Granuloma inguinale (Donovanosis)

Nederlands + English

Vleesetende SOA verspreidt zich in Engeland en lijkt op ziekte genoemd in Zacharia’. En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. Zacharia 14:12 (HSV)

Bron: Israel365 MNews – Adam Eliyahu Berkowitz

Een zeldzame seksueel overdraagbare aandoening komt langzaam maar zeker steeds vaker voor in het Verenigd Koninkrijk.

Dr. Shree Datta van de MyHealthCare Clinic, zei dat “cijfers suggereren dat Donovanosis … steeds vaker voorkomt aan deze kusten.”

Granuloma Inguinale, ook bekend als Donovanosis, is een seksueel overdraagbare bacteriële infectie die zweren op de genitaliën veroorzaakt. Als de zweren niet worden behandeld, kunnen ze blijven groeien en na verloop van tijd grotere delen van de huid beschadigen of vernietigen. De ziekte is betrekkelijk zeldzaam in ontwikkelde landen, maar komt vaker voor in tropische en subtropische klimaten zoals India, Zuid-Afrika, Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika. Hoewel er in het Verenigd Koninkrijk elk jaar slechts 20 of 30 gevallen zijn, lijkt de ziekte aan te slaan.

De ziekte wordt meestal overgedragen door onbeschermde seks, maar kan zich soms ook verspreiden door niet-seksueel huid-op-huid contact.

“Naast de vreselijke symptomen is het belangrijk dat mensen zich ervan bewust zijn dat het een bekende risicofactor is voor de overdracht van HIV,” voegde Dr. Datta eraan toe.

“Cijfers suggereren dat donovanosis – waarvan eerder werd gedacht dat het beperkt was tot plaatsen als India, Brazilië en Nieuw-Guinea – steeds vaker voorkomt op deze kusten,” vertelde Dr. Datta aan Birmingham Live.

Birmingham Live berichtte verder: “Donovanosis eet niet echt je vlees, maar heeft de bijnaam ‘vleesetend’ gekregen vanwege het bloederige uiterlijk op de huid.”

Uit gegevens van Public Health England blijkt dat Londen het hoogste aantal gevallen van Donovanosis heeft, maar het is nog verre van een epidemie. Er waren 19 gevallen in 2016, 26 in 2017, 21 in 2018, en 30 in 2019, Vorig jaar werden er 18 gevallen gemeld, maar de daling werd toegeschreven aan coronavirus lockdowns.

Rabbi Rami Levy, een einde-der-tijden docent uit Jeruzalem, merkte op dat de technische beschrijving van de ziekte sterk lijkt op de plaag die Zacharia beschrijft.

En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. Zacharia 14:12 (HSV) 

“De profeet beschreef een ziekte die de oorlog van Gog en Magog zou vergezellen,” vertelde Rabbi Levy aan Israel365 News. “De huidige uitbraak is uitzonderlijk en lijkt te voldoen aan de beschrijving van de profeet, maar het is lang niet op de schaal van wat we zullen zien vóór Moshiach (Messias).”

“De plaag die na Gog en Magog komt, zal nog erger zijn dan de builenpest die de wereld in de Middeleeuwen zag en die een aanzienlijk deel van de wereldbevolking vernietigt,” zei Rabbi Levy. “Maar het zal specifiek de mensen treffen die tegen de Joden uitkwamen. Het is betreurenswaardig dat deze mensen hebben geleden en hoewel het onmogelijk is om definitief te verklaren waarom ongeluk sommige mensen treft en anderen niet, lijken deze recente gevallen van vleesetende ziekte in Engeland niet te passen in de beschrijving van het treffen van mensen die tegen Jeruzalem uitkwamen.”

De rabbi merkte op dat deze recente uitbraak een duidelijke boodschap heeft, namelijk waarschuwen tegen seksuele promiscuïteit.

“Op dit moment zien we alleen maar wake-up calls, herinneringen dat Messias op komst is,” zei Rabbi Levy. “God werkt in fasen. Hij had de wereld in één moment kunnen scheppen, maar Hij koos ervoor om het in zes dagen te doen. De zonsopgang en zonsondergang zijn geleidelijk, komen in fasen. De Messias zal op dezelfde manier werken. Er zullen hints zijn, kleine voorvallen die in de laatste der dagen weer zullen verschijnen.”

“Dit is Gods manier om te laten zien dat, ook al lijken veel van de profetieën onwaarschijnlijk of zelfs onmogelijk, ze toch mogelijk zijn,” zei Rabbi Levy. “Het geeft ons een kans om te zien dat alles wat geprofeteerd is over de Messias kan, inderdaad zal gebeuren en dat we ons nu moeten voorbereiden en niet wanneer ze in volheid verschijnen. Maar tegen die tijd zal het te laat zijn.”

 

******************************
ENGLISH

 Flesh-Eating STD spreading in England ‘resembles disease mentioned in Zachariah’. As for those peoples that warred against Yerushalayim, Hashem will smite them with this plague: Their flesh shall rot away while they stand on their feet; their eyes shall rot away in their sockets; and their tongues shall rot away in their mouths. Zechariah 14:12 (The Israel BibleTM)

Source: Israel365 MNews – Adam Eliyahu Berkowitz

A rare sexually transmitted disease is slowly becoming more common in the United Kingdom.

Dr. Shree Datta from MyHealthCare Clinic, said that “figures suggest that Donovanosis … is becoming more common on these shores.”

Granuloma Inguinale, also known as Donovanosis, is a sexually transmitted bacterial infection that causes sores on the genitals. Left untreated, donovanosis ulcers can keep growing and, over time, could damage or destroy larger areas of skin. It is relatively rare in developed countries but is more common in tropical and subtropical climates like India, South Africa, Southeast Asia, and South America. Though there are only 20 or 30 cases each year in the UK, it seems to be catching.

The disease is usually transmitted through unprotected sex, but can sometimes spread through non-sexual skin-on-skin contact.

“As well as the ion of HIV,” Dr. Datta added.

“Figures suggest that donovanosis – which was previously thought to be restricted to places including India, Brazil and New Guinea – is becoming more common on these shores,” Dr. Datta told Birmingham Live.

Birmingham Live further reported: “Donovanosis does not actually eat your flesh, but has been dubbed ‘flesh-eating’ due to its gory appearance on the skin.”

Data from Public Health England shows that London has the highest number of cases of Donovanosis but it is still far from an epidemic. There were 19 cases in 2016, 26 in 2017, 21 in 2018, and 30 in 2019, Last year, there 18 cases reported but the drop was credited to coronavirus lockdowns.

Rabbi Rami Levy, an end-of-days lecturer from Jerusalem, noted that the technical description of the disease closely resembles the plague described by Zechariah.

As for those peoples that warred against Yerushalayim, Hashem will smite them with this plague: Their flesh shall rot away while they stand on their feet; their eyes shall rot away in their sockets; and their tongues shall rot away in their mouths. Zechariah 14:12

“The prophet described a disease that would accompany the War of Gog and Magog,” Rabbi Levy told Israel365 News. “The current outbreak is exceptional and appears to fit the prophet’s description but it is not nearly on the scale of what we will see before Moshiach (Messiah)”

“The plague that comes after Gog and Magog will be even worse than the Bubonic Plague the world saw in the Middle Ages, destroying a significant part of the world population,” Rabbi Levy said. “But it will afflict specifically the people who came out against the Jews. It is unfortunate that these people suffered and even though it is impossible to definitively state why misfortunes hit some people and not others, these recent cases of flesh-eating disease in England do not seem to fit the description of striking of people who came out against Jerusalem.”

The rabbi noted that this recent outbreak has a clear message, warning against sexual promiscuity.

“Right now we are just seeing wake-up calls, reminders that Moshiach is on the way,” Rabbi Levy said. “God works in stages. He could have created the world in one moment but he chose to do it in six days. The sunrise and sunset are gradual, coming in stages. The Messiah will work in the same way. There will be hints, small occurrences that will reappear in the final days.”

“This is God’s way of showing that even though many of the prophecies seem unlikely or even impossible, they are possible,” Rabbi Levy said. “It gives us a chance to see that everything prophesied about the Messiah can, indeed will happen and we need to prepare now and not when they appear in fullness. But by then, it will be too late.”