Manu Pineda (center) posing with PFLP gunmen in an undated photo. (Twitter/Screenshot)

Nederlands + English

Europarlementariër Manu Pineda “heeft regelmatig ontmoetingen gehad met functionarissen van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.”

Door David Hellerman – World Israel News

Israël heeft maandag een lid van het Europees Parlement (MEP), inclusief zijn bezoekende delegatie, de toegang tot het land ontzegd wegens zijn vroegere associatie met terreurgroepen uit Gaza en steun voor BDS. De Europeanen kondigden aan dat ze hun reis als reactie daarop zouden annuleren.

De parlementariër in kwestie is Manu Pineda, een Spaanse communistische Europarlementariër die eerder in Gaza woonde. Hij is momenteel voorzitter van de delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit.

De parlementariërs waren van plan ontmoetingen te hebben met Israëlische en Palestijnse functionarissen toen Pineda donderdag een brief van Israël ontving waarin hem werd meegedeeld dat zijn bezoek niet was goedgekeurd.

Berichten over het verbod van Pineda verschenen voor het eerst op zondag toen de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, in Israël aankwam voor een afzonderlijk driedaags bezoek. Metsola betuigde “spijt” over het besluit van Israël.

Volgens Israel Hayom, “merkte het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de brief aan de EU, die door Israel Hayom werd ingezien, op dat de naam van de Spaanse communistische politicus niet voorkwam op de lijst van delegatieleden die Metsola zouden vergezellen bij haar bezoek aan Israël. De inschatting is echter dat Pineda de toegang werd geweigerd vanwege zijn anti-Israël activisme”.

De laatste keer dat Pineda in Israël verbleef was in 2020, ook toen hij een MEP-delegatie leidde. Bij zijn vertrek uit het land kreeg Pineda een brief waarin hem werd meegedeeld dat voor toekomstige bezoeken de voorafgaande toestemming van Israël vereist zou zijn.

Een diplomatieke bron vertelde Times of Israel dat Pineda “regelmatig ontmoetingen heeft gehad met functionarissen van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina.” De bron voegde eraan toe dat de uiteindelijke beslissing om Pineda uit te sluiten werd genomen door minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid.

Volgens de Jerusalem Post werkte Pineda, nadat hij in 2011 naar Gaza was verhuisd, “als een ‘brigadelid’ van Unadikum, dat tot doel heeft ‘een einde te maken aan Gaza als ’s werelds grootste gevangenis’.”

Geen andere leden van het Europees Parlement werd de toegang ontzegd. Euronews meldde dat Israël de delegatie de toegang tot de Gazastrook heeft ontzegd.

ACOM, een Spaanse organisatie die strijdt tegen BDS, reageerde door een ongedateerde foto te tweeten van Pineda staande met gewapende PFLP terroristen.

De organisatie zei ook in een verklaring: “Pineda is een bekende propagandist van Jodenhaat. Hij is lid van de extremistische communistische coalitie die met Iraanse financiering werd opgericht in Spanje en is nu lid van de nationale regeringscoalitie , hij heeft altijd opgeschept over zijn nauwe samenwerking met Hamas en de PFLP.”

ACOM voegde hieraan toe: “Roberta Matsola, voorzitter van het Europees Parlement, verkeert niet in de positie om van de Israëlische regering uitleg te eisen over Pineda. Zij zou zich eerder moeten bezighouden met het geven van uitleg aan zichzelf.

“Bijvoorbeeld uitleggen waarom het Europees Parlement geen actie heeft ondernomen om te voorkomen dat Pineda zijn positie misbruikt om straffeloos samen te werken met bekende moordenaars. En waarom dat Parlement zo’n zieke terrorist toestaat om zijn ‘Delegatie voor Palestina’ te leiden.”

In 2019 verbood Israël anti-Israël U.S. Reps. Rashida Tlaib en Ilhan Omar de toegang tot Israël. Nadat Israël zijn besluit had aangekondigd, keurde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri het verzoek van Tlaib alsnog goed om op humanitaire gronden een bezoek te brengen om haar grootmoeder te zien. Maar toen besloot ze niet te gaan, omdat het “een stuk van mij zou doden”.”Blijkbaar wint haar haat voor Israël het van haar liefde voor haar grootmoeder,” tweette Deri als reactie.

 

ENGLISH:

MEP Manu Pineda “has met regularly with officials from the Popular Front for the Liberation of Palestine.”

By David Hellerman, World Israel News

Israel barred a Member of the European Parliament (MEP) from entering the country with a visiting delegation over his past association with Gaza terror groups and support for BDS on Monday. The Europeans announced they were cancelling their trip in response.

The lawmaker in question is Manu Pineda, a Spanish communist MEP who previously lived in Gaza. He currently serves as the chairman of the European Parliament delegation for relations with the Palestinian Authority.

The lawmakers were planning meetings with Israeli and Palestinian officials when Pineda received a letter from the Israel on Thursday notifying him that his visit was not approved.

Reports of Pineda’s ban first appeared on Sunday as European Parliament President Roberta Metsola arrived in Israel for a separate three-day visit. Metsola expressed “regret” at Israel’s decision.

According to Israel Hayom, “In the letter to the EU and seen by Israel Hayom, the Foreign Ministry noted the Spanish communist politician’s name had not appeared on the list of delegation members set to accompany Metsola on her Israel visit. The assessment, however, is that Pineda was denied entry to his anti-Israel activism.”

The last time Pineda was in Israel was in 2020, also leading an MEP delegation. While departing the country, Pineda was given a letter notifying him that future visits would require Israel’s advance authorization.

A diplomatic source told Times of Israel that Pineda “has met regularly with officials from the Popular Front for the Liberation of Palestine.” The source added that the final decision to bar Pineda was made by Foreign Affairs Minister Yair Lapid.

According to the Jerusalem Post, Pineda, after moving to Gaza in 2011, “worked as a ‘brigade member’ of Unadikum, which aims to ‘end Gaza being the world’s largest prison.’”

No other MEPs were barred entry. Euronews reported that Israel blocked the delegation from entering the Gaza Strip.

ACOM, a Spanish organization fighting BDS, responded by tweeting an undated photo of Pineda standing with armed PFLP terrorists.

The organization also said in a statement, “Pineda is a well known propagandist of Jew hatred. Member of the extremist Communist coalition that counted with Iranian funding for it foundation in Spain and is now a member of the national governing coalition , he has always bragged about his close cooperation with Hamas and the PFLP.”

ACOM added, “Roberta Matsola, President of the European Parliament, is in no position to demand explanations from the Israeli government about Pineda. Rather, she should be concerned about offering explanations herself.

“For instance, explaining why the European Parliament has taken no action to prevent Pineda from abusing his position to collaborate with impunity with renown murderers. And why that Parliament allows such filo [sic]-terrorist to lead its ‘Delegation for Palestine.’”

In 2019, Israel barred anti-Israel U.S. Reps. Rashida Tlaib and Ilhan Omar from entering Israel. After Israel announced its decision, then-Interior Minister Aryeh Deri approved Tlaib’s request to pay a visit on humanitarian grounds to see her grandmother. But then she decided not to go, because it would “kill a piece of me.” “Apparently her hate for Israel overcomes her love for her grandmother,” Deri tweeted in response.