Door haar obsessie voor Israël en het negeren van de misdaden van Hamas in de Gazastrook bewijst de EU de twee miljoen Palestijnen die daar wonen een enorme slechte dienst. De acties van de EU lijken altijd meer gericht op het haten van Israël dan op het helpen van de Palestijnen. Op de foto: Hoofd van de missie van de Europese Unie naar de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook Sven Kuhn von Burgsdorff (R) bezoekt de illegaal gebouwde Palestijnse gemeenschap van Khan al-Ahmar bij Jeruzalem, op 30 januari 2023.
(Foto door Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images)

Nederlands + English

Op 30 januari bezochten vertegenwoordigers van de Europese Unie en verschillende andere landen, waaronder België, Brazilië, Denemarken, Ierland, Spanje en Zweden, de Palestijnse gemeenschap van Khan al-Ahmar op de Westelijke Jordaanoever “om hun bezorgdheid te uiten over de dreigende sloop van het illegale Palestijnse dorp.”

Door Gatestone Institute – Bassam Tawil

Khan al-Ahmar, waar 38 Palestijnse families wonen, werd meer dan tien jaar geleden illegaal gebouwd als onderdeel van het plan van de Palestijnse Autoriteit om illegaal land in beslag te nemen in de buurt van Jordanië in zone C van de Westelijke Jordaanoever, die uitsluitend door Israël wordt gecontroleerd overeenkomstig de Oslo-akkoorden die tussen de Palestijnen en de Israëlische regering zijn ondertekend.

Enkele dagen voordat de ambtenaren en diplomaten van de EU het dorp bezochten, sloopte de Palestijnse terreurgroep Hamas, die de Gazastrook regeert, tientallen huizen aan de andere kant van Israël, in de buurt van Egypte, als onderdeel van een plan om een kustweg uit te breiden. Sommige huiseigenaren spraken hun verontwaardiging uit over de sloopwerkzaamheden van Hamas. Een van hen beschreef ze als een nieuwe catastrofe en een doodvonnis voor tientallen gezinnen. Een andere Palestijn hekelde de vernielingen als een “misdaad” en zei dat ze “door Hamas onder bedreiging van wapens werden uitgevoerd”.

De EU-ambtenaren en andere buitenlandse diplomaten — die naar het Midden-Oosten waren gekomen om solidariteit te betuigen met de bewoners van het illegale dorp op de Westelijke Jordaanoever — namen niet eens de moeite om commentaar te geven op de sloop van de huizen die Hamas had verwoest. Ongetwijfeld zouden zij van de vernielingen hebben gehoord van Palestijnen die in de Gazastrook wonen of via de Palestijnse media, maar de buitenlandse ambtenaren verkozen de “nieuwe catastrofe” en “misdaad” te negeren. Waarom? Hun haat tegen Israël staat hen toe Hamas een vrijbrief te geven voor de wreedheden die zij begaan tegen hun eigen volk, de Palestijnen in de Gazastrook, maar dan vervolgens de Israëli’s te beschuldigen van het verdedigen van wat rechtmatig van hen is.

De benarde situatie van de families in de Gazastrook wordt, net als andere mensenrechtenschendingen door Hamas, niet alleen door de EU, maar ook door de internationale gemeenschap genegeerd. Helaas voor deze gezinnen zijn de bulldozers die hun huizen verwoestten van Hamas, niet van Israël.

Men kan zich het tumult in de internationale gemeenschap alleen maar voorstellen als Israël bulldozers had gestuurd om tientallen huizen in de Gazastrook met de grond gelijk te maken. Als die huizen door Israël waren gesloopt en niet door Hamas, zouden dezelfde EU-functionarissen die Khan al-Ahmar hebben bezocht, zich naar de Gazastrook hebben gehaast om de ontredderde families te ontmoeten.

Wat nog pijnlijker en vernederender is voor de Palestijnen, is dat EU-functionarissen die regelmatig de Gazastrook bezoeken opzettelijk het lijden negeren van de Palestijnen die onder Hamas leven.

Op 2 februari bezochten vijftien EU-missiehoofden de Gazastrook zonder ook maar één woord te zeggen over de slachtoffers van de misdaden en mensenrechtenschendingen van Hamas.

Na de tournee zei de EU in een verklaring:

“Gaza blijft een prioriteit voor de EU en haar lidstaten. De humanitaire situatie is zeer zorgwekkend. Het is hoog tijd om de afsluiting van de Strook te beëindigen en een Palestijnse verzoening tot stand te brengen.”

Opmerkelijk is dat de EU niet verklaarde dat Hamas, waarvan de rijke leiders een comfortabel leven leiden in Qatar, Turkije en andere landen, voornamelijk verantwoordelijk is voor de slechte “humanitaire situatie” in de Gazastrook.

In plaats van te werken aan de versterking van de economie nadat Hamas in 2007 met geweld de Gazastrook heeft ingenomen, investeert het sindsdien de miljoenen dollars die het ontvangt in de bouw van tunnels en de productie en smokkel van wapens om Israël aan te vallen. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft Hamas twee jaar geleden een hele reeks nieuwe belastingen op ingevoerde goederen ingesteld, wat bij veel Palestijnen tot zeldzame protesten leidde.

Hamas besteedt 55% van het budget aan de financiering van zijn militaire behoeften, maar het aandeel van het budget voor het herstel van de Gazastrook bedraagt minder dan 5%.

Hamas gebruikt niet alleen een onevenredig groot militair budget, maar gebruikt ook hulpgelden uit Europa en de VS om zijn militaire ondernemingen te financieren.

Terwijl de EU-ambtenaren hun steun betuigden aan het illegale dorp Khan al-Ahmar op de Westelijke Jordaanoever, protesteerden de inwoners van de stad Bet Lahiya, eveneens aan de andere kant van Israël in de Gazastrook, tegen de diefstal van hun land door Hamas. Volgens de bewoners droeg Hamas illegaal grote delen van land dat aan hen, de bewoners, toebehoorde, over aan Hamasgetrouwen zonder het aan iemand te vertellen. In een verklaring van de bewoners staat dat zij vastbesloten zijn de “samenzwering” van Hamas te verijdelen.

Dit is dezelfde Hamas die de EU-delegatie waarschuwde om erop aan te dringen dat Israël de Arabieren die Khan al-Ahmar illegaal bezetten, toestaat het gebied niet te ontruimen. Israël had trouwens zelfs een nieuwe stad gebouwd, niet ver van Khan al-Ahmar, waar deze Arabieren naartoe konden verhuizen en die hen in staat zou stellen “dezelfde levensstructuur te behouden,” maar de Arabieren wilden er niets van weten. “De agressie op Khan al-Ahmar wordt verworpen en [Israël] zal de prijs betalen, vroeg of laat,” zei Hamas-woordvoerder Mohammed Hamadeh.

Wanneer Hamas dreigt dat Israël “de prijs zal betalen”, zegt de door Iran gesteunde groep eigenlijk dat het Joden zal blijven vermoorden omdat het het lef heeft om de wet te handhaven tegen degenen die de wet overtreden door illegaal land in beslag te nemen en huizen te bouwen zonder vergunningen, zoals in Khan al-Ahmar.

De EU-show van solidariteit met de bewoners van Khan al-Ahmar moedigt Hamas niet alleen aan, maar stimuleert de Palestijnen ook om door te gaan met hun illegale pogingen om grondgebied in te nemen waarvan zij in de Oslo-akkoorden hadden afgesproken dat het hun niet toebehoorde, en om terroristische aanvallen op Israël te blijven uitvoeren.

Welk recht heeft een Europese ambtenaar om Israël te vertellen dat het de wet niet mag handhaven tegen illegale krakers? Zou elke Europese ambtenaar het tolereren als bijvoorbeeld een Israëlische regeringsfunctionaris de autoriteiten in Parijs of Madrid zou vertellen dat zij niet het recht hebben om op te treden tegen degenen die in hun steden de wet overtreden?

De Europeanen moedigen de Palestijnen verder aan om de wet te overtreden door illegaal te bouwen in strijd met de Oslo-akkoorden. Onlangs bleek uit een vertrouwelijk document van de EU-missie in Oost-Jeruzalem dat Brussel actief samenwerkt met de Palestijnen om heel gebied C over te nemen door tal van andere illegale feiten op de grond” te bouwen. Door dit te doen heeft de EU zichzelf gediskwalificeerd om de rol van een eerlijke bemiddelaar te spelen in een toekomstig vredesproces tussen de Palestijnen en Israël.

De acties van de EU leggen haar diepe vijandigheid tegenover Israël bloot in Europa’s proxy-oorlog tegen de Joodse staat, evenals haar onverholen vooringenomenheid ten gunste van de Palestijnen.

Door zich druk te maken over Israël en de misdaden van Hamas in de Gazastrook te negeren, bewijst de EU de twee miljoen Palestijnen die daar wonen een enorme slechte dienst. De acties van de EU lijken altijd meer gericht op het haten van Israël dan op het helpen van de Palestijnen.

Als de Europeanen echt om de Palestijnen zouden geven, zouden ze de misdaden van Hamas tegen de inwoners van de Gazastrook aan de kaak stellen. En ze zouden hun cohorten in de Palestijnse Autoriteit aanklagen wegens slecht bestuur, corruptie, verduistering van openbare middelen, en vooral het Palestijnse optreden tegen mensenrechtenactivisten en journalisten, die de EU, de internationale gemeenschap en de zogenaamde mensenrechtengroeperingen proberen te vertellen over de wrede omstandigheden waaronder hun leiders hen blijven dwingen te leven.

Bassam Tawil is een Arabische moslim die in het Midden-Oosten woont.

 

***********************************************

 

By obsessing about Israel and ignoring the crimes of Hamas in the Gaza Strip, the EU is doing a massive disservice to the two million Palestinians living there. The EU’s actions always seem more about hating Israel than helping the Palestinians. Pictured: Head of the European Union’s mission to the West Bank and Gaza Strip Sven Kuhn von Burgsdorff (R) visits the illegally-built Palestinian community of Khan al-Ahmar near Jerusalem, on January 30, 2023. (Photo by Ahmad Gharabli/AFP via Getty Images)

ENGLISH

On January 30, representatives of the European Union and several other countries, including Belgium, Brazil, Denmark, Ireland, Spain and Sweden, visited the Palestinian community of Khan al-Ahmar in the West Bank “to express their concern at the threat of demolition facing the village.”

By: Gatestone Institute – Bassam Tawil

Khan al-Ahmar, home to 38 Palestinian families, was illegally built more than a decade ago as part of the Palestinian Authority’s plan to illegally seize land near Jordan in Area C of the West Bank, which is exclusively controlled by Israel in accordance with the Oslo Accords signed between the Palestinians and the Israeli government.

A few days before the EU officials and diplomats visited the village, the Palestinian terror group Hamas, which rules the Gaza Strip, demolished dozens of houses on the other side of Israel, near Egypt, in the Gaza Strip, as part of a plan to expand a coastal highway. Some of the homeowners expressed outrage over the Hamas demolitions. One of them described the them as a new catastrophe and a death sentence for scores of families. Another Palestinian denounced the demolitions as a “crime” and said they were “carried out by Hamas under the threat of arms.”

The EU officials and other foreign diplomats — who had come to the Middle East to express solidarity with the residents of the illegal village in the West Bank — did even bother to comment at all on the demolition of the homes Hamas had destroyed. Without question, they would have heard of the demolitions from Palestinians living in the Gaza Strip or through the Palestinian media, but the foreign officials chose to ignore the “new catastrophe” and “crime.” Why? Their hatred for Israel permits them to give Hamas a pass for the atrocities they commit against their own people, the Palestinians in the Gaza Strip, but then to accuse the Israelis of defending what is rightfully theirs.

The plight of the families in the Gaza Strip, like other human rights violations committed by Hamas, are being ignored not only by the EU, but the international community as well. Unfortunately for these families, the bulldozers that destroyed their homes belong to Hamas, not Israel.

One can only imagine the uproar in the international community had Israel sent bulldozers to raze dozens of homes in the Gaza Strip. If those homes been demolished by Israel and not by Hamas, the same EU officials who visited Khan al-Ahmar would have rushed to the Gaza Strip to meet with the distraught families.

What is even more painful and humiliating for the Palestinians, is that EU officials who regularly visit the Gaza Strip intentionally ignore the suffering of the Palestinians living under Hamas.

On February 2, fifteen EU Heads of Mission visited the Gaza Strip without saying a single word about any of the victims of Hamas’s crimes and human rights violations.

After the tour, the EU said in a statement:

“Gaza remains a priority for the EU and its Member States. The humanitarian situation is of great concern. It is high time to end the closure of the Strip and achieve Palestinian reconciliation.”

Notably, the EU did not state that it is Hamas, whose wealthy leaders live comfortable lives in Qatar, Turkey and other countries, that is mainly responsible for the bad “humanitarian situation” in the Gaza Strip.

Instead of working to strengthen the economy after it violently seized the Gaza Strip in 2007, Hamas has since been investing the millions of dollars it receives in building tunnels, and manufacturing and smuggling weapons to attack Israel. As if that were not enough, two years ago Hamas imposed a slew of new taxes on imported goods, sparking rare protests by many Palestinians.

Hamas allocates 55% of its budget to fund its military needs, but the share of the budget for restoring the Gaza Strip is less than 5%.

Hamas, in addition to its disproportionately large military budget, also diverts aid money from Europe and the US to fund its military ventures.

As the EU officials were voicing support for the illegal village of Khan al-Ahmar in the West Bank, residents of the town of Bet Lahiya, also on the other side of Israel in the Gaza Strip, were protesting the theft of their lands by Hamas. According to the residents, Hamas was illegally transferring large parts of land that belonged to them, the residents, to Hamas loyalists without telling anyone. A statement issued by the residents said that they are determined to thwart the Hamas “conspiracy.”

This is the same Hamas that warned the EU delegation to insist on Israel permitting the Arabs illegally occupying Khan al-Ahmar not to evacuate it. Israel, by the way, had even built a new town not far away from Khan al-Ahmar, for these Arabs to move to and that would allow them “to maintain the same texture of life,” but the Arabs would have none of it. “The aggression on Khan al-Ahmar is rejected and [Israel] will pay the price, sooner or later,” said Hamas spokesperson Mohammed Hamadeh.

When Hamas threatens that Israel will “pay the price,” the Iranian-backed group is actually saying it will continue to murder Jews for daring to enforce the law against those who violate the law by illegally seizing land and building houses without permits, as in Khan al-Ahmar.

The EU show of solidarity with the residents of Khan al-Ahmar not only emboldens Hamas, it also incentivizes Palestinians to pursue their illegal attempts to seize territory that, in the Oslo Accords, they had agreed did not belong to them, as well as to continue launching terrorist attacks against Israel.

What right does any European official have to tell Israel that it is not permitted to enforce the law against illegal squatters? Would any European official tolerate it if, for example, an Israeli government official told the authorities in Paris or Madrid that they are not entitled to take action against those who break the law in their cities?

The Europeans are further encouraging the Palestinians to violate the law by illegally building in violation of the Oslo Accords. Recently, a confidential document composed by the EU mission in east Jerusalem revealed that Brussels is actively working with the Palestinians to take over all of Area C by building scores of other illegal “facts on the ground.” By doing so, the EU has disqualified itself from playing the role of an honest broker in any future peace process between the Palestinians and Israel.

The actions of the EU expose its deep hostility toward Israel in Europe’s proxy war against the Jewish state, as well as its undisguised bias in favor of the Palestinians.

By obsessing about Israel and ignoring the crimes of Hamas in the Gaza Strip, the EU is doing a massive disservice to the two million Palestinians living there. The EU’s actions always seem more about hating Israel than helping the Palestinians.

If the Europeans truly cared at all about the Palestinians, they would raise the roof about the crimes committed by Hamas against the residents of the Gaza Strip. And they would be calling out their cohorts in the Palestinian Authority for abusive governance, corruption, embezzlement of public funds, and especially the Palestinian crackdown on human rights activists and journalists, who are trying to tell the EU, the international community and the so-called human rights groups about the brutal conditions under which their leaders keep forcing them to live.

Bassam Tawil is a Muslim Arab based in the Middle East.