Overblijfselen van een stad uit het mysterieuze Mittanni-rijk aan de oevers van de rivier de Tigris

Remains of a city from the mysterious Mitanni Empire on the banks of the Tigris River
(Photo: University of Tübingen, eScience Center and Kurdistan Archaeology Organization)

Nederlands + English

De daling van het waterpeil in de afgelopen drie jaar heeft tientallen archeologische vindplaatsen aan de oevers van de Eufraat en de Tigris blootgelegd. Onder de artefacten bevinden zich spijkerschriftteksten, paleizen en andere gebouwen

Door: Allarab News

De meest recente vindplaats die aan het licht is gekomen, is een grote begraafplaats uit de Byzantijnse tijd in het Syrische district Raqqa, op de oostelijke oever van de dam van de Eufraat. Het nieuw ontdekte gebied strekt zich uit van het noordwestelijke plattelandsgebied van Raqqa tot aan de bestuursgrens tussen Raqqa en Aleppo, meldde Al-Monitor vorige week.

“Veel begraafplaatsen bevinden zich in dit gebied, waarvan ook wordt aangenomen dat het [honderden] Syrisch-christelijke kloosters omvat,” vertelde Abdul Razzaq al-Aliawi, de voormalige directeur van Syrië’s onderhoudsdienst voor de rivier de Eufraat, aan Al-Monitor.

“Een paar begraafplaatsen zijn gevonden op de rechteroever van het meer in de westelijke regio van Raqqa, maar de linkeroever is meer rotsachtig, waardoor het moeilijk is om graafwerkzaamheden uit te voeren,” zei al-Aliawi. “De begraafplaatsen die nog onder water liggen, zijn duidelijk te zien als het zonnig is en het water van het meer helder is.”

Tot de archeologische entiteiten die tevoorschijn zijn gekomen, behoren graven die dateren uit het Assyrische Rijk. In juli dook de oude stad Talbes op uit het deel van de rivier de Eufraat dat door de oude Iraakse stad Anah stroomt. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat meer archeologische vindplaatsen tevoorschijn zullen komen, aangezien het waterpeil blijft dalen.

“De daling van het waterpeil in het stroomgebied van de Eufraat, zoals voor de bouw van de Haditha-dam, heeft ertoe geleid dat ten minste 80 oude en historische vindplaatsen onder water tevoorschijn zijn gekomen,” aldus Mohammed Jassim, een Iraakse archeoloog.

In juni verklaarde het Departement van Oudheden in Duhok, in de Koerdische regio van Irak, dat een stad uit het mysterieuze Mitanni-rijk was ontdekt op de oevers van de versmallende Tigris-rivier. Volgens Becs Privkani, directeur van het Ministerie van Oudheden, heette de ontdekte stad Zakhiko.

Privkani meldde dat archeologen in Zakhiko een paleis hebben ontdekt, naast andere gebouwen, een grote omheining en spijkerschriftteksten.

In 2019 kondigden archeologen aan in Iraaks Koerdistan de ruïnes te hebben gevonden van een paleis dat dateert uit het Mitanni-rijk in een plaats genaamd Kemune. De Mitanni zouden tijdgenoten zijn van de Hettieten, met hun rijk dat tussen 1500 en 1300 v. Chr. in delen van Noord-Mesopotamië en Syrië lag, maar er is weinig bekend over hun beschaving.

Vorig jaar bracht de slinkende rivier de Eufraat in de oostelijke regio Ağın van Turkije het kasteel van Hastek aan het licht, dat Griekse inscripties bevat en vermoedelijk een tempel is uit de voor-christelijke tijd.

De ontdekking van archeologische vindplaatsen in de rivieren de Eufraat en de Tigris in de afgelopen jaren is geen nieuwe ontwikkeling, volgens Saad Fansa, die bijna 30 jaar werkte als directeur van de fotografische en Syrische-antiquiteiten documentaire archieven in het Nationaal Museum van Damascus.

“Vergelijkbare sites doken weer op in de jaren tachtig toen het waterpeil van het stuwmeer daalde,” vertelde Fansa aan Al-Monitor. “Een van de belangrijkste sites die overstroomd werd door het water van de Eufraatdam toen het Assadmeer werd aangelegd, was de site van Mureybet, een oude nederzettingsheuvel die dateert uit het Neolithicum. Deze ontdekking verschafte inzicht in de ontwikkeling van de landbouw in de regio en de vergoddelijking van de vrouw in die tijd.”

“De rivier de Eufraat doorkruist Syrië en Irak; de Tigris stroomt van Turkije naar Irak. Door de wereldwijde droogte zullen [ondergelopen] archeologische vindplaatsen in deze landen steeds weer opduiken,” zei Fansa.

 

ENGLISH

Dropping water levels over the past three years have drawn dozens of archaeological sites out from the Euphrates and Tigris Rivers. Artifacts include cuneiform texts, palaces and other buildings

By: Allarab News

The most recent site to be revealed is a large burial site that dates to Byzantine times, in Syria’s Raqqa Governorate, on the eastern bank of the Euphrates Dam. The newly revealed area stretches from the northwestern countryside area of Raqqa to the administrative border between Raqqa and Aleppo, Al-Monitor reported last week.

“Many cemeteries are located in this area, which is also believed to include [hundreds] of Syriac Christian monasteries,” Abdul Razzaq al-Aliawi, the former director of Syria’s maintenance department for the Euphrates River, told Al-Monitor.

“A few cemeteries have been found on the right bank of the lake in the western region of Raqqa, but the left bank is more rocky, making it difficult to carry out digging works,” al-Aliawi said. “The cemeteries that are still submerged can be seen clearly when it is sunny and the lake water is clear.”

Archaeological entities that have appeared have included gravesites dating to the Assyrian Empire. In July, the ancient city of Talbes appeared from the part of the Euphrates River that runs through the ancient Iraqi town Anah. It seems only a matter of time before more archaeological sites emerge, as the water level continues to fall.

“The decrease in the water level in the Euphrates catchment area, like before the construction of the Haditha Dam, has led to the emergence of at least 80 ancient and historical sites from underwater,” said Mohammed Jassim, an Iraqi archaeologist.

In June, in the Kurdistan region of Iraq, the Department of Antiquities in Duhok said that a city from the mysterious Mitanni Empire had been discovered on the banks of the narrowing Tigris River. According to Antiquities Director Becs Privkani, the city discovered was called Zakhiko.

Privkani reported that archaeologists discovered a palace in Zakhiko, in addition to other buildings, a large fence and cuneiform texts.

In 2019, in Iraqi Kurdistan, archaeologists announced finding the ruins of a palace dating to the Mitanni Empire in a place called Kemune. The Mitanni were believed to be contemporaries of the Hittites, with their empire positioned in parts of northern Mesopotamia and Syria between 1500 and 1300 B.C., but little is known about their civilization.

Last year, in eastern Turkey’s Ağın region, the shrinking Euphrates River revealed Hastek Castle, which features Greek inscriptions and is thought to be a temple from the pre-Christian era.

The discovery of archaeological sites in the Euphrates and Tigris Rivers in recent years is not a new development, according to Saad Fansa, who worked for nearly 30 years as director of the photographic and Syrian-antiquities documentary archives at the National Museum of Damascus.

“Similar sites resurfaced in the 1980s when the dam lake water level dropped,” Fansa told Al-Monitor. “One of the most important sites that was flooded by the Euphrates Dam water when Lake Assad was established was the site of Mureybet, an ancient settlement mound dating back to the Neolithic Era. This discovery provided insights on the development of agriculture in the region along with the deification of women at the time.”

“The Euphrates River crosses Syria and Iraq; the Tigris flows from Turkey to Iraq. Due to the global drought, [submerged] archaeological sites will keep resurfacing in these countries,” Fansa said.