Footage of the rally was captured by an NGO and uploaded to YouTube on April 9, 2023. (democ./Screenshot from YouTube)

Nederlands + English

De Berlijnse politie onderzoekt een pro-Palestijnse bijeenkomst waar demonstranten “Dood aan de Joden” en “Dood aan Israël” scandeerden, uitspraken die, indien geverifieerd, strafbaar zouden kunnen zijn volgens de strenge Duitse wetten inzake haatzaaien van na de Tweede Wereldoorlog.

Door: JTA

Honderden mensen kwamen zaterdag in de wijken Kreuzberg en Neukölln opdagen voor een manifestatie die was georganiseerd als reactie op de botsingen tussen de politie en moslimaanbidders op de Tempelberg en de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem vorige week. Op videobeelden die werden opgenomen door de waakhond Democ, was te zien hoe velen de gewapende tak van de Qassem Brigades van Hamas prezen, de militante groep die de Gazastrook regeert en door de Europese Unie wordt beschouwd als een terroristische organisatie.

Sommigen scandeerden bovendien “Tel Aviv, het antwoord zal komen”.

In de nasleep zijn de autoriteiten een onderzoek gestart naar het aanzetten tot haat en hebben ze video’s van het evenement onderzocht. Iris Spranger, senator van het Berlijnse stadsbestuur, veroordeelde de antisemitische uitspraken maandag in een tweet: “Voor haat is geen plaats in onze samenleving.”

“De rechtsstaat moet consequent worden toegepast,” zei Josef Schuster, hoofd van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, in opmerkingen aan de Joodse gemeenschapskrant Jüdische Allgemeine.

De niet-partijgebonden initiatiefgroep voor Joodse waarden riep de Berlijnse politie en het ministerie van Binnenlandse Zaken op om uit te leggen waarom zij de mars ondanks de antisemitische leuzen hebben laten doorgaan en waarom er ter plaatse geen arrestaties zijn verricht. Elio Adler, hoofd van de groep, zei dat het uitblijven van arrestaties door de politie “enorme schade” heeft aangericht.

De Israëlische politie verwijderde vorige week Ramadan-aanbidders uit de Al-Aqsa moskee, als reactie op hun plan om het terrein ’s nachts te bezetten. In de dagen daarna werden vanuit Libanon, Syrië en de Gazastrook raketten op Israël afgevuurd en bij twee terreuraanslagen vielen drie doden.

De German-Israel Society en het Jewish Values Initiative hebben nu ook geëist dat de autoriteiten een federaal verbod overwegen op de vereniging Samidoun, die pleit voor de vrijlating van Palestijnse gevangenen. Waarnemers zeiden dat de groep betrokken was bij het organiseren van de demonstratie.

“We dringen al lang aan op een verbod op deze vermeende ‘hulporganisatie’.” zei Adler in een verklaring.

“De enkele honderden demonstranten vertegenwoordigen niet alle moslims in Duitsland,” benadrukte hij. “Maar hun gedrag is niet ongewoon; en men hoort veel te weinig kritiek op deze haat vanuit de eigen gemeenschap.”

Manuel Ostermann, plaatsvervangend voorzitter van de Duitse politiebond, noemde de demonstratie “het beeld van schaamte”.

Voor het derde jaar op rij hebben de Berlijnse autoriteiten de Al-Quds Dag mars verboden, een demonstratie die protesteert tegen de oprichting van Israël. Organisatoren hadden een vergunning aangevraagd voor ongeveer 2.000 deelnemers om volgend weekend in Berlijn te demonstreren.

***************************

ENGLISH

Berlin police are investigating a pro-Palestinian rally where demonstrators allegedly chanted “Death to the Jews” and “Death to Israel,” phrases that if verified could be criminal offenses under Germany’s strict post-World War II hate speech laws.

By: JTA

Hundreds of people showed up in the Kreuzberg and Neukölln neighborhoods on Saturday at a rally organized in response to the police clashes with Muslim worshipers at the Temple Mount and Al-Aqsa Mosque in Jerusalem last week. In video captured by a watchdog called Democ, many were also shown praising the Qassem Brigades armed branch of Hamas, the militant group that rules the Gaza Strip and is considered a terrorist organization by the European Union.

Some additionally chanted “Tel Aviv, the answer will come.”

In the aftermath, authorities have launched investigations into incitement of hate and have been scouring videos of the event. Iris Spranger, the Berlin city government’s interior senator, condemned the antisemitic statements in a tweet on Monday, writing “Hate has no place in our society.”

“The rule of law must be applied consistently,” said Josef Schuster, head of the Central Council of Jews in Germany, in remarks to the Jewish community newspaper Jüdische Allgemeine.

The non-partisan Jewish Values Initiative group called on the Berlin police and interior ministry to explain why they allowed the march to continue despite the antisemitic slogans, and why there were no arrests on site. Elio Adler, head of the group, said the police’s failure to make arrests has done “immense damage.”

Israeli police removed Ramadan worshipers from the Al-Aqsa Mosque last week, in response to their plan to occupy the site overnight. In the days after, rockets were fired at Israel from Lebanon, Syria and the Gaza Strip, and two terror attacks left three Israelis dead.

The German-Israel Society and the Jewish Values Initiative have also now demanded that authorities consider a federal ban on the Samidoun association, which advocates for the release of Palestinian prisoners. Observers said the group was involved in organizing the demonstration.

“We have long been pushing for a ban on this supposed ‘aid organization’” Adler said in a statement.

“The several hundred demonstrators don’t represent all Muslims in Germany,” he emphasized. “But their behavior is hardly unusual; and one hears far too little criticism of this hate from within their own community.”

Manuel Ostermann, German police’s union deputy chairman, called the demonstration “the very image of shame.”

For the third year in a row, Berlin authorities have banned the Al-Quds Day march, a demonstration that protests the formation of Israel. Organizers had applied for a permit for some 2,000 participants to demonstrate next weekend in Berlin.