Nederlands + English

Door: Kehila News –  Eric Tokajer

In het jodendom lezen we de Thora (de eerste vijf boeken van de Bijbel) in een cyclus die elk jaar begint in de herfst. Elk jaar als ik opnieuw begin, lees ik onder gebed het wekelijkse gedeelte in de hoop dat ik iets zal zien dat ik nog niet eerder heb gezien. Omdat de Thora een levend document is dat de eeuwige Woorden van GOD bevat, ben ik nooit teleurgesteld in mijn zoektocht naar iets nieuws.

Dit jaar ontdekte ik tijdens het lezen een krachtige waarheid over het huwelijk waar ik nog nooit zo over heb nagedacht. Ik weet zeker dat de reden dat ik iets nieuws over het huwelijk in de tekst zag, is omdat ik deze maand mijn 41e verjaardag vier.

Ik las deze zeer bekende woorden uit Genesis 2:25:

25 Nu waren beiden naakt, de man en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet.

Ik ben er zeker van dat de meesten van jullie, net als ik, deze woorden vele, vele malen hebben gelezen. Maar pas deze week, toen ik deze woorden en het volgende hoofdstuk herlas, werden mijn ogen geopend voor enkele Bijbelse waarheden waarvan ik geloof dat ze alle huwelijken kunnen versterken, en ook vele pijnlijke huwelijken kunnen redden.

De eerste waarheid is dat het huwelijk van Adam en Eva door GOD zelf was gearrangeerd. Denk er gewoon over na. De ouders van Adam en Eva hebben geen overeenkomst of contract gesloten om hen bij elkaar te brengen. Noch vonden Adam en Eva elkaar in de synagoge, de kerk, of kwamen ze elkaar zelfs niet toevallig tegen bij de plaatselijke waterput. GOD Zelf regelde en sloot zich aan bij Adam en Eva in het huwelijk. GOD regelde niet alleen dit huwelijk, maar Hij vormde persoonlijk Adam en Eva om de perfecte man en vrouw te zijn. Toch had zelfs dit perfect gemaakte huwelijk problemen.

Les één: Zelfs het meest perfecte stel zal moeilijkheden hebben in hun huwelijk. Beoordeel het succes van uw huwelijk niet op basis van uw omstandigheden.

De tweede waarheid is dat Adam en Eva getrouwd waren en in een perfect huis en thuisomgeving leefden. Ze woonden in de Hof van Eden – een plaats waar zonde en ziekte niet bestonden, een plaats waar zelfs geen onkruid in de tuin groeide, een plaats waar Adam en Eva dagelijks en intiem met GOD samenkwamen. Maar zelfs het leven in het perfecte huis weerhield hen er niet van om slechte beslissingen te nemen, wat ertoe leidde dat ze hun perfecte huis kwijtraakten en helemaal opnieuw moesten beginnen.

Les twee: Zelfs in het meest perfecte huis, buurt, dorp, stad of land zal een echtpaar problemen hebben in hun huwelijk. Beoordeel het succes van je huwelijk niet aan de hand van waar je woont en wat je hebt.

De derde waarheid is dat Adam en Eva een verbazingwekkende hoeveelheid negatieve situaties hebben meegemaakt: het verlies van hun thuis, hun baan, de dood van een kind door toedoen van een ander kind – en toch lieten ze zich door geen van die vreselijke gebeurtenissen van elkaar scheiden. Ze waren het perfecte stel op de perfecte plek, samengevoegd door een perfecte GOD, maar zelfs zij hadden allerlei problematische levensgebeurtenissen meegemaakt vanwege de keuzes die ze maakten. Adam en Eva worstelden met gehoorzaamheid en gaven zelfs GOD en satan de schuld van sommige van hun problemen en beslissingen, zoals we lezen in Genesis 3:12-13:

3:12 Toen zei de man: “De vrouw die U gegeven hebt om bij mij te zijn, zij heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten.” 13 Adonai Elohim zei tegen de vrouw: “Wat heb je gedaan?” De vrouw zei: “De slang heeft me bedrogen en ik heb gegeten.”

Les drie: Hoewel ze uit de Hof van Eden werden verdreven, beoordeelden Adam en Eva hun huwelijk niet als mislukt alleen omdat ze faalden. Ze begrepen op de een of andere manier dat hun huwelijk niet was verbroken alleen omdat zij gebroken waren.

Als elk paar dat gaat trouwen het huwelijk aangaat en vasthoudt aan elk van deze drie Bijbelse lessen van Adam en Eva, kunnen ze een huwelijk hebben dat een leven lang meegaat. Als degenen die het moeilijk hebben in hun huwelijk aan deze drie lessen worden herinnerd, kan hun huwelijk worden gered. Omdat ze eraan worden herinnerd dat ze, hoewel ze niet perfect zijn en misschien niet op de perfecte plek wonen, toch een perfect huwelijk kunnen hebben. Een huwelijk is een verbondsrelatie ontworpen door GOD Zelf om een ​​man en een vrouw te helpen samen te komen om te overwinnen, ongeacht wat er om hen heen gebeurt. Zolang ze het niet toelaten, dat wat er om hen heen gebeurt, datgene verandert wat er gebeurde in hen toen ze trouwden.

 

ENGLISH

In Judaism, we read the Torah (the first five books of the Bible) in a cycle every year beginning in the Fall. Each year as I start over, I prayerfully read the weekly portion with hopes that I will see something that I have not seen previously. Because the Torah is a living document which contains the eternal Words of G-D, I have never been disappointed in my search for something new.

By: Kehila News –  Eric Tokajer

This year while reading, I found a powerful truth about marriage that I have never contemplated quite this way before. I am sure the reason I saw something new about marriage in the text is because I am celebrating my 41st anniversary this month.

I was reading these very familiar words from Genesis 2:25:

25 Now both of them were naked, the man and his wife, and they were not ashamed.

I am sure that like me most of you have read these words many, many times. Yet, it wasn’t until this week as I re-read these words and the following chapter that my eyes were opened to some biblical truths that I believe could strengthen all marriages, and could also save many hurting marriages.

The first truth is that Adam and Eve’s marriage was arranged by G-D Himself. Just think about it. Adam and Eve’s parents didn’t make an arrangement or contract to join them together. Nor did Adam and Eve find each other in synagogue, church, or even serendipitously bump into each other at the local well. G-D Himself arranged and joined Adam and Eve in marriage. Not only did G-D arrange this marriage, but He personally formed Adam and Eve to be the perfect husband and wife. Yet, even this perfectly made marriage had problems.

Lesson One: Even the most perfect couple will have difficulties in their marriage. Don’t judge the success of your marriage by your circumstances.

The second truth is that Adam and Eve were married and lived in a perfect home and home environment. They lived in the Garden of Eden – a place where sin and sickness didn’t exist, a place where there weren’t even weeds in the garden, a place where Adam and Eve met with G-D daily and intimately. Yet, even living in the perfect house didn’t keep them from making bad decisions, which resulted in them losing their perfect home and having to start all over.

Lesson Two: Even in the most perfect home, neighborhood, town, city, or nation, a couple will have difficulties in their marriage. Don’t judge the success of your marriage by where you live and things you have.

The third truth is that Adam and Eve went through an amazing amount of negative situations: the loss of the home, job, death of a child at the hands of another child – and yet, they didn’t let any of those horrible events divide them. They were the perfect couple in the perfect place joined together by a perfect G-D, yet even they went through all types of problematic life events because of the choices they made. Even though Adam and Eve struggled with obedience and even blamed G-D and satan for some of their problems and decisions, as we read in Genesis 3:12-13:

3:12 Then the man said, “The woman whom You gave to be with me—she gave me of the Tree, and I ate.” 13 Adonai Elohim said to the woman, “What did you do?” The woman said, “The serpent deceived me and I ate.”

Lesson Three: Even though they were kicked out of the Garden of Eden, Adam and Eve didn’t judge their marriage as failed just because they failed. They somehow understood that their marriage was not broken just because they were.

If every couple going into marriage enters into it holding onto each of these three biblical lessons from Adam and Eve, they can have a marriage that lasts a lifetime. If those who are struggling in their marriage will be reminded of these three lessons, their marriages can be saved. Because they will be reminded that while they are not perfect and may not live in the perfect place, they can still have a perfect marriage. A marriage is a covenant relationship designed by G-D Himself to help one man and one woman join together to be victorious no matter what happens around them, as long as they don’t let what happens around them change what happened within them when they got married.