Illustratief: Vlaggen van de Europese Unie en haar lidstaten voor het Europees Parlement in Straatsburg, Frankrijk.

Nederlands + English

De Europese Unie heeft haar plan van aanpak tegen het groeiende antisemitisme gepresenteerd. Het plan is ontwikkeld door de Europese Commissie en bestaat uit een lijst van van ambitieuze maatregelen voor zowel de Unie als haar lidstaten. Zo raadt het plan bijvoorbeeld aan dat alle lidstaten de werkdefinitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) aannemen. 

Bron: CIDI

Ambitieus plan voor de Unie

Het plan is ambitieus: de Commissie ziet graag een EU vrij van antisemitisme. Antisemitisme is volgens de auteurs niet te verenigen met de kernwaarden van de Europese Unie en haar lidstaten. Enkele jaren terug nam het Europees Parlement al een resolutie aan waarmee men opriep om antisemitisme in de EU harder aan te pakken. Daarnaast zijn enkele lidstaten al voortvarend bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van plannen tegen antisemitisme.

“Antisemitism is incompatible with Europe’s core values. It represents a threat not only to Jewish communities and to Jewish life, but to an open and diverse society, to democracy and the European way of life. The European Union is determined to put an end to it.”

De auteurs zien het liefst een EU die in de frontlinies ligt als het gaat om de strijd tegen antisemitisme. Daarvoor hebben zij enkele kernpunten geformuleerd in dit plan van aanpak, en bij elk kernpunt geven zij een rits aan aanbevelingen voor zowel de Unie als geheel en aan individuele lidstaten:

I. Het voorkomen en bestrijden van elke vorm van antisemitisme

De auteurs erkennen dat antisemitisme niet puur uit één hoek komt. Zo benadrukken zij de dreiging van zowel extreemrechts antisemitisme, islamitisch antisemitisme, maar ook extreemlinks antisemitisme, wat zich soms verstopt achter antizionisme. Daarom benadrukt dit plan van aanpak nogmaals het belang van een brede aanname van de IHRA-werkdefinitie van antisemitisme, daar het bestrijden van antisemitisme een zeer complexe zaak is. Daarnaast zal er een jaarlijks forum komen over de bestrijding van antisemitisme en zal de EU lidstaten bijsturen en ondersteunen bij het ontwikkelen van nationale plannen voor de bestrijding van antisemitisme, zoals het aannemen van de IHRA-definitie of het aanstellen van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding. Nederland heeft sinds afgelopen jaar zo’n coördinator.

Daarnaast wil de EU haatzaaien beter monitoren en bestrijden, door middel van het trainen van juristen, advocaten en werknemers van de EU, over onder meer de IHRA-definitie. Hierbij zien de auteurs ook het nut van samenwerking met en reizen naar Israel. Tevens wil zij organisaties die antisemitisme bestrijden (financieel) ondersteunen, en zij roept lidstaten op om dit ook te doen. De EU wil ook stappen ondernemen tegen antisemitisme op scholenen in openbare ruimten, waar antisemitisme ook steeds vaker voorkomt. Verder hebben de auteurs ook enkele voorstellen voor het bestrijden van antisemitisme online, waar meer monitoring moet komen. Zo moet de verspreiding van nazi-afbeeldingen en fake news een halt worden toegeroepen en moet er meer ruimte zijn voor fact-checking en voor een breed opgezet data-onderzoek naar online antisemitisme.

II. Beschermen van het florerende Joodse leven in de EU

De EU wilt het opnieuw florerende Joodse leven in de EU beschermen en behouden. Uit onderzoek blijkt dat nu 3 op de 10 Joden zich onveilig voelen in de Europese Unie, en daardoor emigratie overwegen of niet meer naar de synagoge gaan. Zo wil de EU meer en betere beveiliging van synagogen, Joodse scholen en van openbare plaatsen. Ook eist het plan meer training voor beveiligers, terrorisme-experts en deradicalisatie-experts. Een grotere rol voor Europol ziet de EU tevens als een stap om geweld tegen Joden en Joodse instellingen in de EU te verminderen.

Daarnaast willen de auteurs dat er een brede campagne komt om de kennis over Joden en het Jodendom in de EU te vergroten, ook door middel van dialoog en onderwijs. Daarnaast wil de EU meer overleg over de rituele slacht en wil zij migranten sneller en beter onderwijzen over Europese waarden, waaronder het zero tolerance-beleid tegenover antisemitisme. Het belang van Joods erfgoed in de EU willen de auteurs tevens onderstrepen, zowel fysiek als digitaal. Hierbij wordt ook het nut van Open Monumentendagen benadrukt.

III. Onderwijs, onderzoek en herdenken

De auteurs benadrukken het enorme belang van goed en degelijk onderwijs over het jodendom, Joods leven en Joodse geschiedenis in Europa. Het goed onderwijzen van de Holocaust en wat antisemitisme precies is, zien zij als cruciaal voor de bestrijding van het groeiende antisemitisme in de Europese Unie. Daarom willen de auteurs meer onderzoek zien naar hedendaags antisemitisme en de impact daarop op het Joodse leven in de EU, meer aandacht voor het herdenken van de Holocaust en meer betrekking van jongeren bij deze activiteiten, zoals bijvoorbeeld via Erasmus+. Daarnaast wil zij docenten helpen met het goed onder de knie krijgen van Holocaustonderwijs en organisaties die daar werk voor verzetten ondersteunen.

Tegen Holocaustontkenning willen de auteurs dat elke lidstaat de IHRA-definitie van antisemitisme aanneemt, en Holocaustontkenning in hun nationale recht expliciet strafbaar stelt. Verder komen er een handboek en een mediacampagne ten behoeve van de bestrijding van Holocaustontkenning. Al eerder kwam er een handboek over het herkennen van antisemitisme.

IV. De EU als aanvoerder bij de bestrijding van antisemitisme

De auteurs zien een leidende rol voor de Europese Unie om antisemitisme binnen en buiten de Unie gaat aanpakken. Zo moeten er meer trainingen komen, meer nadruk op fundamentele Europese waarden. Verder willen de auteurs dat de EU zorg draagt dat er geen EU-geld meer komt bij clubs en organisaties die op welke manier dan ook haat tegen Joden aanwakkeren, tolereren of verspreiden. Ook zien zij nut in het vergroten van de samenwerking met Israel als het gaat om de aanpak van antisemitisme wereldwijd. De EU heeft ook de taak om Joods erfgoed buiten de Unie te helpen beschermen, zo stellen de auteurs.

Sterke plannen tegen alarmerende groei antisemitisme

Dit plan van aanpak is een heldere stap tegen het groeiende antisemitisme in de Europese Unie. Het laat zien dat de EU de problemen in het vizier heeft, en daarbij een hele rits aan maatregelen voorstelt die het aanwakkerende antisemitisme kunnen bestrijden. Het is de hoop dat deze ambitieuze en sterk geformuleerde plannen niet zullen verzanden in verschillende bureaucratielagen, maar dat er nu werk gemaakt gaat worden van de aanpak van antisemitisme en de bescherming van Joods leven in de Europese Unie.

***************************
ENGLISH


Illustrative: Flags of the European Union and its member states in front of the European Parliament in Strasbourg, France.

The European Union has presented its plan of action against growing anti-Semitism. Developed by the European Commission, the plan consists of a list of ambitious measures for both the Union and its member states. For example, the plan recommends that all member states adopt the International Holocaust Remembrance Alliance’s (IHRA) working definition of anti-Semitism.

Source: CIDI

Ambitious plan for the Union

The plan is ambitious: the Commission would like to see an EU free of anti-Semitism. According to the authors, anti-Semitism is incompatible with the core values of the European Union and its member states. A few years ago, the European Parliament adopted a resolution calling for a tougher approach to anti-Semitism in the EU. In addition, some member states are already energetically developing and implementing plans against anti-Semitism.

“Anti-Semitism is incompatible with Europe’s core values. It represents a threat not only to Jewish communities and to Jewish life, but to an open and diverse society, to democracy and the European way of life. The European Union is determined to put an end to it.”

The authors prefer to see an EU that is on the front lines when it comes to fighting anti-Semitism. To that end, they have formulated a few key points in this plan of action, and for each key point they provide a string of recommendations for both the Union as a whole and for individual member states:

I. Preventing and combating all forms of anti-Semitism

The authors recognize that anti-Semitism does not come purely from one quarter. For example, they emphasize the threat of both far-right anti-Semitism, Islamic anti-Semitism, but also far-left anti-Semitism, which sometimes hides behind anti-Zionism. Therefore, this action plan reiterates the importance of a broad adoption of the IHRA working definition of anti-Semitism, as combating anti-Semitism is a very complex matter. In addition, there will be an annual forum on combating antisemitism and the EU will provide guidance and support to member states in developing national plans for combating antisemitism, such as adopting the IHRA definition or appointing a national antisemitism coordinator. The Netherlands has had such a coordinator since last year.

In addition, the EU wants to better monitor and combat hate speech, by training lawyers, attorneys and EU employees on, among other things, the IHRA definition. In doing so, the authors also see the value of cooperation with and travel to Israel. It also wants to (financially) support organizations that fight anti-Semitism, and it calls on member states to do the same. The EU also wants to take steps against anti-Semitism in schools and in public spaces, where anti-Semitism is also becoming more common. Furthermore, the authors also have some proposals for combating anti-Semitism online, where there needs to be more monitoring. For example, the spread of Nazi images and fake news should be stopped, and there should be more room for fact-checking and for a wide-ranging data investigation of online anti-Semitism.

II. Protect the flourishing Jewish life in the EU.

The EU wants to protect and preserve the once again flourishing Jewish life in the EU. Research shows that now 3 in 10 Jews feel unsafe in the European Union, and as a result are considering emigration or no longer going to synagogue. Thus, the EU wants more and better security for synagogues, Jewish schools and public places. The plan also demands more training for security guards, terrorism experts and deradicalization experts. A greater role for Europol is also seen by the EU as a step towards reducing violence against Jews and Jewish institutions in the EU.

In addition, the authors want a broad campaign to increase knowledge about Jews and Judaism in the EU, including through dialogue and education. In addition, the EU wants more consultation on ritual slaughter and faster and better education of migrants on European values, including the zero tolerance policy towards anti-Semitism. The authors also want to emphasize the importance of Jewish heritage in the EU, both physically and digitally. The usefulness of Open Monument Days is also emphasized.

III. Education, Research and Remembrance

The authors stress the enormous importance of good and solid education about Judaism, Jewish life and Jewish history in Europe. They see the proper teaching of the Holocaust and what exactly anti-Semitism is as crucial to combating the growing anti-Semitism in the European Union. Therefore, the authors want to see more research into contemporary anti-Semitism and its impact on Jewish life in the EU, more focus on Holocaust commemoration and more involvement of young people in these activities, such as through Erasmus+. In addition, it wants to help teachers master Holocaust education and support organizations that work to achieve this.

Against Holocaust denial, the authors want every member state to adopt the IHRA definition of anti-Semitism, and make Holocaust denial explicitly punishable in their national law. There will also be a handbook and a media campaign to combat Holocaust denial. A handbook on recognizing anti-Semitism has already been produced.

IV. The EU as a leader in combating anti-Semitism

The authors see a leading role for the European Union in tackling anti-Semitism inside and outside the Union. For example, there should be more training, more emphasis on fundamental European values. The authors also want the EU to ensure that no more EU money goes to clubs and organizations that in any way incite, tolerate or spread hatred against Jews. They also see value in increasing cooperation with Israel when it comes to tackling anti-Semitism worldwide. The EU also has a duty to help protect Jewish heritage outside the Union, the authors argue.

Strong plans against alarming growth of anti-Semitism

This plan of action is a clear step against the growing anti-Semitism in the European Union. It shows that the EU has the problems in its sights, proposing a whole raft of measures that can combat the fueling anti-Semitism. It is hoped that these ambitious and strongly formulated plans will not get bogged down in various layers of bureaucracy, but that work will now start on tackling anti-Semitism and protecting Jewish life in the European Union.