Foto: Publiek domein

De vraag of de christelijke kerk medeplichtig was aan de Holocaust is sindsdien het onderwerp van veel debat geweest. Veel gelovigen troosten zich met de gedachte dat degenen die zwichtten voor Hitlers propaganda slechts naamchristenen waren, geen echte discipelen.

Door: Israel Today – Charles Gardner | 17 sep 2023

Pas zo’n tien jaar geleden werd ik me er voor het eerst van bewust dat de waarheid veel schokkender is – dat zelfs evangelische christenen die beweren te geloven in de absolute autoriteit van de Bijbel, vielen voor de duivelse leugens van de nazi-partij. En dat het christelijke antisemitisme helemaal teruggaat tot de kerkvaders die de apostelen opvolgden.

Een collega van mij heeft bewijs gevonden dat zelfs de Duitse Pinkstergemeente in 1938 een resolutie aannam waarin Hitlers nieuwe rassenwetten werden onderschreven.

Waarom is dat zo schokkend? Wel, de Pinkstergemeente wordt zo genoemd omdat ze gelooft in de noodzaak van een speciale ervaring met de Heilige Geest, zoals de eerste discipelen die op de Pinksterdag meemaakten. En de Heilige Geest, zo beloofde Jezus zijn volgelingen, zou hen “In al de waarheid leiden” (Johannes 16:13).

De wereldwijde pinksterbeweging van de 20e eeuw stond ten tijde van deze beslissing nog in de kinderschoenen en je zou denken dat de hernieuwde ervaring van de aanwezigheid en de kracht van de Heer de nazi-propaganda al snel zou hebben ontmaskerd als het werk van de vijand.

De beweging verspreidde zich als een lopend vuurtje over de wereld en bracht miljoenen mensen in het koninkrijk terwijl het levens veranderde en zelfs naties beïnvloedde. Ik dank God voor deze buitengewone hedendaagse opwekking en ik ben zelf een ‘card-carrying’ Pinkstergelovige. Hun theologie is over het algemeen gezond en werpt over de hele wereld vruchten af. Het was dan ook een grote schok voor mij om te ontdekken dat degenen die ik boven zulk verraad had gerekend, met Hitler hadden gecompromitteerd en het Joodse volk hadden verraden.

Maar wat er in Duitsland is gebeurd, herinnert ons er allemaal aan hoe gemakkelijk we misleid kunnen worden als we onze aandacht van Jezus afhalen en toestaan dat onze harten en gedachten vergiftigd worden door wereldse ‘wakkere’ doctrines die eerder aangenomen morele wetten op hun kop zetten.

De resolutie uit 1938 verwijst naar Schriftteksten als Romeinen 13:1-7 (over onderwerping aan gezagsdragers) en stelt (gedeeltelijk) het volgende:

“Wij eren en accepteren het leiderschap en de regering van de natie. In alle oprechtheid beloven wij alle loyaliteit en alle gehoorzaamheid die wij samen met alle christenen verschuldigd zijn aan onze aardse autoriteiten volgens Gods wil en het woord en de geest van onze Heer.”

Later wordt toegevoegd:

“Het wegleiden van de Joden uit de gemeenschap van ons volk, evenals uit andere volken, is voor ons een proces volgens de goddelijke voorzienigheid en goddelijke wil.”

Als een herziening van de kerkelijke grondwet, gemaakt in overeenstemming met de Neurenberger (rassen)wetten van 1936, werd de resolutie van kracht slechts 27 dagen voor de Kristallnacht (de nacht van het gebroken glas), toen Joden in heel Duitsland genadeloos werden aangevallen, mishandeld en gedeporteerd, wat de weg vrijmaakte voor nog veel erger.

Ik heb het al gehad over het antisemitisme dat de kerk door de eeuwen heen heeft gepleegd. Zelfs Maarten Luther, de grote hervormer, ging in zijn laatste jaren tekeer tegen de Joden, hoewel ik sommigen zijn daden heb horen goedpraten met het argument dat hij ziek was. Tegenwoordig worden allerlei omstandigheden gebruikt als excuus voor slecht gedrag.

Maar uiteindelijk is ieder van ons verantwoordelijk voor zijn of haar eigen zonden en keuzes waarvoor we voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen (2 Korintiërs 5:10).

We zijn echter niet individueel verantwoordelijk voor de zonden van vorige generaties, zoals veel ‘woke’ activisten vandaag de dag beweren, vooral over de kwestie van de slavernij, hoewel het juist en gepast is om dit te erkennen.

Maar waar daden uit het verleden nog steeds de oorzaak zijn van onrecht en discriminatie, zoals bij christelijk antisemitisme dat voortduurt door een gebrek aan berouw, is het een andere zaak. Berouw moet meer zijn dan alleen woorden; het moet ondersteund worden door liefdevolle daden.

Overal waar zich kansen voordoen om liefde en medeleven te tonen aan het Joodse volk, moeten we die met beide handen aangrijpen, bijvoorbeeld door op te staan tegen de niet aflatende toename van antisemitisch racisme.

Als de jaarlijkse Holocaust Memorial Day eraan komt, erkennen wij christenen die dan wel? Bidden we voor het Joodse volk, de broeders van Jezus in het echt (vlees)?

Bovenal zouden we het evangelie moeten delen met hen die het goede nieuws aan ons, niet-Joden, hebben gebracht. We zijn hen veel verschuldigd (Romeinen 15:27) en zouden de glorie van verlossing zonder hen niet hebben gekend (Johannes 4:22).

Stephen Glover, die schrijft voor de Daily Mail, onthult terecht de misplaatste deugdzaamheid van diegenen die willen dat we de zonden van onze voorouders met betrekking tot slavernij compenseren, vooral omdat alle daders (en slachtoffers) al lang dood zijn.

En toch, zoals Stephen opmerkt, roept geen van deze wakkere vlaggenzwaaiers ons op om berouw te tonen (en te compenseren) voor onze grove zonden tegen het Joodse volk, dat hier nog steeds met miljoenen is ondanks de inspanningen van de nazi-slachters. En als je denkt dat, in tegenstelling tot Duitsland, Groot-Brittannië in dit opzicht onschuldig was, Eingeland weigerde de toegang tot Palestina (toen onder Engelse controle) voor Joodse mensen die probeerden te ontsnappen aan de concentratiekampen. Ook zij hebben bloed aan hun handen – zie Britain’s Shameful Betrayal, onlangs gepubliceerd op Israel Today en elders.

Voor nu volstaat het te zeggen dat het Joodse volk in het algemeen nog steeds lijdt onder de naweeën van de Holocaust. En het antisemitisme is vandaag de dag nog net zo erg als in de jaren 1930.

Ik vraag me af of de zogenaamde Verklaring van Berlijn van 1909 hier iets mee te maken heeft. Dit was toen een groep Duitse evangelicals bij elkaar kwam om te beslissen of de eerder genoemde Pinksteropwekking van God was. Ze besloten dat het van de duivel was!

Ik ben niet de enige die dit beschouwt als de onvergeeflijke godslastering van de Heilige Geest die zo’n ongekende boosaardigheid op de wereld losliet.

Charles Gardner is auteur van Israel the Chosen, verkrijgbaar bij Amazon; Peace in Jerusalem, verkrijgbaar bij olivepresspublisher.com; To the Jew First, A Nation Reborn, en King of the Jews, allemaal verkrijgbaar bij Christian Publications International.

 

*********************************************


Waarom plaatsen wij, IsraelCNN, dit artikel?

JD farag haalde dit artikel van Israel Today aan in zijn laatste aflevering in zijn  ‘Provecy Updates serie’, n.l. What are we fighting for again? of Waar vechten we ook alweer voor?”
Er loopt namelijk een paralel van christenen en kerken tijdens de Nazi tijd, met de huidige tijd. Net als toen zien we een enorme opkomst van dwaalleringen als NAR – New Apostolic Reformation, Preterisme – Kingdom now leer en nu ook CN – Christian Nationalism and this National Association of Christian Lawmakers

Allemaal met de zelfde ideologie om samen te WERKEN met de overheid het land weer groot te maken. Hitler had dezelfde uitdrukking als nu bij Trump “Let’s make America great again”. Vooral bij NC is de oproep om als christenen op te staan en de overheid te volgen en via de politiek om het land groot te maken VOOR de komst van Christus. De vraag is of de kerke en christenen dezelfde fout maken als in 1930.
Bekijk vooral de profetische studie van JD Farag in het Engels of Engels met Nederlandse ondertiteling

Bekijk onderstaande verwijzingen

– Christian Nationalism and this National Association of Christian Lawmakers website https://christianlawmakers.com

– The Seven Mountain Prophecy PDF (NAR) https://www.intuganda.org/wp-content/uploads/kanzu_intug/class26/Seven-mountain- Prophesy-Jonny-Enlow.pdf

– Reclaiming the 7-Mountains https://dcnsk.wordpress.com/2016/07/24/possessing-the-seven-mountains-of-society

– Chatham House Article, Could the United States be headed for a national divorce? https://www.chathamhouse.org/2024/02/could-united-states-be-headed-national-divorce

– Israel Today article, A shocking revelation – German Pentecostals backed Hitler’s race laws in 1938

A shocking revelation

– Green Bay Press-Gazette, Hitler Make Germany Great Again https://www.newspapers.com/article/green-bay-press-gazette-hitler-make-ger/34074356

– The St. Louis Star and Times reference (Hitler quote) https://www.newspapers.com/article/the-st-louis-star-and-times-reference/7564170