Een boorplatform boven aardgasveld Tamar (beeld: Flash90)
A drilling platform over natural gas field Tamar (image: Flash90)

Nederlands + English

Israël voert de gasproductie op om aan de groeiende vraag van Europa te voorzien. Zo wil het land de Europeanen helpen om zo snel mogelijk van Russisch gas af te stappen.

Bron: Jonet.nl

Momenteel worden de offshore-gasboringen vergroot en wordt er hard gewerkt aan het afsluiten van gascontracten met verschillende Europese landen. Dit meldt een woordvoerder van het Israëlische ministerie van Energie. Eerder kwam de Duitse bondskanselier Olaf Scholz al in Jeruzalem op bezoek om onder andere over een gasdeal te praten.

Verdubbeling
In de komende jaren hoopt Israël de gasproductie te verdubbelen naar veertig miljard kubieke meter op jaarbasis. Het land is bezig om bestaande projecten te vergroten en werkt aan het aanboren van nieuwe gasvelden. Op dit moment leveren de Israëli’s voornamelijk aan de eigen thuismarkt en via pijpleidingen aan buurlanden Egypte en Jordanië. Voor de Middellandse Zeekust liggen reusachtige gasvelden, waaronder Tamar en Goliath. Een paar jaar geleden werd er al een akkoord gesloten met Cyprus en Griekenland voor een pijpleiding richting Europa.

Naarstig op zoek
Door de Oekraïne-oorlog en het feit dat de Europese landen willen afstappen van het Russische gas, zijn ze naarstig op zoek naar alternatieven. Israëlisch gas behoort daartoe. Om het extra gas naar Europa te krijgen kan er naast de ‘Griekse’ pijplijn ook een Turkse worden gebouwd. De kosmos staat daar voor gunstig: sinds een jaar kruipen Ankara en Jeruzalem meer naar elkaar toe, en ook hebben de Turken aangegeven zo’n leiding te willen. Een andere manier van gas naar Europa brengen is om het vloeibaar te maken en per schip te vervoeren. Dat kan via Egypte.

Interesse uit Berlijn
Duitsland is een van de Europese landen die zeer afhankelijk is van Russisch gas. Twee maanden terug besloot de bondsregering om het project Nordstream 2 stop te zetten. Deze pijplijn zou zorgen voor extra en goedkoop Russisch gas via de Oostzee. Vanwege het regime in Moskou was het project altijd al omstreden en door de crisis rond Oekraïne stond het onder druk. Nu het van de baan is en Europa van de aankoop van Russisch gas af wil, wordt door Berlijn gezocht naar alternatieven. Onlangs kwam bondskanselier Olaf Scholz naar Israël om onder meer te praten over Israëlisch gas.

Alternatieven
Israël is niet de enige die alternatief gas kan aanleveren. Ook Algerije beschikt over grote gasvelden en heeft al aangegeven deze te willen aanboren en ook Noorwegen kan mettertijd nog extra gas oppompen om aan de vraag van zijn Europese buren te voorzien. Verder kan er vloeibaar gas uit de Verenigde Staten en de Golfstaten naar Europa komen, hoewel dat laatste door velen omstreden wordt geacht vanwege de ondemocratische regimes aldaar. Hoe dan ook kan het zeker nog een paar jaar duren voordat heel Europa van het Russische gas af is. Naar verwachting zal het Kremlin dan meer gas gaan verkopen aan China.

 

ENGLISH

Israel is increasing gas production to meet Europe’s growing demand. In this way, the country wants to help Europeans move away from Russian gas as soon as possible.

Source: Jonet.nl

Currently, offshore gas drilling is being increased and it is working hard to conclude gas contracts with various European countries. This is reported by a spokesman for the Israeli Ministry of Energy. Earlier, German Chancellor Olaf Scholz visited Jerusalem to discuss a gas deal, among other things.

Doubling
In the coming years, Israel hopes to double its gas production to forty billion cubic meters on an annual basis. The country is expanding existing projects and working to tap new gas fields. At present, the Israelis mainly supply their own home market and via pipelines to neighboring countries Egypt and Jordan. Off the Mediterranean coast are giant gas fields, including Tamar and Goliath. A few years ago an agreement was already reached with Cyprus and Greece for a pipeline to Europe.

Searching hard
The Ukraine war and the fact that European countries want to move away from Russian gas have led them to search for alternatives. Israeli gas is among them. To get the extra gas to Europe, a Turkish one could be built in addition to the ‘Greek’ pipeline. The cosmos favors this: for the past year Ankara and Jerusalem have been creeping closer together, and the Turks have also indicated that they want such a pipeline. Another way of bringing gas to Europe is to liquefy it and transport it by ship. That can be done through Egypt.

Interest from Berlin
Germany is one of the European countries that is very dependent on Russian gas. Two months back the federal government decided to stop the Nordstream 2 project. This pipeline would provide additional and cheap Russian gas via the Baltic Sea. Because of the regime in Moscow, the project was always controversial and the Ukraine crisis put it under pressure. Now that it is off the table and Europe wants to get rid of the purchase of Russian gas, Berlin is looking for alternatives. Chancellor Olaf Scholz recently came to Israel to discuss, among other things, Israeli gas.

Alternatives
Israel is not the only one that can supply alternative gas. Algeria also has large gas fields and has already indicated its intention to tap into them, and Norway may also pump additional gas over time to meet the demand of its European neighbors. Furthermore, liquefied gas may come to Europe from the United States and the Gulf States, although the latter is considered controversial by many due to the undemocratic regimes there. Either way, it could certainly be a few years before all of Europe is off Russian gas. The Kremlin is then expected to start selling more gas to China. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)