Israëlische politieagenten en medici zijn te zien op de plaats van een terroristische schietaanval in Bnei Brak, op 29 maart 2022. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Nederlands + English

Israël in het midden van nieuwe golf van terreur – Bennett – PA’s Mahmoud Abbas veroordeelt aanval in uitzonderlijke verklaring


Door Jerusalem Post – Eliav Breuer

Vijf mensen werden in een schietpartij in de haredi (ultra-orthodoxe) stad Bnei Brak dinsdagavond om het leven gebracht door een Palestijnse terrorist.

De schietpartij werd voor het eerst gemeld rond 20:00 uur in de HaShnaim Straat waar een persoon levenloos werd aangetroffen in een auto en twee andere mensen werden doodgeschoten op een nabijgelegen stoep. Een video die later circuleerde op sociale media toonde de aanvaller, schreeuwend in het Arabisch, terwijl hij omstanders neerschoot met een vuurwapen.

Een andere Israëliër werd dood aangetroffen in de Herzlstraat, haaks op de HaShnaimstraat. Yaakov Shalom, een inwoner van Bnei Brak en vader van vijf, en een ander slachtoffer rabbi Avishai Yehezkeli, een yeshiva leraar en vader van twee. Beiden werden geïdentificeerd als twee van de vijf mensen die bij de aanval werden gedood. Victor Sorokopot, 38, en Dimitri Mitrik, 23, twee arbeiders uit Oekraïne, werden ook geïdentificeerd als slachtoffers van de aanval.

De schutter werd later doodgeschoten door een politieagent die op een motorfiets ter plaatse kwam. Deze agent, de 32-jarige Arabische Christen Amir Khouri, werd in kritieke toestand overgebracht naar het Rabin Medical Center-Beilinson Campus en overleed kort daarna aan zijn verwondingen, waardoor hij het vijfde slachtoffer werd.

De schutter werd geïdentificeerd als Dia Hamarsha, 27, uit het dorp Ya’bad in de noordelijke Westelijke Jordaanoever nabij Jenin. Hij zat in 2015 zes maanden vast voor handel in illegale vuurwapens en had banden met een terroristische groepering, en werkte illegaal op een bouwplaats in Bnei Brak.

Een andere persoon werd ter plaatse gearresteerd en onderzocht op verdenking van het helpen van de schutter, en een derde persoon werd later op dinsdagavond gearresteerd verder naar het oosten op Jabotinsky Street.

Premier Naftali Bennett had een ontmoeting met minister van Defensie Benny Gantz, minister van Openbare Veiligheid Omer Bar Lev, IDF-stafchef Lt.-Gen. Aviv Kohavi, het hoofd van de Israëlische politie Kobi Shabtai en het hoofd van de Shin Bet, Ronen Bar, om de terreuractie te bespreken en te beslissen over de reactie van Israël.

Intussen werd de Israëlische politie voor het eerst sinds de operatie Guardian of the Walls in mei 2021 op het hoogste alarmniveau gezet. Shabtai besloot dat de politie zich zal concentreren op zichtbare openbare veiligheid en meer agenten op straat en in drukke gebieden zal zetten. De IDF kondigde ook aan versterkingen naar de Westelijke Jordaanoever te sturen.

Omstanders verstoorden herhaaldelijk verslaggevers met met scanderen van “Dood aan de Arabieren” en oproepen tegen Bennett en Bar Lev. Een menigte probeerde een auto omver te rijden waarvan zij vermoedden dat die van de terrorist was.

Israëlische veiligheidstroepen voerden woensdagochtend vroeg in de hele Westelijke Jordaanoever een wijdverspreide arrestatiecampagne in het vluchtelingenkamp Balata in Nabloes, Bethlehem, Kedum, Ramallah, Marda, Ya’bad, en dorpen ten zuiden van Bethlehem.

Dinsdagmiddag veroordeelde de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, in een uitzonderlijke verklaring de terreuraanslag, meldden Israëlische media.

“Het doden van Israëlische en Palestijnse burgers zal alleen maar leiden tot een verslechtering van de situatie in de aanloop naar de Ramadan,” zei het PA-hoofd. “We proberen enige stabiliteit te verkrijgen.”

Abbas waarschuwde echter ook, tegen het gebruik van de aanslag als rechtvaardiging voor kolonistengeweld tegen Palestijnen. “Deze cirkel van geweld laat zien dat echte, duurzame vrede de enige oplossing is om de veiligheid en stabiliteit voor onze volkeren te handhaven.”

Op woensdag veroordeelde de Turkse ambassade in Tel Aviv de dodelijke terreuraanslag op, tweettend “We zijn bedroefd dat ten minste 5 mensen het leven hebben verloren bij de terreuraanslag die op de avond van 29 maart in Bnei Brak is uitgevoerd. Wij veroordelen deze terroristische aanslag.”

De ambassade uitte haar bezorgdheid dat de aanslagen “de regio weer in een conflict zouden kunnen slepen in de aanloop naar de komende maand Ramadan en de Pesachvakantie.”

“Wij betuigen onze deelneming aan de families van degenen die in Bnei Brak het leven lieten, alsmede aan de regering en het volk van Israël, en wensen de gewonden een spoedig herstel toe”, voegde de ambassade eraan toe.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft een verklaring afgelegd waarin hij de terreuraanslag in Bnei Brak veroordeelt.

“Wij veroordelen met klem de afschuwelijke terreuraanslag vandaag in Bnei Brak, de derde terreuraanslag in Israël in een week tijd,” twitterde hij. “We betuigen onze deelneming aan de families van de slachtoffers van deze tragische aanslagen. Moge hun herinnering een zegen zijn.”

Ook de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan veroordeelde de aanslag. “We zijn ontzet door de terroristische aanslag van vanavond in de buurt van Tel Aviv en staan achter onze Israëlische bondgenoten tegenover een dergelijke barbaarsheid,” twitterde hij. “Dit is de derde aanval in elf dagen. We hebben alle relevante steun aangeboden aan premier Bennett en zijn regering,” voegde hij eraan toe.

Hij zei verder dat de Verenigde Staten onwrikbaar zijn in hun betrokkenheid bij partners die het terrorisme in hun straten bestrijden. “Onze harten gaan uit naar de families van de slachtoffers en we wensen de gewonden een spoedig herstel toe,” schreef Sullivan.

Hamas prees de aanslag in een verklaring op haar website.

“Reageren op de misdaden en het terrorisme van de bezetting is een legitiem recht voor al onze mensen totdat de bezetting uit ons land is verwijderd,” zei het.

“De Islamitische Verzetsbeweging (Hamas) zegent de heldhaftige operatie tegen de zionistische bezettingssoldaten in het zogenaamde ‘Tel Aviv’ gebied, die leidde tot het doden en verwonden van een aantal zionistische bezetters, en benadrukt dat alle heldhaftige operaties uitgevoerd door ons Palestijnse volk, in elke centimeter van ons bezette land, geschiedt in de context van de natuurlijke en legitieme reactie op het terrorisme van de bezetting en haar escalerende misdaden tegen ons land, ons volk en onze heiligheden.”

“We hebben de bezetters herhaaldelijk gewaarschuwd voor de gevolgen van het escaleren van hun schendingen en misdaden, en ons Palestijnse volk niet passief zal blijven tegenover hen, en hun terrorisme met alle middelen zal confronteren, en het Palestijnse volk zal hun heiligdom, in de verste uithoek en in het hele bezette land beschermen, en men zal het verdedigen met veelomvattend verzet, dat de bezetters zal blijven afschrikken, en hun agressie zal blijven beteugelen, tot het vertrek uit ons land,” zei Hamas.

De schietpartij in Bnai Brak was de laatste aanval in een nieuwe golf van terrorisme, gekenmerkt door het neersteken van vier Israëli’s in Beersheba vorige week en het doodschieten van twee grenspolitieagenten in Hadera op zondagnacht.

De spanningen zijn opgelopen met het oog op de komende maand Ramadan en de jaarlijkse Dag van het Land, die elk jaar op 30 maart wordt gevierd sinds op 30 maart 1976 zes Arabisch-Israëliërs werden gedood tijdens protesten in Galilea tegen de geplande onteigening van land.

 

 

ENGLISH

Israeli police officers and medics are seen at the scene of a terrorist shooting attack in Bnei Brak, on March 29, 2022. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Israel in the midst of new wave of terror – Bennett • PA’s Mahmoud Abbas condemns attack in rare statement


By Jerusalem Post – Eliav Breuer

Five people were killed by a Palestinian terrorist in a shooting attack in the haredi (ultra-Orthodox) city of Bnei Brak on Tuesday night.

The shooting was first reported around 8:00 p.m. on HaShnaim Street. One person was found lifeless in a car and two other people were shot dead on a nearby sidewalk. A video later circulating on social media showed the attacker yelling in Arabic, shooting bystanders with an assault rifle on a residential street.

Another Israeli was found dead on Herzl street, perpendicular to HaShnaim Street. Yaakov Shalom, a Bnei Brak resident and father of five, and rabbi Avishai Yehezkeli, a yeshiva teacher and father of two, were identified as two of the five people killed in the attack. Victor Sorokopot, 38, and Dimitri Mitrik, 23, two workers from Ukraine, were also identified as victims of the attack.

The shooter was later shot dead by a police officer who arrived at the scene on a motorcycle. The officer, 32-year-old Arab Christian Amir Khouri, was evacuated to Rabin Medical Center-Beilinson Campus in critical condition and died from his wounds soon after, making him the fifth victim.

The shooter was identified as Dia Hamarsha, 27, from the village of Ya’bad in the northern West Bank near Jenin. He was jailed for six months in 2015 for dealing in illegal firearms and affiliation with a terrorist group, and had worked illegally at a Bnei Brak construction site.

Another person was arrested at the scene and investigated on suspicion of assisting the shooter, and a third person was arrested later on Tuesday night further east on Jabotinsky Street.

Prime Minister Naftali Bennett met with Defense Minister Benny Gantz, Public Security Minister Omer Bar Lev, IDF Chief of Staff Lt.-Gen. Aviv Kohavi, Israel Police chief Kobi Shabtai and Shin Bet head Ronen Bar to discuss the attack and rule on Israel’s response.

In the meantime, Israel Police was put on its highest alert level for the first time since Operation Guardian of the Walls in May 2021. Shabtai decided that the police will focus on visible public security and will put more officers on the streets and in crowded areas. The IDF also announced that it was also sending reinforcements to the West Bank.

Bystanders repeatedly disrupted reporters on air with chants of “Death to the Arabs” and calls against Bennett and Bar Lev. A crowd attempted to overturn a car they suspected of belonging to the terrorist.

Israeli security forces conducted a widespread arrest campaign throughout the West Bank early Wednesday morning in the Balata refugee camp in Nablus, Bethlehem, Kedum, Ramallah, Marda, Ya’bad, and villages south of Bethlehem.

In a rare statement, Palestinian Authority president Mahmoud Abbas condemned the terrorist attack late on Tuesday, Israeli media reported.

“The killing of Israeli and Palestinian civilians will only lead to a deterioration of the situation ahead of Ramadan,” the PA head said. “We are trying to obtain some stability.”

Abbas also warned, however, against using the attack as justification for settler violence against Palestinians. “This circle of violence shows true, lasting peace is the only solution to maintaining the security and stability for our peoples.”

The Turkish Embassy in Tel Aviv condemned the deadly terror attack on Wednesday, tweeting “We are saddened that at least 5 people lost their lives in the terrorist attack carried out on the evening of 29 March in Bnei Brak. We condemn this terrorist attack.”

The embassy expressed concerns that the attacks could “drag the region back into conflict ahead of the upcoming month of Ramadan and Passover Holiday.”

“We extend our condolences to the families of those who lost their lives in Bnei Brak, as well as to the Government and the people of Israel, and wish a speedy recovery to the injured,” added the embassy.

US Secretary of State Antony Blinken also issued a statement condemning the terror attack in Bnei Brak.

“We strongly condemn the horrific terrorist attack today in Bnei Brak, the third terrorist attack in Israel in a week,” he tweeted. “We send our condolences to the families of the victims of these tragic attacks. May their memories be a blessing.”

US National Security Advisor Jake Sullivan condemned the attack as well. “We are appalled by the terrorist attack tonight near Tel Aviv and stand with our Israeli allies in the face of such barbarism,” he tweeted. “This is the third such attack in eleven days. We have offered all relevant support to Prime Minister Bennett and his government,” he added.

He went on to say that the United States is unwavering in its commitment to partners confronting terrorism in their streets. “Our hearts go out to the families of the victims and we wish a speedy recovery to the wounded,” Sullivan wrote.

Hamas praised the attack in a statement on its website.

“Responding to the crimes and terrorism of the occupation is a legitimate right for all our people until the occupation is removed from our land,” it said.

“The Islamic Resistance Movement (Hamas) blesses the heroic operation against the Zionist occupation soldiers in the so-called ‘Tel Aviv’ area, which led to the killing and wounding of a number of Zionist occupiers, and stresses that all the heroic operations carried out by our Palestinian people, in every inch of our occupied land, comes in the context of the natural and legitimate response to the terrorism of the occupation and its escalating crimes against our land, our people and our sanctities.”

“We have repeatedly warned the occupation of the consequences of escalating its violations and crimes, as our Palestinian people will not remain passive in front of it, and will confront its terrorism by all means, and they will protect their sanctuary, the farthest corner and the entire occupied lands, and he will defend it with comprehensive resistance, which will continue to deter the occupation, and to restrain its aggression, until its departure from our land,” Hamas said.

The shooting in Bnai Brak was the latest attack in a new wave of terrorism, marked by the stabbing of four Israelis in Beersheba last week and the shooting of two Border Police officers in Hadera on Sunday night.

Tensions have risen in anticipation of the upcoming month of Ramadan and the annual Land Day, marked on March 30 every year since six Arab-Israelis were killed in Galilee protests against the planned expropriation of land on March 30, 1976.