Nederlands + English

Door: Proclaiming Justice to The Nations – Laurie Cardoza Moore

In 1618 was de Portugese inquisitie op haar hoogtepunt met het martelen, verdrijven en executeren van Joden. De extreme vervolging van het Joodse volk door de katholieke kerk verspreidde zich als een lopend vuurtje van Italië, naar Spanje, naar Portugal en uiteindelijk naar de Nieuwe Wereld. Dit ging gepaard met de regelrechte vernietiging en inbeslagname van Joodse eigendommen, synagogen en begraafplaatsen. Deze gruwel zou later door de nazi’s worden herhaald tijdens de Kristallnacht.

Meer dan 400 jaar later, in maart 2022, hadden velen in de Joodse gemeenschap van Porto, Portugal, het gevoel alsof de inquisitie was teruggekeerd toen de Portugese politie een inval deed in de belangrijkste synagoge van de gemeenschap en deze doorzocht. Twee weken later werd de rabbijn van de joodse gemeenschap, Daniel Litvak, gearresteerd en verdacht van het verlenen van goedkeuringen voor het Portugese staatsburgerschap dat in strijd is met de “Spaanse wet”, een wet die afstammelingen, voor degenen die uit Spanje en Portugal waren verdreven, toestond het Portugese staatsburgerschap te verkrijgen.

De op één na grootste stad van Portugal, Porto, heeft een groeiende Joodse gemeenschap met ongeveer 1.000 personen uit meer dan 30 landen. Dit is zeer ongebruikelijk voor een land met een geschiedenis van Jodenvervolging. Maar in 2015 werd de goedkeuring van de “Spaanse wet” de sleutel tot vooruitgang van de Joodse gemeenschap en meer dan 5000 Sefardische Joden zijn nu burgers van Spanje of Portugal geworden. Het oorspronkelijke idee was om rijke Joden en buitenlandse investeringen naar het land te halen. De wet was zeer succesvol en bracht veel welgestelde Joden naar Portugal, waaronder één die het grootste communicatiebedrijf van het land verwierf.

Maar met het steeds toenemende antisemitisme in heel Europa kwam er een einde aan de wittebroodsweken in Portugal. Gabriel Senderowicz, het hoofd van de Joodse gemeenschap in (O)Porto, verklaarde: “We voelden ons alsof de inquisitie was teruggekeerd nadat de Portugese autoriteiten een antisemitische aanval in Sovjetstijl tegen ons hadden uitgevoerd. Ze houden niet van Joods succes in Portugal. Ze verspreiden nepnieuws tegen de gemeenschap in de Portugese media. De waarheid is dat ze gealarmeerd waren door de terugkeer van de Joden en hun succes. De Joodse gemeenschap in Porto vertegenwoordigde een werkelijkheid die ze verachten. Ze braken in bij de synagoge en de huizen van de leiders van de gemeenschap. De gemeenschap werd beschuldigd van corruptie. Deze acties tegen ons waren gebaseerd op valse beschuldigingen en nepnieuws.”

De Europese geschiedenis vertelt ons dat in december 1496 tienduizenden Joden met geweld uit Portugal werden verdreven, toen de Portugese koning verordonneerde dat alle Joden het land moesten verlaten. De koning wilde het Jodendom volledig en voor altijd uit Portugal verdrijven door twee tegenstrijdige decreten uit te vaardigen. Het eerste uitzettingsbevel van 1496 werd later een bevel tot gedwongen bekering. In 1497 werd voorkomen dat Portugese Joden het land verlieten en werden ze onder dwang gedoopt en bekeerd tot het Christendom. Meer dan 2000 van deze “nieuwe christenen”, bekend als “conversos”, werden afgeslacht te midden van het bloedvergieten en de voortdurende wrede hand van de inquisitie.

In 2022 werd de terugkeer van de Joden en hun succes op Portugese bodem een realiteit om te verafschuwen. Deze terugkeer van de oudste haat ter wereld heeft Portugal bevlekt met het stigma van Joodse haat en vervolging.

Toen het schandaal tot een hoogtepunt kwam, vierden de Portugese media feest toen het politieonderzoek internationaal nieuws werd met een vloedgolf van antisemitische haat in de sociale media in heel Europa. Niet verrassend was dat een ADL-enquête uit april 2023 liet zien dat de diepgewortelde wortels van antisemitisme nog steeds diepgeworteld is in Europa. Een op de drie ondervraagden koestert bijzonder haatdragende overtuigingen dat de Joden het monetaire systeem en de regering controleren, en velen geven Joden de schuld van de COVID pandemie – allemaal antisemitische stijlfiguren die nu worden gemainstreamd en genormaliseerd.

Dit trieste nieuws uit Portugal was bijzonder hartverscheurend voor mij. Als liefhebber van Israël heb ik onlangs ontdekt dat mijn familie afstamt van de Sefardische Joden in Portugal. Sefardische Joden zijn Joden die generaties lang op het Iberisch schiereiland leefden en gedwongen werden zich tot het katholicisme te bekeren of anders uit hun huizen verdreven zouden worden. Velen die onder dwang bekeerd werden, werden later gedood als “valse christenen” en ketters.

Als gevolg van de inquisitie verlieten meer dan 300.000 Joden Spanje en voegden zich bij de Joden die zich al in Portugal bevonden, waarbij ze hun geloof geheim hielden. Sommigen vluchtten de wildernis in en bleven als praktiserende Joden ondergedoken. Zij hielden hun geloof in leven door een gebruik van crypto-judaïsme en stamverwantschap. Joodse tradities werden in leven gehouden door unieke ceremonies bij kaarslicht, sabbatkaarsen die in kleipotten werden gedompeld en worsten van meel en kip die voor hun ramen werden gehangen om geen argwaan te wekken bij de plaatselijke autoriteiten. Deze Sefardische traditie van crypto-jodendom is uniek en vormde een centrum van verzet tegen het Europese antisemitisme. In Belmonte, een klein stadje in de bergen van Portugal, bleef een gemeenschap van Joden honderden jaren lang in het geheim hun geloof belijden, totdat het in 1917 werd ontdekt door een Pools-Joodse mijningenieur met de naam Samuel Schwartz.

In een groot deel van Latijns-Amerika zijn er duizenden, zo niet miljoenen mensen die afstammen van “geheime Joden”. Helaas is het verhaal van de crypto-Joden bij veel christenen onbekend. Al 2000 jaar moet er een einde komen aan de jaloezie van Efraïm. Maar de enige manier om een einde te maken aan deze historische jaloezie en haat is door gerechtigheid te verkondigen aan de naties van de wereld. Ik ben momenteel in gesprek met onze donateurs om te beginnen met de exploitatie en productie van PJTN’s volgende documentaire getiteld The Lost Jews of the Inquisition.

Het zal het onvertelde verhaal zijn van deze onbezongen helden. Het is een verhaal dat verteld moet worden. Voor mijn Joodse voorouders… en voor hen die verloren gingen.

Redactie IsraelCNN
Wegens de tolerante “Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden” (Nederland) zijn veel welvarende Portugese Joden gevlucht naar Nederland. Deze Sefardische Joden brachten welvaart in Nederland. In 1639 bouwden de Portugese Joden op de Houtgracht (het huidige Waterlooplein) voor het eerst een officiele synagoge. In 1675 werd de huidige synagoge op het Jonas Daniel Meijerplein gebouwd. Het monumentale gebouw, destijds de grootste synagoge ter wereld, is nog steeds in gebruik als synagoge voor de Portugees-joodse gemeenschap van Amsterdam.

 

 

 

President/Proclaiming Justice to The Nations

 

 

*********************************************

ENGLISH

 

By: Proclaiming Justice to The Nations – Laurie Cardoza Moore

In 1618, the Portuguese Inquisition was at its height with the torture, expulsion and execution of Jews. The extreme persecution of the Jewish people by the Catholic Church spread like a wildfire from Italy, to Spain, to Portugal and eventually to the New World. With it came the unmitigated destruction and confiscation of Jewish property, synagogues and cemeteries as well. This horror would later be repeated by the Nazis during Kristallnacht.

Over 400 years later, in March 2022, many in the Jewish community of Porto, Portugal felt as if the Inquisition had returned when Portuguese police raided and searched the community’s main synagogue. Two weeks later, the community’s rabbi, Daniel Litvak, was arrested and suspected of granting Portuguese citizenship approvals in violation of the “Spanish Law,” a law which allowed descendants of those expelled from Spain and Portugal to obtain Portuguese citizenship.

Portugal’s second largest city, Porto, has a growing Jewish community with around 1,000 individuals from over 30 countries, very unusual for a country with a history of persecution of Jews. But in 2015, the passing of the “Spanish law” became key in propelling the Jewish community forward and over 5000 Sephardic Jews have now become citizens of Spain or Portugal. The original idea was to bring wealthy Jews and foreign investments into the country. The law was highly successful and brought many affluent Jews to Portugal—including one who acquired the country’s largest communications company.

But with the ever-growing rise of antisemitism throughout Europe, the honeymoon in Portugal was bound to end. Gabriel Senderowicz, the head of the Porto’s Jewish community, stated: “We felt as if the Inquisition had returned after the Portuguese authorities conducted a Soviet-style antisemitic attack against us. They don’t like Jewish success in Portugal. They spread fake news against the community in the Portuguese media. The truth is that they were alarmed by the return of the Jews and their success. The Jewish community in Porto represented a reality they despise. They broke into the synagogue and the homes of community leaders. The community was accused of corruption. These actions against us were based on false accusations and fake news.”

European history tells us that tens of thousands of Jews were forcibly expelled from Portugal in December of 1496 when Portugal’s King decreed that all Jews must leave the country. The King wished to completely and forever eradicate Judaism from Portugal by issuing two conflicting decrees. The initial edict of expulsion of 1496 later became an edict of forced conversion. In 1497, Portuguese Jews were prevented from leaving the country and were forcibly baptized and converted to Christianity. Over 2000 of these “new Christians”, known as “conversos”, were massacred amid the bloodshed and constant cruel hand of the Inquisition.

In 2022, the return of the Jews and their success on Portuguese soil became a reality to be despised. This return of the world’s oldest hatred has stained Portugal with the stigma of Jewish hatred and persecution.

When the scandal erupted, the Portuguese media celebrated as the police investigation became international news with a tidal wave of antisemitic hatred in social media across Europe. Not surprising, an ADL survey released in April 2023 showed that the deep-seated roots of antisemitism are still entrenched in Europe. One in three people surveyed harbor particularly hateful beliefs that the Jews control the monetary system and the government, with many blaming Jews for the COVID pandemic – all antisemitic tropes now being mainstreamed and normalized.

This sad news story from Portugal has been particularly heartbreaking to me. As a lover of Israel, I recently discovered that my family’s lineage could be traced back to the Sephardic Jews of Portugal. By definition, Sephardic Jews are Jews who lived for generations on the Iberian Peninsula and were forced to convert to Catholicism or face expulsion from their homes. Many who were forcibly converted were later killed as “false Christians” and heretics.

As a result of the Inquisition, over 300,000 Jews left Spain and joined Jews already in Portugal, keeping their faith a secret. Some fled into the wilderness and remained as practicing Jews in hiding. They kept their faith alive through a custom of Crypto-Judaism and endogamy. Jewish traditions were kept alive by unique candlelight ceremonies, Sabbath candles submerged in clay jars, and sausages constructed out of flour and chicken hung on their windows to prevent arousing suspicion from local authorities. This Sephardic tradition of Crypto-Judaism is unique and represented a hub of resistance against European antisemitism. In fact, a community of Jews continued to practice their faith in secret in Belmonte, a small town in the mountains of Portugal, for hundreds of years until discovered in 1917 by a Polish Jewish mining engineer named Samuel Schwartz.

In much of Latin America, there are thousands if not millions of people descended from “secret Jews”. Unfortunately, the story of the Crypto-Jews is unknown to many Christians. For 2,000 years, the jealousy of Ephraim must end. But the only way to end this historic jealously and hatred is to proclaim justice to the nations of the world. I am presently in discussions with our donors to begin the development and production of PJTN’s next documentary titled The Lost Jews of the Inquisition.

It will be the untold story of these unsung heroes. It’s a story that must be told. For my Jewish ancestors…and for those that were lost.

 

 

President/Proclaiming Justice to The Nations

Editorial Board Israelcnn.com
Because of the tolerant “Republic of the Seven United Netherlands” (Holland), many prosperous Portuguese Jews fled to the Netherlands. These Sephardic Jews brought prosperity to the Netherlands. In 1639, the Portuguese Jews first built an official synagogue on Houtgracht (today’s Waterlooplein). In 1675, the current synagogue on Jonas Daniel Meijer Square was built. The monumental building, at the time the largest synagogue in the world, is still in use as a synagogue for Amsterdam’s Portuguese Jewish community.