Yossi Dagan (r.) with MP Koen Metsu
Yossi Dagan (r.) met parlementslid Koen Metsu

Nederlands + English

“Dergelijke illegale acties zijn schadelijk voor de vrede”, aldus het Nederlandse parlementslid Gidi Markuszower

Bron: ArutzSheva7

Terwijl hij zijn pogingen opvoert om de illegale Palestijnse bouw in Gebied C te stoppen, heeft Yossi Dagan, hoofd van de Regionale Raad van Samaria, ontmoetingen gehad met regeringsfunctionarissen in vele landen, en deze week reisde hij naar Nederland om Nederlandse en Belgische parlementsleden te ontmoeten en hen duidelijke documentatie te geven, niet alleen over wat er gaande is, maar ook over de betrokkenheid van de Europese Unie bij Palestijnse invallen.

Onder de documenten die Dagan aan de parlementsleden toonde was er een die onthulde dat de EU een half miljard dollar financiert voor dergelijke illegale constructies en andere documenten die aantonen hoe Europese regeringen ook ophitsingscampagnes financieren tegen Joodse inwoners van Judea en Samaria.

De parlementsleden waren naar verluidt geschokt door de hen voorgelegde gegevens en beloofden actie te ondernemen.

Na een ontmoeting met Dagan, zei het Nederlandse parlementslid Gidi Markuszower: “Ik heb van Yossi Dagan vernomen dat de EU terroristische organisaties financiert die land stelen en illegale bouwwerken bouwen in Gebied C. Dit moet stoppen, want het is illegale diefstal van grondgebied dat aan Israël toebehoort. Dergelijke illegale acties zijn schadelijk voor de vrede.

“Wij willen de vrede bevorderen”, voegde Markuszower, die in Israël geboren is, eraan toe. “We willen meer investeren in positieve acties, zoals Yossi Dagan doet in Samaria. En we hopen dat we de EU kunnen beïnvloeden om de ontvangers van haar financiering te veranderen en echte vrede op te bouwen in plaats van terrorisme tegen Israëlische burgers te financieren.”

Ook het Belgische parlementslid Koen Metsu uitte zijn bezorgdheid over de situatie die Dagan schetste. “Ik ben zeer verontrust over wat er gebeurt in Judea en Samaria,” zei hij. “Van wat ik gehoord heb, worden er Palestijnse huizen gebouwd zonder vergunning. Voor mij lijkt het erop dat we onszelf in de voet schieten.

“Ik spreek uit ervaring,” voegde hij eraan toe. “Hier in België hebben we te maken gehad met terroristische aanslagen die zowel emotionele als fysieke littekens hebben achtergelaten bij de slachtoffers. We moeten samenwerken tegen radicalisme en terrorisme, en misschien zullen we op een dag allemaal in vrede en harmonie kunnen leven.”

De parlementsleden die met Dagan hebben gesproken, hebben zich ertoe verbonden samen te werken om een einde te maken aan het gebruik van EU-financiering voor dergelijke anti-Israëlische doeleinden.

“De ontmoetingen die ik de afgelopen dagen heb gehad met Europese parlementsleden hebben keer op keer bewezen dat campagnes om Israël te delegitimeren bij de bron moeten worden aangevallen,” zei Dagan. “Europese belastinginkomsten worden gebruikt voor dergelijke dingen in de naam van ‘vrede’, en geen moreel persoon en zeker geen parlementslid kan vermijden geschokt te zijn door dergelijke dingen.”

Dagan voegde eraan toe: “We moeten een einde maken aan de massale fondsen die door de Europese Unie worden overgemaakt om de criminele overname van Gebied C door de Palestijnse Autoriteit te bevorderen en de Joodse bewoners van Judea en Samaria te belasteren. Daarom zijn we nu hier – om de feiten aan te tonen en de waarheid in beeld te brengen.”

 

ENGLISH

“Such illegal actions are detrimental to peace,” said Dutch MP Gidi Markuszower

Source: ArutzSheva7

As he steps up his attempts to stop illegal Palestinian construction in Area C, Samaria Regional Council Head Yossi Dagan has been meeting with government figures in many countries, and this week he traveled to the Netherlands to meet with Dutch and Belgian MPs and provide them with clear documentation not only of what is going on, but also of the involvement of the European Union in Palestinian incursions.

Among the documents Dagan showed MPs was one revealing EU funding of half a billion dollars for such illegal construction and others showing how European governments also fund incitement campaigns against Jewish residents of Judea and Samaria.

The MPs were reportedly shocked by the data presented to them and promised to take action.

After meeting with Dagan, Dutch MP Gidi Markuszower said: “I have learned from Yossi Dagan that the EU funds terrorist organizations that steal land and build illegal structures in Area C. This must stop, as it is illegal theft of territories belonging to Israel. Such illegal actions are detrimental to peace.

“We want to promote peace,” Markuszower, who is Israeli-born, added. “We want to invest more in positive actions, as Yossi Dagan does in Samaria. And we hope to be able to influence the EU to change the recipients of its funding and build real peace instead of funding terrorism against Israeli citizens.”

Belgian MP Koen Metsu also expressed concern over the situation Dagan depicted. “I am very disturbed about what is happening in Judea and Samaria,” he said. “From what I have heard there are Palestinian houses being built without permits. To me it seems that we are shooting ourselves in the foot.

“I speak from experience,” he added. “Here in Belgium we have suffered terrorist attacks which have left the victims with emotional as well as physical scars. We have to cooperate against radicalism and terrorism, and maybe one day we will all be able to live in peace and harmony.”

The MPs who spoke with Dagan committed themselves to working together to stop EU funding being used for such anti-Israel purposes.

“The meetings I have had in recent days with European MPs have proven time and time again that campaigns to delegitimize Israel must be attacked at their source,” Dagan said. “European tax revenues are being used for such things in the name of ‘peace,’ and no moral person and certainly not an MP can avoid being shocked by such things.”

Dagan added that, “We must put an end to the massive funds being transferred by the European Union in order to advance the criminal takeover of Area C by the Palestinian Authority and to defame Jewish residents of Judea and Samaria. That is why we are here now – to demonstrate the facts and portray the truth.”