Yair Lapid

Nederlands + English

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid (Yesh Atid) heeft donderdagmorgen Rusland aangeklaagd voor zijn acties in Oekraïne.

Bron: ArutzSheva7

“De Russische aanval op Oekraïne is een ernstige schending van de internationale orde,” zei Lapid. “Israël veroordeelt de aanval, en is klaar en bereid om humanitaire hulp te verlenen aan de burgers van Oekraïne.”

“Israël is een land dat oorlogen heeft meegemaakt, en oorlog is niet de manier om conflicten op te lossen,” voegde hij eraan toe. “De eerste uren en dagen van elke oorlog zijn ook de laatste momenten waarop je nog kunt stoppen en terugkeren naar de onderhandelingstafel, bemiddeld door wereldmachten, om geschillen vreedzaam op te lossen.”

“Israël heeft intensieve, langdurige en goede betrekkingen met Rusland en met Oekraïne. Er zijn tienduizenden Israëli’s in beide landen, en er zijn honderdduizenden Joden in beide landen. Het handhaven van hun veiligheid en zekerheid staat bovenaan onze prioriteitenlijst.

“Daarnaast moeten we de veiligheid van het personeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het personeel van Nativ en het personeel van het Joods Agentschap in Oekraïne handhaven. Op dit moment riskeren zij hun leven om hulp en bijstand te blijven verlenen aan elke Israëliër en elke Jood.

“Eerder deze week heb ik de evacuatie van onze ambassade in Kiev bevolen en deze verplaatst naar kantoren in de stad Lvov, vlakbij de Poolse grens. Ik roep elke Israëlische burger op Oekraïne te verlaten om naar de stad Lvovte gaan zolang de wegen open zijn. Momenteel is het Oekraïense luchtruim gesloten en is er geen treinverkeer.”

“Consulaire vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn al gestationeerd bij alle grensovergangen in de buurt van Lvov om Israëli’s te helpen vertrekken.”

In een tweet merkte Lapid op dat Israëlische vertegenwoordigers zijn gestationeerd bij alle belangrijke grensovergangen die Oekraïne deelt met zijn buren.

“We hebben van tevoren gecoördineerd met al deze landen – Polen, Hongarije, Roemenië, Slowakije en Moldavië – en het bestaan van de Israëli’s is veilig en vlot verlopen,” tweette Lapid. “Ik dank deze regeringen voor hun hulp en goede wil.”

Lapid’s verklaring is een herhaling van een soortgelijke verklaring van de Europese Commissie.

Daarin zeiden voorzitter Charles Michel van de Europese Raad en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie: “Wij veroordelen in de sterkst mogelijke bewoordingen de ongekende militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne.”

“Door zijn onuitgelokte en ongerechtvaardigde militaire acties schendt Rusland op grove wijze het internationaal recht en ondermijnt het de Europese en mondiale veiligheid en stabiliteit. … Wij roepen Rusland op de vijandelijkheden onmiddellijk te staken, zijn leger uit Oekraïne terug te trekken en de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne volledig te respecteren.”

 

ENGLISH

Israel Foreign Minister Yair Lapid (Yesh Atid) on Thursday morning attacked Russia for its actions in Ukraine.

Source ArutzSheva7

“The Russian attack on Ukraine is a serious violation of the international order,” Lapid said. “Israel condemns the attack, and is ready and prepared to provide humanitarian assistance to the citizens of Ukraine.”

“Israel is a country that has experienced wars, and war is not the way to resolve conflicts,” he added. “The first hours and days of any war are also the last time you can still stop and return to the negotiating table, mediated by world powers, to settle disputes peacefully.”

“Israel has deep, long-lasting, and good relations with Russia and with Ukraine. There are tens of thousands of Israelis in both countries, and there are hundreds of thousands of Jews in both countries. Maintaining their security and safety is at the top of our priority list.

“In addition, we must maintain the security and safety of Foreign Ministry personnel, Nativ personnel and Jewish Agency personnel located in Ukraine. At this time, they are risking their lives to continue to provide assistance and help to every Israeli and every Jew.

“Earlier this week, I ordered the evacuation of our Embassy in Kiev, and moving it to offices in the city of Lvov, near the Polish border. I call on every Israeli citizen to leave Ukraine to go there as long as the roads are open. Currently, Ukraine’s airspace is closed and there is no train traffic.”

“Consular representatives from the Foreign Ministry have already been stationed at all border crossings near Lvov in order to help Israelis leave.”

In a tweet, Lapid noted that Israeli representatives are stationed at all the main border crossings Ukraine shares with its neighbors.

“We coordinated ahead of time with all these countries – Poland, Hungary, Romania, Slovakia, and Moldova – and Israelis’ exist is safe and smooth,” Lapid tweeted. “I thank those governments for their assistance and goodwill.”

Lapid’s statement echoes a similar statement from the European Commission.

In it, European Council President Charles Michel and European Commission President Ursula von der Leyen said, “We condemn in the strongest possible terms Russia’s unprecedented military aggression against Ukraine.”

“By its unprovoked and unjustified military actions, Russia is grossly violating international law and undermining European and global security and stability. … We call on Russia to immediately cease the hostilities, withdraw its military from Ukraine and fully respect Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence.”