Presidential palace, Ashgabat, Turkmenistan | Photo: Getty Images/cartela

Nederlands – English

Minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen reist woensdagavond naar Turkmenistan – het Centraal-Aziatische land dat een lange grens met Iran deelt – om officieel een permanente Israëlische ambassade in de hoofdstad Ashgabat in te huldigen.

Door: Israel Hayom

De ambassade wordt de dichtstbijzijnde officiële Israëlische ambassade bij een Iraanse grens, op slechts 15 mijl afstand. Het bezoek van Cohen zal het eerste bezoek aan Turkmenistan zijn van een Israëlische minister van Buitenlandse Zaken in de afgelopen 30 jaar. Hij zal een ontmoeting hebben met de Turkmeense president Serdar Berdimuhamedow, minister van Buitenlandse Zaken Rashid Meredov en minister van Landbouw en Milieubescherming Allanur Altyyev.

Turkmenistan, een land met een moslimmeerderheid, knoopte betrekkingen met Israël aan in de aanloop naar zijn onafhankelijkheidsverklaring in 1991. Ongeveer tien jaar geleden opende Israël er, in het licht van de goede betrekkingen tussen beide staten, een tijdelijke ambassade met een tijdelijke structuur, die nu permanent is.

Het permanente gebouw werd speciaal gebouwd voor de in te huldigen ambassade, net als de Israëlische missie in Azerbeidzjan, dat ook een grens deelt met de Islamitische Republiek.

In de loop der jaren hebben hoge Israëlische en Turkmeense functionarissen elkaars land bezocht en samenwerkingsovereenkomsten ondertekend op het gebied van politiek, economie en energie. Onlangs is vooruitgang geboekt op het gebied van gezondheid en cyberveiligheid.

Het bezoek van Cohen aan Turkmenistan en de opening van de ambassade zijn bedoeld om Iran de boodschap te sturen dat Israël een aanwezige en groeiende invloed heeft in de regio.

Op dinsdag vloog de minister van Buitenlandse Zaken naar Azerbeidzjan – een sjiitisch moslimland – waar hij een ontmoeting had met de minister van Economie Mikayil Jabbarov en met hem sprak over regionale veiligheidskwesties en het versterken van “interstatelijke veiligheidsbanden”. Op woensdag zal hij een ontmoeting hebben met Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev en minister van Buitenlandse Zaken Jeyhun Bayramov en samenwerkingsovereenkomsten ondertekenen op het gebied van investeringen, onderwijs en milieu.

Cohen vertelde Israel Hayom dat Israël zich zal inzetten om het aantal Israëlische toeristen dat Azerbeidzjan bezoekt te verdubbelen tot 50.000. “Ik raad iedere Israëliër aan om een bezoek te brengen. Er is hier bijna geen antisemitisme,” zei hij.

In een verklaring zei hij: “De strategische betrekkingen tussen Israël en Azerbeidzjan zijn uitgebreid over veiligheid, energie, economie en toerisme. Azerbeidzjan is een strategische partner van Israël vanwege zijn geografische ligging en het feit dat het een moslim-sjiitisch land is dat een ambassade in Israël heeft geopend. Het economisch potentieel van de verbinding tussen onze twee economieën is enorm en we zullen blijven samenwerken om deze uit te breiden ten voordele van onze volkeren.”

Cohen stond aan het hoofd van een grote economische delegatie die bestond uit vertegenwoordigers van defensie, cyberveiligheid, binnenlandse veiligheid, landbouw en waterbeheer in Israël.

i24NEWS droeg bij aan dit verslag.

************************************

************************************

ENGLISH

Foreign Minister Eli Cohen Wednesday evening will travel to Turkmenistan – the central Asian country that shares a long border with Iran – to officially inaugurate a permanent Israeli embassy in the capital city of Ashgabat.

By Israel Hayom

The embassy will be the closest official Israeli mission to an Iranian border, only some 15 miles away. Cohen’s visit will be the first to Turkmenistan by an Israeli foreign minister in the past 30 years. He is scheduled to meet with Turkmenistan’s President Serdar Berdimuhamedow, Foreign Minister Rashid Meredov and Agriculture and Environmental Protection Minister Allanur Altyyev.

Turkmenistan, a Muslim-majority country, established relations with Israel in the run-up to its declaration of independence in 1991. About a decade ago, in light of good relations between the two states, Israel opened a temporary embassy there with a temporary structure, now permanent.

The permanent building was built specifically for the to-be-inaugurated embassy, like the Israeli mission in Azerbaijan, which also shares a border with the Islamic Republic.

Over the years, Israeli and Turkmeni senior officials have visited each other’s countries, signing agreements of cooperation in the fields of politics, economy, and energy. Recently, progress has been made in the collaboration of health and cyber defense.

Cohen’s visit to Turkmenistan and the embassy’s inauguration are intended to send a message to Iran that Israel is a present and growing influence in the region.

On Tuesday, the foreign minister flew to Azerbaijan – a Shiite Muslim country – where he met with Economy Minister Mikayil Jabbarov and discussed with him regional security issues and strengthening “inter-state security ties.” On Wednesday, he is scheduled to meet with Azerbaijan’s President Ilham Aliyev and Foreign Minister Jeyhun Bayramov and sign cooperation agreements in the fields of investments, education and environment.

Cohen told Israel Hayom that Israel will work to double the number of Israeli tourists visiting Azerbaijan to 50,000. “I recommend that every Israeli should visit. There is almost no antisemitism here,” he said.

In a statement he said, “The strategic relations between Israel and Azerbaijan are spread over security, energy, economy, and tourism. Azerbaijan is a strategic partner of Israel due to its geographical location and the fact that it is a Muslim-Shiite country that opened an embassy in Israel. The economic potential for the connection between our two economies is enormous and we will continue to work together to expand it for the benefit of our peoples.”

Cohen was heading a large economic delegation that included representatives of defense, cyber security, homeland security, agriculture, and water management industries in Israel.

i24NEWS contributed to this report.