Israëlische troepen nemen positie in tijdens confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische troepen nadat Israëlische machines een school in de buurt van Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever hebben gesloopt, 7 mei 2023
Israeli troops take position during clashes between Palestinians and Israeli troops after Israeli machinery demolish a school near Bethlehem in the West Bank May 7, 2023 (photo credit: REUTERS/MUSSA QAWASMA)

Nederlands + English

COGAT zei in een verklaring dat het gebouw illegaal was gebouwd en ‘gevaarlijk bleek te zijn voor de veiligheid van iedereen die er studeerde of anderszins op bezoek kwam’.

Door: Jerusalem Post –  Tovah Lazaroff

De Europese Unie veroordeelde zondag de sloop door de IDF van een illegale Palestijnse school die met haar financiële steun was gebouwd in de regio Gush Etzion op de Westelijke Jordaanoever.

“De EU volgt deze zaak op de voet en heeft de Israëlische autoriteiten gevraagd de sloop, die rechtstreeks gevolgen heeft voor 81 kinderen en hun onderwijs, niet uit te voeren”, zei EU-woordvoerder buitenlandse zaken Peter Stano.

Dergelijke “vernielingen zijn onwettig volgens het internationale recht en het recht van kinderen op onderwijs moet worden gerespecteerd”, voegde hij eraan toe.

“[Dergelijke] vernielingen zijn onwettig volgens internationaal recht en het recht van kinderen op onderwijs moet worden gerespecteerd”

EU-woordvoerder buitenlandse zaken Peter Stano

De kleine, smalle school van één verdieping in het Palestijnse dorp Jubbet Adh Dib, grenzend aan het Herodium National Park, werd ook in 2017 gesloopt, maar werd daarna herbouwd.

Israëlische ngo’s ruziën over illegale Palestijnse school

De rechtse groep Regavim had in 2021 een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank van Jeruzalem tegen de school. De rechtbank oordeelde dat het bouwwerk begin mei met de grond gelijk moet worden gemaakt.

Palestijnen gooien stenen tijdens confrontaties tussen Palestijnen en Israëlische troepen nadat Israëlische machines een school in de buurt van Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever hebben gesloopt op 7 mei 2023 (met dank: REUTERS/MUSSA QAWASMA)

De linkse groep Peace Now zei dat het dorp zelf geen “basisinfrastructuur heeft, van elektriciteitsaansluitingen tot openbare gebouwen”.

Het burgerlijk bestuur heeft in het verleden de ontwikkelingsplannen van het dorp verworpen, waardoor bewoners gedwongen werden te bouwen zonder bouwvergunning en alternatieve elektriciteitsbronnen moesten zoeken, legt Peace Now uit.

Het bureau van de coördinator van overheidsactiviteiten in de gebieden zei dat de eigenaar van het gebouw verschillende pogingen van de Israëlische autoriteiten om een ​​dialoog aan te gaan over de status van het gebouw voordat de sloop werd afgedwongen, had geweigerd.

Studenten en getuigen zeiden dat het gebouw tot puin was gebracht zonder enig spoor van de school die er ooit stond.

“We maakten ons klaar om naar school te gaan en toen we aankwamen, vonden we de school niet”, vertelde student Mohammed Ibrahim aan Reuters. “We willen vandaag een school! We willen studeren, als zij (de IDF) blijven slopen, zullen wij blijven bouwen.”

Getuigen zeiden ook dat de inhoud van het gebouw in beslag was genomen.

“Ze hebben de school gesloopt en alles meegenomen”, vertelde aan Reuters een nabijgelegen bewoner en getuige wiens kleinzoon, Ismael Salah, leerling was op de school. “Al het meubilair hebben ze in vrachtwagens geladen en meegenomen.”

Bij het vernietigen van Palestijnse structuren op de Westelijke Jordaanoever heeft Israël vaak gewezen op een gebrek aan bouwvergunningen, die volgens Palestijnen en mensenrechtenorganisaties bijna onmogelijk te verkrijgen zijn,. De EU heeft de afgelopen twee decennia de bouw van dergelijke structuren gefinancierd als een humanitaire stap om de Palestijnen te helpen huisvesting te bieden in het licht van het ontbreken van bouwvergunningen.

Het is een actie die voor spanningen heeft gezorgd tussen Brussel en Jeruzalem. Stano zei dat dergelijke vernielingen “onwettig zijn volgens het internationale recht en dat het recht van kinderen op onderwijs moet worden gerespecteerd”. Hij riep Israël op “alle vernielingen en ontruimingen stop te zetten, die het lijden van de Palestijnse bevolking alleen maar zullen vergroten en de spanningen op de grond kunnen doen oplaaien”.

Israëlische machines worden gezien na het slopen van een school in de buurt van Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever op 7 mei 2023. (met dank: REUTERS/MUSSA QAWASMA)

Vorig jaar, zei Stano, heeft Israël 954 Palestijnse bouwwerken gesloopt of in beslag genomen , zowel op de Westelijke Jordaanoever als in Oost-Jeruzalem, en merkte op dat dit het “hoogste aantal sinds 2016” was.

Het vertegenwoordigingsbureau van de EU in Jeruzalem zei “geschokt” te zijn door de sloop en legde uit dat het in een “reeds gespannen omgeving” verder escaleerde.

Regavim heeft betoogd dat een dergelijke constructie deel uitmaakt van een plan van de Palestijnse Autoriteit om de controle over gebied C over te nemen om er op die manier voor te zorgen dat het wordt opgenomen in de toekomstige grenzen van hun staat.

Reuters heeft bijgedragen aan dit rapport.

*****************************************

ENGLISH

COGAT said in a statement that the building had been constructed illegally and ‘was found to be dangerous to the safety of anyone studying or otherwise visiting there.’

By: Jerusalem Post –  Tovah Lazaroff

The European Union condemned on Sunday the IDF demolition of an illegal Palestinian school built with its financial assistance in the Gush Etzion region of the West Bank.

“The EU has been following closely this case and has asked the Israeli authorities not to carry out the demolition which directly affects 81 children and their education,” said EU external affairs spokesperson Peter Stano.

Such “demolitions are illegal under international law and children’s right to education must be respected,” he added.

“[Such] demolitions are illegal under international law and children’s right to education must be respected”

EU external affairs spokesperson Peter Stano

The small narrow one-story school located in the Palestinian village of Jubbet Adh Dib, adjacent to the Herodium National Park was also demolished in 2017 but was then rebuilt.

Israel NGOs squabble over illegal Palestinian school

The right-wing group Regavim had petitioned the Jerusalem District Court in 2021 against the school. The court ruled that the structure must be razed in early May.

Palestinians throw stones during clashes between Palestinians and Israeli troops after Israeli machinery demolish a school near Bethlehem in the West Bank May 7, 2023 (credit: REUTERS/MUSSA QAWASMA)

The left-wing group Peace Now said the village itself lacks “basic infrastructure, from electricity connections to public buildings.”

The Civil Administration has in the past rejected the village’s development plans, forcing residents to build without building permits and find alternative sources of electricity, Peace Now explained.

The Office of the Coordinator of Government Activities in the Territories said the building’s owner had refused several attempts by Israeli authorities to engage in dialog over the status of the structure before the enforcement of the demolition.

Students and witnesses said the building had been brought to rubble with no trace of the school that once stood there.

“We got ready to come to school and when we arrived we didn’t find the school,” student Mohammed Ibrahim told Reuters. “We want a school today! We want to study, if they (the IDF) will keep demolishing, we will keep building.”

Witnesses also said the contents of the building had been confiscated.

“They demolished the school and they took everything with them,” a nearby resident and witness whose grandson was a student at the school Ismael Salah told Reuters. “All the furniture, they put them in trucks and took them.”

Israel has often cited a lack of building permits, which Palestinians and rights groups say are nearly impossible to obtain, in destroying Palestinian structures in the West Bank. The EU in the last two decades has funded the construction of such structures as a humanitarian step to help provides Palestinians with housing in the light of the absence of building permits.

It’s a move that has created tension between Brussels and Jerusalem. Stano said that such demolitions “are illegal under international law, and children’s right to education must be respected.” He called on Israel “to halt all demolitions and evictions, which will only increase the suffering of the Palestinian population and risk enflaming tensions on the ground.”

Israeli machinery are seen after they demolish a school near Bethlehem in the West Bank May 7, 2023. (credit: REUTERS/MUSSA QAWASMA)

Last year, Stano said, Israel demolished or seized 954 Palestinian structures, both in the West Bank and in east Jerusalem, noting it was the “highest number recorded since 2016.”

The EU’s Representative Office in Jerusalem said it was “appalled” by the demolition explaining that it further escalated an “already tense environment.

Regavim has argued that such construction is part of a Palestinian Authority plan to seize control of Area C to ensure it is included within their state’s future borders.

Reuters contributed to this report.