De Israëlische premier Naftali Bennett (2-l) met minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid (l) tijdens een discussie voorafgaand aan de stemming over het wetsvoorstel Judea-Samaria in de Knesset, 6 juni 2022.
Israeli PM Naftali Bennett (2-l) with Minister of Foreign Affairs Yair Lapid (l) during a discussion ahead of the vote on the Judea-Samaria bill at the Knesset, June 6, 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

Het niet goedkeuren van het wetsvoorstel bedreigt niet alleen de coalitie, maar ook het welzijn van Joodse inwoners die de toegang tot de nationale gezondheidszorg en andere basisbehoeften zouden kunnen verliezen.

Door World Israel News

In een spoedstemming maandagavond stemde de Knesset tegen een wetsvoorstel dat de Israëlische wet zou verlengen tot Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria voor nog eens vijf jaar.

58 MK’s stemden tegen het wetsvoorstel, waaronder coalitie-MK’s Mazen Ganaim van de islamistische Ra’am partij en Ghaida Rinawie Zoabi van het extreem-linkse Meretz, tegenover 52 die voor stemden.

Sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 – toen Israël Judea en Samaria bevrijdde, dat 19 jaar lang onder Jordaans bewind had gestaan – hebben opeenvolgende Israëlische regeringen de wet om de vijf jaar vernieuwd. De wet stelt Israëlische burgers die in Judea en Samaria wonen in staat dezelfde uitkeringen te ontvangen, zoals sociale zekerheid, als degenen die in Israëlisch gebied van vóór 1967 wonen, en om te worden vervolgd voor Israëlische strafrechtbanken.

Het is de eerste keer in 55 jaar dat de Israëlische regering tegen de verlenging van de wet heeft gestemd. Minister van Justitie Gideon Saar, hoofd van de rechtse partij New Hope – die deel uitmaakt van de diverse coalitie – dreigde enkele dagen voor de stemming de regering ten val te brengen als de wet niet zou worden aangenomen.

“Volgende week zal worden getest of de coalitie zal vallen of niet”, zei hij vorige week tegen Kan News. “Deze stemming zal dat uitwijzen.”

Tijdens een vijf uur durend verhit debat voorafgaand aan de stemming, waarschuwde Saar: “Op 1 juli gaan de basisschool- en kleuterschoolleerlingen op zomervakantie. Zullen 3500 veiligheidsgevangenen die nu in Israëlische gevangenissen zitten ook vrij rondlopen? Het antwoord op deze vraag hangt grotendeels af van de vraag of dit wetsvoorstel waarover de Knesset vanavond stemt, wordt aangenomen.”

“Dit is zeer elementaire, veelomvattende wetgeving en de goedkeuring van het wetsvoorstel is van cruciaal belang voor het handhaven van de openbare en wettelijke orde in Judea en Samaria,” vervolgde hij. “Dit is niet zomaar een wet – het is een wet die bestuur in Judea en Samaria mogelijk maakt. Deze regelgeving is essentieel om de juridische status van een half miljoen Israëlische burgers die in Judea en Samaria wonen, te regelen.

“Maar dat niet alleen. De verordeningen bevatten andere kritieke regelingen die essentieel zijn voor het functioneren van de staat Israël en de veiligheid van de Israëlische burgers. Elk aspect van het leven in Judea en Samaria hangt af van deze wetgeving.”

De rechtse Likud oppositie, die ideologisch achter het wetsvoorstel staat, stemde ook tegen, omdat haar eerste prioriteit is om de regering ten val te brengen. “We zullen alles doen om deze slechte regering ten val te brengen,” vertelde Likud MK Keti Shitrit aan World Israel News. “Het is niet mogelijk om in de oppositie te zitten en een rubberen stempel voor hen te zijn wanneer ze miljarden naar de Islamitische Beweging sturen.”

De Yamina-partij van premier Naftali Bennett bekritiseerde de Likud-wetgevers voor het stemmen aan de zijde van de antizionistische Arabische Gezamenlijke Lijst-partij, die ook in de oppositie zit, “tegen de bewoners” van Judea en Samaria. De minister van Huisvesting en Bouw, Ze’ev Elkin (Nieuwe Hoop), verweet Likud ook haar principes te hebben verraden.

Na de stemming gaf Likud een verklaring uit die luidde: “Bennett – ga naar huis. Het is voorbij. Het is tijd om Israël terug te brengen naar rechts.”

 

 

ENGLISH

Failure to pass the bill not only threatens the coalition, but also the well-being of Jewish residents who could lose access to national health care and other basic needs.

By World Israel News

In an emergency vote Monday evening, the Knesset voted against a bill that would extend Israeli law to Jewish communities in Judea and Samaria for another five years.

58 MKs voted against the bill, including coalition MKs Mazen Ganaim of the Islamist Ra’am party and Ghaida Rinawie Zoabi of the extreme-left Meretz, versus 52 who voted in favor.

Ever since the 1967 Six Day War – when Israel liberated Judea and Samaria, which had been under Jordanian rule for 19 years – successive Israeli governments have renewed the law every five years. The law enables Israeli citizens living in Judea and Samaria to receive the same benefits, such as social security, as those living in pre-1967 Israeli territory, and to be prosecuted in Israeli criminal courts.

This is the first time in 55 years that the Israeli government voted against the extension of the law. For several days ahead of the vote, Justice Minister Gideon Saar, head of the right-wing New Hope party – which is part of the diverse coalition – threatened to bring down the government should the bill not pass.

“Next week there will be a test of whether the coalition wants to exist or does not want to exist,” he told Kan News last week. “This vote will see it.”

During a five-hour heated debate ahead of the vote, Saar warned: “On July 1, elementary school and kindergarten students will go on summer vacation. Will 3,500 security prisoners who are currently in Israeli prisons also walk free? The answer to this question largely depends on whether this bill that the Knesset is voting on tonight passes.”

“This is very elemental, comprehensive legislation and the approval of the bill is critical to maintaining public and legal order in Judea and Samaria,” he continued. “This is not just another law – it is a law that enables governance in Judea and Samaria. These regulations are essential in order to regulate the legal status of half a million Israeli citizens living in Judea and Samaria.

“But not only that. The regulations contain other critical arrangements that are essential for the functioning of the State of Israel and the security of Israeli citizens. Every single aspect of life in Judea and Samaria hinges on this legislation.”

The right-wing Likud opposition, which ideologically supports the bill, also voted against it, as its first priority is to bring down the government. “We will do everything to topple this bad government,” Likud MK Keti Shitrit told World Israel News. “It’s not possible to be in the Opposition and be a rubber stamp for them when they send billions to the Islamic Movement.”

Prime Minister Naftali Bennett’s Yamina party slammed the Likud lawmakers for voting alongside the anti-Zionist Arab Joint List party, which is also in the opposition, “against the residents” of Judea and Samaria . Housing and Construction Minister Ze’ev Elkin (New Hope) also blasted Likud for betraying its principles.

Following the vote, Likud released a statement that read: “Bennett – go home. It’s over. It’s time to return Israel to the right.”