ophalen. Ze wordt op een draagkoets gezet, waarbij haar voeten de grond niet meer zullen raken. Na het ophalen van de bruid, verdwijnen bruid en bruidegom voor zeven dagen in de bruidskamer, om elkaar te leren kennen. Deze typologie maakt de volgorde héél duidelijk: het weggrissen van de bruid is de opname en de zeven dagen in de bruidskamer is het beeld van zeven jaar in de hemel zijn tijdens de grote verdrukking. Deze typologie laat duidelijk de juiste volgorde zien: éérst de opname, dan de grote verdrukking! Niet andersom! Op deze pagina leggen we meer uit over de typologie van de Joodse Bruiloft.

De typologie van de bazuinen

Als er in de Bijbel bazuingeschal klinkt, heeft dit de betekenis om Gods volk te verzamelen om Hem te ontmoeten. Dat zien we terug bij het eerste bazuingeschal in de Bijbel. Dit was namelijk op de berg Sinaï, waar Mozes het volk verzamelde, vlak voordat de wet werd gegeven (Exodus 19:16-17). Bazuingeschal klinkt er tevens bij een bruiloft, maar ook om soldaten te verzamelen om oorlog te voeren. In het Oude en Nieuwe Testament zijn er twee bazuinen, elk met hun eigen betekenis. Er is een eerste bazuin die heeft geklonken en een laatste bazuin die zal klinken. De eerste was namelijk voor Israël en de laatste is voor de gemeente.

Het laatste bazuingeschal zal klinken, zoals we kunnen lezen in 1 Korinthe 15:51-52, bij de opname van de gemeente. Dit is beslist niet dezelfde als de zevende bazuin die klinkt in Openbaring 11:15. Op deze bazuin blaast een engel, terwijl bij de opname een bazuin van God zal klinken. Het is beslist niet hetzelfde moment: het bazuingeschal uit Openbaring 11 zal namelijk klinken aan het eind van de grote verdrukking. Ook in Mattheüs 24 klinkt bazuingeschal, maar dit is voor het Joodse volk: engelen zullen het volk verzamelen, terwijl de opname van de gemeente gaat om een ontmoeting met Jezus Christus Zelf in de wolken.

De typologie van Noach

Zowel bij Noach als bij Lot, verderop in dit artikel, zien we de typologie van de opname vóór de verdrukking. Jezus Christus leert ons dat het aan het eind van de dagen zal zijn als in de dagen van Noach en van Lot (Lukas 17:26-30). In die dagen was de slechtheid van de mens groot (Genesis 6:5) en de demonische beïnvloeding was wellicht nog wel groter. Er was een aanval op de mensheid, want demonen hadden met vrouwen gemeenschap om de zuivere bloedlijn te stoppen. Was dit gelukt, kon Jezus Christus niet geboren worden. We zien nu exact hetzelfde: de seksuele moraliteit is laag en de invloed door demonen is zeer groot.

In de tijd van Noach wist niemand wat er komen zou, terwijl Noach wel waarschuwde en dat is wat we nu ook zien. Een groep is opgestaan om anderen wakker te schudden, om te laten zien dat de komst van Jezus Christus nabij is, maar er is weinig gehoor, velen lijken in slaap gesust.

Henoch, typologie van de gemeente, werd weggenomen voor de vloed, terwijl Noach, een typebeeld van Israël, door de vloed heen moest, maar wel werd bewaard. Is het niet bijzonder dat Noach zeven dagen in de ark moest wachten voordat het begon te regenen en de ramp zich voltrok? Hier zien we het typebeeld van de lengte van de grote verdrukking met aan het eind Armageddon (Openbaring 19:19-21).

De typologie van Lot

In de typologie van Lot zit ook iets verrassends! Lot werd vlak voor de vernietiging van Sodom en Gomorra uitgeleid (Genesis 19:15-17). Het verrassende is dat Lot aarzelde om te vluchten, eigenlijk wilde hij niet eens vluchten. Hierin zien we een beeld van de twijfelaars, de christenen, die twijfelen of er een opname is. Ook zij zullen opgenomen worden! Het gaat er niet om of je wel waakzaam genoeg bent of Hem voldoende verwacht. Het gaat erom of je het volbrachte werk van Jezus Christus aanvaard. Met je mond belijden dat Jezus Christus je Heer is en met je hart geloven dat God Hem na drie dagen liet opstaan uit de dood, is al genoeg voor jouw persoonlijke redding (Romeinen 10:9). Een redding uit het naderende onheil wat gaat komen.

De typologie van Jozef

In de tijd van Jozef was er een hongersnood die zeven jaar duurde. Jozef, wat een typebeeld van Jezus Christus is, trouwde vóór deze hongersnood met een heidense vrouw, Asnath. Hierin vinden we de typologie van Jezus Christus die trouwt met de Bruidsgemeente vóór de zeven jaar grote verdrukking. Bij de opname wordt Jezus Christus, het Hoofd, en het Lichaam van Christus één en zij zullen voor altijd samen zijn (1 Thessalonicenzen 4:17).

De typologie van Daniël

Daniël en zijn drie vrienden zijn ook een typologie van de opname vóór de grote verdrukking. Nebukadnezar had een beeld laten bouwen en droeg het volk op dit beeld te aanbidden. Dit beeld was 60 el hoog en 6 el breed en bij het aanbidden klonken er 6 instrumenten (oftewel 666). Ook in de grote verdrukking moet er een beeld worden aanbeden (Openbaring 13:15) en een ieder die het beeld van het beest niet wil aanbidden moet gedood worden. Dit is exact hetzelfde wat er bij het beeld van Nebukadnezar gebeurde, ook daar moest diegenen die het beeld niet aanbaden, gedood worden.

Het bijzondere is dat Daniël hier niet bij aanwezig was. Hij had een hoge positie gekregen, net zoals de Bruidsgemeente die letterlijk zal krijgen. De drie vrienden daarentegen zijn een typebeeld van Israël. Zij werden in de brandende oven geworpen die zevenmaal heter was dan normaal. Er kwam redding in de oven: in het midden van het vuur was Jezus Christus! Dit typebeeld vinden we terug in Openbaring 12. Het Joodse volk vlucht halverwege de grote verdrukking, dus in het midden, naar een plaats die door God voor het volk in gereedheid was gebracht. God zorgt voor Zijn volk, twaalfhonderdzestig dagen lang (de tweede helft van de grote verdrukking).

De komst van Jezus Christus

Door al deze typologie heen ademt als het ware de volgorde van de dingen die komen gaan: eerst de opname, dan de grote verdrukking die afgesloten wordt met de wederkomst van Jezus Christus.  Mocht je in een andere volgorde geloven, dan haal je de diepere betekenis uit al deze voorbeelden en daarmee al het indrukwekkende wat in deze typologie verscholen zit.

Door de typologie heen, wordt één beeld geschetst: Niet de komst van de antichrist, maar de komst van Jezus Christus is onze verwachting. Dat is onze gezegende hoop (Titus 2:13)!

Waarom mogen we elkaar bemoedigen met de volgende woorden? Omdat de volgende woorden hoop en verwachting geven: Want de Heere Jezus Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. (1 Thessalonicenzen 4:16-18)

Maak een keuze

Ook jij kunt hierbij zijn, want de opname van de gemeente is zeer nabij! Het enige wat je hoeft te doen, is een keuze te maken. Kies vandaag nog om bij Jezus Christus te horen, wacht niet langer! De Bijbel leert ons dat allen hebben gezondigd en dat de straf op de zonde de dood is. Daarom nam Jezus Christus de straf van de zonde op Zich en stierf in jouw en mijn plaats. Wat een daad van liefde! Door te aanvaarden wat Hij voor jou deed, wordt je vrijgesproken. En dat is goed nieuws! Wil jij ook vrijgesproken worden?

Bid maar het volgende gebed: “Here Jezus, ik heb U nodig. Ik geloof dat u voor mijn zonden bent gestorven en na drie dagen bent opgestaan. Ik aanvaard en geloof wat U voor mij heeft gedaan. Daarmee ben ik verzekerd van eeuwig leven bij U en heb ik een onvoorstelbaar mooi vooruitzicht. Daar dank ik U voor met heel mijn hart. Amen”

 

*******************************************

ENGLISH

The Bible is an inspiring and profound book. Especially when you dive into the stories and discover that sometimes there is typology behind them. This means that the story is a shadow image of something to come. Some shadow images have already become reality at the first coming of Jesus Christ to this earth, but what we are going to dwell on now are the shadow images that tell or explain something about the rapture.

By: Godskalender.nl

All these shadow images show very clearly the order of the coming events and by that we mean the rapture, the great tribulation and the coming of Jesus Christ on the Mount of Olives. We will show you that if you have a different order, the typology is no longer correct. Dive with us and discover the blessed hope hidden in the correct order!

THE TYPOLOGY OF THE JEWISH WEDDING

 

The Jewish Wedding has wonderful customs that show the richness of marriage and God’s intention of marriage. We find this in the Bible through statements of Jesus Christ that are also a reference to these customs. At the Last Supper, for example, Jesus says that He will drink no more wine until the day He will drink new wine with us in His Father’s Kingdom. (Matthew 26:29). This is a reference to the custom of drinking bread and wine at the sealing of betrothal. The bride and groom-to-be drink from the same cup together as a sign that they have entered into a covenant together. There is no more drinking from the same wine cup until the marriage is consummated.

Or, for example, snatching the bride away when the groomsmen come to pick her up. She is put on a sedan coach, where her feet will no longer touch the ground. After picking up the bride, the bride and groom disappear into the bridal chamber for seven days to get to know each other. This typology makes the order very clear: the snatching away of the bride is the rapture and the seven days in the bridal chamber is the image of being in heaven for seven years during the great tribulation. This typology clearly shows the correct order: first the rapture, then the great tribulation! Not the other way around! On this page we explain more about the typology of the Jewish Wedding.

THE TYPOLOGY OF THE TRUMPETS

When trumpet sounds in the Bible, it has the meaning of gathering God’s people to meet Him. We see this with the first trumpet sound in the Bible. For this was on Mount Sinai, where Moses gathered the people just before the law was given (Exodus 19:16-17). Trumpets are also sounded at a wedding, as well as to gather soldiers to wage war. In the Old and New Testaments, there are two trumpets, each with its own significance. There is a first trumpet that has sounded and a last trumpet that will sound. This is because the first one was for Israel and the last one is for the church.

The last trumpet will sound, as we can read in 1 Corinthians 15:51-52, at the rapture of the church. This is definitely not the same as the seventh trumpet sounded in Revelation 11:15. On this trumpet an angel blows, while at the rapture a trumpet of God will sound. It is definitely not the same time: in fact, the trumpet sound from Revelation 11 will sound at the end of the great tribulation. Trumpets also sound in Matthew 24, but this is for the Jewish people: angels will gather the people, while the rapture of the church is about an encounter with Jesus Christ Himself in the clouds.

THE TYPOLOGY OF NOAH

With both Noah and Lot, later in this article, we see the typology of the rapture before the tribulation. Jesus Christ teaches us that at the end of the days it will be like in the days of Noah and of Lot (Luke 17:26-30). In those days the wickedness of man was great (Genesis 6:5) and the demonic influence was perhaps even greater. There was an attack on humanity as demons had intercourse with women to stop the pure bloodline. Had this succeeded, Jesus Christ could not have been born. We see the exact same thing today: sexual morality is low and the influence by demons is very great.

With both Noah and Lot, later in this article, we see the typology of the rapture before the tribulation. Jesus Christ teaches us that at the end of the days it will be like in the days of Noah and of Lot (Luke 17:26-30). In those days the wickedness of man was great (Genesis 6:5) and the demonic influence was perhaps even greater. There was an attack on humanity as demons had intercourse with women to stop the pure bloodline. Had this succeeded, Jesus Christ could not have been born. We see the exact same thing today: sexual morality is low and the influence by demons is very great.

In the time of Noah, no one knew what was coming, even though Noah warned, and this is what we are seeing today. A group has risen up to awaken others, to show that the coming of Jesus Christ is near, but there is little hearing, many seem asleep.

Enoch, typology of the church, was taken away before the flood, while Noah, a typology of Israel, had to go through the flood, but was preserved. Is it not extraordinary that Noah had to wait in the ark for seven days before it began to rain and disaster struck? Here we see the typology of the length of the great tribulation with Armageddon at the end (Revelation 19:19-21).

THE TYPOLOGY OF LOT

There is also something surprising in the typology of Lot! Lot was led out just before the destruction of Sodom and Gomorrah (Genesis 19:15-17). The surprising thing is that Lot hesitated to flee; in fact, he did not even want to flee. In this we see a picture of the doubters, the Christians, who doubt that there will be a rapture. They too will be included! The issue is not whether you are vigilant enough or expect Him enough. It is about whether you accept the finished work of Jesus Christ. Confessing with your mouth that Jesus Christ is your Lord and believing with your heart that God raised Him from the dead after three days is enough for your personal salvation (Romans 10:9). A salvation from the impending doom that is to come.

THE TYPOLOGY OF JOSEPH

In Joseph’s time there was a famine that lasted seven years. Joseph, which is a typology of Jesus Christ, married a pagan woman, Asnath, before this famine. In this we find the typology of Jesus Christ marrying the Bridal congregation before the seven years of great tribulation. At the rapture, Jesus Christ, the Head, and the Body of Christ become one and they will be together forever (1 Thessalonians 4:17).

THE TYPOLOGY OF DANIEL

Daniel and his three friends are also a typology of the rapture before the great tribulation. Nebuchadnezzar had an image built and commanded the people to worship it. This statue was 60 cubits high and 6 cubits wide, and when they worshipped it sounded 6 instruments (or 666). Also in the great tribulation, an image must be worshiped (Revelation 13:15) and anyone who will not worship the image of the beast must be killed. This is exactly the same thing that happened with the image of Nebuchadnezzar, there too those who did not worship the image had to be killed.

The remarkable thing is that Daniel was not present at this. He had been given a high position, just as the Bridal congregation literally will be. The three friends, on the other hand, are a type image of Israel. They were thrown into the burning furnace that was seven times hotter than normal. Salvation came in the furnace: in the midst of the fire was Jesus Christ! We find this type image in Revelation 12. The Jewish people flee midway through the great tribulation, that is, in the midst, to a place prepared by God for the people. God takes care of His people for twelve hundred and sixty days (the second half of the great tribulation).

THE TYPOLOGY OF JESUS CHRIST

Through all this typology breathes as it were the order of things to come: first the rapture, then the great tribulation that concludes with the return of Jesus Christ. Should you believe in any other order, you take away the deeper meaning from all these examples and thus all the impressive things hidden in this typology.

Throughout the typology, one picture is painted: Not the coming of the antichrist, but the coming of Jesus Christ is our expectation. That is our blessed hope (Titus 2:13)!

Why may we encourage one another with the following words? Because the following words give hope and expectation: For the Lord Jesus Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel and with a trumpet of God. And the dead who are in Christ will rise first. Then we, the living who are left, will be taken up with them in the clouds, to a meeting with the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. (1 Thessalonians 4:16-18)

MAKE A CHOICE

You too can be a part of this, because the rapture of the church is very near! All you have to do is make a choice. Choose today to belong to Jesus Christ, don’t wait any longer! The Bible teaches that all have sinned and the penalty for sin is death. Therefore, Jesus Christ took the penalty of sin upon Himself and died in your place and mine. What an act of love! By accepting what He did for you, you are acquitted. And that is good news! Do you also want to be acquitted?

Just pray the following prayer, “Lord Jesus, I need You. I believe that You died for my sins and rose after three days. I accept and believe what You have done for me. By this I am assured of eternal life with You and have an unimaginably beautiful prospect. For that I thank You with all my heart. Amen”