Nederlands + English

… zelfs haar watervoorraden zullen opdrogen. En waarom? Omdat dit hele land vol staat met afgodsbeelden waardoor haar inwoners zich laten misleiden.  Jeremia 50:38 (HTB)

Door: Israel365 news – ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

De regio die ooit bekend stond als de Vruchtbare Halve Maan staat op de rand van een voedselcrisis nu de belangrijkste waterbronnen verdwijnen. Ambtenaren worstelen om het hoofd te bieden terwijl een profetisch scenario werkelijkheid lijkt te worden.

Iraakse functionarissen melden dat gedurende drie opeenvolgende jaren het regenseizoen later is begonnen en eerder is geëindigd dan de historische norm. Dit gaat gepaard met minder water dat door de twee belangrijkste rivieren, de Tigris en de Eufraat, stroomt. De regio wordt ook geplaagd door aanhoudende conflicten.

“Woestijnvorming bedreigt nu bijna 40% van de oppervlakte van ons land – een land dat ooit een van de meest vruchtbare en productieve in de regio was”, zei de Iraakse president Abdul Latif Rashid vorige week op de klimaattop in Egypte.

Nadhir Al-Ansari, professor aan de Lulea University of Technology in Zweden, vertelde Reuters dat de regenval in Irak de afgelopen drie decennia met 30% was afgenomen, met de minste neerslag in de afgelopen twee jaar.

“Wat ooit bekend stond als de Vruchtbare Halve Maan begon ongeveer 35 jaar geleden te veranderen,” zei hij.

Ambtenaren beschuldigen Turkije ervan de stroom van de rivier de afgelopen twee jaar stroomopwaarts te hebben teruggebracht tot de helft van het niveau waartoe het zich in een akkoord van 1987 had verplicht, een bewering die de Turkse regering ontkent. In dit jaar tot september was de regenval in Zuidoost-Turkije, waar de rivieren ontspringen, 29% lager dan het gemiddelde van de voorgaande drie decennia, volgens het Turkse meteorologische bureau. Dammen en droogte hebben het water van de twee rivieren teruggebracht tot ongeveer 20% van het vorige niveau.

Al deze elementen samen hebben geleid tot een voedselcrisis in de regio. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) in Irak mislukte dit seizoen bijna 90% van de gewassen die afhankelijk zijn van regen, voornamelijk tarwe en gerst.

De 2700 kilometer lange Eufraat is de belangrijkste bron van drinkwater en voedt ook drie waterkrachtcentrales die elektriciteit produceren voor ongeveer drie miljoen mensen in Syrië. Twee dammen in Noord-Syrië dreigen te worden gesloten, waardoor ongeveer drie miljoen mensen zonder enige toegang tot elektriciteit zouden komen te zitten. Het waterpeil bij de Tishrin-dam, de eerste waar de rivier in Syrië in uitmondt, is vijf meter gedaald en bevindt zich momenteel ongeveer tien centimeter boven het “dode niveau” wanneer de turbines stoppen met het produceren van elektriciteit.

De Eufraat speelt een prominente rol in de Bijbel en wordt beschreven als grenzend aan de Hof van Eden.

‘De naam van de derde rivier is de Tigris, die ten oosten van Assyrië stroomt. En de vierde rivier is de Eufraat. “ Genesis 2:14(HTB)

Het werd ook genoemd als een van de grenzen van het land dat God aan de nakomelingen van Abraham schonk.

“Die dag sloot de HERE een ​​verbond met Abram en zei: “Ik zal dit land aan uw nakomelingen geven, van de Nijl tot de rivier de Eufraat.” Genesis 15:18 (HTB)

De profeet Jeremia beschreef hoe de wateren van Babylon, de regio die momenteel Syrië en Irak omvat, zouden opdrogen als straf voor hun afgodische praktijken, waarbij de verwoesting zo compleet zou zijn dat de regio, die ooit deel uitmaakte van de zogenaamde ‘vruchtbare halve maan’, zou verdwijnen, onbewoonbaar.

“….zelfs haar watervoorraden zullen opdrogen. En waarom? Omdat dit hele land vol staat met afgodsbeelden waardoor haar inwoners zich laten misleiden. Daarom zal de stad Babel struisvogels en jakhalzen als inwoners krijgen, zij zal het thuis worden van de wilde dieren uit de woestijn. Zij zal nooit meer worden bewoond door mensen, de stad zal voor altijd uitgestorven zijn. Jeremia 50:38-39 (HTB)

Zowel de christelijke als de islamitische eschatologie bevatten profetieën over het opdrogen van de Eufraat, wat het einde der dagen aangeeft. In de islam suggereren sommige hadiths dat de Eufraat zal opdrogen en onbekende schatten zal onthullen die de oorzaak zullen zijn van strijd en oorlog. In het Bijbelboek Openbaring wordt geprofeteerd dat in de “nabije toekomst” de Potamos Eufraat of “uitbrekend als water” in het Midden-Oosten zal opdrogen ter voorbereiding op de Slag om Armageddon.

 

ENGLISH

A drought against its waters, that they be dried up! For it is a land of idols; They are besotted by their dread images. JEREMIAH 50:38 (THE ISRAEL BIBLE)

By: Israel365 news – ADAM ELIYAHU BERKOWITZ

The region once known as the Fertile Crescent is on the verge of a food crisis as the main sources of water disappear. Officials struggle to cope as a prophetic scenario appears to materialize.

Iraqi officials are reporting that for three consecutive years, the rainy season has begun later and ended sooner than the historic norm. This has been coupled with less water flowing through its two main rivers, the Tigris and the Euphrates. The region has also been plagued by ongoing conflict.

“Desertification now threatens almost 40% of the area of our country – a country that was once one of the most fertile and productive in the region,” Iraq’s President Abdul Latif Rashid told the climate summit in Egypt last week.

Nadhir Al-Ansari, professor at Sweden’s Lulea University of Technology, told Reuters that rainfall in Iraq had declined by 30% over the past three decades, with the lowest precipitation coming in the last two years.

“What was once known as the Fertile Crescent started to die about 35 years ago,” he said.

Officials accuse Turkey of cutting the river’s flow upstream over the last two years to half the level it committed to in a 1987 accord, a claim the Turkish government denies. In the year to September, rainfall in southeast Turkey where the rivers originate was 29% below the average of the previous three decades, according to Turkey’s meteorological agency. Dams and drought have reduced the waters of the two rivers to about 20% of previous levels.

All these elements combined have led to a food crisis in the region. Almost 90% of rain-fed crops, mostly wheat and barley, failed this season, according to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) in Iraq.

The 1,700-mile-long Euphrates is the main source of drinking water as well as powering three hydroelectric plants that produce electricity for about three million people in Syria. Two dams in northern Syria face imminent closure which would leave about three million people without any access to electricity. The water level at the Tishrin Dam, the first into which the river falls inside Syria, has dropped five meters and is currently about ten centimeters above “dead level” when the turbines stop producing electricity.

The Euphrates figures prominently in the Bible with it being described as bordering the Garden of Eden.

“The name of the third river is Tigris, the one that flows east of Assyria. And the fourth river is the Euphrates. “Genesis 2:14

It was also named as one of the borders of the land God granted to Abraham’s descendants.

“On that day Hashem made a covenant with Avram, saying, “To your offspring I assign this land, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates:” Genesis 15:18

The prophet Jeremiah described how the waters of Babylon, the region currently including Syria and Iraq, would dry up as a punishment for their idolatrous practices, the devastation being so complete as to render the region, once part of the so-called ‘fertile crescent’, uninhabitable.

“A drought against its waters, that they be dried up! For it is a land of idols; They are besotted by their dread images. Assuredly, Wildcats and hyenas shall dwell [there], And ostriches shall dwell there; It shall never be settled again, Nor inhabited throughout the ages.” Jeremiah 50:38-39

Both Christian and Muslim eschatology include prophecies of the drying up of the Euphrates signaling the end of days. In Islam, some of the hadiths suggest that the Euphrates will dry up, revealing unknown treasures that will be the cause of strife and war. In the Christian Book of Revelation, it is prophesied that in the ” near future the Potamos Euphrates or “breaking forth like water” of the middle east will dry up in preparation for the Battle of Armageddon.