Nederlands + English

Op het allereerste “Kosherpalooza” – een kosher voedselfestival gericht op consumenten – wisten slimme deelnemers het beste een strategie uit te stippelen: Eerst alles proeven aan de “zuivel” zijde van het congrescentrum (lattes, ijs, kazen, pasta, verse geiten- en schapenmelk), en dan oversteken naar de “vlees” zijde, waar steak tartare, charcuterie, vleeswaren, kippensoepen en knapperige steak taco’s wachtten.

Door: JTA – Jackie Hajdenberg

Degenen die deze strategie gebruikten, hoefden niet te wachten tussen de zuivel- en vleesgerechten, zoals de Joodse wet voorschrijft. Dit zorgde voor maximaal plezier en efficiëntie tijdens het hele evenement, dat woensdag werd gehouden in het Meadowlands Expo Center in Secaucus, New Jersey.

Kosherpalooza werd voor het eerst aangekondigd in maart, slechts enkele weken voordat Kosherfest, de kosher vakbeurs, aankondigde dat het zijn 33-jarige bestaan beëindigde. De organisatoren van Kosherfest zeiden dat ze de vakbeurs stopzetten vanwege veranderingen in de industrie – nu koshere voeding mainstream wordt, is het steeds waarschijnlijker dat supermarktkopers kosher producten kopen op algemene vakbeurzen – en ook vanwege een verschuiving in het aantal bezoekers: Terwijl het aantal professionals op Kosherfest was afgenomen, was er een toenemende belangstelling van individuen en opiniemakers op de sociale media.

Kosherpalooza daarentegen, gehouden op dezelfde locatie als Kosherfest, verwelkomde deze individuen – 3.800 van hen gedurende de dag, zowel “invloedrijk” als niet. Deelnemers, die $150 per kaartje betaalden, werden getrakteerd op een dag vol kosher kookdemonstraties, wijnproeverijen en voedselmonsters van 125 verkopers.

Een assortiment van kleurrijke pareve desserts (pareve: wat geen zuivel of vlees is of bevat) met smaken als bessen, pistache, mango en chocolade. (Jackie Hajdenberg)

“We wilden dat deze beurs zou gaan over mensen die een positieve kosjere ervaring hebben, om te komen en plezier te hebben, rond te lopen en voedsel te proeven, te genieten van geweldig entertainment rond voedsel en te genieten – en dat is precies wat we hebben gedaan,” zei Shlomo Klein, chief operating officer van Fleishigs Magazine, dat het evenement mede organiseerde. “De hele dag hing er een energieke sfeer en iedereen had het naar zijn zin: consumenten, verkopers en iedereen daartussenin.”

Onder de aanwezigen was een moeder en dochter, die hun naam niet wilden geven, die zeiden dat ze Kosherpalooza leerden kennen via een Instagram-advertentie. “Ik dacht dat het leuk zou zijn!” zei de dochter, die in de 20 leek te zijn. “Ik dacht dat het een beetje overdreven zou zijn – en dat is het ook.”

“Ze houdt van eten,” legde haar moeder uit, terwijl ze een telefoontje aannam.

Op woensdagochtend begonnen sommige klanten hun dag met glutenvrij kosher gebak van Twisty, terwijl anderen genoten van fruitmonsters uit een levendige vitrine van Fruit by Pesha, waar zowel roze als gele watermeloen verkrijgbaar was. Proevers meldden dat de gedroogde roze ananas “zeker anders smaakt”.

Een Kosherpalooza-gast graaft in de fruitvitrine bij Fruit by Pesha. (Jackie Hajdenberg)

Te midden van de menigte van liefhebbers van kosher eten, circuleerde een schare Joodse social media influencers, waaronder podcaster Nachi Gordon, TikToker Miriam Ezagui en TikToker Sarah Haskell. Ondertussen jureerden kosher voedsel bloggers Melinda Strauss en Chanie Apfelbaum kookwedstrijden.

Apfelbaum, die eerder Kosherfest had bezocht en had gemerkt dat het de afgelopen jaren was afgenomen, zei dat dit evenement veel meer influencer-vriendelijk was. “Het is leuk om mensen tegen te komen,” vertelde ze JTA terwijl ze haar kraam runde, waar ze haar kookboeken verkocht. “Je kunt niet meer dan een paar stappen zetten zonder mensen tegen te komen die je kent.”

De toenemende waarde van sociale media in de kosher voedselwereld was een vast thema gedurende de dag. Tijdens een panel over de staat van de kosher restaurantindustrie met Dani Klein van de blog YeahThatsKosher, Elan Kornblum van het tijdschrift Great Kosher Restaurants en de bijbehorende Facebook-groep, chef-kok Mike Gershkovich van Mike’s Bistro en Steven Traub van Wall Street Grill, schreef Klein de opkomst van sociale media onder oplettende Joden toe aan de verfraaiing van kosher eten.

“De visuele eetervaring werd mooier,” zei hij. “Dat is wat deze sociale mediaplatforms ons laten doen.”

Rochie Pinson, een expert op het gebied van challah bakken, demonstreert challah vlechttechnieken. (Jackie Hajdenberg)

Dat was vooral het geval aan de vleeskant van de ruimte, waar meer formele cateringgerechten werden aangeboden. Er waren kleurrijke pareve-entremets in de vorm van roze hartjes die bijna te mooi waren om op te eten, Instagram-ready miniatuur steak tartares geserveerd in krokante tapioca schelpen en vakkundig samengestelde kosher vleeswarenplanken.

Terug aan de zuivelkant was er een bescheiden tentoonstelling die de gasten verraste: Meant to Be Natural Food, met een verscheidenheid aan kazen, chocolade- en aardbeienijs en verse geiten- en schapenmelk. Deze lekkernijen werden geserveerd door de melkveehouders zelf – een Amish familie die bekend staat als de Millers. Helaas hadden ze het te druk om met een verslaggever te praten.

Amish kinderen werkten bij de Meant to Be kraam, waar ze chocolade- en aardbeienijs serveerden. (Jackie Hajdenberg)

Het evenement had ook verschillende kraampjes met speciale producten, zoals glutenvrij, zuivelvrij en eivrij voedsel, maar ook vitamines, supplementen en gezondheidsvoeding. Eén bepaald ingrediënt was te vinden in verschillende voedingsproducten: CBD, of cannabidiol, wat een actief ingrediënt is in cannabis maar gebruikers niet high maakt.

“Er is een nationale vraag naar het product, in het algemeen,” zei hennepteler Yisroel Shenkman, wiens planten worden gebruikt om Loosiez producten te maken, die een verscheidenheid aan cannabis-gerelateerde eetwaren verkoopt die koosjer zijn gecertificeerd door de Orthodoxe Unie. “We zijn een cannabisbedrijf dat toevallig koosjer is geworden.”

Chaviva Nockenofsky van PcPops, een bedrijf in Lakewood dat pindakaas kauwt, maakt ook speciale CBD pindakaas cups, naast gewone pindakaas en chocolade producten. Ze zei dat ze nog nooit op Kosherfest was geweest, maar ze werd door de organisatoren gevraagd om naar Kosherpalooza te komen.

Het was een dag vol heerlijk eten, maar er was één probleem: er was gewoon niet genoeg water beschikbaar om de snackers gehydrateerd te houden. Dit gevoel werd perfect verwoord door een vrouw die, toen ze een tafel met drinken vond, uitriep: “Ik ben nog nooit zo blij geweest om seltzer (water) te zien.”

******************************************

ENGLISH

 

A drone shot of the “dairy side” of the consumer-oriented Kosherpalooza festival on June 28, 2023. (Shmily Treger)

At the first-ever “Kosherpalooza” — a kosher food festival geared toward consumers  — savvy attendees knew best to strategize: First, sample everything on the “dairy” side of the convention center (lattes, ice cream, cheeses, pasta, fresh goat and sheep’s milk), and then cross over to the “meat” side, where steak tartare, charcuterie, deli meats, chicken soups and crispy steak tacos awaited.

By: JTA – Jackie Hajdenberg

Those who employed this strategy didn’t have to wait between the dairy and meat courses, as dictated by Jewish law, therefore maximizing enjoyment and efficiency at the all-day event, which was held Wednesday at the Meadowlands Expo Center in Secaucus, New Jersey.

Kosherpalooza was first announced in March, just weeks before the kosher trade show, Kosherfest, announced that it was ending its 33-year run. Kosherfest organizers said they shuttered the trade show due to changes in the industry — as kosher food goes mainstream, supermarket buyers became increasingly likely to buy kosher products at general trade shows — as well as a shift in attendance: While the ranks of professionals had dwindled at Kosherfest, there was increasing interest from individuals and social media influencers.

Kosherpalooza, by contrast, held in the same location as Kosherfest, welcomed these individuals — 3,800 of them throughout the day, both “influential” and not. Attendees, who paid $150 per ticket, were treated to a day of kosher cooking demonstrations, wine tastings and food samples from 125 vendors.


An assortment of colorful pareve desserts include flavors like berry, pistachio, mango, and chocolate. (Jackie Hajdenberg)

“We wanted this site to be about people having a positive kosher experience, to come and have fun, walk around taste foods, enjoy great entertainment around food and enjoy — and we did just that,” said Shlomo Klein, chief operating officer of Fleishigs Magazine, which co-organized the event. “The vibe was electric all day and everyone just had a great time: consumers, vendors and everyone in between.”

Among the attendees were a mother and daughter duo, who declined to give their names, who said they learned about Kosherpalooza from an Instagram ad. “I thought it would be fun!” said the daughter, who appeared to be in her 20s. “I thought it would be a little over the top — and it is a little over the top.”

“She loves food,” her mother explained, while taking a phone call.

On Wednesday morning, some patrons began their day with gluten-free kosher pastries from Twisty, while others snacked on fruit samples from a vibrant display at Fruit by Pesha, where both pink and yellow watermelon were available. Tasters reported that the dried pink pineapple “definitely tastes different.”


A Kosherpalooza guest digs into the fruit display at Fruit by Pesha. (Jackie Hajdenberg)

Amid the crowds of kosher food enthusiasts, a bevy of Jewish social media influencers circulated, including podcaster Nachi Gordon, TikToker Miriam Ezagui and TikToker Sarah Haskell. Meanwhile, kosher food bloggers Melinda Strauss and Chanie Apfelbaum  judged cooking competitions.

Apfelbaum, who had previously attended Kosherfest and had noticed its decline in recent years, said this event was much more influencer-friendly. “It’s nice to run into people,” she told JTA while running her stall, where she was selling her cookbooks. “You can’t go more than a few steps without seeing people you know.”

The increasing value of social media in the kosher food world was a steady theme throughout the day. At a panel on the state of the kosher restaurant industry with Dani Klein from the blog YeahThatsKosher, Elan Kornblum from the magazine Great Kosher Restaurants and its accompanying Facebook group, Chef Mike Gershkovich of Mike’s Bistro and Steven Traub from Wall Street Grill, Klein attributed the rise of social media among observant Jews to the beautification of kosher food.

“The visual dining experience got prettier,” he said. “That’s what these social media platforms allow us to do.”


Rochie Pinson, a challah baking expert, demonstrates challah braiding techniques. (Jackie Hajdenberg)

That was especially on the meat side of the space, where more formal catering-style food was on offer. There were colorful pareve entremets in the shape of pink hearts that were almost too beautiful to eat, Instagram-ready miniature steak tartares served in crispy tapioca shells and expertly assembled kosher charcuterie boards.

Back on the dairy side, one unassuming exhibit that caught guests by surprise was Meant to Be Natural Food, which offered a variety of cheeses, chocolate and strawberry ice cream, as well as fresh goat and sheep’s milk. These treats were served by the dairy farmers themselves — an Amish family known as the Millers. Sadly, they were too busy to talk to a reporter.

 


Amish children worked at the Meant to Be stall, serving chocolate and strawberry ice cream. (Jackie Hajdenberg)

The event also had several stalls with specialty products, like gluten-free, dairy-free and egg-free foods, as well as vitamins, supplements and health foods. One particular ingredient was found in several food products: CBD, or cannabidiol, which is an active ingredient in cannabis but doesn’t get users high.

“There’s a national want for the product, in general,” said hemp grower Yisroel Shenkman, whose plants are used to make Loosiez products, which sells a variety of cannabis-related edibles that are certified kosher by the Orthodox Union. “We’re a cannabis company that just happened to have gotten kosher.”

Chaviva Nockenofsky of PcPops, a Lakewood-based peanut butter chew company, also makes specialty CBD peanut butter cups, in addition to regular peanut butter and chocolate products. She said she had never been to Kosherfest, but she was asked by the organizers to come to Kosherpalooza.

It was a day filled with delicious food, but one quibble was that there was simply not enough water available to keep snackers hydrated. This sentiment was perfectly encapsulated by one woman, who, upon finding a table with beverages, exclaimed: “I’ve never been so happy to see seltzer in my life.”