De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant (ontmoet IDF-stafchef Lt.-Gen. Herzi Halevi, op het militaire hoofdkwartier in Tel Aviv, 16 januari 2023. (Foto: Ariel Hermoni/Defensie Ministerie)
Israeli Defense Minister Yoav Gallant (meets with IDF Chief of Staff Lt.-Gen. Herzi Halevi, at military headquarters in Tel Aviv, Jan. 16, 2023. (Photo: Ariel Hermoni/Defense Ministry)

Nederlands + English

Nu de Commissie Grondwet, Recht en Rechtvaardigheid van de Knesset het wetsvoorstel over de Redelijkheidsnorm aan het voorbereiden is, hebben bijna 4.000 reservisten brieven ondertekend waarin ze dreigen om zich niet vrijwillig aan te melden als het wetsvoorstel wordt aangenomen.

Door: Allisrael News

Onder de reservisten bevinden zich piloten en navigators, luchtverkeersleiders, commandostaf, artsen en commandanten van speciale operaties.

Ynet deelde een brief van zo’n reservistengroep waarin stond: “We hopen allemaal dat de destructieve wetgeving, zoals die er nu uitziet, zal stoppen. In de hoop dat we elkaar in de volgende reserve [dienst] zullen ontmoeten, nadat het zwaard van de nek van de democratie is verwijderd.”

Hoewel de oproepen van reservistengroepen eerder in het jaar begonnen, heeft de beslissing van de coalitie om door te gaan met het wetsvoorstel over de Redelijkheidsnorm geleid tot een toename van het aantal protestverklaringen van reservisten.

Op zondag zei Itay Ben Horin, een adviseur van verschillende protestgroepen, “op woensdag zal er een evenement zijn waarbij vertegenwoordigers van reservisten zullen aankondigen dat ze zich niet langer vrijwillig zullen aanmelden voor de IDF.”

De Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant hield een spoedvergadering met de stafchef van de Israël Defense Forces Lt.-Gen. Herzi Halevi en andere topcommandanten op zondag om de gevolgen te bespreken van het weigeren van reservisten en hoe dit de Israëlische Defensiemacht zou beïnvloeden.

Notities van de vergadering werden uitgelekt naar Hebreeuwse nieuwssites, waarin werd beweerd dat Gallant en Halevi overeenkwamen om de kwestie van de dienstweigeringen van IDF-reservisten aan te kaarten bij premier Benjamin Netanyahu.

Tijdens zijn wekelijkse kabinetsvergadering op maandagochtend verklaarde de premier met klem dat dienstweigering “tegen de democratie en tegen de wet” is.

Netanyahu sprak over het verschil tussen een democratie en een militair regime.

“In een democratie is het leger ondergeschikt aan de gekozen regering en niet andersom. In een militair regime is de regering ondergeschikt aan het leger en meer bepaald aan een groep binnen het leger. Dit is het fundamentele verschil tussen een democratie en een militair regime,” zei hij.

Netanyahu waarschuwde ook dat dienstweigering de Israëlische burgers in gevaar zou brengen, en dus tegen het bestaan van de IDF zou ingaan.

“Het aanzetten tot weigering en de weigering zelf zijn tegen de democratie en tegen de wet. Dit geldt voor elke democratie, maar in onze democratie brengen ophitsing en weigering de veiligheid van alle Israëlische burgers rechtstreeks in gevaar. Ze schaden de afschrikking tegen onze vijanden, die gemakkelijk verleid kunnen worden tot daden van agressie tegen ons, en ze ondermijnen de discipline binnen het leger, wat in de eerste plaats de basis is van het bestaan van het leger,” vertelde de premier zijn kabinet.

***************************************

ENGLISH

With the Knesset Constitution, Law and Justice Committee advancing the Reasonableness Standard Bill, almost 4,000 reservists have signed letters threatening refusal to volunteer for duty if the bill is passed.

By Allisrael News

The reservists include pilots and navigators, air traffic controllers, command staff, doctors and special operations commanders.

The Ynet news outlet shared a letter from one such reserve group that read, “We all hope that the destructive legislation, as it is today, will stop. In hopes that we will meet in the next reserve [duty], after the sword has been removed from the neck of democracy.”

While calls from reserve groups began earlier in the year, the coalition’s decision to proceed with the Reasonableness Standard Bill has led to an increase in the number of protest statements from reservists.

On Sunday, Itay Ben Horin, an advisor to several protest groups, said “on Wednesday there will be an event during which representatives of reserve soldiers will announce that they will no longer volunteer for the IDF.”

Israeli Defense Minister Yoav Gallant held an emergency meeting with Israel Defense Forces Chief-of-Staff Lt.-Gen. Herzi Halevi and other top commanders on Sunday to discuss the consequences of reservist refusals and how it would impact the Israel Defense Forces.

Notes from the meeting were leaked to Hebrew news sites, claiming that Gallant and Halevi agreed to raise the issue of IDF reservists’ refusals to serve with Prime Minister Benjamin Netanyahu.

During his weekly cabinet meeting on Monday morning, the prime minister firmly stated that refusal to serve is “against democracy and against the law.”

Netanyahu spoke about the difference between a democracy and a military regime.

“In a democracy, the army is subordinate to the elected government and not the other way around. Whereas in a military regime, the government is subordinate to the army and more precisely to a group within the army. This is the fundamental difference between a democracy and a military regime,” he said.

Netanyahu also warned that refusal to serve would endanger Israeli citizens, thus going against the IDF’s very existence.

“The incitement to refusal and the refusal itself are against democracy and against the law. This is true for any democracy, but in our democracy, incitement and refusal directly endanger the security of all Israeli citizens. They harm the deterrence against our enemies who can easily be tempted into acts of aggression against us, and they undermine the discipline within the army, which is the basis of the army’s existence in the first place,” the prime minister told his cabinet.