Sahar Francis, directeur Addameer (midden); Shawan Jabarin, directeur van al-Haq, rechts; en Ammar Hijazi, vertegenwoordiger Palestijnse minister, links, op een nieuwsconferentie in Ramallah, 23 okt. 2021 nadat NGO’s door Israël werden aangewezen als terreur gelieerde organisaties. (AP/Majdi Mohammed
)
Sahar Francis, Addameer director (center); Shawan Jabarin, director of al-Haq, right; and Ammar Hijazi, representative Palestinian minister, left, at a news conference in Ramallah, Oct. 23, 2021 after NGOs were designated by Israel as terror affiliates. (AP/Majdi Mohammed)

Nederlands + English

Europese landen blijven Palestijnse NGO’s financieren die als terreurgroepen worden beschouwd, wegens gebrek aan bewijs. Israel beschuldigde zes Palestijnse maatschappelijke groeperingen ervan wapens te zijn van de PLFP-terreurorganisaties hiervan.

Door Debbie Reiss, World Israel News

Negen landen van de Europese Unie zeiden dat ze zouden doorgaan met het financieren van zes Palestijnse organisaties die Israël vorig jaar als terreurgroepen bestempelde, en zeiden dat er een gebrek aan bewijs was om de bewering te staven.

Minister van Defensie Benny Gantz verklaarde in oktober dat een half dozijn Palestijnse maatschappelijke groeperingen werden aangewezen als terreurorganisaties die gelieerd zijn aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), dat verantwoordelijk is voor honderden terreuraanslagen tegen Israëli’s, waaronder de kaping in Entebbe in 1976, de moord in 2001 op minister van Toerisme Rehavam Zeevi en het bloedbad in de synagoge van Har Nof in 2014.

De zes groepen – Addameer, al-Haq, Defense for Children Palestine, the Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development, the Union of Palestinian Women Committee – sluisden donatiegelden door naar terroristen en waren uit op de “bevrijding van ‘Palestina’ en de vernietiging van Israël,” zei Gantz destijds.

In een gezamenlijke verklaring die dinsdag werd uitgegeven, zeiden de ministeries van Buitenlandse Zaken van België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Spanje en Zweden dat ze geen “substantiële informatie” van Israël hadden ontvangen die een herziening van hun beleid zou rechtvaardigen.

“Beschuldigingen van terrorisme of banden met terroristische groeperingen moeten altijd met de grootst mogelijke ernst worden behandeld. De aanwijzingen moeten daarom zorgvuldig en uitvoerig worden beoordeeld”, aldus de landen.

“Mocht het tegendeel worden bewezen, dan zullen wij dienovereenkomstig handelen”, aldus de landen. “Bij gebrek aan dergelijke bewijzen zullen wij onze samenwerking en krachtige steun aan het maatschappelijk middenveld in de Palestijnse gebieden voortzetten.

“Een vrij en sterk maatschappelijk middenveld is onontbeerlijk voor de bevordering van democratische waarden en voor de tweestatenoplossing”, zo luidde de conclusie van de verklaring.

Na de aankondiging van Gantz zei de waakhondgroep NGO Monitor dat de zes groepen “zeer betrokken waren bij politieke oorlogsvoering tegen Israël”.

De stap leidde tot een reactie van de VS, de VN en verschillende rechtengroepen, evenals van de Palestijnse Autoriteit, die zei dat het een “ongekende aanval” was op de Palestijnse samenleving.

De VS eisten een verklaring voor de stap, terwijl progressieve Democraten, waaronder Squad-leden Rashida Tlaib (D-Mich), Ilhan Omar (D-Minn), Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), een House-resolutie introduceerden waarin Israël werd veroordeeld voor het verbieden van de zes organisaties.

Een van de meest prominente gevallen van NGO-geld dat terrorisme financiert, is de moord op Rina Shnerb, die plaatsvond in augustus 2019. Shnerb, een 17-jarig Israëlisch meisje, werd gedood door een bermbom in de buurt van Dolev terwijl ze aan het wandelen was met haar vader en broer.

Samer Arbid, de financieel directeur van het Comité voor Landbouwwerk, een van de aangewezen ngo’s, werd beschuldigd van het leiden van de terreurcel die verantwoordelijk was voor de dodelijke aanslag.

De veiligheidsdienst Shin Bet heeft in mei jongstleden vier personen gearresteerd, waaronder een Spanjaard, op verdenking van het doorsluizen van Europese fondsen naar de PFLP.

In februari van dit jaar dienden vijf van de zes Palestijnse NGO’s bij een militaire rechtbank in Judea en Samaria een motie in waarin werd verzocht het terreuretiket te verwijderen.

 

ENGLISH:

European countries continue funding Palestinian NGOs deemed terror groups, citing lack of evidence. Israel accused six Palestinian civil society groups of being arms of the PLFP terror organizations. 

By Debbie Reiss, World Israel News

Nine European Union countries said they would continue funding six Palestinian organizations that Israel designated as terror groups last year, saying Tuesday that there was a lack of evidence to back up the claim.

Defense Minister Benny Gantz in October declared that half a dozen Palestinian civil society groups were being designated as terror organizations linked to the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), which is responsible for hundreds of terror attacks against Israelis,  including the 1976 Entebbe hijacking, the 2001 assassination of tourism minister Rehavam Zeevi and the 2014 Har Nof synagogue massacre.

The six groups – Addameer, al-Haq, Defense for Children Palestine, the Union of Agricultural Work Committees, Bisan Center for Research and Development, and the Union of Palestinian Women Committee – funneled donation monies to terrorists and were bent on the “liberation of ‘Palestine’ and the destruction of Israel,” Gantz said at the time.

In a joint statement issued Tuesday, the foreign ministries of Belgium, Denmark, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, Spain and Sweden said they had not received “substantial information” from Israel that would justify reviewing their policy.

“Accusations of terrorism or links to terrorist groups must always be treated with the utmost seriousness. The designations needed therefore to be assessed carefully and extensively,” the countries said.

“Should evidence be made available to the contrary, we would act accordingly,” they said. “In the absence of such evidence, we will continue our cooperation and strong support for the civil society in the Palestinian territories.”

“A free and strong civil society is indispensable for promoting democratic values and for the two-state solution,” the statement concluded.

After Gantz’s announcement, watchdog group NGO Monitor said that the six groups were “deeply involved in political warfare against Israel.”

The move sparked a backlash from the U.S., UN and several rights groups, as well as from the Palestinian Authority, which said it constituted an “unprecedented assault” on Palestinian society.

The U.S. demanded an explanation for the move, while progressive Democrats, including Squad members Rashida Tlaib (D-Mich), Ilhan Omar (D-Minn), Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), introduced a House resolution condemning Israel for banning the six organizations

One of the most prominent cases of NGO money financing terrorism is Rina Shnerb’s murder, which occurred in August 2019. Shnerb, a 17-year-old Israeli girl, was killed by a roadside bomb near Dolev while hiking with her father and brother.

Samer Arbid, the financial director of the Agricultural Work Committee, one of the designated NGOs, was accused of leading the terror cell responsible for the deadly attack.

The Shin Bet security agency last May arrested four people, including a Spanish citizen, on suspicion of funneling European funds to the PFLP.

In February of this year, five out of the six Palestinian NGOs filed a motion in a Judea and Samaria military court requesting that the removal of the terror label.