Israëli’s bij de opening van de eerste 7-Eleven van het land
Israelis at the opening of the country’s first 7-Eleven 

Nederlands+ English

Meer winkels zullen volgen: de populaire wereldwijde franchise bereidt zich voor op de opening van 8 winkels in Tel Aviv dit jaar en 30 winkels in heel Israël tegen 2024.

Door Allisrael News

De bruisende Dizengoff street van Tel Aviv verwelkomde deze week eindelijk zijn eerste filiaal van de populaire Amerikaanse megaketen 7-Eleven, na meer dan 18 maanden sinds AllIsrael News voor het eerst berichtte over de op handen zijnde komst.

Een lange rij gretige klanten stond woensdag in de rij buiten de mini-supermarkt aan de populaire Dizengoff street in Tel Aviv.

Het bedrijf 7-Eleven wil in 2023 8 winkels openen in Tel Aviv, en in 2024 in totaal 30 in de Joodse staat, aldus verschillende media.

De 7-Eleven winkels zullen een verscheidenheid aan buitenlandse merkartikelen aanbieden, naast typisch Israëlische snacks, vooraf bereide afhaalmaaltijden en basisbenodigdheden voor thuis. Op de openingsdag konden Israëlische klanten de kenmerkende “Slurpee-ijsdrank” van 7-Eleven bestellen.

Voor nieuwsgierige lezers: de prijzen in Israël zijn als volgt: Een kleine Slurpee kost 10 shekels ($3,00-€2,70), grote Slurpees zijn 15 shekels ($4,40-€4,06) per stuk, een koffie kost 9 shekels ($2,60-€2,43), een hotdog op een broodje kost 14,90 shekels ($4,30-€4,03), en klanten moeten 7 shekels ($2,00-€1,89) betalen voor een portie soft-serve-ijs of frozen yogurt.

Israëlische klanten van 7-Eleven kunnen zichzelf bedienen en hun artikelen betalen, hetzij bij een selfservice kiosk of aan de toonbank. Daarnaast heeft de megaketen beloofd een mobiele app te lanceren zodat klanten gemakkelijk kunnen scannen en betalen.

TWITTER

De CEO van 7-Eleven in Israël, Avinoam Ben-Mocha, heeft de voordelen van het productmodel van 7-Eleven onder de aandacht gebracht van lokale media: “De zelfbedieningsbalie bespaart de klant tijd. Het stelt de klant in staat om koffie, een hotdog of een ijsje voor zichzelf klaar te maken, precies zoals hij of zij wil, en dat alles binnen een kort tijdsbestek,” en hij voegde eraan toe dat de keten “een belangrijke speler zal worden in de buurtwinkels en kiosken. Het is een oplossing als een minimarkt, pizzeria, café en fastfoodrestaurant onder één dak.”

De nieuwe winkel in Tel Aviv is op zaterdag geopend, de officiële rustdag in de Joodse staat, en kon daarom geen gecertificeerde kosjere vergunning krijgen. Of nieuwe locaties op shabbat open zullen zijn, moet nog worden bekeken. Ben-Mocha zei dat het bedrijf 7-Eleven “rekening zal houden met alles wat er om ons heen gebeurd, en elk geval afzonderlijk.”

“We streven ernaar zo veel mogelijk open te zijn zonder de gevoelens van klanten te kwetsen,” zei de CEO, met een verwijzing naar de Joodse ultraorthodoxe gemeenschap. “Er zullen onvermijdelijk koosjere filialen komen op plaatsen waar dat gepast is,” voegde Ben-Mocha eraan toe.

De kwestie van het houden van koosjer en het houden van de sabbat is niet triviaal in de Joodse natie. Er zijn unieke complexiteiten bij het runnen van een bedrijf dat voedsel verkoopt (vanwege de joods-orthodoxe voedingswetten en -verboden), evenals het houden van de sjabbat (vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang, wanneer er geen vorm van werk is om te worden uitgevoerd, geen elektriciteit gebruikt en meer).

De meerderheid van de leden van de onlangs geïnstalleerde regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn religieuze Joden, van wie sommigen al wetgeving hebben ingediend die oproept tot een striktere naleving van de Shabbat.

Israëls lokale versie van de megaketen werd opgericht door een partnerschap tussen de wereldwijde activiteiten van 7-Eleven en het Israëlische Electra Consumer Products.

Electra CEO Zvika Shwimmer zei dat de 7-Eleven franchise de concurrentie in de sector zal versterken en een belangrijke speler zal worden in de Joodse staat.

“De consument die voor 7-Eleven kiest, krijgt een internationale consumentenervaring en een meerwaarde die hij onmiddellijk in zijn portemonnee zal voelen,” zei hij.

7-Eleven heeft nu 77.000 winkels in 19 landen. Israël is na de Verenigde Arabische Emiraten de tweede natie in het Midden-Oosten die de megaketen verwelkomt.

“De komst van 7-Eleven naar Israël brengt Israëlische klanten een one-stop-shop oplossing, met vers voedsel van hoge kwaliteit en een antwoord op gemaksbehoeften, allemaal in een nieuw winkelformat op de Israëlische markt. We zijn verheugd dat we burgers en toeristen een winkelervaring van wereldklasse kunnen bieden,” voegde Ken Wakabayashi, wereldwijd CEO van 7-Eleven, toe.

 

****************************************


ENGLISH

More stores to follow, with the popular global franchise preparing to open 8 stores in Tel Aviv this year, 30 stores throughout Israel by 2024

By: Allisrael News

Tel Aviv’s bustling Dizengoff street finally welcomed its first branch of the popular U.S. megachain 7-Eleven this week, after more than 18 months since Allisrael News first reported on its pending arrival.

A long line of eager patrons were lined up outside outside mini-market on Tel Aviv’s popular Dizengoff street on Wednesday.

The 7-Eleven company plans to open 8 stores throughout Tel Aviv in 2023, and by 2024 to have opened a total of 30 across the Jewish state, according to several media reports.

The 7-Eleven stores will offer a variety of foreign brand items, in addition to typical Israeli snacks, pre-prepared takeaway meals and basic home supplies. On opening day, Israel customers were able to order 7-Eleven’s signature Slurpee ice drink.

For curious readers, the prices in Israel are as follows: A small Slurpee will cost 10  shekels ($3.00), large Slurpees are 15 shekels ($4.40) a pop, a coffee will go for 9 shekels ($2.60), a hotdog on a bun will cost 14.90 shekels ($4.30), and customers will be charged 7 shekels ($2.00) to enjoy a serving soft-serve ice cream or frozen yogurt.

Israel’s 7-Eleven customers can serve themselves and pay for their items, either at a self-service kiosk or at the counter. In addition, the megachain has promised to launch a mobile app so customers can conveniently scan and pay.

TWITTER

The CEO of 7-Eleven in Israel, Avinoam Ben-Mocha, touted the benefits of 7-Eleven’s model to local media outlets: “The self-service desk saves the customer time. It allows the customer to prepare themselves coffee, a hot dog, or ice cream just as they like, and all within a short period of time,” adding that the chain “will be a significant player in convenience stores and kiosks. It’s a solution like a mini market, pizzeria, cafe and fast food restaurant under one roof.”

The new Tel Aviv store will operate on Saturday, the official day of rest in the Jewish state, and therefore was not able to obtain a certified kosher license. Whether new locations will be open on Shabbat is yet to be determined. Ben-Mocha said that the 7-Eleven company “will take into account everything that is around us, and every case individually.”

“We aim to open as much as possible without harming customers’ feelings,” the CEO said, making a reference to the Jewish ultra-Orthodox community. “There will inevitably be kosher branches in places where appropriate,” Ben-Mocha added.

The issue of keeping kosher and observing the Sabbath is not trivial in the Jewish nation. There are unique complexities to operating a business which sells food items (due to the Jewish Orthodox dietary laws and prohibitions), as well as keeping the Shabbat (Friday sundown until Saturday sundown, when no form of work is to be performed, no electricity used and more).

The majority of members in Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s recently-installed government are religious Jews, some of whom have already presented legislation calling for a stricter observance of Shabbat.

Israel’s local version of the megachain was established by a partnership between 7-Eleven’s global operations and Israel’s Electra Consumer Products.

Electra CEO Zvika Shwimmer said the 7-Eleven franchise will bolster competition in the sector and become a significant player in Jewish state.

“The consumer who chooses 7-Eleven will have an international consumer experience and will receive a value that he will immediately feel in his pocket,” he said.

7-Eleven now operates 77,000 stores in 19 countries. Israel is the second nation in the Middle East to welcome the megachain after the United Arab Emirates.

“7-Eleven’s entry into Israel brings Israeli customers a one-stop-shop solution, with fresh, high-quality food and a response to convenience store needs, all in a new retail format in the Israeli market. We are excited to provide citizens and tourists with a world-class shopping experience,” added 7-Eleven’s worldwide CEO Ken Wakabayashi.