Een aantal illegale Palestijnse bouwwerken in zone C die door de EU worden gefinancierd.
A set of illegal Palestinian structures in Area C funded by the EU. (Regavim)

Nederlands + English

De Duitse diplomaat sprak tijdens een tournee georganiseerd door Peace Now, Yesh Din en Emek Shaveh.

Door JNS

De Duitse diplomaat Sven Kühn von Burgsdorff, die de Europese Unie vertegenwoordigt in Judea, Samaria en Gaza, zei woensdag tijdens een bezoek aan Samaria: “Er bestaat niet zoiets als Area B en C, het is allemaal Palestina.”

Gebieden A, B en C zijn drie administratieve zones in Judea en Samaria die bij de Oslo-akkoorden zijn ingesteld. Gebied A staat onder de civiele en veiligheidscontrole van de Palestijnse Autoriteit. Gebied B valt onder de civiele controle van de Palestijnse Autoriteit, maar onder de gezamenlijke Israëlisch-Palestijnse veiligheid. Gebied C, ongeveer 60% van het gebied, staat volledig onder Israëlische civiele en militaire controle.

Von Burgsdorff zei ook dat “wat we zien in Homesh niet alleen een schending is van het internationaal recht … het is een schending van de Israëlische binnenlandse wetgeving.”

Hij verwees naar de stemming van de Knesset in maart om bepaalde artikelen van een wet uit 2005 in te trekken, die het Israëliërs verbiedt te wonen in de vier nederzettingen in Noord-Samaria – Homesh, Sa-Nur, Ganim en Kadim – die tijdens de terugtrekking werden geëvacueerd.

De EU heeft woensdag een verklaring afgelegd waarin zij zegt “ernstig bezorgd te zijn over het besluit van de Israëlische autoriteiten om Israëlische burgers toe te staan zich permanent in de buitenpost in Homesh te vestigen, en dit te veroordelen”.

Von Burgsdorff maakte zijn opmerkingen tijdens een rondleiding voor hoge EU-diplomaten, georganiseerd door drie linkse Israëlische NGO’s die tegen de joodse nederzettingen in Judea en Samaria zijn – Peace Now, Yesh Din en Emek Shaveh.

De tour omvatte een bezoek aan de archeologische site van Sebastia (bijbels Shomron), de hoofdstad van het noordelijke koninkrijk Israël in de achtste en negende eeuw voor Christus.

De groep had ook een ontmoeting met Palestijnen uit het dorp Burqa met uitzicht op Homesh.

Peace Now zei in een verklaring: “De meest extreme en gevaarlijke regering in de geschiedenis van het land sleept ons mee naar een ramp. In plaats van de buitenpost in Homesh te ontruimen en voor de veiligheid te zorgen, investeert de regering onze middelen in de exploitatie van het gebied, beloont ze criminaliteit, geweld en beroving en schaadt ze de veiligheid.”

De Nachala Settlement Movement veroordeelde het bezoek van de groep: “De samenwerking tussen ‘Vrede Nu’ en de Europese vertegenwoordigers met als doel de Joodse greep op Noord-Samaria te ondermijnen, illustreert de belachelijke en lachwekkende situatie van de vertegenwoordigers van de beweging en het hele initiatief.

“De naam Homesh is naar de vijf dochters van Zelophehad genoemd, die in hun liefde voor het Land Israël [het Boek Numeri] weigerden een fysiek deel ervan op te geven.

“De stad Shomron werd 1.500 jaar voor de geboorte van de Romeinse keizer Sebastiaan (Augustus-de Griekse sebastos, of “eerbiedwaardige,” is een vertaling van het Latijnse augustus) gesticht. Onwetendheid en domheid leiden de groep van ‘Vrede Nu’ en de Europese Unie naar de mond van de afgrond,” aldus de Nachala Settlement Movement.

Een document van de Europese Unie dat tegen het einde van 2022 uitlekte en waarin de EU-strategie werd geschetst om de Palestijnse controle over gebied C van Judea en Samaria te helpen uitbreiden, onthult “een grove schending van Israëls soevereiniteit en jurisdictie door vermeende bondgenoten,” vertelde Naomi Kahn, directeur van de Internationale Afdeling voor Regavim, een Israëlische NGO die zich bezighoudt met landkwesties, destijds aan JNS.

De EU steunt al lang actief de Palestijnse kant van het conflict en eist dat Israël de illegale Palestijnse krakers niet uitzet, terwijl ze zich inzet voor feiten op het terrein die tegen de belangen van Israël ingaan, zoals gedocumenteerd door NGO Regavim.

(Europa moet uitkijken dat de gas leveranties uit Israel hierdoor terecht wel eens niet door gaan. Het zijn wederom antisemitische EU leugens die de veiligheid en bestaansrecht van Israel trachten te ondermijnen. God staat weer aan de zijlijn en dus is het de hoogste tijd om uit de EU te stappen. Redactie IsraelCNN)


**************************************

ENGLISH

The German diplomat spoke during a tour organized by Peace Now, Yesh Din and Emek Shaveh.

By JNS

German diplomat Sven Kühn von Burgsdorff, who represents the European Union in Judea, Samaria and Gaza, said on Wednesday during a visit to Samaria, “There is no such thing as Area B and C, it’s all Palestine.”

Areas A, B, and C are three administrative zones in Judea and Samaria established under the Oslo Accords. Area A is under Palestinian Authority civil and security control. Area B is governed by P.A. civil control but joint Israeli-Palestinian security. Area C, roughly 60% of the area, is fully under Israeli civil and military control.

Von Burgsdorff also said that “what we’re seeing in Homesh is not just a violation of international law … it’s a violation of Israeli domestic law.”

He was referencing the Knesset’s vote in March to repeal articles of a 2005 law banning Israelis from residing in the four communities in northern Samaria—Homesh, Sa-Nur, Ganim and Kadim—that were evacuated during the disengagement.

The EU on Wednesday issued a statement saying it is “gravely concerned by and condemns the decision of the Israeli authorities to allow Israeli citizens to establish permanent presence in the outpost in Homesh.”

Von Burgsdorff made his comments during a tour for senior EU diplomats organized by three left-wing Israeli NGOs opposed to Jewish settlement in Judea and Samaria—Peace Now, Yesh Din and Emek Shaveh.

The tour included a visit to the archaeological site of Sebastia (biblical Shomron), the capital of the northern Kingdom of Israel in the eighth and ninth centuries BCE.

The group also met with Palestinians from the village of Burqa overlooking Homesh.

Peace Now said in a statement, “The most extreme and dangerous government in the country’s history is dragging us to disaster. Instead of evacuating the outpost in Homesh and taking care of security, the government is investing our funds in the development of the area, giving rewards to criminality, violence and robbery, and harming security.”

The Nachala Settlement Movement condemned the group’s visit: “The cooperation between ‘Peace Now’ and the European representatives with the aim of undermining the Jewish hold on northern Samaria illustrates the ridiculous and ludicrous situation of the movement’s representatives and the entire initiative.

“The name Homesh is after the five daughters of Zelophehad, who in their love for the Land of Israel [the Book of Numbers] refused to give up a physical part of it.

“The city of Shomron was founded 1,500 years before the Roman Emperor Sebastian [Augustus—the Greek sebastos, or “venerable,” is a translation of the Latin augustus] was born. Ignorance and stupidity lead the group of ‘Peace Now’ and the European Union to the mouth of the abyss,” the Nachala Settlement Movement said.

A European Union document that was leaked towards the end of 2022, outlining EU strategy to help extend Palestinian control over Area C of Judea and Samaria, reveals “a gross violation of Israel’s sovereignty and jurisdiction by purported allies,” Naomi Kahn, director of the International Division for Regavim, an Israeli NGO that deals with land issues, told JNS at the time.

The EU has long been actively supporting the Palestinian side of the conflict, demanding that Israel not evict illegal Palestinian squatters while working to establish facts on the ground against Israel’s interests, as documented by NGO Regavim.

(Europe should beware that because of this, gas deliveries from Israel may be rightfully denied. These are once again anti-Semitic EU lies that seek to undermine Israel’s security and right to exist. God is again on the sidelines and so it is high time to get out of the EU. Editorial IsraelCNN)