Nederlands + English

Getuigenis van een Israëlisch burger

Naar aanleiding van het kort geding op 15 december jl. van het Cidi tegen Thierry Baudet, leider van het Forum van Democratie, heeft een aantal overlevenden en nabestaanden van de Holocaust Thierry Baudet als steunbetuiging een getuigenis toegestuurd.

Bron: Viruswaarjeid.nl

Mijn naam is Gal Shalev (41) uit Israël, getrouwd en vader van twee dochters.

Ik heb vernomen dat een van uw politici, Thierry Baudet, ten onrechte door de Joodse gemeenschap wordt bekritiseerd, omdat hij een aantal van de gebeurtenissen die we vandaag de dag wereldwijd meemaken, zou hebben vergeleken met de Holocaust. Helaas is deze kritiek ongegrond en wordt zij duidelijk gebruikt om elk legitiem gesprek met betrekking tot de mandaten die aan de wereldbevolking worden opgedrongen, te censureren. Mandaten die duidelijk in strijd zijn met de Code van Neurenberg en die niet thuishoren in een vrije en democratische samenleving.

Als Jood en als burger van de Israëlische staat, die [zijn burgers met] een van de meest heftige menselijke experimenten (zowel geestelijk als lichamelijk) ter wereld verwondt, getuig ik dat miljoenen Joden in Israël het volledig eens zijn met de vergelijking die Thierry maakt.

Ik moet daar misschien aan toevoegen dat niemand wat vandaag gebeurt, vergelijkt met wat zich in de vroege/midden jaren ’40 afspeelde. Maar het is meer dan vergelijkbaar met de periode die daaraan voorafging, de jaren 1930 – 1937.

In deze jaren was de propaganda in volle gang om de Duitse samenleving te hersenspoelen en tegen minderheidsgroepen op te zetten. Ze gebruikten onheuse wetenschap, onbetrouwbare academici, alsook de reguliere media, om foute agenda’s, waarvan we weten dat ze leidden tot misdaden tegen de menselijkheid, door te drukken.

Stap voor stap ontnam het Naziregime Joden en andere minderheden hun fundamentele mensenrechten, dit onderwijl normaliserend door middel van propaganda en kleine, maar steeds verdergaande stappen richting volledige isolatie.

Hetzelfde gebeurt vandaag de dag. Alleen, in plaats van Joden, zijn het de Ongevaccineerden. Het vaccinatiepaspoort heeft geen epidemiologische legitimiteit, aangezien bewezen is dat gevaccineerden een bron van besmetting zijn. Voor de tweede keer in de geschiedenis zien we dus dat de toepassing van wetenschap wordt gemanipuleerd om schade en misdaden tegen de menselijkheid te veroorzaken door de wereldbevolking een medische tirannie op te dringen, zonder wetenschappelijke rechtvaardiging.

Vandaag worden de niet-gevaccineerden precies zo behandeld als de Joden in de jaren ’30 en hier zijn enkele voorbeelden van wat we in Israël meemaken.

Ongevaccineerden:

worden voortdurend belachelijk gemaakt door de media, politici, beroemdheden en burgers.
worden fundamentele vrijheden ontzegd, zoals recreatieve evenementen, restaurants, grote bijeenkomsten en zelfs medische behandelingen.
worden gedwongen te vaccineren of verliezen anders hun baan. Vele tienduizenden zijn ontslagen.
kunnen hun rijbewijs niet verlengen zonder een Green Pass (QR-code).
kunnen geen familiebijeenkomsten bijwonen.
mogen sommige overheidsgebouwen niet binnengaan.
mogen het postkantoor niet in.

Als een bedrijf niet voldoet aan het naleven van de vaccinatieplicht voor werknemers of klanten, kan het worden gesloten, of beboet tot het failliet gaat.

In feite hebben we een situatie waarbij iemand die, om welke reden dan ook, afziet van een vaccin, maatschappelijk en van overheidswege niet anders wordt behandeld dan de Joden in het Duitsland van de jaren ’30. Letterlijk niet anders!

Vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste rechten die een mens ook maar kan hebben. Vrijheid van meningsuiting betekent dat je het recht hebt om je mening te geven, ook al is die fout. Wat elke regering of medische organisatie zou moeten doen om een zogenaamde ‘gevaarlijke vrije meningsuiting’ te bestrijden, is deze te bevechten met ‘betere’ en meer verlichte vrije meningsuiting, en niet met censuur, smaad, of door iemand valselijk van antisemitisme te beschuldigen.

Thierry is eigenlijk een vertegenwoordiger van het Joodse volk en de Joodse geschiedenis. Ik respecteer hem oprecht en kan alleen maar bidden dat er meer zoals hij tegen de tirannie waarmee we geconfronteerd zijn, zullen opstaan.

Elk jaar hebben de Joden een herdenking, waarbij een gezegde centraal staat: “Vergeet nooit”.

Het lijkt erop dat we in een tijd zijn aangekomen waarin ‘herinneren’ een misdaad aan het worden is.

Dat is onaanvaardbaar!

Ik, Gal Shalev uit Israël, sta pal achter Thierry!

Toelichting redactie IsraelCNN
Het is jammer dat CIDI zich zo opstelt tegen de politiek.  Hun standpunt is eenzijdig. In tegenstelling met de FVD, die waarschuwt voor herhaling van de gebeurtenissen, die plaatsvonden tijdens de dertiger en veertiger jaren, de voorloper van de vreselijke Holocaust van meerdere bevolkingsgroepen.  Er zijn ook andere geluiden. Shoa slachtoffers en nabestaanden verklaren dat de vergelijkingen van de  dertiger en veertiger jaren juist zijn.  Het gaat hier niet om de Holocaust. Het gaat om de voorlopers van deze gebeurtenissen. De FVD is één van de weinige politieke partijen van Nederland, die geen desinformatie verspreidt over de huidige situatie in de wereld en mag niet monddood gemaakt worden. Waarheid moet gezegd kunnen worden, hoe erg het ook is.

 

ENGLISH:

Testimony of an Israeli citizen

As a result of the summary proceedings on 15 December by the Cidi against Thierry Baudet, leader of the Forum for Democracy, a number of Holocaust survivors and relatives have sent Thierry Baudet a testimony in support.

Source : viruswaarheid.nl

My name is Gal Shalev (41) from Israel, married and father of two daughters.

I have learned that one of your politicians, Thierry Baudet, has been unfairly criticized by the Jewish community for allegedly comparing some of the events we are witnessing around the world today to the Holocaust. Unfortunately, this criticism is unfounded and is clearly being used to censor any legitimate conversation regarding the mandates that are being forced upon the world’s population. Mandates that clearly violate the Nuremberg Code and have no place in a free and democratic society.

As a Jew and a citizen of the Israeli state, which injures [its citizens with] one of the most violent human experiments (both mental and physical) in the world, I testify that millions of Jews in Israel fully agree with the comparison Thierry is making.

I should perhaps add that no one compares what is happening today with what took place in the early/mid 1940s. But it is more than comparable to the period that preceded it, the years 1930 – 1937.

During these years, propaganda was in full swing to brainwash German society and turn it against minority groups. They used dishonest science, unreliable academics, as well as the mainstream media, to push through erroneous agendas that we know led to crimes against humanity.

Step by step, the Nazi regime deprived Jews and other minorities of their basic human rights, normalizing this while using propaganda and small, but increasingly progressive steps toward complete isolation.

The same thing is happening today. Only, instead of Jews, it is the Unvaccinated. The vaccination passport has no epidemiological legitimacy, since the vaccinated have been proven to be a source of infection. So for the second time in history we see the application of science being manipulated to cause harm and crimes against humanity by imposing a medical tyranny on the world’s population, without scientific justification.

Today the unvaccinated are treated exactly as the Jews were in the 1930s and here are some examples of what we are experiencing in Israel.

Unvaccinated people:

are constantly ridiculed by the media, politicians, celebrities and citizens.
are denied basic freedoms, such as recreational events, restaurants, large gatherings and even medical treatment.
are forced to vaccinate or else lose their jobs. Many tens of thousands have been laid off.
cannot renew their driver’s license without a Green Pass (QR code).
cannot attend family gatherings.
are not allowed to enter some government buildings.
are not allowed to enter the post office.

If a business fails to comply with the vaccination requirement for employees or customers, it can be shut down, or fined until it goes out of business.

In effect, we have a situation where someone who, for whatever reason, forgoes a vaccine is treated socially and governmentally no differently than the Jews in 1930s Germany. Literally no different!

Freedom of speech is one of the most important rights any human being can have. Freedom of speech means that you have the right to express your opinion, even if it is wrong. What any government or medical organization should do to fight so-called “dangerous free speech” is to fight it with “better” and more enlightened free speech, and not with censorship, libel, or by falsely accusing someone of anti-Semitism.

Thierry is actually a representative of the Jewish people and Jewish history. I sincerely respect him and can only pray that more like him will stand up against the tyranny we face.

Every year the Jews have a commemoration, which centers on a saying, “Never forget.”

It seems that we have arrived at a time when “remembering” is becoming a crime.

This is unacceptable!

I, Gal Shalev from Israel, am right behind Thierry!

Note from editors IsraelCNN
It is unfortunate that CIDI takes such a stance against politics.  Their position is one-sided. In contrast to the FVD, which warns against a repetition of the events, which took place during the thirties and forties, the precursor of the terrible Holocaust of several population groups.  There are other voices as well. Shoa victims and survivors state that the comparisons of the 1930s and 1940s are correct.  This is not about the Holocaust. It is about the precursors to these events. The FVD is one of the few political parties in the Netherlands that does not spread disinformation about the current situation in the world and should not be silenced. Truth should be able to be said, no matter how bad it is.