Opgravingen onder het plein van de Westelijke Muur in de oude stad van Jeruzalem
(Foto: ALL ISRAEL NEWS)

Nederlands + English

JERUZALEM – Als opgravingen meer schatten onder het plein van de Klaagmuur blijven blootleggen, zou het netwerk van tunnels onder de Oude Stad op een dag van daar misschien een verbinding kunnen maken met de Stad van David.

Door: Allisrael News – Nicole Jansezian

Dat zei een gids deze week tijdens een rondleiding voor journalisten om de laatste ontdekkingen en uitbreidingen bij de Western Wall Heritage Foundation te zien. Dagelijkse opgravingen leggen nieuwe lagen van de geschiedenis bloot.

“We verplaatsen aarde om onze wortels te ontdekken. Elke keer ontdekken we een ander tijdperk in de geschiedenis”, zegt Shmuel Rabinowitz, de rabbijn van de Westelijke Muur en Heilige Plaatsen in Israël.

Hoewel Israël tijdens de COVID-19-pandemie bijna twee jaar geen toeristen had, bleven de werkzaamheden op de locatie aan de gang. En de veranderingen daar zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen.

Opgravingen hebben al lang de onderkant van de oorspronkelijke muren van het tempelgebied onthuld, zo’n 17 meter (bijna 56 voet) onder het huidige blootgelegde deel van de Westelijke Muur waar mensen vandaag de dag bidden. Maar doorgaand archeologisch werk heeft het potentieel om een ​​verbinding tot stand te brengen tussen dit deel van de stad buiten het oude tempelgebied en de Stad van David, die in Silwan ligt, buiten de oude stadsmuren.

Opgravingen onder het plein van de Westelijke Muur in de oude stad van Jeruzalem
(Foto: ALL ISRAEL NEWS)

Rabinowitz, die zijn functie al meer dan 25 jaar vervult, was voorzitter tijdens de inhuldiging van de Western Wall Heritage Foundation in november 2021.

“Elke dag is niet zoals gisteren en niet zoals morgen”, zei Rabinowitz over de dynamische aard van zijn werk.

Shmuel Rabinowitz, de rabbijn van de Westelijke Muur en Heilige Plaatsen in Israël
(Foto: ALL ISRAEL NEWS)

De ontdekkingen rond de Westelijke Muur worden samengebracht in een virtual reality-film die bezoekers laat zien hoe de plek eruit zou hebben gezien in de tijd van de Tweede Tempel.

Een andere digitale verbetering is het gebruik van live camera’s die de plek bewaken, zodat mensen vanuit het buitenland verbinding kunnen maken. De organisatie heeft ook een functie toegevoegd waarmee mensen hun gebeden kunnen insturen, die afgedrukt worden en vervolgens met de hand in de spleten van de Westelijke Muur gestopt worden, een veel voorkomende traditie.

GEBEDEN EN POLITIEK

Maar controverse ligt altijd op de loer. Al dit graven vindt plaats in de schaduw van de Tempelberg – de beroemdste en meest controversiële plaats van het land als het gaat om die plakkerige mix van politiek en religie in het Heilige Land.

Bezoeken aan de plek door wetgevers, waaronder de Israëlische minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben Gvir, vormen altijd een opdoemende bedreiging voor de status quo.

De Tempelberg – bij moslims bekend als Haram al Sharif – is de thuisbasis van de Al Aqsa-moskee en de Rotskoepel. Het plein wordt onderhouden onder toezicht van het Koninkrijk Jordanië en het is niet-moslims verboden om daar te bidden.

Rabinowitz benadrukte dat sinds het gebied onder Israëlische heerschappij kwam na de Zesdaagse Oorlog in 1967, het Israëlische deel – de Klaagmuur – openstaat voor iedereen die wil bezoeken en bidden, zolang ze zich houden aan de orthodoxe regels van die plek.

“We doen geen antecedentenonderzoek – iedereen kan hier komen bidden”, zei hij. “We hebben geen monopolie op God. God is voor iedereen. Salomo wijdde de Eerste Tempel in, hij vroeg God om ieders gebeden te horen. Wat hij zei staat in de Bijbel.”

Opgravingen onder het plein van de Westelijke Muur in de oude stad van Jeruzalem
(Foto: ALL ISRAEL NEWS)

Ironisch genoeg is Rabinowitz zelf nog nooit op de Tempelberg geweest, ondanks dat hij in een kantoor werkte met een panoramisch uitzicht op die plek. Zijn redenen om de berg niet te beklimmen hebben niets te maken met zorgen over het verstoren van de status quo.

“Ik ben nog nooit op de Tempelberg geweest – niet dat het me niet interesseert, niet dat ik er niet heen wil. Het doet me echt pijn dat ik niet kan komen”, zei hij zondag tegen verslaggevers tijdens een briefing. “De Tempelberg is van ons, maar zolang we niet de mogelijkheid hebben om ons te reinigen, mogen we de Tempelberg niet beklimmen.”

Terwijl sommige joden regelmatig de Tempelberg beklimmen voor zowel religieuze als politieke doeleinden, verbieden veel ultraorthodoxe stromingen van het judaïsme hun volgelingen om daarheen te gaan uit bezorgdheid over rituele reiniging. Omdat alleen een gereinigde hogepriester het Heilige der Heiligen kan betreden, geloven sommige Joodse leiders dat het het beste is om de Tempelberg helemaal te vermijden, anders loopt men per ongeluk op de plaats waar het altaar heeft gestaan.

Een bord van het opperrabbinaat van Israël waarschuwt Joodse bezoekers voor het betreden van de Tempelberg. Ondanks dat bord neemt het aantal joden dat de plek bezoekt elk jaar gestaag toe. In 2022 bezochten 51.483 Joden de Tempelberg vergeleken met 34.651 in 2021.

 

********************************

Excavations under the Western Wall plaza in Jerusalem’s Old City
(Photo: ALL ISRAEL NEWS)

ENGLISH

JERUSALEM—If excavations continue to uncover more treasures under the Western Wall plaza, the network of tunnels below the Old City just might connect from there to the City of David someday.

By: Allisrael News – Nicole Jansezian

That is what one tour guide said during a tour for journalists to see the latest discoveries and expansions at the Western Wall Heritage Foundation this week. Daily excavations uncover new layers of history.

“We are moving dirt to discover our roots. Every time, we discover another era of history,” said Shmuel Rabinowitz, the rabbi of the Western Wall and Holy Sites in Israel.

Though Israel was devoid of tourists for nearly two years during the COVID-19 pandemic, work at the site was ongoing. And changes there have accelerated in the past few years.

Excavations have long revealed the bottom of the original walls of the temple area some 17 meters (almost 56 feet) below the current exposed portion of the Western Wall where people pray today. But continued archaeological work has the potential to create a connection between this portion of the city outside the ancient temple area to the City of David, which sits in Silwan, outside the Old City walls.

Excavations under the Western Wall plaza in Jerusalem’s Old City
(Photo: ALL ISRAEL NEWS)

Rabinowitz, who has served in his position for more than 25 years, presided over the inauguration of the Western Wall Heritage Foundation in November 2021.

“Every day is not like yesterday, and not like tomorrow,” Rabinowitz said of the dynamic nature of his work.

Shmuel Rabinowitz, the rabbi of the Western Wall and Holy Sites in Israel
(Photo: ALL ISRAEL NEWS)

The discoveries surrounding the Western Wall are pulled together in a virtual reality film that shows visitors what the site would have looked like during the time of the Second Temple.

Another digital enhancement is the use of live cameras that monitor the site so people can connect from abroad. The organization has also added a feature by which people can send in their prayers to be be printed and then hand-slipped into the cracks of the Western Wall, a common tradition.

PRAYERS AND POLITICS

But controversy remains just a stone’s throw away. All of this digging occurs in the shadow of the Temple Mount – the nation’s most famous and controversial site when it comes to that sticky mix of politics and religion in the Holy Land.

Visits to the site by lawmakers, including Israeli National Security Minister Itamar Ben Gvir, are always a looming threat to the status quo.

The Temple Mount – known to Muslims as Haram al Sharif – is home to the Al Aqsa Mosque and the Dome of the Rock. The plaza is maintained under the custodianship of the Kingdom of Jordan and non-Muslims are forbidden from praying there.

Rabinowitz stressed that ever since the area came under Israeli rule after the Six-Day War in 1967, the Israeli portion – the Western Wall – has been open to anyone who wants to visit and pray, as long as they abide by the Orthodox rules of the site.

“We don’t do a background check – everyone can come and pray here,” he said. “We don’t have a monopoly on God. God is for everyone. Solomon dedicated the First Temple, he asked that God would hear everyone’s prayers. What he says is written in the Bible.”

Excavations under the Western Wall plaza in Jerusalem’s Old City
(Photo: ALL ISRAEL NEWS)

Ironically, Rabinowitz himself has never been on the Temple Mount, despite working in an office with a bird’s eye view of the site. And his reasons for not ascending have nothing to do with concerns over upsetting the status quo.

“I have never been on the Temple Mount – not that it doesn’t interest me, not that I don’t want to go. It actually pains me that I can’t visit,” he said in a briefing with reporters on Sunday. “The Temple Mount is ours, but as long as we don’t have the possibility to purify ourselves, we are not allowed to go up to the Temple Mount.”

While some Jews ascend the Temple Mount regularly for both religious and political purposes, many ultra-Orthodox streams of Judaism prohibit their followers from going there out of concern for ritual purity. Because only a high priest who has been purified can enter the Holy of Holies, some Jewish leaders believe it best to avoid the Temple Mount altogether, lest one accidentally walk on the site where the altar may have stood.

A sign from Israel’s Chief Rabbinate warns Jewish visitors against entering the Temple Mount. Despite the signage, the number of Jews who visit the site has risen steadily each year. In 2022, 51,483 Jews visited the Temple Mount compared to 34,651 in 2021.