Oekraïense soldaten vechten in Kharkiv, 27 februari 2022. (AP/Marienko Andrew)
Ukrainian soldiers fighting in Kharkiv, Feb. 27, 2022. (AP/Marienko Andrew)

Nederlands + English

Een voormalige Israëlische soldaat van de elite “Golani” infanteriebrigade die 20 jaar geleden in Jenin tegen Palestijnse terroristen vocht, is nu betrokken bij een ander conflict – deze keer tegen de Russische invasie van Oekraïne.

Door Benjamin Kerstein, The Algemeiner

Zvi Arieli, 42 jaar, komt oorspronkelijk uit Letland en is getrouwd met een Oekraïense joodse vrouw. Hij heeft 20 jaar in Israël gewoond voordat hij permanent naar Oekraïne verhuisde. Nu helpt hij het Oekraïense leger, dat in staat van beleg verkeert, als hulp.

“In Israël hebben we nooit een situatie gekend zoals die zich hier nu voordoet – misschien in 1948 tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog,” vertelde hij zondag aan de Israëlische nieuwssite N12. “Hier voelt het als de Derde Wereldoorlog – net hoorde ik over een vrouw met een molotovcocktail die een Russische tank in brand stak … iedereen is een strijder geworden.”

Hij zei dat het huidige conflict anders is dan wat hij in 2002 meemaakte, want “in Oekraïne bereik je een situatie waarin de strijdkrachten tegen je tien keer groter zijn [dan de jouwe]. … Het is onmogelijk om je op zo’n oorlog voor te bereiden.”

“De Oekraïners denken dat ik beter weet wat ik moet doen dan zij, maar dat is niet waar,” zei Arieli. “In Israël leren ze soldaten dit soort dingen niet, ze leren ze niet om een fles te vullen met olie en benzine en die op een tank te gooien.”

Hij is met zijn gezin uit Kiev geëvacueerd voordat de Russen de hoofdstad bereikten, die nog steeds in Oekraïense handen is, maar waar hevig is gevochten. Arieli is nu bij familie in de stad Uman.

“Als de oorlog hier komt, zal ik deelnemen, en daarom ben ik hier,” zei hij, eraan toevoegend dat er aanwijzingen waren dat Rusland troepen naar de stad zou kunnen sturen. “We staan behoorlijk onder druk en zijn in hoge staat van paraatheid.”

Arieli zei dat de Oekraïners een zware tol eisen van de Russen, die “veel doden” hebben.

“Ze dachten dat ze zouden komen om de mensen hier te bevrijden, maar ze begrijpen niet dat er hier geen problemen zijn zoals ze dachten – en dus hadden ze een reactie als deze niet verwacht,” vervolgde hij.

“In elke stad en dorp dat de Russische troepen passeren, worden hun tanks in brand gestoken,” voegde hij eraan toe. “Dit moet nog een week of twee duren, en dan denk ik dat de situatie vanuit hun standpunt moeilijker zal worden. Het is niet wat ze verwacht hadden, dat kan ik met zekerheid zeggen.”

 

ENGLISH:

A former Israeli soldier from the elite “Golani” infantry brigade who fought Palestinian terrorists in Jenin 20 years ago is now involved in a different conflict — this time against the Russian invasion of Ukraine.

By Benjamin Kerstein, The Algemeiner

Zvi Arieli, 42, is originally from Latvia and is married to a Ukrainian Jewish woman. He lived in Israel for 20 years before moving permanently to Ukraine. Now, he is helping the embattled Ukrainian army in an auxiliary capacity.

“In Israel, we’ve never known a situation like the one happening here now — maybe in 1948 during the War of Independence,” he told Israeli news site N12 on Sunday. “Here, it feels like World War III — just now I heard about a woman with a Molotov cocktail who burned a Russian tank … everyone has become a fighter.”

He said the current conflict is different from what he experienced in 2002, as “in Ukraine, you reach a situation where the forces against you are 10 times larger [than yours]. … It’s impossible to prepare for a war like this.”

“The Ukrainians think I know what to do better than they do, but it’s not true,” Arieli said. “In Israel, they don’t teach soldiers things like this, they don’t teach them to fill a bottle with oil and gasoline and throw it on a tank.”

He evacuated from Kyiv with his family before the Russians reached the capital city, which remains in Ukrainian hands but has been the site of intense combat. Arieli is now with relatives in the town of Uman.

“If the war arrives here, I’ll take part, and that’s why I’m here,” he said, adding that there were indications that Russia may send forces to the town. “We are quite pressured and on high alert.”

Arieli said the Ukrainians are exacting a heavy toll on the Russians, who have “many dead.”

“They thought they would come to liberate the people here, but they don’t understand that there are no problems here like they thought — and so they didn’t expect a reaction like this,” he continued.

“In every city and town that the Russian forces pass, their tanks are burnt,” he added. “This has to go on for another week or two, and then I think the situation will be more difficult from their point of view. It isn’t what they expected, I can say that for sure.”