l)

Nederlands + English

Op 4 november zal Roger F.G. van Oordt worden benoemd tot honorair consul voor de Staat Israël in Nederland. Van Oordt was tot 2020 directeur van de stichting Christenen voor Israël. Hij is vanaf de oprichting in 1980 betrokken bij deze stichting.

Door CIDI

Van Oordt: “Ik beschouw dit als een bijzondere erkenning van de diepe band die we als Christenen voor Israël voelen met Israël. Duizenden vrijwilligers, medewerkers en betrokkenen wereldwijd zetten zich al ruim veertig jaar in voor Israël. Door het steunen van allerlei humanitaire projecten voor zowel Joden als Arabieren, door reizen naar Israël te organiseren met toeristen, journalisten, predikanten en politici, en door Bijbels onderwijs te geven in kerken en gemeenten over Gods trouw aan Israël.

De titel honorair consul of ereconsul betreft een vrijwillige functie met het voorname doel de handel tussen Nederland en Israël te bevorderen. De honorair consul zet zich daarnaast op allerlei vlakken in om Israël te vertegenwoordigen in Nederland. Een functie die goed aansluit bij de huidige werkzaamheden van Van Oordt. Zo is hij de voortrekker van de Businessclub van Christenen voor Israël, een groeiende groep van actieve ondernemers die allerlei humanitaire projecten in Israël ondersteunt.

Van Oordt: “Al veertig jaar ondersteunen we Israël in woord en daad, en tegelijkertijd zetten we ons in om het antisemitisme in Nederland tegen te gaan. In deze nieuwe rol als honorair consul zie ik het als mijn opdracht om vol enthousiasme door te gaan met het opkomen voor Israël.

CIDI feliciteert Roger van Oordt met zijn nieuwe functie als honorair consul. Wij wensen hem veel succes en plezier toe!

 

********************************
ENGLISH

On November 4, Roger F.G. van Oordt will be appointed honorary consul for the State of Israel in the Netherlands. Van Oordt was director of the Christians for Israel foundation until 2020. He has been involved with this foundation since its establishment in 1980.

By CIDI

Van Oordt: “I consider this a special recognition of the deep bond that we as Christians for Israel feel with Israel. Thousands of volunteers, staff and stakeholders worldwide have been committed to Israel for over forty years. By supporting all kinds of humanitarian projects for both Jews and Arabs, by organizing trips to Israel with tourists, journalists, pastors and politicians, and by providing Biblical teaching in churches and congregations about God’s faithfulness to Israel.”

The title honorary consul or honorary consul involves a voluntary position with the primary purpose of promoting trade between the Netherlands and Israel. The honorary consul also devotes himself to representing Israel in the Netherlands in all kinds of ways. This position fits in well with Van Oordt’s current activities. For example, he is the pioneer of the Business Club of Christians for Israel, a growing group of active entrepreneurs who support all kinds of humanitarian projects in Israel.

Van Oordt: “For forty years we have supported Israel in word and deed, and at the same time we are committed to combating anti-Semitism in the Netherlands. In this new role as honorary consul, I see it as my mission to continue to stand up for Israel with enthusiasm.”

CIDI congratulates Roger van Oordt on his new role as honorary consul. We wish him much success and enjoyment!