San Francisco State Universiteit (Shutterstock)

Nederlands + English

Heeft de Amerikaanse universiteit federale wetgeving overtreden door leden van islamitische terreurgroepen te ontvangen?

SFSU heeft mogelijk de federale wet overtreden door terroristen verbonden aan de Islamitische Jihad en de PFLP te ontvangen op een conferentie in Beiroet.

Door TPS

Een afdeling van de San Francisco State University (SFSU) heeft onlangs leden van door de VS aangemerkte terroristische organisaties ontvangen op een conferentie in Beiroet, mogelijk in strijd met anti-terreurwetten.

De tweedaagse conferentie in Libanon, geleid door SFSU prof. Rabab Abdulhadi, die op 10-11 september werd georganiseerd door de afdeling Arab and Muslim Ethnicities Studies (AMED) van SFSU, werd bijgewoond door Sami Al-Arian, die banden heeft met de Islamitische Jihad. Al-Arian is uit de VS gedeporteerd en de oprichter van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), Salah Salah.

Uit de open brief ter ondersteuning van Abdulhadi, die deze week in Mondoweiss werd gepubliceerd, blijkt dat de administratie van de SFSU op de hoogte was van de conferentie in Beiroet. Volgens de brief heeft SFSU Abdulhadi onder druk gezet om AMED niet bij de conferenties te betrekken.

“SFSU heeft sindsdien een reeks maatregelen genomen om controle te krijgen over het AMED-programma en het te beperken,” waaronder “het dreigen met disciplinaire maatregelen tegen Dr. Abdulhadi voor het vermelden van haar academische banden met AMED in samenhang met twee conferenties over les geven in Palestina, die zij organiseert of mede organiseert en waaraan zij deelneemt als SFSU-faculteitslid,” aldus het rapport.

Abdulhadi heeft blijkbaar het verzoek van SFSU genegeerd, aangezien de conferentie in Beiroet wel degelijk heeft plaatsgevonden.

SFSU is een openbare universiteit en het is onduidelijk of er Amerikaanse belastinggelden zijn gebruikt om de conferentie mogelijk te maken. Als er belastinggeld is gebruikt, zoals voor het betalen van honoraria aan leden van terreurgroepen en personen die zijn veroordeeld voor terreurdaden, heeft AMED mogelijk de Amerikaanse antiterreurwetgeving overtreden.

Salah, een van de oprichters van de PFLP, sprak in een panel naast Abdulhadi. De organisatoren van de conferentie stelden Salah voor als een van de medeoprichters van de PFLP, en Salah en Abdulhadi omhelsden elkaar zelfs tijdens het evenement.

Op 11 september interviewde Abdulhadi Sami Al-Arian, een voormalig professor aan de Universiteit van Zuid-Florida, die in 2006 schuldig pleitte aan het helpen van de Islamitische Jihad. Na een korte periode in de gevangenis werd hij de VS uitgezet en verhuisde hij naar Turkije, waar hij momenteel verblijft.

AMED heeft mogelijk Al-Arian’s reis naar Libanon vanuit Turkije en zijn onderkomen betaald, maar dat is momenteel niet duidelijk.

PFLP-terrorist en vliegtuigkaper Leila Khaled zou volgens het reisschema ook deelnemen, maar verscheen niet persoonlijk. Tijdens de sessie waaraan Khaled zou deelnemen, werd het geluid echter door de organisatoren online uitgeschakeld, en bij twee afzonderlijke gelegenheden tijdens de sessie sprak een onzichtbare persoon via Zoom. Deze persoon kan Khaled zijn geweest. Het geluid werd op geen enkel moment tijdens de andere sessies van de tweedaagse conferentie uitgeschakeld.

SFSU’s AMED heeft eerder kritiek te verduren gekregen omdat het probeerde Khaled te ontvangen voor evenementen via Zoom, voordat het platform het uitschakelde uit angst voor het schenden van Amerikaanse antiterreurwetten. Op 11 september 2021 organiseerde AMED een online evenement met Al-Arian.

Een tweede online AMED-evenement met Khaled, gepland voor april 2021, werd geblokkeerd nadat meerdere techbedrijven op hun platforms links naar de online presentatie hadden verwijderd. In april 2021 werd de AMED Facebook-pagina van de SFSU verwijderd, maar is nu weer online. V

 

ENGLISH

SFSU may have violated federal law by hosting terrorists associated with Islamic Jihad and the PFLP at a Beirut conference.

By TPS

A San Francisco State University (SFSU) department has recently hosted members of US-designated terrorist organizations at a conference in Beirut, possibly in violation of anti-terror laws.

The two-day conference in Lebanon, led by SFSU prof. Rabab Abdulhadi, hosted on September 10-11 by SFSU Arab and Muslim Ethnicities Studies Department (AMED), featured Sami Al-Arian, who is tied to the Islamic Jihad and who was deported from the US, and founder of the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) Salah Salah.

Based on the open letter of support for Abdulhadi published in Mondoweiss this week, it appears that SFSU’s administration was aware of the Beirut conference. According to the letter, SFSU pressured Abdulhadi not to affiliate AMED with the conferences.

“SFSU has since taken a series of injurious actions in order to seize control of and diminish the AMED program,” including “threatening Dr. Abdulhadi with disciplinary action for listing her academic affiliation with AMED in conjunction with two conferences on Teaching Palestine which she is organizing or co-organizing, and in which she is participating as an SFSU faculty member,” the report said.

Abdulhadi has apparently disregarded SFSU’s request, as the Beirut conference did take place.

SFSU is a public university, and it is unclear if US taxpayer funds were used to facilitate the conference. If taxpayer funds were used, such as paying speaking honorariums to members of terror groups and individuals convicted of terror-related offenses, AMED might have violated US anti-terror laws.

Salah, one of the founders of the PFLP, spoke on a panel alongside Abdulhadi. Conference organizers introduced Salah as one of the PFLP’s co-founders, and Salah and Abdulhadi even embraced each other during the event.

On September 11, Abdulhadi interviewed Sami Al-Arian, a former professor at the University of South Florida who pleaded guilty in 2006 to assisting the Islamic Jihad. Following a short period in prison, he was deported from the US and moved to Turkey, where he currently resides.

AMED may have paid for Al-Arian’s trip to Lebanon from Turkey and his accommodations, though at the moment this is unclear.

PFLP terrorist and airplane hijacker Leila Khaled was also set to participate, according to the itinerary, but did not appear in person. However, during the session where Khaled was supposed to participate, the sound was turned off online by the organizers, and, on two separate occasions during the session, an unseen individual spoke over Zoom. This individual may have been Khaled. The sound was not shut off at any point during the other sessions of the two-day conference.

SFSU’s AMED has previously faced criticism for attempts to host Khaled for events over Zoom before the platform shut it down over fears of violating US anti-terror laws. On September 11, 2021, AMED hosted an online event featuring Al-Arian.

A second online AMED event planned for April 2021 with Khaled was blocked after multiple tech companies removed links on their platforms to the online presentation. In April 2021, the SFSU’s AMED Facebook page was taken down, though it is now back online.