jab prikArmy Spc. Angel Laureano holds a vial of the COVID-19 vaccine, Walter Reed National Military Medical Center, Bethesda, Md., Dec. 14, 2020. (DoD photo by Lisa Ferdinando)

Nederlands + English

In Israël krijgen alle burgers boven de twaalf jaar dit najaar een extra coronaprik. De ‘booster’ is bedoeld om ervoor te zorgen dat nieuwe varianten van Covid 19 geen kans krijgen en de bevolking zo ongeschonden mogelijk de winter door komt. Het aantal coronapatiënten neemt ook al gestaag toe en mede daarom willen de autoriteiten een dam opwerpen. Over de extra vaccinatie is lang nagedacht. Premier Naftali Bennett zegt dat de Israëli’s in ‘een geprivilegieerde positie zitten’ ten opzichte van burgers in andere ontwikkelde landen. Andere landen, waaronder Nederland, twijfelen nog of ze de mensen een derde prik moeten geven.

Geen quarantaine meer

Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid kondigde zondag de maatregel aan, nadat experts deze hadden aanbevolen. Ook kondigde de regering aan dat Israëli’s die in de afgelopen maanden een tweede prik hebben gehad of die al een derde prik hebben, niet in quarantaine meer hoeven als ze terugkeren uit het buitenland. Alleen terugreizigers uit ‘rode’ landen moeten wel in quarantaine gaan. Mensen die de booster weigeren, worden niet langer als gevaccineerd beschouwd als er zes maanden verstreken zijn na hun tweede prik. Deze regel gaat op 1 oktober in, en is volgens critici bedoeld om zoveel mogelijk mensen naar de vaccinatiepunten te krijgen voor de derde prik.

Veertig-plussers
Momenteel liggen er volgens het ministerie 726 Israëli’s in het ziekenhuis met de delta-variant van Covid 19. Het gaat om het grootste aantal sinds maart. Dit was een alarmbel voor de regering, zo blijkt. Hoewel het aantal coronagevallen afneemt, wil de overheid geen risico’s nemen. In de afgelopen weken was er al een booster beschikbaar voor inwoners boven de veertig jaar. Nu is duidelijk dat daar genoeg mensen van gebruik hebben gemaakt, want het aantal besmettingen schijnt daardoor af te nemen. De regering hoopt dat die trend zich doorzet als iedereen een extra prik krijgt.

Nederland
Andere landen twijfelen nog over de derde prik. In Nederland wordt vooral gesproken over de vraag of de derde prik een extraatje of noodzaak is. Over uiterlijk tweeënhalve week komt de Gezondheidsraad met een advies over de booster en het demissionaire kabinet zal dat dan waarschijnlijk overnemen. In Israëlische ziekenhuizen is circa zestig procent van de covidpatiënten juist wel gevaccineerd, daar waar dat in Nederland juist andersom is. Ook in de polder zullen meer dubbel gevaccineerde coronapatiënten in het ziekenhuis komen, mede omdat de vaccins onvolledige bescherming bieden en kwetsbare mensen, zoals ouderen, nog steeds een groter gevaar lopen.

Lees ook:
Derde vaccinatieronde voor ouderen in Israël
Ouderen in Israël kunnen een derde, aanvullende, prik krijgen met het Pfizer-vaccin tegen het coronavirus. Mensen ouder dan zestig jaar komen hiervoor in aanmerking. Israël is het eerste land dat dit zogenoemde booster-shot aanbiedt. 
De Israëlische gezondheidsdienst besloot tot een derde vaccinatieronde vanwege het oplopende aantal besmettingen met de deltavariant van het coronavirus.

Bron: Jonet

 

********************************
ENGLISH:

In Israel this fall, all citizens over the age of twelve will receive an extra coronapricin. The ‘booster’ is intended to ensure that new variants of Covid 19 do not get a chance and that the population gets through the winter as unscathed as possible. The number of corona patients is also steadily increasing and partly for this reason the authorities want to put up a barrier. The extra vaccination has been considered at length. Prime Minister Naftali Bennett says Israelis are in “a privileged position” compared to citizens in other developed countries. Other countries, including the Netherlands, are still unsure whether to give people a third shot.

No more quarantine

Israel’s Health Ministry announced the measure on Sunday, after experts recommended it. The government also announced that Israelis who have had a second shot in recent months or who already have a third shot will no longer have to undergo quarantine when they return from abroad. Only returnees from “red” countries do have to go into quarantine. People who refuse the booster will no longer be considered vaccinated if six months have passed since their second shot. The rule goes into effect on October 1, and critics say is designed to get as many people as possible to the vaccination points for the third shot.

Over-40s

Currently, according to the ministry, 726 Israelis are in the hospital with the delta variant of Covid 19, the largest number since March. This was a wake-up call for the government, it appears. Although the number of corona attacks is decreasing, the government does not want to take any risks. In recent weeks, a booster was already available for residents over the age of forty. It is now clear that enough people have taken advantage of this, because the number of infections seems to be decreasing as a result. The government hopes that this trend will continue if everyone gets an extra shot.

Netherlands

Other countries are still in doubt about the third shot. In the Netherlands, the main discussion is whether the third shot is a bonus or a necessity. In two and a half weeks at the latest, the Health Council will present its advice on the booster, and the outgoing cabinet will probably adopt it. In Israeli hospitals about sixty percent of the covid patients have been vaccinated, while in the Netherlands it is the other way around. In the polder, too, more double-vaccinated corona patients will be hospitalized, partly because the vaccines offer incomplete protection and vulnerable people, such as the elderly, are still at greater risk.

Read also:
Third round of vaccinations for the elderly in Israel
Elderly people in Israel can receive a third, additional, shot of the Pfizer vaccine against the coronavirus. People over the age of sixty are eligible for this. Israel is the first country to offer this so-called booster shot. 
The Israeli health service decided on a third round of vaccinations because of the increasing number of infections with the delta variant of the coronavirus.

Source Jones