Jeruzalem (met dank aan: Shutterstock) – Jerusalem (courtesy: Shutterstock)

Nederlands + English

Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. Psalm 122:3 (NBV )

Bron: Israel365 News

Aryeh King, de loco-burgemeester van Jeruzalem , wendde zich tot Zeev Elkin, de minister van Jeruzalem Zaken en minister van Huisvesting en Bouw, en verzocht hem te overleggen met Moshe Lion, de burgemeester van Jeruzalem, om de optie te bespreken om alle contact met de Israëlische regering te verbreken . King beweert dat de regering de stad Jeruzalem vernietigt, de inwoners van de stad in gevaar brengt en werkt aan de afschaffing van de soevereiniteit en het bestuur van Jeruzalem.

Als het besluit wordt aanvaard, moet het natuurlijk worden voorgelegd aan premier Naftali Bennett en Moshe Lion, de burgemeester van Jeruzalem.

King, die ook de oprichter is van de Israel Land Foundation, verscheen op Channel 14’s Ulpan HaPatuach (open forum). King deed een verontrustende voorspelling:

“Morgen zal Jeruzalem iets zien dat ik nog nooit heb gezien in de 25 jaar dat ik in het stadsbestuur heb gediend”, zei King. “Morgen zullen de inwoners van het centrum van Jeruzalem gewelddadige rellen en zelfs vijandige terroristische activiteiten veroorzaken.”
King verwees naar de begrafenis op vrijdag van Al Jazeera-journalist Shireen Abu Akleh die afgelopen woensdag werd doodgeschoten tijdens een vuurgevecht tussen Palestijnse terroristen en de IDF in Jenin. “Ik heb het niet over gebieden als Bet Hanina. Ik heb het over het centrum van de stad. En degene die dit gaat leiden is Ahmad [Tibi]”, zei King.


Portret van het rechtse lid van de gemeenteraad van Jeruzalem, Aryeh King,
in de wijk Yemin Moshe in Jeruzalem, op 17 mei 2017. Foto door Hadas Parush/Flash90

Tibi is de leider van de Arabische Ta’al-partij en is sinds 1999 lid van de Knesset.

Nadat hij op Channel 14 was verschenen, sprak King met een hoge officier van de Israëlische politie. King vroeg of de politie was voorbereid op massale rellen.

“We zijn op zoek naar 15 auto’s van de familie, meer niet, het is geen evenement dat veel mensen trekt”, kreeg King te horen.

King’s voorspelling bleek vooruitziend te zijn. Meer dan tienduizend Palestijnen woonden de begrafenisstoet bij, die gewelddadig werd.  De politie had bepaald dat de begrafenisstoet op vrijdag zou beginnen bij de Jaffapoort en zou eindigen op de begraafplaats van de berg Sion, minder dan drie kilometer verderop. De politie beweerde dat gewelddadige elementen de kist tegen de wil van de familie in beslag namen in het Saint Joseph’s Hospital in de wijk Shiekh Jarrah/Shimon HaTzaddik, waardoor het niet op een lijkwagen kon worden geladen. De politie probeerde tussenbeide te komen en de kist terug te geven aan de familie, maar werd bekogeld met stenen. De politie gebruikte knuppels tegen sommigen rond de kist, die bijna viel, en vuurden verdovingsgranaten af ​​om de menigte uiteen te drijven. Het lichaam van Abu Akleh werd met een busje, omringd door een politie-escorte, naar de Griekse Melkitische kerk bij de Jaffapoort gebracht.

Tijdens een begrafenisceremonie die woensdag werd gehouden in Jenin voor Abu Akleh, werden automatische wapens wild in de lucht afgevuurd door Palestijnse terroristen.

“We hebben absoluut niets gemeen met links en de Arabieren in de regering onder leiding van de Yamina-partij, ook al heeft Bennett een vertegenwoordiger in de gemeente”, zei King, verwijzend naar Hagit Moshe, die momenteel fungeert als een loco-burgemeester van Jeruzalem en als voorzitter van Het Joods Huis. “Maar op dit moment moet de burgemeester het welzijn van de stad en de toekomst van de stad boven elke bekrompen politieke overweging plaatsen.”

“Als de regering van Israël heeft besloten om Jeruzalem en haar inwoners schade te berokkenen, dan moeten wij, de vertegenwoordigers van de stad en van de bewoners, opstaan ​​en er alles aan doen om de regering te ontbinden die gevaarlijk is voor onze toekomst in Jeruzalem.”

 

ENGLISH

Yerushalayim built up, a city knit together, Psalms 122:3 (The Israel BibleTM)

Aryeh King, the Deputy Mayor of Jerusalem turned to Zeev Elkin, the Minister of Jerusalem Affairs and Minister of Housing and Construction, and requested that he consult with Moshe Lion, the Mayor of Jerusalem to discuss the option of cutting off all contact with Israel’s government. King claims the government is destroying the city of Jerusalem, endangering the residents of the city, and working to abolish the sovereignty and governance of Jerusalem.

If accepted the decision would, of course, need to be raised before Prime Minister Naftali Bennett and Moshe Lion, the mayor of Jerusalem.

King, who is also the founder of the Israel Land Foundation, appeared on Channel 14’s Ulpan HaPatuach (open forum). King made a disturbing prediction:

“Tomorrow, Jerusalem will see something that I have never seen in the 25 years that I have served in the city government,” King said. “Tomorrow, the residents of central Jerusalem violent riots and even hostile terrorist activity.”
King was referring to the Friday funeral of Al Jazeera journalist Shireen Abu Akleh who was shot and killed during a shootout between Palestinian Terrorists and the IDF in Jenin last Wednesday. “I am not talking about areas like Bet Hanina. I am talking about the center of the city. And the one who is going to lead this is Ahmad [Tibi],” King said.


Portrait of right-wing member of the Jerusalem city council, Aryeh King,
in the Yemin Moshe neighborhood in Jerusalem, on May 17, 2017. Photo by Hadas Parush/Flash90

Tibi is the leader of the Arab Ta’al party and has served as a member of the Knesset since 1999.

After appearing on Channel 14, King spoke to a senior officer in the israel police. King asked if the police were prepared for massive riots.

“We’re looking for 15 cars of the family, nothing more, it’s not an event that will pull the crowds,” King was told.
King’s prediction proved to be prescient. Over ten thousand Palestinians attended the funeral procession which turned violent.  Police had designated that the funeral procession on Friday would begin at the Jaffa Gate and culminate at the Mount Zion cemetery less than two miles away. The police claimed that violent elements seized the casket against the family’s wishes at Saint Joseph’s Hospital in the Shiekh Jarrah/Shimon HaTzaddik neighborhood, preventing it from being loaded onto a hearse. The police attempted to intervene and return the casket to the family but were pelted with rocks. Cops used clubs against some of those around the casket, which almost fell, and fired stun grenades to disperse the crowd. Abu Akleh’s body was taken by van, surrounded by a police escort, to the Greek Melkite Church near Jaffa Gate.

At a funeral procession held in Jenin for Abu Akleh in Jenin on Wednesday, automatic weapons were fired wildly into the air by Palestinian terrorists.

“We have nothing and a half things in common with the left and the Arabs in the government led by the Yamina party, even though Bennett has a representative in the municipality,” King said, referring to Hagit Moshe, who is currently serving as a deputy mayor of Jerusalem and as chairperson of The Jewish Home. “But at this time, the mayor must place the good of the city and the future of the city before any narrow political consideration.”

“If the government of Israel has decided to harm Jerusalem and its residents, then we, the representatives of the city and of the residents, must stand up and do everything to dissolve the government that is dangerous to our future in Jerusalem.”