Nederlands + English

De enorme groei die Netflix in meer dan twee decennia heeft bereikt, wordt toegeschreven aan een cultuur die buiten-het-kader denken aanmoedigt om “empathie en begrip” te creëren via de verhalen die het platform presenteert.

Bron: Honest Reporting

Als dat zo is, hoe kan het dan dat een senior executive bij de streamingdienst, die meer dan 221,8 miljoen abonnees wereldwijd een duizelingwekkende reeks films, tv-series, shows, optredens en documentaires aanbiedt, een anti-Israël en anti-Zionistische tirade heeft mogen houden op sociale media, waarbij hij de Joodse staat bestempelde als “gewelddadig, racistisch, koloniaal en apartheid” zonder ter verantwoording te worden geroepen?

Volgens een bericht dat tot op heden alleen in lokale Israëlische media is verschenen, heeft Hala Gabriel, Production Finance Executive bij Netflix, opmerkingen gemaakt over de “gevaren” van het steunen van Israël, dat volgens haar werd opgericht “onder de auspiciën en de bewering dat Russen en Europeanen duizenden jaren geleden enige aanwezigheid in Palestina kunnen hebben gehad.”

Captuere TWITTER

In een andere post geschreven onder haar ‘Tantura Film’ Twitter account, zei Gabriel: “‘Israël’ werd opgericht om het plegen van genocides en ze in de doofpot te stoppen en de feiten te verdraaien. Ze gaan door met het schenden van Palestijnse mensenrechten in vele vormen tot op de dag van vandaag. Amnesty definieert Israël als het beoefenen van apartheid.”

Gabriel, een Amerikaan van Palestijnse afkomst die opgroeide in Syrië en de VS, is ook een productie supervisor en productie accountant voor verschillende grote studio’s in Los Angeles, Californië. Een niet gefinancierde productie van Gabriel was een documentaire getiteld, “The Rabbis’ Intifada” dat “vier [Neturei Karta] rabbijnen volgt over de hele wereld om uit te vinden waarom zij de Palestijnse bevrijding steunen terwijl de meeste andere rabbijnen dat niet doen.”

Neturei Karta is een randgroepering, bestaande uit slechts 5.000 leden (0,03 procent van de wereldwijde Joodse bevolking), die het bestaan van de staat Israël afwijzen. Leden van Neturei Karta geloven dat Joodse soevereiniteit in het Heilige Land alleen kan worden gevestigd na de komst van de Messias.

Ondanks hun microscopisch kleine aantal, proberen sommige van ’s werelds leidende anti-Zionisten Neturei Karta af te schilderen als iemand die standpunten huldigt die representatief zijn voor het Joodse volk als geheel.

Deze valse indruk maakt het gemakkelijker om het argument te gebruiken dat als “zelfs Joden tegen het bestaan van een Joodse staat zijn, waarom zou ik dat dan niet zijn?”

Netflix en de ‘Palestijnse ervaring’

De opmerkingen van Gabriel op sociale media roepen vraagtekens op bij een cruciale beslissing van Netflix over zijn programmering. In oktober vorig jaar tweette Linda Sarsour over Palestijnse films en documentaires die op Netflix kwamen. Ze riep haar 325.000 volgers op om “te leren over de Palestijnse ervaring.”

Klinkt onschuldig genoeg, totdat men zich realiseert dat van de zeventien films en documentaires waarvoor Sarsour reclame maakte, de overgrote meerderheid een plot of een subtekst bevatte die ronduit vijandig stond tegenover het bestaan van Israël.

En in tegenstelling tot veel van de films en televisieseries die in Israël worden gemaakt en die heel weinig te maken hebben met ‘het conflict’ of de Palestijnen, was Netflix’ selectie van Palestijnse films gericht op het bestendigen van het slachtofferverhaal. In deze alternatieve filmwerkelijkheid worden Palestijnen afgebeeld als wonend in vluchtelingenkampen of gevangenissen. De ‘Palestijnse ervaring’ zoals Sarsour die definieert, is onthutsend beperkt, en bestaat grotendeels uit het leven in de schaduw van checkpoints en veiligheidsbarrières.

Net als Hala Gabriel heeft Linda Sarsour een geschiedenis van echo’s van de eeuwenoude antisemitische bewering dat Joden geloven dat zij een “superieur” ras zijn. Sarsour heeft publiekelijk verklaard dat Israël is opgericht op het idee van “Joodse opperheerschappij”.

Blijkbaar beschouwt Netflix Palestijnse cinema als een legitieme manier om het publiek te leren over het leven van de Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook wonen. De streamingdienst is van mening dat “…meer mensen het verdienen om hun leven op het scherm te zien, en zijn toegewijd aan het creëren van kansen voor en achter de camera voor mensen van alle achtergronden en culturen.”

Maar door verkeerde voorstellingen over Israëli’s, Palestijnen en het leven dat zij leiden te verspreiden, verwart het wereldwijde streamingplatform de echte verhalen met agenda-gestuurde fabels.

Netflix die Hala Gabriel niet verantwoordelijk houdt voor haar opruiende opmerkingen over Israël komt dus neer op berusting.

Wij roepen Netflix op om te reageren op de opmerkingen van Hala Gabriel.
Wij moedigen u aan om contact op te nemen met Netflix, hetzij via info@netflix.com . of – als u abonnee bent – customerservice@netflix.com..

 

 

ENGLISH

The tremendous growth that Netflix has achieved in just over two decades has been attributed to a culture that encourages outside-the-box thinking so as to create “empathy and understanding” through the stories the platform tells.

If so, how is it that a senior executive at the streaming service that offers over 221.8 million subscribers worldwide a dizzying array of movies, tv-series, shows, performances and documentaries has been allowed to go on an anti-Israel and anti-Zionist tirade on social media, labeling the Jewish state as “violent, racist, colonial and apartheid” without being held to account?

According to a report that has to date only appeared in local Israeli media, Hala Gabriel, Production Finance Executive at Netflix, has commented about the “dangers” of supporting Israel, which she says was founded “under the auspice and claim that Russians and Europeans may have had some presence in Palestine thousands of years ago.”


Captuere TWITTER

In another post written under her ‘Tantura Film’ Twitter account, Gabriel said: “‘Israel’ was founded on committing genocides and covering them up and twisting the facts. They continue the violation of Palestinian human rights in many forms until today. Amnesty defines Israel as practicing apartheid.”

Gabriel, an American of Palestinian descent who grew up in Syria and the US, is also a production supervisor and production accountant for several major studios in Los Angeles, California. An unfunded production of Gabriel’s was a documentary titled, “The Rabbis’ Intifada” that “follows four [Neturei Karta] rabbis across the globe to find out why they support Palestinian liberation when most other rabbis won’t.”

Neturei Karta is a fringe group, consisting of a mere 5,000 members (0.03 percent of the worldwide Jewish population), who reject the existence of the State of Israel. Neturei Karta members believe that Jewish sovereignty in the Holy Land can only be established following the arrival of the Messiah.

Despite their microscopic numbers, some of the world’s leading anti-Zionists attempt to depict Neturei Karta as maintaining views that are representative of the Jewish people as a whole.

This false impression makes it easier to make the argument that if “even Jews are against the existence of a Jewish state, why shouldn’t I?”

Netflix and the ‘Palestinian Experience’

Gabriel’s social media comments call into question a crucial decision made by Netflix regarding its programming. In October of last year, Linda Sarsour tweeted about Palestinian films and documentaries arriving on Netflix. She urged her 325,000 followers to “learn about the Palestinian experience.”

Sounds innocuous enough, until one realizes that out of the seventeen films and documentaries advertised by Sarsour, the vast majority featured either a plot or subtext that was nakedly hostile to the existence of Israel.

And in contrast to many of the films and television series made in Israel that have very little to do with ‘the conflict’ or Palestinians, Netflix’s selection of Palestinian films was focused on perpetuating the victimhood narrative. In this alternate cinematic reality, Palestinians are depicted as living in refugee camps or prisons. The ‘Palestinian experience’ as defined by Sarsour is disconcertingly narrow, one that is largely comprised of living in the shadow of checkpoints and security barriers.

Similar to Hala Gabriel, Linda Sarsour has a history of echoing the age-old antisemitic trope that Jews believe they are a “superior” race. Sarsour has publicly declared that Israel was founded on the idea of “Jewish supremacy.”

Evidently, Netflix regards Palestinian cinema as a legitimate way to teach the public about the lives of Palestinians living in the West Bank and the Gaza Strip. Indeed, the streaming service believes that “…more people deserve to see their lives on screen, and are committed to creating opportunities in front of and behind the camera for people from all backgrounds and cultures.”

But by perpetuating mischaracterizations about Israelis, Palestinians, and the lives they live, the worldwide streaming platform is confusing real-life stories with agenda-driven fables.

Netflix not holding Hala Gabriel accountable for her inflammatory remarks about Israel is thus akin to acquiescence.

We call on Netflix to respond to the comments made by Hala Gabriel.
We encourage you to contact Netflix, either at info@netflix.com  or — if you’re a subscriber — customerservice@netflix.com.