JOM HABIKOERIEM – EERSTELINGEN FEEST

Jom HaBikoeriem – Feest van de Eerstelingen: Nisan 16  5782 = 17 april 2022
Begin van de Omertelling. De dag na de eerste dag van Ongezuurd Brood wordt Yom HaBikkurim (יום הביכורים) genoemd, “de dag van de eerstelingen,” of Reshit Ha’Katzir (ראשית הקציר) de “eerste van de oogst.”
In de oudheid werd op deze dag een schoof (omer) van gerst (het eerste graangewas dat rijp was) voor de HEER gezwaaid in een voorgeschreven ceremonie om het begin van het tellen van de omer aan te geven, waarmee het negenenveertig dagen aftellen naar het jubilerende oogstfeest van Sjavoeot begon.

“Het feest van de eerstelingen is het eerste oogstfeest op Gods feestkalender, gevolgd door het Sjavoe’ot en het Loofhuttenfeest. Als Israëliet bracht je de eerste schoof van de oogst naar de priester in de tempel. De priester bewoog vervolgens de schoof als dankoffer voor de Heere. Bedenk dat de Heere Eigenaar is van het land Kanaän (Lev. 25:23). Hij zorgde er dan ook voor dat het land vruchtbaar was en op tijd regen kreeg zodat alle gewassen tot bloei konden komen (Deut. 28:12). Een rijke oogst was dus volledig te danken aan de zegen die God gaf. Daarom was de eerste opbrengst die werd geoogst ook voor Hem bestemd.”

Leviticus 23:9-12 (HSV)
De HEERE sprak tot Mozes: 10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. 11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen. 12 U moet op de dag dat u de schoof beweegt, een lam zonder enig gebrek van een jaar oud als brandoffer voor de HEERE bereiden,

Jezus wordt in de Bijbel vaker ‘’de Eerste’’ genoemd (1 Kor. 15:20). Jezus is de ‘’Eersteling uit de dood’’, Hij is opgestaan uit de dood óp de Dag van de Eerstelingen!
Met Pasen staan wij erbij stil dat Jezus is gestor
ven én weer is opgestaan, om met Zijn bloed ons voor altijd te bevrijden van de slavernij van de zonde. Wat een ongelooflijk bewijs van Gods Genade en Liefde, voor iedereen die het zien wil.

1 Kor. 15:20 (HSV)
Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.