Op 30 juli gingen duizenden Palestijnen in de door Hamas geregeerde Gazastrook de straat op om te protesteren tegen de barre levensomstandigheden en een tekort aan elektriciteit en gas. Verschillende demonstranten raakten gewond, sommige ernstig, toen veiligheidsagenten van Hamas hen aanvielen met schoppen, slaan, messen, knuppels en ijzeren staven. Dezelfde internationale media die obsessief hebben bericht over de antiterroristische operaties van Israël op de Westelijke Jordaanoever, hebben het brute optreden van Hamas tegen vreedzame demonstranten volledig genegeerd. Afgebeeld: Hamas-schutters trainen op de “politieacademie” van de terreurgroep in Khan Yunis, in de Gazastrook, op 2 augustus 2023. (Foto door Said Khatib/AFP via Getty Images)

(Nederlands + English)

Op 30 juli gingen duizenden Palestijnen in de door Hamas geregeerde Gazastrook de straat op om te protesteren tegen de barre leefomstandigheden en een tekort aan stroom en gas. De protesten, gehouden onder het motto “We willen leven!“, weerspiegelden de groeiende onvrede onder de Palestijnen tegen de door Iran gesteunde Hamas, die in de zomer van 2007 via een gewelddadige en bloedige staatsgreep de controle over de Gazastrook greep.

Bron: The Gatestone Institute – Bassam Tawil

Op hetzelfde moment dat de Palestijnen demonstreerden in de Gazastrook, braken er gewapende confrontaties uit in een Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon, waar ten minste 11 mensen werden gedood, waaronder een hooggeplaatste Palestijnse veiligheidsfunctionaris, en verschillende anderen gewond raakten.

De twee gebeurtenissen – in de Gazastrook en Libanon – kregen weinig aandacht van de internationale gemeenschap en de media, waarschijnlijk omdat Israël er niet bij betrokken was. Onnodig te zeggen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties niet werd gevraagd om een spoedzitting te houden om de misdaden te bespreken die door Palestijnen tegen Palestijnen werden begaan.

Volgens Palestijnse bronnen raakten verschillende demonstranten gewond, sommigen zelfs ernstig, toen veiligheidsagenten van Hamas geweld gebruikten om de protesten in de Gazastrook uiteen te drijven. De protesten braken uit in verschillende gebieden daar, waaronder Nusseirat, Khan Yunis, Jabalya, Rafah, Bani Suheila en Shajjaiyeh, zeiden de bronnen.

In een verklaring die werd uitgegeven door een groep, de Unified Command of the Intifada in de Gazastrook, werd in reactie op de protesten opgemerkt dat “de tijd van zwijgen over onderdrukking en het uitbuiten van religie om te doden voorbij is.” De groep verwees naar de voortdurende onderdrukkende maatregelen van Hamas tegen de Palestijnen in de Gazastrook, waaronder het hardhandig optreden tegen journalisten, politieke rivalen en mensenrechtenactivisten. De groep verwees ook naar Hamas’ gebruik van de islam om zijn beleid en maatregelen tegen de inwoners van de Gazastrook te rechtvaardigen.

De groep drong er bij Hamas op aan om iedereen die tijdens de protesten werd gearresteerd vrij te laten en de veiligheidsagenten “wier handen met bloed besmeurd waren” voor het gerecht te brengen. Onder de gearresteerden door veiligheidsagenten van Hamas was Batoul Abu Salimeh, een 14-jarig meisje uit Jabalya. Een 15-jarige jongen uit Rafah, die niet geïdentificeerd wilde worden, zei dat Hamas-schurken hem aan zijn been verwondden en dat hij bang is om naar het ziekenhuis te gaan voor behandeling.

De protesten in de Gazastrook werden georganiseerd door lokale Palestijnse jeugdbewegingen om Hamas onder druk te zetten om de problemen van armoede en werkloosheid op te lossen. De demonstranten eisten ook dat er een einde komt aan het tekort aan elektriciteit en gas.

Het is geen geheim dat Hamas miljoenen dollars heeft geïnvesteerd in de bouw van tunnels en de productie van wapens om Israël aan te vallen, terwijl ze de ernstige economische crisis in de Gazastrook negeert. Als gevolg daarvan zijn veel Palestijnen de afgelopen jaren op de vlucht geslagen op zoek naar werk en een beter leven in Europa en andere landen.

Berichten uit de Gazastrook – bijna volledig genegeerd door de internationale media – zeiden dat veiligheidsagenten van Hamas het Abu Yousef al-Najjar ziekenhuis in Rafah bestormden en drie Palestijnse mannen ontvoerden die gewond waren geraakt tijdens de protesten: Midhat Daoud, Nizar al-Liddawi en Wissam Rasras.

Hamasofficieren mishandelden ook de Palestijnse journalist Walid Abdel Rahman, een correspondent voor Palestina TV van de Palestijnse Autoriteit, toen hij verslag deed van de demonstraties in Jabalya. Abdel Rahman zei dat hij werd geslagen door agenten die zich identificeerden als leden van de binnenlandse veiligheidsdienst van Hamas.

Het Palestijnse Journalisten Syndicaat veroordeelde de aanval op Abdel Rahman als een “flagrante schending van de persvrijheid” en drong er bij mensenrechtenorganisaties op aan om tussenbeide te komen om dergelijke aanvallen een halt toe te roepen en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.

Veiligheidsagenten van Hamas arresteerden ook journalist Ehab al-Fasfous toen hij verslag deed van de protesten in Khan Yunis.

Rami Farajallah, lid van de Internationale Federatie van Journalisten, bekritiseerde Hamas voor het hardhandig optreden tegen Palestijnse journalisten die verslag deden van de vreedzame protesten in de Gazastrook. Hij riep Hamas op om de publieke vrijheden te respecteren, inclusief de vrijheid van meningsuiting, en om te stoppen met de repressieve maatregelen tegen journalisten en mensen die protesteren tegen economische tegenspoed.

Een in Ramallah gevestigde Palestijnse NGO, de Independent Commission for Human Rights (ICHR) riep Hamas op om iedereen vrij te laten die tijdens de protesten was gearresteerd. ICHR onthulde dat de veiligheidsdiensten van Hamas 43 Palestijnen vasthielden uit alle delen van de Gazastrook. Het zei dat ten minste 15 Palestijnen gewond waren geraakt, met verwondingen waaronder kneuzingen, snijwonden, schaafwonden en breuken, als gevolg van aanvallen met schoppen, slaan, messen, knuppels en ijzeren staven.

ICHR riep Hamas op om het recht op vrijheid van mening, meningsuiting en vreedzame vergadering te respecteren en te bevorderen, en alle maatregelen te stoppen die het recht van burgers om openbare bijeenkomsten te organiseren aantasten.

In een oproep aan mensenrechtenorganisaties schreef de Palestijnse politieke activist Hamzeh al-Masri:

“Wij, de mensen van Gaza, vragen u om de misdaden van de Hamas-organisatie te onderzoeken… en deze misdaden te vermelden. Wij vragen u om ons te beschermen tegen deze organisatie die niet stopt met het ontvoeren en martelen van burgers in Gaza. En op deze datum 30 juli 2023 was er een vreedzame demonstratie in Gaza die opriep tot een verbetering van de leefomstandigheden en [een einde aan] het ernstige onrecht waaraan we worden blootgesteld in termen van armoede, honger, permanente stroomuitval, het opleggen van zware belastingen aan ons, en het gebrek aan banen….. Hamas sloeg demonstranten, beschoot hun huizen en bedreigde hen met wapens…. We roepen jullie nogmaals op om ons te beschermen en ons zo snel mogelijk te redden van de Hamas organisatie. Bekijk al deze misdaden op dit kanaal https://t.me/hamza20300

Ondertussen werden in het vluchtelingenkamp Ain al-Hilweh in Libanon ten minste 11 Palestijnen gedood en 40 gewond in gewapende gevechten tussen rivaliserende bendes, en ten minste 2.000 Palestijnen werden gedwongen om hun huizen te ontvluchten tijdens de drie dagen van gevechten. De botsingen braken uit na de moord op Fathi al-Armoushi, een hoge Palestijnse veiligheidsofficier, en drie van zijn lijfwachten.

Dezelfde internationale media die de afgelopen 18 maanden obsessief hebben bericht over Israëls antiterroristische operaties op de Westelijke Jordaanoever, hebben het brute optreden van Hamas tegen vreedzame demonstranten en journalisten in de Gazastrook volledig genegeerd. Hetzelfde geldt voor de bloedige botsingen in het vluchtelingenkamp in Libanon, waar meer dan 2000 Palestijnen ontheemd zijn geraakt als gevolg van de gevechten. Wanneer Palestijnen Palestijnen slaan of doden, kiezen de internationale media ervoor om de andere kant op te kijken.

De stemmen van de anti-Israël activisten over de hele wereld die zich regelmatig haasten om Israël te veroordelen omdat het zich probeert te verdedigen tegen Palestijns terrorisme, zwijgen als het echt aankomt op het beschermen van Palestijnen. De activisten, die zichzelf beschrijven als “pro-Palestijns”, geven niet echt om de Palestijnen, vooral niet om degenen die in de Gazastrook en de vluchtelingenkampen in Libanon wonen. Als Israël niet de schuld krijgt, kan het de wereld niets schelen.

Het stilzwijgen toont aan dat de “pro-Palestijnse” boodschap gewoon verkleed antisemitisme is. De vermeende bezorgdheid van “pro-Palestijnse” individuen en pressiegroepen heeft niets te maken met oprechte bezorgdheid voor de Palestijnen — en alles met racistische Jodenhaat.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.


*******************************************

ENGLISH


On July 30, thousands of Palestinians in the Hamas-ruled Gaza Strip took to the streets to protest harsh living conditions and a shortage of power and gas. Several protesters were wounded, some critically, when Hamas security officers assaulted them with kicks, punches, knives, clubs and iron bars. The same international media that have been reporting obsessively about Israel’s counter-terrorism operations in the West Bank, have totally ignored Hamas’s brutal crackdown on peaceful protesters. Pictured: Hamas gunmen train at the terrorist group’s “police academy” in Khan Yunis, in the Gaza Strip, on August 2, 2023. (Photo by Said Khatib/AFP via Getty Images)

On July 30, thousands of Palestinians in the Hamas-ruled Gaza Strip took to the streets to protest harsh living conditions and a shortage of power and gas. The protests, held under the banner “We want to live!“, reflected growing discontent among the Palestinians against the Iranian-backed Hamas, which seized control of the Gaza Strip through a violent and bloody coup in the summer of 2007.

Source: The Gatestone Institute – Bassam Tawil

At the same time as the Palestinians were demonstrating in the Gaza Strip, armed clashes erupted in a Palestinian refugee camp in Lebanon, where at least 11 people were killed, including a senior Palestinian security official, and several others were injured.

The two events — in the Gaza Strip and Lebanon — received little attention from the international community and media, most likely because Israel was not involved. Needless to say, the United Nations Security Council was not asked to hold an emergency session to discuss the crimes committed by Palestinians against Palestinians.

According to Palestinian sources, several protesters were wounded, some critically, when Hamas security officers used force to disperse the protests in the Gaza Strip. The protests erupted in several areas there, including Nusseirat, Khan Yunis, Jabalya, Rafah, Bani Suheila, and Shajjaiyeh, the sources said.

A statement issued by a group, the Unified Command of the Intifada in the Gaza Strip, noted in response to the protests that “the time of silence over oppression and the exploitation of religion to kill has ended.” The group was referring to Hamas’s continued repressive measures against the Palestinians in the Gaza Strip, including a crackdown on journalists, political rivals, and human rights activists. It was also referring to Hamas’s use of Islam to justify its policies and measures against the residents of the Gaza Strip.

The group urged Hamas to release all those who were arrested during the protests and bring to trial the security officers “whose hands were stained with blood.” Among those arrested by Hamas security officers was Batoul Abu Salimeh, a 14-year-old girl from Jabalya. A 15-year-old boy from Rafah, who asked not to be identified, said Hamas thugs beat him in the leg and that he is afraid to go to hospital for treatment.

The protests in the Gaza Strip were organized by local Palestinian youth movements to put pressure on Hamas to solve the problems of poverty and unemployment. The protesters also demanded an end to the shortage of electricity and gas.

It is no secret that Hamas has been investing millions of dollars in building tunnels and manufacturing weapons to attack Israel, while ignoring the dire economic crisis in the Gaza Strip. Consequently, many Palestinians have been fleeing over the past few years in search of work and a better life in Europe and other countries.

Reports from the Gaza Strip — almost completely ignored by the international media — said that Hamas security officers stormed the Abu Yousef al-Najjar Hospital in Rafah and abducted three Palestinian men who were wounded during the protests: Midhat Daoud, Nizar al-Liddawi, and Wissam Rasras.

Hamas officers also physically assaulted Palestinian journalist Walid Abdel Rahman, a correspondent for the Palestinian Authority’s Palestine TV, while he was covering the demonstrations in Jabalya. Abdel Rahman said he was beaten by officers who identified themselves as members of Hamas’s Internal Security force.

The Palestinian Journalists Syndicate condemned the assault on Abdel Rahman as a “flagrant violation of freedom of the press” and urged human rights organizations to intervene to halt such attacks and hold those responsible accountable.

Hamas security officers also arrested journalist Ehab al-Fasfous while he was covering the protests in Khan Yunis.

Rami Farajallah, member of the International Federation of Journalists, criticized Hamas for cracking down on Palestinian journalists who were reporting about the peaceful protests in the Gaza Strip. He called on Hamas to respect public freedoms, including freedom of expression, and to stop its repressive measures against journalists and those protesting against economic hardship.

A Ramallah-based Palestinian NGO, the Independent Commission for Human Rights (ICHR) called on Hamas to release all those who were arrested during the protests. ICHR revealed that Hamas security services detained 43 Palestinians from all areas of the Gaza Strip. It said that at least 15 Palestinians were wounded, with injuries including bruises, cuts, abrasions and fractures, as a result of being assaulted with kicks, punches, knives, clubs and iron bars.

ICHR called on Hamas to respect and promote the right to freedom of opinion, expression and peaceful assembly, and halt any measures that affect the right of citizens to organize public gatherings.

In an appeal to human rights organizations, Palestinian political activist Hamzeh al-Masri wrote:

“We, the people of Gaza, ask you to look into the crimes of the Hamas organization… and mention those crimes. We call on you to protect us from this organization that does not stop kidnapping and torturing citizens inside Gaza. And on this date 7/30/2023 there was a peaceful demonstration in Gaza calling for an improvement in the living conditions and [an end to] the severe injustice that we are exposed to in terms of poverty, hunger, permanent power outages, the imposition of heavy taxes on us, and the lack of jobs…. Hamas beat demonstrators, shot at their homes, and threatened them with weapons…. We call upon you once gain to protect us and rescue us from the Hamas organization as soon as possible. Watch all these crimes on this channel https://t.me/hamza20300

Meanwhile, in the Ain al-Hilweh refugee camp in Lebanon, at least 11 Palestinians were killed and 40 wounded in armed clashes between rival gangs, and at least 2,000 Palestinians were forced to flee their homes during the three days of fighting. The clashes erupted after the assassination of Fathi al-Armoushi, a senior Palestinian security officer, and three of his bodyguards.

The same international media that have been reporting obsessively about Israel’s counter-terrorism operations in the West Bank over the past 18 months, have totally ignored Hamas’s brutal crackdown on peaceful protesters and journalists in the Gaza Strip. The same applies to the bloody clashes in the refugee camp in Lebanon, where more than 2,000 Palestinians have been displaced as a result of the fighting. When Palestinians beat or kill Palestinians, the international media choose to look the other way.

The voices of the anti-Israel activists around the world who regularly rush to condemn Israel for seeking to defend itself against Palestinian terrorism have gone silent when it really comes to protecting Palestinians. The activists, who describe themselves as “pro-Palestinian,” do not actually care about Palestinians, especially those living in the Gaza Strip and Lebanon’s refugee camps. If Israel cannot be blamed, the world does not care.

The silence shows that the “pro-Palestinian” messaging is just dressed-up antisemitism. The alleged distress of “pro-Palestinian” individuals and pressure groups has nothing to do with a genuine concern for the Palestinians — and everything to do with a racist hatred of Jews.

Bassam Tawil is a Muslim Arab based in the Middle East.