Diana en Moshe Rosen, een ouder echtpaar ontvoerd door Hamas die weigerden Gaza binnen te gaan. (Channel 12)
Diana and Moshe Rosen, an elderly couple abducted by Hamas who refused to enter Gaza. (Channel 12)

Nederlands + English

Ondanks dat ze gewond raakten tijdens de invasie van Hamas, trotseerden Diana en Moshe Rosen de eis van hun terroristische ontvoerders om mee te gaan naar de Gazastrook.

Door World Israel News

Een bejaard Israëlisch koppel dat gegijzeld werd door Arabische terroristen tijdens de Hamas invasie in het zuiden van Israël slaagde erin om hun ontvoerders te trotseren en het na te vertellen.

Diana Rosen en haar man Moshe, inwoners van Nir Yitzhak, een kibboets vlakbij de grens met Gaza, werden beiden neergeschoten en gewond door terroristen, nadat hun stad zaterdagochtend vroeg onder de voet werd gelopen.

Het koppel werd uiteindelijk gegijzeld door plunderende terroristen, maar weigerde mee te gaan naar Gaza.

Dagen later haalden de twee herinneringen op aan de schrijnende gebeurtenissen in een interview met Channel 12, afgenomen aan hun bed in het Hadassah Mount Scopus Medical Center in Jeruzalem.

“We zijn gewend aan deze nachtmerrie, maar we begrepen al snel dat dit een ander soort gebeurtenis was,” zei Moshe. “Op een gegeven moment kwam er een melding dat terroristen de leefgemeenschap waren binnengedrongen.”

“We hoorden luid geklop op de voordeur. Ik zei tegen Diana: ‘Ze zijn in het huis; ze zijn hier.'”

Diana en Moshe slaagden erin om zichzelf op te sluiten in hun safe room, waardoor de terroristen niet naar binnen konden dringen.

Uiteindelijk schoten de terroristen echter de vergrendeling open en werd het koppel aan hun handen gewond.

Vijf terroristen stormden de veilige kamer binnen, grepen het stel en dwongen hen hun huis uit te komen.

Toen ze naar de grens met Gaza liepen, zagen Moshe en Diana dat het grenshek op meerdere plaatsen was doorbroken.

“Ze zeiden dat we stil moesten zijn en grepen ons bij de keel en dat we moesten stil zijn, anders zouden we er aan gaan,” ging Moshe verder.

“We durfden de terroristen te vertellen dat we gewoon niet naar Gaza gaan.”

Moshe zei dat hij Engelse woorden gebruikte om hun weigering om Gaza binnen te gaan uit te leggen.

“We vertelden hen dat we gewond zijn, bloeden en naar een ziekenhuis moeten. Natuurlijk accepteerde hun leider dat niet. Ik zei tegen hem ‘ambulance, ziekenhuis’ en hij zei ‘Gaza’.”

Uiteindelijk zeiden de terroristen tegen Moshe en Diana: “Okay, go,” in het Engels.

“We draaiden ons om en liepen. Tijdens die lange momenten waren we bang dat ze ons zouden neerschieten. We draaiden ons niet om om te zien wat hij aan het doen was.”

********************************

ENGLISH

Despite being wounded during Hamas invasion, Diana and Moshe Rosen defied their terrorist captors’ demand to go with them to the Gaza Strip.

By World Israel News

An elderly Israeli couple taken hostage by Arab terrorists during the Hamas invasion of southern Israel managed to defy their captors and live to tell the tale.

Diana Rosen and her husband Moshe, residents of Nir Yitzhak, a kibbutz near the Gaza frontier, were both shot and wounded by terrorists, after their town was overrun early Saturday morning.

The couple were eventually taken hostage by marauding terrorists, but refused to go with them to Gaza.

Days later, the two recalled the harrowing events in an interview with Channel 12, conducted at their bedside in Jerusalem’s Hadassah Mount Scopus Medical Center.

“We are used to this nightmare, but very quickly we understood that this was a different kind of event,” Moshe said. “At a certain point, there was a notification that terrorists had entered the community.”

“We heard loud knocking on the front door. I said to Diana, ‘They are inside the home; they are here.’”

Diana and Moshe managed to lock themselves in their safe room, preventing the terrorists from forcing their way in.

Eventually, however, the terrorists shot the locking mechanism open, wounded the couple in their hands.

Five terrorists rushed into the safe room, seizing the couple and forcing them out of their house.

Walking towards the Gaza border, Moshe and Diana saw the border fence had been breached in multiple places.

“They told us to be quiet and indicated with a hand to the throat that if we speak it will be the end of us,” Moshe continued.

“We dared to tell the terrorists that we simply aren’t going to Gaza.”

Moshe said that he used English words to explain their refusal to enter Gaza.

“We told them we are injured, bleeding, and need to go to a hospital. Of course, their leader didn’t accept that. I said to him ‘ambulance, hospital,’ and he said ‘Gaza.’”

Eventually, the terrorists told Moshe and Diana: “Okay, go,” in English.

“We turned around and walked. During those long moments, we feared they would shoot us. We didn’t turn around to see what he was doing.”